«Донбаський державний педагогічний університет» Затверджую
Сторінка1/4
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»


Затверджую
Ректор ______________ проф. Омельченко С.О.
«__»___________ 2015 р.ЗАХОДИ
на 2015-2016 н.р.
Донбаського державного
педагогічного університету,
спрямовані на реалізацію
«Концепції національного виховання
студентської молоді»Заходи схвалено вченою радою університету
(протокол № 12 від 25.06.2015р.)


Слов’янськ – 2015

2
Концепція національного виховання студентської молоді
Додаток до рішення колегії МОН від «25» червня 2009 р. протокол № 7/2-4

Загальні положення
Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної
Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.
Роль держави у національному вихованні полягає в координації зусиль усіх
інститутів суспільства, забезпеченні
єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів.
Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів.
Відповіддю на виклики сучасного світу має стати національне виховання студентської молоді, котра формуватиме ядро української
інтелігенції на основі національної ідеї.
Національна ідея об’єднує й консолідує суспільство, сприяє виробленню активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як особистості. Національний характер виховання полягає у формуванні людини як громадянина України незалежно від її етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та оберігають свої цінності й свободи.
Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови збереження української національної ідентичності.
Національне виховання має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.
Принципи національного виховання
Національне виховання студентської молоді ґрунтується на таких принципах:
 демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;

3

єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
 послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального,
інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;

єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.
Мета і завдання національного виховання
Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної
ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.
Завданнями національного виховання студентської молоді є:
 формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
 підготовка свідомої
інтелігенції
України, збереження
інтелектуального генофонду нації;
 вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
 підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;
 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
 плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

4
Основні напрямки національно-виховної діяльності
Національно-виховна діяльність проводиться за такими напрямами:
1.
Національно-патріотичне виховання:
 формування національної свідомості і відповідальності за долю
України;
 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 культивування кращих рис української ментальності
(працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та
ін.);
 виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
2.
Інтелектуально-духовне виховання:
 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.
3.
Громадянсько-правове виховання:
 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 виховання громадянського обов’язку перед
Україною, суспільством;
 формування політичної та правової культури особистості;
 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.
4.
Моральне виховання:
 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
5.
Екологічне виховання:
 формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

5
 виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.
6.
Естетичне виховання:
 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які
ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
7.
Трудове виховання:
 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
8.
Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:
 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 фізичне, духовне та психічне загартування;
 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 створення умов для активного відпочинку студентів.
Шляхи реалізації та очікувані наслідки реалізації Концепції
1.
Механізм виконання Концепції передбачає координацію зусиль
Міністерства освіти й науки України, органів влади та місцевого самоврядування, професорсько-викладацького і студентського складу вищого навчального закладу, представників громадських організацій, засобів масової інформації.
2.
Для ефективної реалізації Концепції при Міністерстві освіти і науки створюється Громадська рада, основними завданнями якої є:
 розроблення плану дій щодо реалізації положень Концепції;
 підготовка організаційно-методичного забезпечення, вивчення та узагальнення досвіду організації виховної діяльності у вищих навчальних закладах;
 організація і проведення науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 сприяння активному обміну теоретико-методологічними аспектами системи національного виховання, новими підходами, формами і методами виховної діяльності.
3.
У вищих навчальних закладах виховна діяльність:
 координується Радою з організації виховної діяльності, котра складає план дій;

6
 включається до планів роботи структурних підрозділів;
 конкретизується у діяльності наставників
(кураторів) академічних груп;
 розглядається на засіданнях педагогічних рад, вчених рад вищих навчальних закладів.
4.
Особлива роль у виховній діяльності покладається на органи студентського самоврядування, серед основних завдань яких є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури студентів.
5.
Вищий навчальний заклад співпрацює з органами державної влади, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями.
Впровадження Концепції сприятиме розробленню та прийняттю нормативно-правових документів і дієвих програм роботи зі студентською молоддю.


7
КОНЦЕПЦІЯ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ “ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ”

1. Загальні положення
Концепція виховної роботи у державному вищому навчальному закладі
“Донбаський державний педагогічний університет» (далі – ДДПУ) базується на основних положеннях Конституції України, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством освіти і науки 1996 року, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.,
Законах України «Про освіту» (2008 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.),
Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2009 р.) та інших державних документах.
Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної
Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина
України.
У національно-патріотичному вихованні важлива роль належить державі, яка координує зусилля усіх інститутів суспільства, забезпечує
єдність та пріоритет загальнодержавних і національних інтересів, дає відповідь на виклики сучасного світу.
Національно-патріотичне виховання має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.
2. Теоретико-методологічні засади концепції виховання студента
Основне завдання, яке стоїть перед вузом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців – це формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти. Досягнення цієї мети можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько- викладацького складу університету, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.
Концепція
виховної
роботи в університеті
є національно- демократичною.
Виховання - це процес впливу на особистість, який здійснюється протягом її життя з метою передачі досвіду представників свого роду, етносу, народу, світової громадськості, цілеспрямований
і планомірний, організований шляхом взаємодії вихователя і вихованця, під час якої відбувається вплив на пізнавальну, мотиваційну, емоційну, вольову та інші

8 його сфери з метою розвитку світогляду, зокрема й наукового, духовно- моральних, етичних, ділових якостей.
Виховання у ДДПУ є цілеспрямованим процесом, який відбувається з урахуванням особливостей та специфіки університету, зокрема професіоналізму професорсько-викладацького складу, який значною мірою є носієм духовно-моральних, етичних, ділових якостей, рівня його взаємодії зі студентами і впливу на їх свідомість з метою формування у них виваженої життєвої позиції, вміння сприймати, використовувати, поширювати і здобувати необхідний досвід, здатності бути носіями провідних ідей, організаторами суспільно-політичного життя в Україні.
Ідеал
виховання
– це громадянин
України, збагачений загальнолюдськими та національними цінностями, який керується у своїй діяльності вимогами загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти креативно в сучасних умовах, це справжній патріот, який дбає про власну честь і гідність.
Головною метою національного виховання студентської молоді
ДДПУ є формування свідомого громадянина - патріота Української держави, активного провідника національної
ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.
3. Основні завдання виховного процесу

Завданнями виховання в університеті є :
- підготовка національно свідомої
інтелігенції, збереження
інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
- виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури;
- створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності
(науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно- гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої , спортивної, правоохоронної);
- формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення студентської молоді до участі в процесах державотворення, розвитку суспільних відносин;
- усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
- культивування кращих рис національної ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з навколишнім світом, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови в

9 академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору, збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;
- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
- пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
- формування поваги до свого вузу, дотримання
і розвиток демократичних та академічних традицій університету.

4. Сутність і особливість виховного процесу в ДДПУ
Зміст виховної роботи у державному вищому навчальному закладі
«Донбаський державний педагогічний університет» базується на законодавчих документах: Конституції України, Декларації прав людини,
Законах України «Про освіту» (2008 р.) та «Про вищу освіту» (2014 р.), Указі
Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2009 р.) тощо. Пріоритетними напрямками в реалізації
Концепції у вузі наразі є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, спрямована на втілення в життя української національної ідеї, виховання демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, а також національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.
Сутність виховного процесу в державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» обумовлюється головними завданнями його діяльності. У відповідності до державної програми «Освіта», пріоритетним напрямком визначено «...створення життєздатного безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування
інтелектуального та культурного потенціалу як вищої цінності нації». Закон України «Про освіту» (11 червня 2008 р.) визначає, що «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.» Отже, головним завданням діяльності ДДПУ є не лише підготовка спеціалістів з теоретичним і кваліфікаційним рівнем, що відповідає світовим стандартам, а й фахівців, які

10 керуються в професійній діяльності і повсякденному житті глибоко усвідомленою приналежністю до свого народу і держави, свідомо дотримуються державних законів і моральних норм.
Поєднання державних та суспільних інтересів, інтересів особистості й завдань, які стоять перед університетом визначає сутність виховного процесу в ДДПУ, що зводиться до формування у студентів упродовж навчання таких якостей:
- високий професійний інтелект і культура;
- широкий кругозір і культурно-інтелектуальна ерудиція;
- національна самосвідомість та патріотизм;
- патріотичне ставлення до своєї держави та її інтересів;
- демократизм і громадська активність;
- гуманістичний світогляд;
- інтелігентність і висока моральна стійкість;
- гармонія естетичного та етичного виховання;
- дисциплінованість і самоорганізованість;
- працелюбність і повага до людей;
- ініціативність;
- самовимогливість;
- розвинута потреба у самовдосконаленні, зміцненні фізичних сил і здоров’я;
- бережливе, економне ставлення до державного майна та до природи.
Особливу роль у становленні гуманістичного світогляду, соціально- політичної орієнтації, моральності і культури студентів відіграють гуманітарні та соціально-політичні наукові дисципліни: Історія України, українознавчі дисципліни, українська та іноземна філологія, Філософія.
Завдяки гуманітарним дисциплінам формується система поглядів студента, яка є визначальною у забезпеченні високої духовності та її суспільної поведінки.
Значні можливості у формуванні висококваліфікованих спеціалістів мають спеціальні й фахові навчальні дисципліни та їх викладачі. Специфіка
їх впливу на виховання студентів ґрунтується на їх тісному зв’язку з реальним життям, що забезпечує формування відповідних рис і якостей студентів у повсякденному житті, виробляє необхідні для професійної діяльності навички та вміння. Головними завданнями виховання при вивченні спеціальних дисциплін є формування високої професійної культури, вимогливості до себе, дисциплінованості, організованості, ініціативності у щоденній діяльності, готовності до кропіткої праці, конкурентоспроможності.
Поряд з основним навчально-виховним процесом, що здійснюється у
ДДПУ в процесі навчання й наукової роботи, де основне навантаження беруть на себе викладачі та куратори академічних груп, виховання студентів відбувається і в позанавчальний час через бібліотеку, студентські клуби, гуртки за
інтересами, через діяльність органів студентського самоврядування, залучення їх до участі у роботі громадських організацій,

11 мистецької творчості, спорті. Особливістю цієї ділянки виховної роботи є її планомірний та змістовний характер організації й проведення відповідних заходів. Саме через них реалізується природні та набуті тенденції творчих можливостей студентів, створюються належні умови для їхнього всебічного розвитку.
5. Принципи виховання студентів ДДПУ
Принцип виховання - це основа, вихідне положення, що становить фундамент змісту, форм, методів, засобів і прийомів виховання. Принципи зумовлюються метою виховання.
У «Національній доктрині розвитку освіти України в 21 столітті» основними названі такі принципи виховання:
- принцип національної спрямованості;
- гуманізму;
- демократизму;
- єдності сім’ї і університету у вимогах до вихованця;
- наступності;
- спадкоємності поколінь.
У ДДПУ виокремлюють наступні принципи виховання:
- національної спрямованості
- гуманізму
- демократизму
- цілісності
- цілеспрямованості виховання
- виховання в активній діяльності
- неперервності
- послідовності і систематичності
- єдності виховання і життєдіяльності
- народності
- етнізації
- виховання особистості в колективі

Вимоги основних принципів виховання
1. Принцип національної спрямованості передбачає формування національної самосвідомості усіх суб’єктів виховного процесу, моральної та фізичної готовності до виконання громадянського обов’язку захисту територіальної цілісності та незалежності України, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх народностей, які проживають в
Україні та за її межами.
2. Принцип гуманізму передбачає створення оптимальних умов для
інтелектуального і соціального розвитку кожного вихованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання природного права кожної особистості

12 на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв
індивідуальності, на самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створення соціально-психічного фільтра проти руйнівних впливів негативних чинників навколишнього природного і соціального середовища; виховання у молоді почуттів гуманізму, милосердя, доброчинності.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал