Дошкільної І початкової освіти дорожня карта кафедри методики та психології дошкільної І початкової освіти на 2016-2019 ррСкачати 101.99 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір101.99 Kb.
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИДорожня карта

кафедри методики та психології

дошкільної і початкової освіти

на 2016-2019 рр.

Досягти нової якості післядипломної педагогічної освіти можливо за умови організаційно-методичного забезпечення проектування змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що реалізується на трьох  рівнях:  • програмно-змістовому;

 • організаційно-методичному;

 • технологічному.

Програмно-змістовий рівень охоплює: структуру, зміст (предметні рівні) та обсяг (номенклатуру) системи підвищення кваліфікації як відповідних професійних освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, навчально-тематичних планів і навчальних програм.

Організаційно-методичний рівень охоплює: форми і способи подання змісту освіти в процесі підвищення кваліфікації: блочно-модульні, комбіновані (інтегровані) курси; проблемно-тематичні курси (спецкурси); окремі блоки або модулі, які складають навчальні курси; окремий регіональний матеріал як варіативну змістову частину курсів.

Технологічний рівень охоплює: сукупність форм, методів і засобів вивчення змісту освіти, відповідно до рівня компетентностей педагога, його значущих потреб та інтересів (лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, педагогічні практикуми, конференції, тренінги, «круглі столи», відкриті уроки, майстер класи, тощо).

Розподіл організаційно-методичного супроводу за означеними рівнями – умовний, оскільки всі рівні взаємозумовлені. Механізм їхнього конструювання та реалізації у змісті системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів розглядатимемо послідовно як відносно самостійні компоненти. Програмно-змістовий рівень.  Зміст підвищення кваліфікації формується в рамках відповідних професійних освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оновлення і конструювання яких необхідно розпочати у 2016 навчальному році за такими напрямами: включення в зміст освітніх програм навчальних робочих програм  для створення міждисциплінарного змісту; інтеграція матеріалу на основі суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових змістових елементів; системне (цілісне) подання регіонального матеріалу змісту підвищення кваліфікації. У структурі освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації регіональний соціально-освітній досвід може бути представлений як спеціальні навчальні предмети (повний обсяг), так і імпліцитно в якості «наскрізних включень» у зміст навчальних предметів та освітніх областей (частковий об'єм). Так, конструювання та реалізація регіонального соціально-освітнього досвіду змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в  умовах модернізації здійснюється за такими предметними рівнями:

 • модулі, в яких регіональний зміст є цілісним змістовним ядром соціально-регіонального освітнього досвіду: знань, умінь, способів діяльності, ціннісно-смислового змісту професійної діяльності педагога (наприклад, історія народу, мова);

 • модулі, у зміст яких частково можна включати елементи досягнень  національної складової. Крім того, елементи регіонального змісту є предметом інтеграції навчальних дисциплін: суспільствознавчих, педагогічних, психологічних, а також різних інтеграційних курсів підвищення кваліфікації «Педагогічна наука і практика в умовах модернізації вітчизняної освіти», «Інноваційні процеси в реалізації компетентнісної освіти», які сприятимуть цілісному засвоєнню педагогічного знання. 

Необхідно інтегрувати цінні ідеї педагогіки та психології. Таким чином забезпечимо творче засвоєння змісту навчальних у системі підвищення кваліфікації, проникнення в масштаб теоретичних ідей, законів та інтеграції національного й полікультурного.

Організаційно-методичний рівень. Зміст підвищення кваліфікації педагогічних кадрів постійно оновлюється в контексті спеціально організованого (спроектованого) освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації. Метою і завданнями зазначеного процесу визнаємо:

 • сформувати в педагогів цілісне уявлення про зміст підвищення кваліфікації, включаючи його основні напрями та освітні галузі, в яких педагоги могли б повною мірою  опанувати (оновити, розширити, поглибити) свої знання; 

 • розвинути в педагогів уміння розпізнавати, виокремлювати і створювати цілісне уявлення про освітній процес, а також уміння узагальнювати і систематизувати здобуті знання;

 • сприяти розвитку толерантної особистості педагога, його української самосвідомості.

Зазначені завдання в умовах забезпечення нової якості курсів організації підвищення кваліфікації реалізуємо у процесі організації підвищення кваліфікації на основі впровадження навчальних курсів, що відображають інваріантний і варіативний зміст, проблемних (тематичних) навчальних курсів (спецкурсів); інтегрованих навчальні курсів; блоків або модулів навчальних курсів; використання змісту цих курсів як варіативної частини навчального плану.

Основною «організаційною одиницею» оптимальної реалізації змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є модуль (відповідно до ідеї модульного принципу) організації освітнього процесу.Вимоги до змісту модульного курсу:

 • зорієнтованість змісту на професійний і особистісний розвиток педагога;

 • логічна послідовність і наступність кожного модуля як дидактичної одиниці (за умови переходу від одного модуля до іншого спосіб подання навчального матеріалу відрізняється логічним продовженням і залишається цілісною дидактичною одиницею);

 • курс, що охоплює низку змістових модулів, необхідно проектувати таким чином, щоб надати слухачеві можливість обирати для вивчення окремий модуль за умови, що зміст інших йому вже відомий, що забезпечить цілісне уявлення про навчальний курс;

 • розгортання змісту ідей курсу має відбуватися таким чином, щоб навчальна діяльність максимально наближалася до проблем професійної діяльності;

 • розкривати ідеї в змістовних блоках найкраще через різноманітність поглядів і підходів до досліджуваного змісту, предметів і явищ його складових.

Особливе значення в процесі організації та реалізації змістових модулів належить логіці циклічного процесу, в основі якого лежить досвід педагога. Ідея циклічності діяльності слухачів реалізується через взаємопов'язані цикли (конкретний досвід  рефлексія  абстрактна концептуалізація  активне експериментування). У межах кожного циклу через квазіпрофесійну діяльність здійснюється перехід як від професійної до навчальної діяльності, так і навпаки. Процес сходження слухачів за рівнями засвоєння змісту навчального матеріалу (знати, вміти, володіти, створювати нове), з точки зору розвитку їхніх компетентностей, дозволить вибудовувати систему розвивальних цілей підвищення їхньої професійної кваліфікації. 

Зміст програм підвищення кваліфікації має бути взаємопов’язаний із потребами регіону та навчальних закладів. Це забезпечить можливість підтримки актуальності змісту навчального процесу, обліку дійсних і розвивальних потреб навчання педагогічних працівників.

Отже, діяльність КПК щодо забезпечення якості їхнього організаційно-методичного рівня має бути пов'язана з орієнтацією на компетентнісний принцип. Його використання проявляється в конструктивному характері цілепокладання, практичної орієнтованості освітніх технологій, а також в інших компонентах освітньої практики. Провідною метою стають рівні компетентності, кваліфікації педагога, а кінцева мета освітнього процесу представлена рівнем готовності педагога до реалізації нового змісту дошкільної і шкільної освіти в регіональних умовах. 

Послідовна і цілеспрямована реалізація перерахованих ідей створює ситуацію, коли зміст підвищення кваліфікації не буде зводитися до трансформації слухачам сукупності знань, відомостей загального та регіонального характеру, а буде являти собою педагогічну систему, що забезпечує професійно-особистісний розвиток педагога з урахуванням характеру потреб освітньої практики і самих педагогів, рівня розвитку відповідних наук і специфіки регіональних умов.

У межах організованого таким чином навчального процесу з використанням модульних освітніх програм у кожного педагога з'являється можливість конструювати індивідуальний освітній маршрут і програму підвищення кваліфікації з урахуванням власних інтересів і рівнів кваліфікації. Педагог може обирати зміст, терміни і режим навчання. Технологічність забезпечується шляхом наповнення змісту варіативних модулів, використання інтерактивних методів роботи зі слухачами та можливості побудови освітнього маршруту на основі комбінування модульних курсів.

Технологічний рівень. В умовах проектування змісту підвищення кваліфікації в регіональних умовах необхідно проектувати і вимоги до форм і методів організації навчального процесу (навчання), а значить, до рівня підготовки викладачів, методистів системи підвищення кваліфікації, роль яких стає дещо іншою порівняно з традиційною. На курсах підвищення кваліфікації необхідно стимулювати пізнавальну активність педагога шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання. На курсах підвищення кваліфікації педагогів ІППО використовують такі форми спільної проектної творчої діяльності: педагогічні майстерні, майстер-класи, тренінги, на яких усі педагоги є рівноправними суб'єктами освітнього процесу. Підґрунтям таких занять є ідея діяльнісного підходу, мета якого  створити умови для самовдосконалення педагога з урахуванням його педагогічних інтересів, досвіду, рівня професійної майстерності, його ресурсів і можливостей їхньої реалізації у практичній діяльності. Такі умови викладачі створюють на навчальному занятті в процесі діалогу, роботи над навчальним завданням. На практичних заняттях слухачі «занурюються» в проблемні ситуації, створювані викладачами, і самі їх моделюють, відвідують уроки колег, переглядають і аналізують відеозаписи уроків. Такі форми роботи забезпечують самостійність мислення, неприйняття готових відповідей, неординарний спосіб вирішення проблем, пошук власних варіантів вирішення проблемної ситуації. Результатом такої організації навчального заняття стає усвідомлення педагогом удосконалення власного педагогічного досвіду на основі спільної діяльності вчителя-майстра і вчителя-учня. На таких заняттях слухачі курсів та викладачі знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Навчально-освітнім процесом керує не тільки викладач, а й слухачі. Вчителі впливають на викладача і часто змінюють механізм його дій. Таким чином, зміст курсів підвищення кваліфікації педагогів призводить до зростання змістової варіативності і рівневої диференціації реалізованих освітніх програм. 

Наявність всіх трьох рівнів організаційно-методичного забезпечення проектування змісту підвищення кваліфікації педагогів у регіональних умовах дозволить змоделювати відповідні освітні програми: навчально-тематичні плани і навчальні програми, педагогічні засоби супроводу їх реалізації. При цьому зміст програм охоплюватиме такі блоки: • науково-педагогічний блок: оволодіння педагогами теоретичними аспектами змісту освіти, соціально-загальним освітнім досвідом;

 • методичний блок: формування таких умінь і навичок, які дозволяють більш продуктивно здійснювати педагогічну діяльність; 

 • практико-орієнтований блок: проведення практичних занять на базі конкретного освітнього закладу, аналіз уроків і позакласних заходів, вирішення практичних ситуацій, організація стажувань.

Додаток


Пропозиції кафедри методики та психології

дошкільної і початкової освіти щодо покращення якості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації в системі ППО
На виконання нормативних положень чинного законодавства, зокрема Закону України «Про вищу освіту», та з метою реалізації стратегічних орієнтирів розвитку Університету на найближчу перспективу (лист В. О. Огнев'юка) науково-педагогічні співробітники кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти визначили актуальні питання щодо покращення рівня якості післядипломної педагогічної освіти та окреслили ключові вектори роботи на 2016 навчальний рік для якісного оновлення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.
Коротка інформаційна довідка про оновлення змісту навчання на КПК

У 2014 – 2015 навчальному році співробітники кафедри спрямовували наукову діяльність на покращення розвитку професійної компетентності слухачів, формування їх як особистостей із високим рівнем культури, яка не лише відповідає на виклики часу, але й гармонізує їхні взаємовідносини з вимогами суспільства, держави. У зв’язку з цим було істотно оновлено змістові модулі для слухачів курсів категорій кафедри.

У 2015 навчальному році започатковано роботу щодо удосконалення навчально-методичних комплексів, що охоплюють: навчальні програми післядипломної професійної підготовки за відповідними напрямами, навчально-тематичні плани та методичні рекомендації, призначені для слухачів, дидактичний матеріал, тести вхідного і вихідного оцінювання курсів підвищення кваліфікації. На початок 2015 – 2016 навчального року викладачі кафедри А. М. Гончаренко, Н. М. Дятленко, М. О. Шопіна, Г. Д. Щекатунова розробили науково-методичні комплекси навчальних робочих програм; Л. І. Меленець, Г. В. Смольникова, С. А. Пазюк – методичні рекомендації для слухачів із актуальних питань розвитку професійної компетентності педагогів. Водночас, на сьогодні в діяльності кафедри лишається низка невирішених проблем програмно-змістовного, організаційно-методичного та технологічного рівнів.

З метою усунення недоліків у діяльності співробітників кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти та покращення якості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників було визначено такі перспективні дії: • розробити експериментальний комплексний навчальний план для педагогів ДНЗ та вчителів початкової школи, який дозволить оптимально спроектувати ефективні стратегію, модель і технологію підвищення професійної компетентності педагогічних працівників (Додаток 2, 3);

 • розпочати розроблення колективних, інтегрованих навчальних робочих програм, відповідно до категорій слухачів:

 1. «Сучасні технології організації навчальної та проектної діяльності учнів початкової школи в умовах реалізації нових державних стандартів». Спеціальність: учителі початкової школи;

 2. «Психологічні основи діяльності педагогічних працівників». Спеціальність: усі категорії;

 3. «Розвиток професійних компетентностей у педагогічній діяльності»: усі категорії;

 4. «Педагогічний менеджмент в умовах реформування дошкільної освіти». Спеціальність: завідувачі ДНЗ, вихователі - методисти ДНЗ);

 • оновити зміст навчальних програм і навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації викладачів, що враховують специфіку навчальної діяльності та рівень кваліфікації слухачів;

 • продовжити роботу над розробленням навчально-методичних комплексів, які забезпечать активне впровадження інтерактивних навчальних занять в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації;

 • завершити оновлення варіантів навчально-методичного комплексу курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і підготувати для обговорення та затвердження на засіданнях Вченої Ради інституту.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал