Доклад/ Юридичні та політичні науки Політична культура та ідеологія Сєкунова Ю. ВСкачати 60.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.06.2017
Розмір60.16 Kb.
ТипДоклад

SWorld –
1-12 October 2013

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013
S
CIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION
.

M
ODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT
‘2013
Доклад/ Юридичні та політичні науки – Політична культура та ідеологія

Сєкунова Ю.В.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони 15

Siekunova I.V.
WAYS OF FORMATION OF THE PERSONALITY POLITICAL
CULTURE IN THE UKRAINIAN SOCIETY
National University of life and environmental sciences of Ukraine,
Kiev, Heroyiv Oborony 15
В докладі проаналізовано шляхи формування політичної культури
особистості. Також оцінено роль політичної культури в українському
суспільстві.
Ключові слова: політична культура, особистість, політична свідомість,
українське суспільство, національна ідея, менталітет.
The author of the article has attempted to analyze the ways of formation of the
personality political culture in Ukrainian society.
Key words: political culture, personality, political consciousness, Ukrainian
society, national idea, mentality.
Політична культура громадян займає одне з перших місць у формуванні і утворенні міцної самостійної, демократичної держави, з надійною та ефективною політичною, економічною та іншими системами. Дослідження в галузі політичної культури дають можливість глибше зрозуміти закономірності політичного процесу, особливості політичної свідомості особистості та поведінки людей в сучасному, зокрема українському суспільстві.

Формування політичної культури особистості відбувається в процесі політичної соціалізації, яка, на думку представників символічного
інтеракціонізму, є результатом міжособистісного спілкування, відбувається через спільну групову діяльність, в процесі якої людина поступово ототожнює себе з певною партією, організацією і починає реагувати у відповідності до її поглядів та настанов. Причому, вирішальна роль у соціалізації індивіда відводиться так званим первинним групам (сім’я, дитячий колектив, тощо), які характеризуються неформальними, довірливими міжособистісними стосунками
[2, С. 43-50].
Поняття політичної культури зараз стійко увійшло в склад ключових категорій політичної науки. Це зумовлено тим, що політичний процес при всіх притаманних йому випадковостях, непередбачених подіях, альтернативності ситуацій, що виникають, підкоряється внутрішнім закономірностям, не можуть бути виведені безпосередньо ні з економіки, ні з психології. Дослідження в області політичної культури допомагають глибше побачити закономірності політичного процесу, особливості політичної свідомості і поведінки людей в сучасному суспільстві. Аналіз проблеми політичної культури дає можливість зрозуміти, чому групи людей або цілі народи, діючі в межах ідентичних політичних систем, але ж виховані на різних цінностях та маючи різноманітний історичний досвід, по-різному сприймають одні і ті ж політичні події, по-різному поводять себе в одних і тих же політичних ситуаціях
Розвиток поняття політичної культури вимагає більш поглибленого вивчення ролі особистості у політичній системі, зокрема, внутрішньо- особистісних механізмів її поведінки, факторів формування політичного рівня
індивідуальної свідомості, мотивації політичної діяльності. Подібно до того, як культура визначає і пропонує ті чи інші норми й правила поведінки в різних сферах життя, політична культура визначає і пропонує норми поведінки в політичній сфері. Вона формує керівні принципи політичної поведінки, політичні норми й ідеали, що забезпечують єдність і взаємодію інститутів та організацій, надає цілісності й інтегрованості політичній сфері так само, як
загальнонаціональна культура надає цілісності й інтегрованості суспільному життю в цілому.
До політологічного аналізу залучаються провідні психологічні напрями, концептуальні основи які дозволяють поглибити розуміння основних механізмів і детермінант формування політичної культури особистості та продовжити дослідження цієї проблематики вже в політико-психологічному розрізі. Найбільш широко використовується для аналізу соціально-політичних явищ основні положення біхевіоризму, когнітивізму, гуманістичної психології та психоаналізу. У цих концепціях розгляд феномену політичної культури здійснюється через аналіз процесу політичної соціалізації особистості, адже формування, відтворення та розвиток політичної культури відбувається через засвоєння та підтримку особистістю її норм, стандартів поведінки, політичних цінностей та орієнтирів, що дозволяє адаптуватись у політичній системі.
Проблема розвитку політичної культури за радянських часів вирішувалась в аспекті комуністичного виховання. Кардинальні зміни у державі, конституційно проголошений курс на побудову демократичного, громадянського суспільства потребують формування політичної культури нового сучасного суспільства, що неминуче вимагає дослідження
національного менталітету, його трансформації та особливостей. Оскільки джерелом політичної культури нації є своєрідність її національної культури в цілому, вся сукупність культури нації є формою вияву її менталітету.
На сьогодні в Україні не має чіткої української національної ідеї яка об’єднувала б громадян у національно-державну спільність. Нині великого значення набуває для подальшого розвитку української державності формування і реалізація політики суспільної злагоди і єдності громадян
України навколо загальнонаціональної ідеї. Саме сучасна національна ідея має стати консолідуючим чинником українського народу в цей скрутний період розвитку. Про це влучно відмітив академік М.Жулинський у своїй праці
“Україна: формування духовної незалежності”. Він пише: “Виникає загальна необхідність формування цілісної системи ціннісних орієнтацій суспільства,
концептуальним ядром якої має бути власна державна національна ідея”

6, С.
104-105

Важливо зауважити, що історія сучасного світу дає нам переконливі докази того, що саме національне самовизначення традиційно стало тим каталізатором суспільного розвитку і прогресу за допомогою якого були здійснені радикальні соціально-економічні і політичні зміни в багатьох країнах світу. А ігнорування самобутності національної культури, національної ідеї, ментальності, характеру народу часто призводило до нецивілізованих форм відносин у суспільстві. Тому-то сьогодні з ряду найскладніших проблем, як вважають сучасні вчені (А.Мельниченко, І.Жадан, І.Сазонов та ін.), дуже важливою залишається проблема формування високої політичної культури усіх громадян України, зокрема української молоді.
Дослідженням доведено, що політична культура,
національна самосвідомість ґрунтується на історично сформованому політичному менталітеті, який є більш сталим елементом. Політичний менталітет українського народу досить специфічний, з одного боку, він відбиває його трагічний національно-визвольний шлях за національні цінності та державну самостійність України, а з іншого, байдужості до долі своїх громадян і власної держави. Тому для України історично характерним є поєднання лицарсько- козацького та пасивно-споглядального типів ставлення до суспільно- політичних процесів. Таким чином, на суспільно-політичний та соціально- економічний рівень розвитку нашого суспільства, здатні здійснити вплив наші національні традиції, цінності, релігія і форми організації суспільного розвитку, особливо із врахуванням культурних особливостей українського менталітету.
Становлення української політичної культури, адекватної громадянському суспільству, передбачає оновлення політичної ідеології, звільнення її від догматизму, ілюзорних та утопічних уявлень, формування сучасної концепції правової держави. Необхідно також відродити у свідомості людей політичні і соціально-моральні цінності, насамперед ідеї гуманізму, волелюбства, свободи і гідності особи, соціальної рівності і справедливості. Найнеобхідніші людські
властивості, які слід розвивати, – це повага до людей будь-якої національності, їхніх мов і традицій, зваженість і тактовність при розв’язанні серйозних національних проблем. Безумовно, для цього потрібні нові законодавчі акти, які б регулювали національні процеси, особливо необхідне формування високої культури міжнаціонального спілкування. Саме впровадження на практиці кращих ознак політичної культури необхідно і для того, щоб молоде покоління громадян відчувало стосунки такої якості, та й саме наслідувало з цього найкраще, збагачувало традиції новим досвідом. З нашої точки зору, до розробки його шляхів, механізму важливо залучити вчених, професіоналів різних напрямів, засоби масової інформації тощо.
Аналіз показав, що особливостями політичної культури в умовах сучасної
України є такі ознаки, як:
- заідеологізованість мислення, непримиренність до будь-яких нетрадиційних поглядів;
- низька компетентність в управлінні справами суспільства та держави;
- правовий нігілізм;
- інертність громадських позицій;
- недостатньо розвинений індивідуалізм;
- підданські відносини до будь-якого центру реальної влади.
На наш погляд, важливо наголосити, що на сучасному етапі процеси формування демократичної політичної культури є складовою частиною національного відродження України. Існує двосторонній взаємозв’язок між зростанням національної та історичної свідомості і політичної культури народу.
Національна свідомість, так само, як і національний характер, значною мірою формуються під впливом політичних відносин минулого. Довге перебування під колоніальним гнітом спричинили формування у частини народу зневіри щодо можливості розвитку самостійної України. Тривале панування тоталітаризму настільки деформувало уявлення про демократію, що часто виникає загроза виникнення нового тоталітаризму, поставленого вже на службу національній ідеї. Необхідний довготривалий досвід успішної діяльності
демократичних інститутів, щоб у національному характері утвердились такі риси демократії, як терпимість, готовність до співробітництва з людьми, що мають інші політичні та ідейні погляди, повага прав особи і меншин.
Отже, демократичну політичну культуру можна сформувати шляхом перетворення суспільства на справжнє демократичне, яке надає можливість кожному громадянину вільно брати участь у політичному житті, створює належні умови для розвитку культури та освіти, дбає про духовний і моральний стан населення.

Література:
1.
Граб Б.Б. Політична свідомість і політична культура в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету – 2012. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції (18-19 квітня 2012 року). – К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 9. – С.
108-110.
2.
Капитонов Э.А. Социология ХХ века. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. –
509 с.
3.
Кравчено Ю.І. Політична культура та політична свідомість як детермінанти розвитку демократично-орієнтованої держави // Укр. політ. нація:
ґенеза, стан, перспективи: Монографія / За заг. ред. В.С.Крисаченка. – К.:
НІСД, 2004. – С. 323.
4.
Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти // Матеріали
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 червня 2011 р., Суми).
– Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ
СОІППО, 2011. – 164 с.
5.
Малий етнополітологічний словник / О.В. Антонюк, В.І. Волобуєв, М.Ф.
Головатий та ін. – К.:МАУП, 2005. – С. 143.
6.
Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в
Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-
27 лютого 1998 р.). – К.: Гнозис, 1998. – 226 с.

7.
Проскуріна О.О. Формування політичної культури українського суспільства: проблеми та перспективи розвитку: Автореф. дис. …канд. політ. наук. – К., 2001. – 25 с.
8.
Сірук М. Невикористані шанси. Канадський рецепт процвітання, або чого треба вчитися Україні // День. – 2006. – 9 груд.
References:
1. Grab B.B. Political consciousness and political culture in Ukrainian society //
Days of science of philosophical faculty – 2012. Materials of lectures and appearances of the International scientific conference (on April, 18-19, 2012). – K.: publisher-polydiene center the «Kievan university», 2012. – Ch. 9. – S. 108-110.
2. Kapitonov of E.A. Sociologiya of ÕÕ veka. – to Rostov-na-don: Feniks,
1996. – 509 s.
3. Kravcheno U.I. The Political culture and political consciousness as determinants of development democratically-oriented the states // of Ukr. flight. nation: genesis, state, prospects: Monograph / For zag. editor V.S.Krisachenko. – K.:
NISD, 2004. – S. 323.
4. Study of a particular region: scientifically methodical and practical aspects //
Materials II the Allukrainian naukovo-praktichnoy conference (on June, 15-16 in
2011, Sumi). – The Sumskiy regional institute of pislyadiplomnoy pedagogical education. – Are Sumi of RVV SOIPPO, 2011. – 164 s.
5. Small etnopolitologichniy dictionary / O.V. Antonyuk, V.I. Volobuev, M.F.
Golovatiy but other. – K.:MÀUP, 2005. – S. 143.
6. Political culture of democratic society: consisting and prospects of Ukraine //
Materials of the Allukrainian naukovo-praktichnoy conference (26-27 on february, in
1998). – K.: Gnozis, 1998. – 226 s.
7. Proskurina O.O. Forming of political culture of Ukrainian society: problems and prospects of development: Avtoref. dis. ...kand. polit. sciences. - K., 2001. - 25 s.
8. Siruk M. Nevikoristani chances. Canadian recipe of prosperity, or what it is needed to study Ukraine // Day. – 2006. – 9 grud.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал