Дослідження субPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4


35
Розділ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ОЧІКУВАНЬ КЛІЄНТА ВІД ОСОБИСТОСТІ
КОНСУ ЛЬТАНТА
2.1. Методологічні засади експериментального дослідження
очікувань клієнта
Методика даного дослідження включає в себе опитування, порівняльний аналіз.
Метод опитування передбачав збір інформації, отриманої у вигляді відповідей на поставлені запитання. Цей метод використовується для отримання інформації про особистісні риси, якими володіють консультанти- початківці, консультанти, консультанти-професіонали.
Метод порівняння полягає у зіставленні одних понять з іншими для встановлення їх подібності чи відмінності. Порівнюючи особистісні характеристики консультантів, можна прийти до висновку, що клієнти виокремлюють не тільки особистісні риси, які притаманні консультанту, але й професійні.
Завдяки теоретичному аналізу можна охопити одночасно велику кількість даних, проникнути в їх суть, здійснити мисленнєву конструкцію об’єкта дослідження, виокремити в ньому ознаки, властивості, які становлять пізнавальний інтерес. Теоретичний аналіз забезпечує розмежування явища, що вивчається, на елементи, розкриття структури і специфіки.
Можна використати метод анкетування чи метод інтерв’ю, для того, щоб визначити риси ідеального консультанта, завдяки яким буде ефективною консультативна робота.
Для дослідження семантичного значення ролі консультанта в житті клієнта можна було використати методику «Семантичний диференціал» Ч.
Осгуда. Методика призначена для вимірювання відмінностей в інтерпретації понять досліджуваним, а також для вимірювання 3-х факторів (оцінки, сили, активності). Досліджуваним пропонувалося б оцінити досліджуваний об’єкт
(консультанта – початківця, консультанта, консультанта - професіонала),

36 шляхом співвіднесення його з однією з фіксованих точок шкали, заданої полярними за значенням ознаками. Оцінки заносилися в бланк дослідження.
У відповідності до ключа підраховувалася сума балів по кожному фактору та загальна сума балів.

37
2.2. Методика та процедура проведення дослідження
Дослідження особистісних рис консультанта проводилося вибірковим чином в індивідуальній формі з студентами. В дослідженні брали участь 10 осіб (7 дівчат і 3 хлопця) віком 19-20 років.
Дослідження проводилося в два етапи.
На І етапі було проведено опитування (студентам необхідно було написати по 10 якостей, якими володіє консультант-початківець, консультант, консультант-професіонал), з метою вивчення особистості консультанта з різним професійним стажем роботи, а також виявити очікування клієнтів (див. додаток 1).
На ІІ етапі було проведено дослідження серед пересічних студентів, з метою вивчення найбільш притаманних рис (якостей) консультантам з різним професійним стажем роботи. Якості були відібрані в результаті попереднього дослідження. Це якості, які найбільш чи найменш притаманні консультантам, на думку студентів (5 якостей – особистісні, 5 якостей – професійні). Їх необхідно було оцінити ці 10 якостей від 1 до 10 балів (1 бал – найбільш притаманна якість, 10 балів – найменш притаманна якість) - (див. додаток 2). Обробка результатів проводилася за допомогою факторного аналізу.
На основі отриманих результатів зробити порівняльний аналіз та виявити особливості у розумінні ефективності консультативної роботи з різними консультантами.

38
Розділ ІІІ. РЕЗУ ЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧІКУВАНЬ КЛІЄНТА ВІД
ОСОБИСТОСТІ КОНСУ ЛЬТАНТА
3.1. Результати дослідження особливостей очікувань клієнта від
консультанта
За результатами проведеного дослідження (опитування) серед студентів, на їх думку, консультантам – початківцям (див. додаток 3) притаманні такі якості (риси), як: малодосвідчені, добрі, багато чого не знають, тривожні, використовують «книжні» знання, прагнуть допомогти.
Консультанти наділені такими рисами, як (див. додаток 3): впевнені, наполегливі, активні, комунікабельні, досвідчені, рішучі, емоційно стабільні.
Консультантам – професіоналам (див. додаток) властиві такі особистісні та професійні якості, як: досвідчені, легко знаходять контакт, вміють допомогти, керуються інтуїцією, справедливі, є самі собою, володіють професійними знаннями.
Отже, в результаті проведеного опитування було встановлено, що консультанта – професіонала студенти сприймають як досвідчену людину, людину, що вміє знайти контакт, що вміє допомогти та володіє професійними знаннями. Консультанти-початківці ще мало обізнані, малодосвідчені, невпевнені в собі та в своїх діях, однак прагнуть допомогти клієнтам, які звернулися до них по допомогу. Консультанта студенти сприймають як посередника між консультантом – початківцем та консультантом – професіоналом. Вони наділяють його такими якостями, як: досвідчений, впевнений, активний, наполегливий, відкритий.

39
3.2. Результати дослідження особистості консультанта з різним
професійним стажем роботи
В ході проведеного дослідження було отримано такі результати (див. додаток 4-7 ).
Консультант-початківець

Факторне поле
Інтерпретація результатів
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта- початківця» було встановлено, що клієнти оцінюють консультанта- початківця по першому фактору як невпевненого, як того, хто використовує
«книжкові» знання; а найменш притаманні такі риси, як: тривожний та привабливий; по другому фактору найбільш притаманними є риси: багато чого не знає, малодосвідчений, добрий, а найменш притаманні – співчутливий, боїться труднощів. Якщо подивитися на накопичений відсоток дисперсію обох факторів (див. додаток ), то він становить 63 %, який свідчить про те, що нам вдалося описати більшу половину масиву даних.

40
Перший фактор пояснює – 35 % дисперсії. Другий – 28 %. Це означає, що факторизація повна.

Консультант

Факторне поле
Інтерпретація результатів
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта» було встановлено, що клієнти оцінюють консультанта по першому фактору як рішучий, з повагою ставиться до клієнтів, досвідчений, добре справляється з обов’язками; а найменш притаманні такі риси, як: комунікативний, впевнений, активний; по другому фактору найбільш притаманною є риса наполегливий; є риси, а найменш притаманна – розуміючий. Якщо подивитися на накопичений відсоток дисперсію обох

41 факторів (див. додаток ), то він становить 59 %, який свідчить про те, що нам вдалося описати більшу половину масиву даних. Перший фактор пояснює –
35 % дисперсії. Другий – 23 %. Це означає, що факторизація повна.

Консультант-професіонал

Факторне поле
Інтерпретація результатів
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта- професіонала» було встановлено, що клієнти оцінюють консультанта- професіонала по першому фактору як того, хто вміє допомогти, керується
інтуїцією, емоційно-стійкий; а найменш притаманні такі риси, як: є самим собою, справедливий, стриманий, комунікаційний; по другому фактору найбільш притаманною навичкою є володіння професійними знаннями, а найменш притаманні – досвідчений. Якщо подивитися на накопичений

42 відсоток дисперсію обох факторів (див. додаток ), то він становить 69 %, який свідчить про те, що нам вдалося описати більшу половину масиву даних. Перший фактор пояснює – 45 % дисперсії. Другий – 23 %. Це означає, що факторизація повна.

43
ВИСНОВОК
Теоретичний аналіз проблеми розуміння клієнтом ефективності консультативної роботи показав, що розуміння консультації є актуальною проблемою. Клієнти по-різному сприймають процес консультації.
Ефективність консультативної роботи багато в чому залежить від особистості консультанта, від його професійних навичок та особистісних якостей, як особистості в цілому. Адже консультант посідає значиме місце в житті клієнта і консультуванні. Консультант за допомогою клієнта намагається спрямувати всі свої сили для вирішення питання, яке турбує клієнта, для вирішення його проблеми. Однак часто очікування клієнта не співпадають з очікуваннями консультанта. Часто клієнт хоче, щоб консультант за нього вирішив його проблему, а сам не хоче приймати в цьому процесі участі, так би мовити, клієнт задав, розповів консультанту свою проблему, а консультант в свою чергу повинен її розв’язати, не задаючи більш інших питань клієнту.
За результатами проведеного дослідження (опитування) можна зробити висновок, що особистість консультанта відіграє важливе значення в житті клієнта. Також важливе значення в житті клієнта посідає місце те, який професійний стаж має консультант, чи то він початківець, чи вже працює в цій сфері, чи є професіоналом своєї справи. З професійним стажем консультанти набираються досвіду, здобувають навики професіоналізму, вміють легко знаходити контакт з клієнтом та знають як йому допомогти.
За результатами проведеного дослідження (очікування студентів), на думку студентів, консультантам початківцям найбільш притаманні такі риси, як малодосвідчені, добрі, багато чого не знають, тривожні, використовують
«книжні» знання, прагнуть допомогти. Консультанти наділені такими рисами, як: впевнені, наполегливі, активні, комунікабельні, досвідчені, рішучі, емоційно стабільні. Консультантам – професіоналам властиві такі особистісні та професійні якості, як: досвідчені, легко знаходять контакт,

44 вміють допомогти, керуються інтуїцією, справедливі, є самі собою, володіють професійними знаннями.
Отже, в результаті проведеного опитування було встановлено, що консультанта – професіонала студенти сприймають як досвідчену людину, людину, що вміє знайти контакт, що вміє допомогти та володіє професійними знаннями. Консультанти-початківці ще мало обізнані, малодосвідчені, невпевнені в собі та в своїх діях, однак прагнуть допомогти клієнтам, які звернулися до них по допомогу. Консультанта студенти сприймають як посередника між консультантом – початківцем та консультантом – професіоналом. Вони наділяють його такими якостями, як: досвідчений, впевнений, активний, наполегливий, відкритий.
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта- початківця» було встановлено, що найбільш притаманними рисами є такі, як невпевнений, використовує «книжкові» знання, багато чого не знає, малодосвідчений, добрий; а найменш притаманні такі риси, як: тривожний та привабливий, співчутливий, боїться труднощів.
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта» було встановлено, що найбільш притаманними рисами є такі, як рішучий, з повагою ставиться до клієнтів, досвідчений, добре справляється з обов’язками, наполегливий; а найменш притаманні такі риси, як комунікативний, впевнений, активний, розуміючий.
За результатами проведеного дослідження «оцінювання консультанта- професіонала» було встановлено, що найбільш притаманними рисами є такі, як володіння професійними знаннями, вміння допомогти, керування
інтуїцією, емоційно-стійкий; а найменш притаманні такі риси, як: : є самим собою, справедливий, стриманий, комунікаційний.
Отже, консультанта
– початківця клієнти сприймають як малодосвідченого, невпевненого в собі та в своїх силах, доброго порадника.
Консультант в очах клієнта виступає як рішучою людиною, яка справляється зі своїми обов’язками. А консультант – професіонал керується інтуїцією, вміє

45 легко знайти контакт з клієнтом, керується професійними знаннями, досвідом та навичками.
Отже, за результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що особистість консультанта посідає значне місце в житті клієнта.
Гіпотеза підтвердилася. Отже, ефективність консультативної роботи залежить від очікувань клієнта та особистості консультанта.

46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕР АТУРИ

1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт:
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Academia, 2000.
2. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. — М., 1999.
3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. — М.: Класс, 2000.
4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посіб. для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. — Харків: Фоліо, 1996.
5. Васьковская С. В. Психологическое консультирование: Ситуац. задачи. - К.: Вища шк., 1996.
6. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.:Питер,
2002. – 708с.
7.
Горностай П. П. Теория и практика психологического консультирования: Пробл. подход. — К.: Наук, думка, 1995.
8. Джордж Р., Кристианы Т. Консультирование: Теория и практи-ка /
Пер. с англ. А. Шадура. - М.: Изд-во “Эксмо”, 2002.
9. Климчук В.О. Математичні методи у психології. Курс лекцій/
Навчальний посібник для студентів психологічних спеціальностей. –
Житомир, 2006. – 160с., іл..
10. Коттлер Д. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Кот- тлер, Р. Браун; Пер. с англ. М. Потаповой, А. Ракитиной. -СПб.: Питер, 2001.
11. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.:
Академический проспект, 1999.
12. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирова- ние. -М.: Смысл, 2000.

47 13. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. — СПБ.:
Питер, 2002.
14. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. вузов. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 1999.
15. Психологическая консультация/ В. У оллес, Д. Холл. – СПб.: Питер,
2003. – 544с.
16. Психологический словарь /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г.
Мещерякова. — М.: Педагогика-Пресс, 1996.
17. Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия; Теория, соврем, практика и применение / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. — М: Апрель
Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2002.
18. Словарь психолога-практика/ Сост. С.Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест. М.: АСТ, 2001. – 976с.
19.
Солошенко Д. В. Экстренная психологическая помощь.
Консультирование // Практическая психология и социальная работа. — 2003.
— № 9-Ю. — С. 17-38.
20. Таланов В. Л., Малкина-Пых И. П. Справочник практического психолога. — СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003.
21. Хозиева М. В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.:
Издательский центр "Академия", 2002.
22. http://www.litportal.ru

48
Додаток 1
П.І.Б.________________________
Вік_______________ Стать____________
Назвіть, будь ласка, 10 якостей (рис), якими володіє консультант- початківець.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
П.І.Б.________________________
Вік_______________ Стать____________
Назвіть, будь ласка, 10 якостей (рис), якими володіє консультант.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
П.І.Б.________________________
Вік_______________ Стать____________
Назвіть, будь ласка, 10 якостей (рис), якими володіє консультант- професіонал.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

49
Додаток 2
Оцініть, будь ласка, якості (риси) від 1 до 10 балів, які притаманні консультанту-початківцю. (1бал – найбільш притаманна риса, 10 балів – найменш притаманна риса).
Малодосвідчений
Багато чого не знає
Боїться труднощів
Використовує «книжні» знання
Прагне допомогти
Добрий
Невпевнений
Тривожний
Привабливий
Співчутливий
Оцініть, будь ласка, якості (риси) від 1 до 10 балів, які притаманні консультанту-початківцю. (1бал – найбільш притаманна риса, 10 балів – найменш притаманна риса).
Добре справляється з обов’язками
З повагою ставиться до клієнта
Розуміючий
Досвідчений
Рішучий
Емоційно-стійкий
Впевнений
Активний
Комунікативний
Наполегливий
Оцініть, будь ласка, якості (риси) від 1 до 10 балів, які притаманні консультанту-початківцю. (1бал – найбільш притаманна риса, 10 балів – найменш притаманна риса).
Досвідчений
Вміє легко знайти контакт
Володіє професійними знаннями
Вміє допомогти
Керується інтуїцією
Справедливий
Емоційно-стійкий
Комунікативний
Є самим собою
Стриманий

50
Додаток 3
Таблиця консультативних очікувань клієнтів від консультанта – початківця
Назва якості (риси)
Кількість повторень
Малодосвідчений
9
Добрий
9
Тривожний
8
Використовує «книжні» знання
8
Прагне допомогти
7
Багато чого не знає
7
Несміливий
6
Стурбований
5
Невпевнений
5
Наполегливий
4
Відповідальний
4
Напружений
4
Піддається впливу
3
Активний
3
Спокійний
3
Співчутливий
3
Привабливий
3
У сміхнений
2
Розгублений
2
Невпевнений в своїх діях
2
Хороший
1
Чуйний
1
Відкритий
1
Веселий
1
Комунікабельний
1
Таблиця консультативних очікувань клієнтів від консультанта
Назва якості (риси)
Кількість повторень
Впевнений
9
Наполегливий
8
Активний
8
Комунікабельний
7
Рішучий
7
Досвідчений
7
Емоційно-стабільний
6
Спокійний
6

51
У важний
5
Щирий
5
Добре справляється з обов’язками
4
Розуміючий
4
Турботливий
4
Ввічливий
4
Добрий
4
Чуйний до людей
3
Впевнений в своїх діях
3
Відкритий
2
З повагою ставиться до клієнтів
2
Терплячий
1
Швидкий
1
Сміливий
1
Безтурботний
1
Таблиця консультативних очікувань клієнтів від консультанта - професіонала
Назва якості (риси)
Кількість повторень
Досвідчений
9
Вміє знайти контакт
8
Володіє професійними знаннями
7
Вміє допомогти
7
Керується інтуїцією
6
Справедливий
5
Є самим собою
5
Впевнений у своїх діях
5
Вимогливий
5
Комунікабельний
4
Активний
4
У важний
4
Виконує професійну роль
4
Відвертий
3
Стриманий
3
Емоційно-стабільний
3
Підтримує
2
Добрий
2
Ввічливий
1
Відкритий
1
Повільний
1
Незалежний
1
Цікавий
1

52
Додаток 4
Таблиця оцінювання клієнтами консультанта – початківця

п/п
М
ал
од
ос
ві
дчен
ий

Б
аг
ато
чого
не
зн
ає

Б
оїться
т
р
у
дн
ощ
ів

В
и
к
ори
ст
ов
ує

«
к
н
и
ж
ні
»
зн
ан
ня

Пр
аг
не
д
оп
ом
ог
ти

Доб
рий

Н
евп
евн
ен
ий

Т
ри
во
ж
ний

Пр
и
ва
бл
и
вий

С
п
ів
чу
тлив
ий

1
7
9
3
2
1
6
8
10
5
4
2
1
3
4
2
5
6
8
7
9
10
3
3
5
1
2
4
8
6
10
7
9
4
6
1
2
7
3
9
10
4
5
8
5
1
3
5
8
2
6
9
4
7
10
6
6
2
1
7
4
9
10
3
5
8
7
2
1
3
5
8
4
9
6
7
10
8
4
2
1
3
8
9
5
10
7
6
9
3
4
2
1
6
5
7
9
8
10
10
1
3
4
5
8
6
7
9
10
2
Таблиця оцінювання клієнтами консультанта

п/п
Доб
ре
с
пр
авл
яється
з

обов
’я
зками

З
п
ов
аг
ою
с
та
ви
ться

до
к
лі
єнта

Роз
ум
ію
чий

Дос
ві
дч
ен
ий

Р
ішу
ч
ий

Е
м
оц
ій
но
-ст
ій
кий

В
п
евн
ен
ий

А
к
ти
вн
ий

К
ому
н
ік
ати
вн
ий

Н
ап
оле
гл
и
вий

1
9
10
5
8
7
6
1
2
4
3
2
4
7
2
3
5
8
1
6
10
9
3
6
7
1
2
9
10
3
4
5
8
4
4
1
5
2
3
9
8
10
6
1
5
1
4
2
3
9
10
5
6
7
8
6
4
3
5
1
2
7
6
8
10
9
7
6
7
8
1
2
9
3
10
4
5

53
8
4
5
1
2
3
7
8
6
9
10


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал