«Донбаський державний педагогічний університет» ЗатверджуюPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4
7.2. Участь викладача у виховному процесі
Важливу роль у вихованій роботі відіграє викладач університету.
Ставлення професорсько-викладацького складу вузу до виконання своїх функціональних обов’язків, до оточення, високий рівень професіоналізму,

21 ерудиція, самодисципліна та прагнення до самоудосконалення сприяють розвитку подібних якостей і у студентської молоді. Інтелігентність, комунікабельність, тактовність створюють атмосферу між викладачами і студентами, коли останні стають рівноправними суб’єктами процесу освіти і виховання, саморозвитку, соціокультурного визначення.
Лише високопрофесійно та ідейно підготовлений, морально вихований викладач може усвідомити масштабність завдань виховання майбутнього спеціаліста, виявити себе як справжнього педагога вищої школи.
7.3. Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів як
фактор удосконалення виховного процесу

Ця форма є особливою для самостійної громадської діяльності студентів
і аспірантів у реалізації функцій управління життям студентського колективу згідно з цілями та завданнями, які постають перед ними. Вона є елементом загальної системи управління виховним процесом у ДДПУ та передбачає максимальне врахування інтересів і потреб студентів на основі вивчення громадської думки і конкретних ініціатив.
Завдання профспілкової організації:
- формування у студентів відповідального і творчого ставлення до навчання, громадської діяльності та суспільно корисної праці;
- сприяння оволодінню кожним студентом навичками продуктивної самостійної роботи й наукової організації праці, всебічному розвитку особистості завдяки долученню до різних видів діяльності;
- забезпечення принциповості, об’єктивності та компетентності в реалізації прав студентів;
- формування у членів колективу на основі самостійності навичок прийняття рішень з питань студентського життя, активної життєвої позиції, навичок управління державними і громадськими справами;
- виховання у студентів почуття господаря у своєму навчальному закладі, поваги до закону, норм моралі та правил спільного проживання;
- створення умов нетерпимості до правопорушників, пияцтва та інших антисуспільних виявів;
- надання допомоги адміністрації, професорсько-викладацькому складу в організації та вдосконаленні навчально-виховного процесу;
- пошук і організація ефективних форм самостійної роботи студентів;
- активізація діяльності громадських організацій у вузі, надання допомоги в реалізації їх статутних цілей і завдань;
- організація вільного часу студентів, сприяння всебічному розвитку особистості кожного члена студентського колективу;
- організація системи вивчення громадської думки студентів з найважливіших питань життя вузу та створення умов, за яких забезпечується участь кожного зацікавленого студента в обговоренні проблем, прийнятті та виконанні рішень;

22
- збереження бібліотечного, аудиторного, житлового фонду, фонду гуртожитків, спортивних споруд та інвентарю тощо;
- установлення та підтримка контактів з молодіжними організаціями різних вузів України та інших країн.
7.4. Органи студентського самоврядування

Демократизація освіти, упровадження європейських цінностей і стандартів освіти неможливе без активного залучення студентів до управління освітнім процесом через розвиток студентського самоврядування.
Згідно зі ст. 40 Закону України “Про вищу освіту” Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів- військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів (курсантів) та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).
Органи студентського самоврядування:
- беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та
інші заходи;
- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
- захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;
- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

23
- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- мають право оголошувати акції протесту;
- виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. основними завданнями органів студентського самоврядування є:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для мешкання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Студентські громадські організації разом з адміністрацією університету намагаються максимально враховувати інтереси та реалізувати
ініціативу студентів. Вони беруть на себе деякі важливі функції у виховній роботі, зокрема організації дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу, яка охоплює велику кількість студентів разом із професорсько- викладацьким складом, враховуючи різноманіття інтересів: інтелектуальні
ігри, спортивні заходи, фестивалі художньої самодіяльності тощо.
7.5. Куратор академічної групи
Завдання куратора академічної групи в сучасних умовах – поліпшити ефективніше організувати виховний процес в університеті. По-перше, куратор розглядається як людина, яка призначена реалізувати мету виховання. По-друге, місце, яке посідає куратор у цілісному навчально- виховному процесі, є важливим в діяльності педагогічного університету, який бере на себе функції не лише становлення спеціаліста за обраним фахом, а й виховання особистості у широкому змісті цього слова.
Важливим є також те, щоб робота куратора не йшла в розріз зі студентським самоврядуванням, а доповнювала б його, утворюючи єдину демократичну виховну систему. Особливо потрібна допомога куратора у взаємодії студентів із численними університетськими структурами і службами, які здійснюють навчальну й позанавчальну діяльність, в організації спеціальних заходів, особливо загальноуніверситетського характеру.

24
Для поліпшення стану організаційно-виховної роботи у вищому педагогічному навчальному закладі потрібно залучення таких людей, які зі всією відповідальністю вболіватимуть за загальну справу - виховання громадян, висококласних спеціалістів, членів родини. Такими особами мають стати куратори академічних груп на чолі з проректором з науково- педагогічної роботи.
Виходячи із суспільних вимог до підготовки педагогічних кадрів функціями куратора академічної групи є: вихователь, організатор,
науковець, координатор.
1. Функції діяльності куратора як вихователя реалізуються через основні принципи національного виховання, які передбачають:
- розробку перспективних планів і завдань виховання студентів за специфікою даного ВНЗ;
- забезпечення громадянської спрямованості всіх виховних заходів;
- проведення позааудиторної діяльності, яка сприятиме всебічному розвитку творчих здібностей студентів;
- залучення органів студентського самоврядування, підтримка
ініціативи та творчості;
- формування гуманних стосунків між викладачами та студентами;
- наповнення життя студентів високою мораллю, романтикою;
- турботу про здоров'я студентів;
- передачу першокурсникам досвіду проведення традиційних свят
ВНЗ.
2. Функції діяльності куратора як науковця націлені на:
- виявлення потреб, інтересів студентів, визначення їх професійної спрямованості;
- проведення наукових досліджень, пов'язаних з підвищенням ефективності виховання студентів;
- демонстрацію методів та прийомів наукового дослідження;
- проведення аналізу рівня вихованості студентів;
- роботу над методичними посібниками, науковими статтями, доповідями;
- рецензування будь-яких наукових робіт;
- керівництво науковими гуртками, семінарами, секціями;
- участь у розробці нормативних документів, проектів, постанов, положень;
- узагальнення та вивчення досвіду колег.
3. Функції діяльності куратора як організатора реалізуються через:
- сприяння адаптації першокурсників;
- обрання органів самоврядування та активу академічної групи;
- навчання активу групи щодо самоорганізації і самоврядування;
- організацію виконання студентами громадських доручень;
- заохочення та покарання студентів;
- участь студентів у позааудиторних заходах (конкурсах, олімпіадах, брейн-рингах, походах, змаганнях тощо);

25
- організацію виховних заходів у академічній групі.
4.Функції діяльності куратора як координатора спрямовані на:
- складання програми саморозвитку академічної групи,
індивідуального паспорту кожного студента;
- проведення педагогічних заходів (практикумів, консиліумів) щодо поліпшення навчання і виховання студентів;
- участь у засіданнях, семінарах з педпрактики при обговоренні питань навчально-виховного процесу;
- координацію і залучення студентів до науково-практичної діяльності за обраним фахом;
Посада куратора академічної групи не відноситься до виробничої посади, тому в структурі роботи куратора переважають розумові операції
(конструювання, обміркування, винахідництво), але вони непомітні. Робота наставника групи - це такий педагогічний процес, завдяки якому здійснюється виховний, психологічний та освітній вплив на студентів.
Положення про права та обов'язки куратора академічної групи
1. Основним завданням куратора є згуртування студентського колективу та підвищення ролі суспільної думки, як засобу виховного впливу, розвиток суспільної активності студентів, залучення їх до діяльності з рішення реальних завдань академічної групи, факультету, університету.
Куратор має право:
- рекомендувати призначення старости та його заступника, організовувати вибори профгрупорга та відповідальних за різні напрямки роботи;
- відвідувати заняття академічної групи за всіма дисциплінами;
- порушувати питання про призначення матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам, заохочення студентів за високі показники у навчальній і суспільній роботі, участь в олімпіадах тощо;
- пропонувати зміни у розкладі занять та організації навчального процесу;
- брати участь у засіданнях стипендіальної комісії, вносити пропозиції щодо призначення стипендії студентам;
- у випадку необхідності вносити пропозиції декану щодо покарання студентів;
- вносити пропозиції щодо організації зустрічей з випускаючими кафедрами, керівництвом факультету, ректоратом, відповідальними робітниками адміністрації міста, органів внутрішніх справ, медичних установ тощо.
Куратор зобов'язаний:
- скласти план роботи на навчальний рік; скласти паспорт групи;
- знати матеріальне становище, житлово-побутові умови студентів;
- регулярно проводити кураторські години із залученням до їх підготовки активу групи;

26
- бути присутнім на заходах, в яких беруть участь студенти підшефної групи (спортивних, культурно-масових);
- цікавитись умовами проживання студентів у гуртожитках, відвідувати гуртожитки та проводити бесіди з усіх питань;
- особливу увагу приділяти студентами-сиротами, студентами із багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей;
- своєчасно інформувати керівництво факультету про випадки порушення навчально-виховного процесу, навчальної та трудової дисципліни.
Під час заліково-екзаменаційних сесій зусилля куратора повинні бути спрямовані:
- слідкувати за успішністю та дисципліною студентів, при необхідності своєчасно інформувати батьків студентів про випадки академічної заборгованості;
- на своєчасне та ефективне виконання студентами вимог модульно- рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень.
- надавати моральну підтримку та допомогу студентам, при виникненні порушень в організації прийому заліків та екзаменів, довести цей факт до відома керівництва факультету.
Студенти, які одержали оцінку “незадовільно” на сесії, повинні мати можливість зустрічатися з куратором, отримувати від нього пораду з питань усунення академічного боргу.
Кураторські години проводяться кожного тижня згідно з загальноуніверситетським розкладом. План кураторів передбачає два види проведення виховних годин: 1) окремо в групі; 2) на курсі в цілому.
Ефективність кураторських годин підвищується за умов запрошення на них висококваліфікованих спеціалістів, видатних діячів науки та культури, провідних фахівців різноманітного профілю. Такі години можна використовувати також для зустрічей студентів з деканом чи з представниками ректорату.
Робота кураторів постійно розглядається на радах факультетів.
Наприкінці навчального року кожен куратор письмово звітується перед деканом факультету.
8. Матеріальні, фінансові та моральні основи забезпечення
навчально-виховного процесу
Головні виховні завдання у ДДПУ реалізуються у процесі навчальної та науково-дослідницької роботи. Тому матеріальною й фінансовою основою виховного процесу виступає наявна матеріальна база навчальної та наукової діяльності.
Організація виховного процесу та проведення відповідних заходів в університеті у позааудиторний час реалізується за таких умов:

27
- університет надає зали й приміщення для проведення масових і групових виховних заходів, занять художньою самодіяльністю, спортом, роботи органів студентського самоврядування;
- постійно поповнюються матеріальні засоби для занять художньою самодіяльністю, спортом тощо
;
- надається фінансова допомога в організації і проведенні виховних заходів загальноуніверситетського характеру.
Важливе значення у підвищенні ефективності виховного процесу має моральне заохочення його учасників. Оголошення подяк, вручення грамот та відзнак університету, факультету
,
кафедри утверджують у свідомості студента необхідність діяти саме таким чином, досягти ще кращих результатів.
9. Шляхи реалізації Концепції
1. Організаційно-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» здійснюють ректор, проректор із науково-педагогічної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі гуманітарних кафедр, голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голова студентського молодіжного клубу, голова студентського самоврядування, голова спортивного клубу.
2. Усі напрями виховної діяльності реалізуються через конкретні оптимальні форми та методи освітнього потенціалу (навчально-виховні програми та плани; аудиторна робота; позааудиторна робота; створення умов для повноцінної життєдіяльності і творчості студентів) та скоординованої діяльності й співпраці із навчальними, освітньо-культурними закладами, громадськими організаціями та органами влади.
3. Виховна діяльність в ДДПУ є складовою частиною цілісного навчально-виховного та наукового процесу і включається до планів роботи структурних підрозділів, розглядається на засіданнях вчених рад, а також конкретизується в діяльності кураторів академічних груп.
4. Контроль за виконанням планів виховної роботи студентів університету здійснюється керівництвом вузу, зокрема проректором із науково-педагогічної роботи, який затверджує відповідні плани у робочому порядку шляхом обговорення питань щодо виконання відповідного плану наприкінці кожного семестру на засіданнях кафедр і рад факультетів.
5. Окрім підведення підсумків виховної роботи на вчених радах, важливе значення для активізації діяльності студентів має гласне і відкрите підтвердження підсумків їхньої участі у названих вище заходах та відзначення переможців. Це здійснюється шляхом створення відповідних комісій з представництвом ректора університету, представників факультетів й органів студентського самоврядування, які визначають переможців і дають ректору подання про їх відзначення.

28
9. Заключні положення
Організація виховного процесу в структурних підрозділах ДДПУ потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Водночас потрібно активізувати традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого.
Виховання повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми пов’язані зі специфікою вузу.
Випускники університету повинні бути не лише кваліфікованими спеціалістами, а й людьми творчими, духовно багатими з демократичним світобаченням, здатними примножити історичні надбання українського народу і його внесок у розвиток світової цивілізації.

29
1. Національно-патріотичне виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Посвята в студенти університету
1
Проректор із
НПР, декани
2
Участь студентів у святкуванні
Дня міста Слов’янськ
1-5
Студентське самоврядування
3
Участь у проведенні місячника "Чисте місто" (до Дня міста,
Великодніх свят)
1-5
Студентське самоврядування
4
Лекції, бесіди про зміст державних і національних символів України, вимоги до їх використання, прищеплення поваги до них
1
Куратори
5
Інформування студентів про події культурно-політичного життя в Україні й світі
1-5
Куратори (згідно
із планом)
6
День рідної мови. Зустрічі і письменниками. Організація конкурсів на краще знання української мови
1-2
Філологічний факультет, кафедра української мови та літератури
7
Проведення Дня факультету
(ознайомлення студентів з
історією та традиціями факультету, університету)
1
Деканати
8
Проведення студентських наукових конференцій з питань мови, культури, традицій українського народу,
історії України. Написання рефератів із суспільних дисциплін на історико- краєзнавчу тематику
1-5
Кафедри суспільних дисциплін
9
Участь у скорботному віче пам'яті жертв Голодомору
1932- 1933 рр. та політичних репресій
1-5
Заступники деканів з виховної роботи
10 Відвідання краєзнавчого музею м. Слов’янська
1-5
Куратори, студентське самоврядування

30

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
11 Екскурсії:
Святогірська лавра с. Прелесне, с. Маяки
1-4
Куратори, студентське самоврядування
12 Участь студентів у відзначенні церковних свят, то супроводжуються народними традиціями та обрядами.
Проведення акцій "Іде Святий
Миколай" (поїздка у сиротинці, роздача подарунків від Св. Миколая). "Слов’янськ колядує", організація гаївок з нагоди Великодніх свят
1-5
Заступники деканів, студентське самоврядування, профком студентів, виховний відділ
13 Круглий стіл до відзначення
Дня соборності - проголошення Акту злуки
УНР і ЗУНР
4-5
Кафедра культурології, естетики та
історії
14 Конкурси читців поезій Т.
Шевченка студентами та викладачами
1-5
Заступники деканів
15 Зустрічі з ветеранами Другої світової війни
1-2
Заступники деканів
16 Проведення вечорів, присвячених Дню Матері
1-2
Заступники деканів
17 Участь у загальноміських урочистих Академіях з нагоди
Дня Героя України та Дня
Конституції України.
Вшанування пам'яті І. Франка
28 травня 1 3-4
Заступники деканів
18 Висвітлення у газеті «Педагог» біографій історичних постатей
України та краю, історії рідної землі
1-5
Редколегія газети

31
2. Інтелектуально-духовне виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Соціально-психологічний тренінг "Формування ефективних навичок
інтелектуально-духовного спілкування"
1
Заступники деканів, кафедра психології
2
Науково-практичне заняття "Активізація механізмів роботи аналізаторів під час сприймання навчального матеріалу"
1
Куратори академічних груп
3
Бесіди на теми:
"Становлення духовності особистості в процесі соціалізації"
"Мотиваційна готовність студентів до формування
інтелектуально духовних знань"
1
Куратори академічних груп
4
Інтелектуальна гра "Хто Я?",
"Що Я?"
1
Заступники деканів
5
Соціально-психологічний тренінг "Особливості розпитку мнемічної діяльності студентів у процесі навчання"
1
Заступники деканів, кафедра психології
6
Бесіди на тему:
- "Криза ідентичності в
інтелектуально-духовному становленні особистості юнацькому віці"
-"Духовні цінності особистості в соціально-економічному контексті"
2
Куратори академічних груп
7
Дискусія "Взаємозв'язок професійної придатності із задатками та здібностями"
2
Заступники деканів
8
Інтелектуальна гра "Найрозумніший"
2
Заступники деканів
9
Анкета "Світоглядні орієнтації молоді"
2
Заступники деканів

32

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
10 Соціально-психологічний тренінг "Розвиток розумових операцій"
3
Заступники деканів, кафедра психології
11 Науково-практичне заняття "Раціональні прийоми виконання завдань, відведених для самостійного опрацювання"
1
Куратори академічних груп
12 Бесіда на тему "Ступені
інтелектуально-духовного саморозвитку особистості"
3
Куратори академічних груп
13 Дискусія "Фактори, які сприяють інтелектуально- духовному розвитку особистості"
3
Заступники деканів
14 Брейн-ринг
1-5
Куратори академічних груп
15 Анкета "Студентство; цінності та пріоритети"
3
Заступники деканів
16 Тренінг "Креативне самовираження студента"
4
Заступники деканів, кафедра психології
17 Бесіди на тему:
"Прийоми інтелектуальної переробки навчального матеріалу"
"Роль релігійних традицій в соціалізації особистості та її
інтелектуальному розвитку"
1-5
Куратори академічних груп
18 Дискусія "Особливості зв'язку духовних та креативних характеристик студентів"
4
Заступники деканів
19 Інтелектуальна гра "Що? Де?
Коли?"
1-5
Заступники деканів
20 Анкета "Професійні та
інтелектуально-духовні орієнтації молоді"
4
Куратори академічних груп
21 Тренінг "Розвиток духовно- моральних якостей особистості"
1
Заступники деканів, кафедра психології

33


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал