Донецкой народной республикиPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


5-9 классы
Программа для вечерних (сменных)
общеобразовательных

организаций
с обучением на русском языке и изучением украинского языка
Очная форма обучения

Донецк
2015

2
Рекомендовано
Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики
(приказ № 408 от г)
Утверждено на заседании
научно-методического совета
Донецкого ИППО
(протокол № 4 от г)
Составители:
Королёва Л.В., методист отдела украинского языка и литературы Донецкого облИППО
Путрова О.М., заместитель директора Донецкого УВК «Гармония», руководитель м/о, учитель украинского языка и литературы
Ковалинская И.М., учитель украинского языка и литературы Донецкой специализированной школы І-ІІІ ст. №33
Бондаренко А.В., учитель украинского языка и литературы Донецкого многопрофильного лицея І-ІІІ ст. №5 им.Н.П.Бойко
Добровольская
Т.Н., учитель украинского языка и литературы
Донецкой общеобразовательной школы І-ІІІ ст. №97
Филиппенко Е.А., учитель украинского языка и литературы Донецкой специализированной школы І-ІІІ ст. №18 с углублённым изучением гуманитарных дисциплин
Муза Г.П., учитель украинского языка и литературы Донецкого многопрофильного лицея І-
ІІІ ст. №5 им.Н.П.Бойко
Научно-методическая редакция:
Полякова Л.П., министр образования и науки ДНР, доктор наук по государственному управлению
Чернышев А.И., ректор Донецкого ИППО, кандидат педагогических наук
Рецензенты:

Кудрейко И.А., и.о. заведующего кафедрой украинской филологии и прикладной лингвистики ДонНУ, кандидат филологических наук
Белоконь С.А., доцент кафедры украинской филологии и прикладной лингвистики ДонНУ, кандидат филологических наук.
Звягинцева И.М., директор Донецкой специализированной школы І-ІІІ ст. №18 с углублённым изучением гуманитарных дисциплин
Иноземцева О.Л., учитель украинского языка и литературы Зугрэсской школы №9
Харцызского городского совета
Ответственные за выпуск:
Симонова И.В., заместитель министра образования и науки ДНР
Зарицкая В.Г., проректор Донецкого ИППО, кандидат филологических наук

Технический редактор, корректор:
Шевченко И.В., методист центра издательской деятельности Донецкого ИППО
Украинская литература : 5-9 кл. : программа для вечерних
(сменных) общеобразоват. организаций с обучением на русском
языке и изуч. укр. яз. : очная форма обучения / сост Королёва Л.В.,
Путрова ОМ, Ковалинская И.М., Бондаренко А.В., Добровольская Т.Н.,
Филиппенко Е.А., Муза Г.П. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 44 с.
© Донецкий ИППО, 2015

3


СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ........................................................................................ 4
5 клас .................................................................................................................................... 7
6 клас .................................................................................................................................. 12
7 клас .................................................................................................................................. 17
8 клас .................................................................................................................................. 21
9 клас .................................................................................................................................. 27
НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ .................................................................................................................... 34
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .............................................................................. 35

4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Українська література як навчальний предмет є обов’язковим у загальноосвітніх організаціях Донецької Народної Республіки. Програма з української літератури для загальноосвітніх організацій ДНР відповідає Державному освітньому стандарту основної загальної освіти на 2015-2017рр., затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 327 від р, та Базисному навчальному плану загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки на 2015-2016 навчальний рік, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 314 від р. Якість знань з літератури є проявом загальної культури і зрілості людини. Засвоєння основ української літератури відкриває шляхи до пізнання і розуміння природних явищ, духовного багатства, до порозуміння між людьми і культури спілкування у різних сферах життя. Під час вивчення літератури учні засвоюють ширші основи літературної культури, яка є передумовою їх подальших духовних потреб читання та естетичного самовиховання. Вивчення літератури поглиблює та розвиває перцептивний, інтелектуальний, творчий потенціал учня, формує його здатність об’єктивно оцінювати художні твори, розуміти значення літератури та мистецтва ужитті людини і суспільства в цілому.
Навчальний предмет Українська література покликаний розвивати естетичні смаки, пізнавальні інтереси учнів та сприяти формуванню духовно розвиненої, високоморальної особистості. Ознайомлення з художнім твором, всебічний аналіз змістової, жанрової та естетичної його специфіки наблизять учнів до розуміння літератури як вияву мистецтва, потужного чинника світосприйняття та самоідентифікації.
Уроки української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах повинні ввести учнів у світ української літератури та виховувати високі риси шляхетності, Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збуджувати патріотичні почуття, формувати стійкі переконання, розвивати творче самостійне мислення.
Основні завдання уроків літератури
1)
ознайомлювати учнів з кращими зразками духовної культури народу плекати розуміння витоків культури, менталітету, способу життя сприяти пізнанню гуманістичного (життєствердного) досвіду української літератури та літератур інших народів формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, патріотизм, любов дорідного краю удосконалювати навички виразного читання (декламування, розуміння і переказування прочитаного сприяти зануренню дитини в духовний світ літературних героїв забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів розвивати мислення і мовлення учнів.
Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.
Об’єктом вивчення в літературі є художній твір, його естетична природа і духовно- етична сутність, що й зумовлює відповідну організацію уроку літератури.
Основними концептуальними чинниками програми є
1)
виховання високоосвіченої, творчої, гуманної особистості виховання культури читання

5 виховання естетично розвиненого читача української літератури. З цією метою у Програмі передбачено досягнення базових і стрижневих цілей.
Базові цілі

Розвиток і вдосконалення вміння адекватно сприймати інформацію в усній формі
(слухання). Розвиток і вдосконалення вміння створювати висловлювання в усній формі відповідно до поставлених завдань (говоріння). Розвиток і вдосконалення вміння та навичок адекватно сприймати інформацію у письмовій формі, розуміти значення слів та виразів (читання). Розвиток і вдосконалення вміння створювати в письмовій формі відповідно до поставлених комунікативних завдань висловлювання, поєднання речень (запис текстів, написання невеликих переказів чи творів тощо) (письмо).
Стрижневі цілі: Засвоєння та відтворення прочитаного тексту пізнання, відтворення окремих фрагментів чи фактів, з’ясування значення слів та виразів. Вироблення мисленнєвих умінь переказування, опис, аналіз, узагальнення. Розвиток логічного мислення, формування творчого підходу до аналізу змісту. Формування творчого мислення, застосування його в усному та писемному мовленні. Відповідно до поставленої мети основними завданнями уроку літератури у школах на сучасному етапі у 5–11 класах є
в основній школі (5–9 класи) – вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення української літератури формування вміння інтерпретувати художній твір виховання відчуття краси й виражальних можливостей слова формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних і етичних норм, рис, патріотичного почуття громадянина країни, який сприймає і поділяє загальнолюдські цінності виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та мовленнєвої культури, розбудження творчих здібностей, бажання до писання творів формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення пріоритетності загальнолюдських культурних надбань вироблення усвідомленої потреби і вміння у таких видах мовленнєвої діяльності, як аудіювання, читання, говоріння, письмо формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу літературного твору розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва та розуміти значення ілюстрацій до текстів (творів живопису, графіки, художньої фотографії, екслібрису тощо вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття художньої літератури, про основні літературні роди та жанри (лірика, епос, драма, їх характерні особливості навчання способів пізнання суті літературного твору (виклад, аналіз, інтерпретація розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність
у старшій школі (10–11 класи) – вироблення поглибленої мотивації до вивчення української мови та літератури формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, засвоєння загальнолюдських ціннісних орієнтирів удосконалення умінь і навичок жанрового і стилістичного розрізнення текстів, які належать до красного письменства вироблення вміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації використовувати інформацію з фахової літератури, Інтернету, часописів та інших джерел розвиток в учнів таких людських якостей, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших, патріотизм, любов дорідного краю

6 сприяння кращому читанню і розумінню прочитаного, розвитку мислення і мовлення учнів застосування критеріїв виокремлення з-поміж літературної продукції вартісних, з високим художнім та естетичним потенціалом творів.
Принципи вивчення літератури
1.
Літературний твір учні сприймають як особливий вид мистецтва – мистецтва слова, що презентує феномен культури. Обсяг, зміст та жанрове розмаїття літературного матеріалу відповідають віковим особливостям і зацікавленням учнів, рівню їх суспільної та естетичної компетенції. Послідовність, наступність і безперервність змісту літературної освіти забезпечується логічним продовженням тематично-жанрового, художньо-естетичного та літературознавчого напрямків вивчення літератури у початковій школі. Засвоєння тематики літературних творів, естетики художніх образів, необхідних теоретичних (літературознавчих) понять на уроках української літератури здійснюється також у процесі порівняння та зіставлення з реаліями рідної літератури. Формування інтересу до засвоєння літературних знань, вироблення позитивної мотивації навчання здійснюється за умови співпраці вчителя та учнів у виборі художніх текстів для самостійного читання та мистецьких їх аналогій.
Програма має таку структуру
1.
Перелік творів для текстуального вивчення (читання та аналізу. Основні питання теорії літератури, літературної критики і поетики, які доцільно опрацювати, розглядаючи художній твір, для того, щоб знати і розуміти його походження, структуру та особливості, а також для пізнання і розуміння основ та функцій літератури, закономірностей її розвитку і принципів літературної естетичної комунікації. Учні засвоюють їх різними способами через пояснення вчителя, під час роботи з підручником та довідковою літературою, у процесі інтерпретації конкретного літературного твору.
3.

Додатки: список творів для вивчення напам’ять; список творів, рекомендованих для читання додатково мистецькі аналогії список навчально-методичної літератури. Перелік творів для додаткового читання повинен допомагати у виховних цілях вчителеві і відповідати зацікавленням учнів.


7
5 КЛАС
(70 год., 2 год. на тиждень)
Текстуальне вивчення творів — 51год. Література рідного краю

4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення – 2 год. Виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год.
Кіл-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП Слово вжитті людини. Краса світу і людської душів художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва фольклорі літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
ТЛ: образне слово. Знати і розуміти значення терміну образне слово. Розуміти роль художнього слова вжитті людини, специфіку художнього образу. Називати види мистецтва. Вміти відрізняти художню творчість од інших видів діяльності людини.
2
СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ
Міфи і легенди українців Про зоряний Віз, Чому пес
живе коло людини, Берегиня, «Дажбог», Неопалима
купина», Чому в морі є перли і мушлі» Первісні уявлення про всесвіті людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль ужитті. Народні перекази Ой Морозе-Морозенку»
Лицарство та відвага запорозьких козаків.
ТЛ: міф, фольклор, легенда, переказ. Уміти розповідати про виникнення міфів, легенді переказі. Переказувати міфи і легенди, тлумачити їхній зміст. Розуміти роль і місце реального та фантастичного вжитті.
Розвиток допитливого, шанобливого ставлення до світоглядних
уявлень наших предків.
4
Народні казки Про правду і кривду, Летючий
корабель», Мудра дівчина Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо. Побудова казки
(зачин, кінцівка, її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і Знати зміст українських казок. Розуміти особливість побудови народної казки, роль уній фантастичного елементу. Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх. Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне. Уміти пояснювати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок. Уміти висловлювати власні міркування про

8 реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
ТЛ: народна казка. зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.
Усвідомлення постійної присутності вжитті, в душі людини
добра і зла, красивого і потворного.
Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення
експериментувати).
3
Літературні казки
І. Франко. Фарбований Лис» Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. Коли ще звірі говорили. Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність од народної.
ТЛ: літературна казка. Мова автора і мова персонажів. Уміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка- казкаря. Знати зміст казки, уміти переказати її фрагменти. Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів і другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів. Уміти пояснити особливість літературної казки.
Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і
хвалькуватості вжитті сучасної людини.
2
Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка» Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.
ТЛ: портрет.
Уміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх. Оцінювати вчинки персонажів із позицій гуманізму. Розрізняти персонажів — носіїв добра і зла. Коментувати прояви добра і зла, зображені в цій казці, і в сучасному житті.
Усвідомлення повчального впливу цієї казки. Прищеплення
бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності.
Усвідомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього,
любові до нього.
2
Василь Симоненко. Цар Плаксій та Лоскотон»
Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична. Казкова історія і сучасне життя.
ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм. Виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки. Визначити основні риси характеру дійових осіб твору. Простежувати різні способи життя та поведінки дійових осіб. Розуміти значення для розкриття змісту твору Назви казкової країни, імен персонажів казки. Виокремлювати основні епізоди. Пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок. Висловлювати особисте ставлення до зображуваного. Проводити аналогії з сучасним життям. Усвідомлення значення для людини та її
життя оптимістичного погляду на світ. Розвиток уміння керувати
своїми емоціями.

9 4
Галина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні
Недоладії»
Повість-казка сучасної дитячої письменниці. Морально- етичні проблеми в казці добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху домети. Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови.
Уміти переказувати твір, читати уривки з нього за ролями. Визначати тему повісті та морально-етичні проблеми, коментувати їх. Уміти пояснити особливості жанру, композиції твору, символіку образів характеризувати героя, який найбільше сподобався. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалогів утворі. Написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або написати інсценізацію затвором, давши їй свою назву. Обговорювати проблему відповідальності людини за свої вчинки
Формування дбайливого ставлення до свого життя, до інших людей.
Виховання щирості, відкритості, наполегливості в досягненні
поставленої мети, відповідальності за свої вчинки.
3
Із народної мудрості
Загадки Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин.
Прислів’я та приказки Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: загадка, прислів’я, приказка. Уміти називати види загадок, відгадувати їх. Пояснювати логіку їх відгадування. Розглядати і пояснювати особливості будови загадки, роль уній метафори. Уміти самому складати загадки. Називати види прислів’їв і приказок. Розуміти їхню дотепність і мудрість. Вміти відрізняти прислів’я від приказки та пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасною життя.
Вивчити напам’ять: кілька загадок, прислів’я і приказки (на вибір.
Формування шанобливого ставлення до кмітливості та мудрості
народу. Осмислення ролі в сучасному світі цих якостей, розвиток
афористичності й точності думки, уваги до вибору лексики власних
суджень. Розвиток допитливості, спостережливості, уважності,
кмітливості як важливих елементів розумової діяльності людини.
Розвиток логічного мислення.
2
Леонід Глібов. «Химерний, маленький, Що за
птиця?», Хто вона, Хто розмовляє, Хто сестра і
брат?»
Відомий український поеті байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів
Л.Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш, порівняння. Виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування. Розглядати і коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів.
Усвідомлення життєствердної сили радісного, піднесеного
настрою, викликаного дотепним, доброзичливим жартом. Розвиток
кмітливості, розумових здібностей людини, пам’яті, творчої уяви.

10 4
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАРОДУ
Літописні оповіді Три брати – Кий, Щек, Хорив і
сестра їхня Либідь, Святослав укладає мир з греками і
повертається до Києва. Смерть Святослава, Володимир
вибирає віру, Розгром Ярославом печенігів. Початок
великого будівництва в Києві. Похвала книгам (подавати на основі Повісті минулих літу переказі В.Близнеця). Повість временних літ − найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис. Знати про історичну і літературну пам’ятку Повість временних літ. Розуміти значення давнього літописання для нащадків. Розповідати про легендарного Нестора Літописця. Усвідомлено переказувати оповіді. Аналізувати риси характерів князів Київської Русі. Уміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.
Усвідомлення душевної краси і сили наших Предків, любові руських
князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.
4
Олександр Олесь. Ярослав Мудрий, Микита
Кожум’яка»
Поезії з книги Княжа Україна, їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов дорідної землі. Драматичний твірна тему народної казки.
ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола. Уміти виразно й усвідомлено читати поезії, визначити засоби поетичної мови. Розповідати про давньоруських князів. Висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні. Виразно в особах читати драму-казку Микита Кожум’яка». Вміти виокремлювати в ній най напруженіші епізоди. Розглядати своєрідність побудови драматичного твору. Розуміти зв’язок історичного минулого з сучасністю.
Зацікавлення історичним минулим народу, шанобливе ставлення
до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.
4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал