Додаток до постанови Президії напн україни від 21 січня 2016 р. №1-2/1-2 Перелік напрямів І проблем, за якими оголошується конкурсСкачати 227.55 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір227.55 Kb.
ТипДодаток

Додаток

до постанови Президії НАПН України від 21 січня 2016 р. № 1-2/1-2
Перелік напрямів і проблем, за якими оголошується конкурс

проектів наукових досліджень
з/п

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки.

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень

і науково-технічних розробок


Напрям дослідження*


Проблема

дослідження

Мета

дослідження

Вид продукції та кількісні показники

Соціальні

результати

Об’єкти

впровадження
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

1

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Виховання патріотизму в підлітків та старшокласни-ків

Визначити і обґрунту-вати педагогічні умови формування у підлітків національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультур-них впливів


Монографія – 1,

посібник -1,

методичні рекомендації – 1, статті


Удосконалення якості національ-но-патріотич-ного виховання дітей та молоді; створення науково-мето-дичного забезпе-чення для фор-мування у під-літків національ-но-культурної ідентичності в контексті полі-культурних впливів і кризо-вих процесів у суспільстві; розроблення і впровадження конкретної методики виховної роботи

Загальноосвітні навчальні заклади різного типу; вищі педагогічні навчальні заклади; заклади післядипломної педагогічної освіти

2

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Тенденції та пріоритети виховання дітей в сучасній сім’ї

Науково-методичне забезпечення змісту, форм і методів формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї


Монографія – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті


Формування у підлітків пріори-тетної цінності життя та розроб-лення відповід-ного виховного змісту; упровад-ження інновацій-них форм і мето-дів формування у підлітків цінності життя через поси-лення взаємодії школи і сім’ї; під-вищення педаго-гічної культури батьків

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядиплом-ної педагогічної освіти


3

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Трудове виховання в процесі становлення особистості

Розробка теорії і методики трудового виховання молодших школярів в умовах змін організації і змісту діяльності початкової школи

Монографія – 1,

посібник – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті


Розглянути про-цес трудового виховання учнів початкових класів як складову соціо-культурних змін; створення науко-во-методичного забезпечення тру-дового виховання учнів початкових класів у процесі навчання і поза-класної діяльності

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядип-ломної педагогічної освіти


4

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Соціально-педагогічні основи системи превентивного виховання дітей, учнівської і студентської молоді

Розроблення технології формування просоціаль-ної поведінки школярів уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

Посібники – 2,

методичні рекомендації – 1,

статті


Створення спри-ятливих психо-лого-педагогіч-них умов для подолання від-хилень у пове-дінці школярів загальноосвітніх навчальних закладів, що відносяться до уразливих кате-горій; упровад-ження техноло-гій формування просоціальної поведінки шко-лярів уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади після диплом-ної педагогічної освіти;

соціальні служби, громадські організації5

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Виховання патріотизму в підлітків та старшоклас-ників

Методичне обґрунту-вання змісту, форм і методів формування в старшокласників готов-ності до захисту Вітчиз-ни у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів

Посібник – 2,

методичні рекомендації – 1,

статті


Формування у старшокласників почуття патріо-тизму, готовнос-ті до захисту Вітчизни через їхнє залучення до вивчення відповідного шкільного пред-мету “Захист Вітчизни” та військово-патріотичної ігрової діяль-ності, і зокрема, до дитячо-юнацької війсь-ково-спортивної гри “Хортинг-патріот”

Загальноосвітні навчальні заклади; вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядиплом-ної педагогічної освіти;

громадські організації військово-патріотич-ного спрямування


6

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Педагогічні основи роз-витку еколо-гічної культури школярів

Науково-методичне забезпечення форму-вання гармонійних відносин з природою в учнів основної школи та позашкільних навчаль-них закладів


Навчальний- посібник – 1,

навчальна програма – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті


Розвиток еколо-гічної культури учнів загально-освітніх та поза-шкільних навчальних за-кладів; вихо-вання особис-тості школяра, готового до взаємодії з природою на засадах екологіч-ної етики

Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади; вищі педаго-гічні навчальні закла-ди; заклади післядипломної педагогічної освіти; громадські організації екологічного спрямування

7

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Напрям1. Теорія і методологія педагогіки

Теоретико-методологічні засади модернізації системи освіти

Аналіз та узагальнення комплексу ідей щодо розвитку національної освіти в різні періоди української державності, їхнє осмислення та впровадження в активний науково-практичний обіг

Антологія матеріалів з реформування освіти в незалежній Україні (програми, доктрини, концепції, проекти, стратегії) – 1, бібліографічні видання – 3, електронні ресурси – 2, статті

Сприяння подальшому визначенню і розробленню доцільних шляхів реформування національної школи та розвитку національної освіти на основі вивчення досвіду багатовекторних процесів, які відбувалися в Україні

Вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядипломної педагогічної освіти, мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

8

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Технології і форми наукового аналітичного та прогностичного супроводу прийняття і реалізації управлінських рішень на різних рівнях (державному, регіональному, місцевому, навчального закладу)

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі з актуальних питань вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки й практики в контексті інтеграції України в європейський та світовий освітній простір

Оглядове видання – 1, бібліографічні видання – 2, аналітичні матеріали – 18, реферативні матеріали – 12, бібліографічні матеріали – 6, статті

Повноцінне та якісне науково-інформаційне забезпечення освітянської га-лузі бібліогра-фічними, інфор-маційно-аналі-тичними та ре-феративними до-кументами з актуальних питань розвитку освіти в Україні та зарубіжжі сприятиме обґрунтованому прийняттю та реалізації управлінських рішень

Центральні та місцеві органи управління освітою, НАПН України, вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядипломної педагогічної освіти, мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

9

Інформаційні та комунікаційні технології.
Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси

Напрям 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Система інформаційної підтримки освітнього простору України (педагогічний аспект)

Оптимізація системи науково-методичного супроводу діяльності освітянських бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної та освітньої політики

Посібники – 4, методичні рекомендації – 1, аналітичні матеріали – 3, довідники – 3, статті

Впровадження результатів НДР в практику робо-ти освітянських бібліотек сприя-тиме якісному інформаційному забезпеченню розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики

Мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, заклади післядипломної педагогічної освіти

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

10

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Напрям 11.

Теоретико-методологічні засади психологічної наукиПсихологічні механізми і пе-дагогічні умови стимулювання і гармонізації процесу само-розвитку особистості та її становлення як відповідаль-ного суб’єкта життєтворчості

Розроблення психоло-гічно обґрунтованих технологій самопро-ектування особистості як активного суб’єкта життєтворчості

Монографія – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті


Розширення можливостей особистісного розвитку людей різних вікових груп за рахунок формування у них здатності до конструювання життєвих цілей і завдань, само-проектування свого життєвого шляху та відпо-відальності за власне життя

Вищі та загально-освітні навчальні заклади, психологічні служби, наукові установи.

11

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Історія і теорія соціальної психології та інших дисцип-лін соціально-психологічного циклу

Розкрити націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологіч-ного мислення в умовах внутрішньополітичної нестабільності та зов-нішніх загроз терито-ріальній цілісності країни

Монографії – 2,

програма з методичними рекомендаціями –1, довідник – 1,

статті


Очікувані результати мають сприяти виробленню органами дер-жавної влади і громадськістю психологічно обґрунтованих стратегій кон-солідації україн-ської нації та протидії зовніш-ній агресії, глиб-шому вивченню у ВНЗ курсу соціальної психології та поглибленню його практичної спрямованості


Система вищої та

післядипломної освіти, органи державної влади і місцевого самоврядування, громадські організації12

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Психологія соціального конфлікту та його врегулю-вання

Розробити науково-методичні основи конструювання комуні-кативних технологій врегулювання соціаль-них конфліктів та запро-понувати емпірично верифікований комплекс таких технологій

Монографія – 1, посібник – 1, методичні рекомендації – 1,

статті


Використання розроблених технологій має сприяти: налаго-дженню прозо-рих соціальних комунікацій між органами дер-жавної влади та інститутами гро-мадянського сус-пільства, зростанню рівня психологічної грамотності суб’єктів, задія-них у сфері менеджменту соціальних кон-фліктів, приско-ренню психоло-гічної та соціаль-ної адаптації ви-мушених пере-селенців, конс-труктивній комунікативній взаємодії у прос-торі освіти, запо-біганню нега-тивному впли-вові конфліктних взаємин батьків на психічний розвиток дитини

Органи державної влади та управління освітою, громадські організації, наукові установи НАН та НАПН України, факультети і кафедри соціології та психології вищих навчальних закладів


13

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Психологічні проблеми масових інформаційних процесів і медіаосвіти дітей та молоді

Розробити стратегію та комплекс медіапсихоло-гічних засобів профілак-тики і подолання наслід-ків деструктивних інформаційних впливів на дітей і молодь

Монографія – 1, посібники – 2,

статті


Використання розроблених засобів має спри-яти: формуван-ню медіаграмот-ності та критич-ного мислення дітей і молоді, підготовці до масового впро-вадження медіа-освіти в Україні, швидшому відновленню психічних ресур-сів та повернен-ню до повноцін-ного життя по-страждалих від гібридної війни, профілактиці ретравматизації, оздоровленню населення, за-хисту дитини в медійному прос-торі

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, українські телерадіо-компанії, МОН України, Інститут модернізації змісту освіти, обласні інститути післядип-ломної педагогічної освіти; загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні закла-ди, психологічні служ-би системи освіти, громадські та державні реабілітаційні центри, центри допомоги вразливим верствам населення (у тому числі переселенцям), центри реабілітації військових, соціальні служби, громадські організації

14

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Напрям 15. Практична психологія

Теоретико-методичне забезпечення діяльності психологічних служб в системі освіти, охорони здоров’я, армії, бізнесу тощо

Удосконалення науково-методичного забезпечення соціально-педагогічного супрово-ду учасників навчально-виховного процесу на основі запровадження проектних технологій в діяльність психологічної служби системи освіти

Посібник – 1,

методичні рекомендації – 2,

статті


Упровадження європейських стандартів в організацію і методи психо-логічної допо-моги і соціально-педагогічного супроводу учас-ників навчально-виховного процесу

Органи управління освітою, навчальні заклади, ІППО, регіональні центри та працівники психологічної служби системи освіти

15

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Напрям 15. Практична психологія

Теоретико-методичне забезпечення діяльності психологічних служб в систе-мі освіти, охо-рони здоров’я, армії, бізнесу тощо

Удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консуль-тацій в сучасних умовах соціальній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

Посібник – 1,

методичні рекомендації – 3,

статті


Підвищення рівня соціальної інтегрованості дітей з особливи-ми освітніми потребами

Система психолого-медико-педагогічних консультацій, сім’ї з дітьми з особливими освітніми потребами

16

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 16.

Політична психологіяПсихологічні основи взаємо-дії політики і права

Обґрунтувати теоретич-ні засади та визначити шляхи запобігання негативним психологіч-ним явищам у політико-правовій сфері, до яких спричинюється збройне протистояння на сході країни

Монографія – 1, посібник – 1,

статті


Аналіз і прогноз негативних пси-хологічних явищ у політико-пра-вовій сфері, спричинених воєнним кон-фліктом на сході країни, та роз-роблення відпо-відних рекомен-дацій мають забезпечити со-ціально-психоло-гічні умови для запобігання цим явищам та їх подолання

Органи державного управління, центри допомоги вразливим верствам населення, центри реабілітації військовослужбовців, психологічні та соціальні служби, ВНЗ, ЗНЗ

Відділення загальної середньої освіти

17

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.
Напрям 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти.


Формування інформаційної культури та ІКТ-компетент-ності учнів, студентів, педагогічних і науково-педа-гогічних пра-цівників, слуха-чів системи післядипломної освіти

Розробити методику розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнто-ваного навчального середовища

Посібник – 1 ;

методичні рекомендації – 1;

інформаційно-аналітичні матеріали, статті


Результати дослідження сприятимуть прискоренню євроінтеграції вітчизняної загальної середньої освіти та поліпшенню її якості


Заклади післядиплом-ної педагогічної освіти; педагогічні універси-тети


18

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості


Освіта і розви-ток обдарова-ної особистості


Розробити моделі і мето-ди розвитку академічної обдарованості учнів старшої школи в умовах інформаційного навчального середовища

Посібники – 2;

методичні рекомендації – 1, статті
Підвищення ефективності навчання і розвитку академічно обдарованих учнів

Загальноосвітні навчальні заклади; заклади після диплом-ної педагогічної освіти;

педагогічні університети
19

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання


Теорія і мето-дика навчання різних предме-тів у загально-освітніх навчальних закладах

Визначити й обґрунту-вати дидактичні і мето-дичні засади формуван-ня предметних компетентностей учнів початкової школи

Посібники – 7;

методичні рекомендації – 2, статті
Підвищення якості початко-вої освіти шля-хом упровад-ження навчання в початковій школі на засадах особистісного, діяльнісного і компетентнісно-го підходів та принципу

інтеграціїЗагальноосвітні навчальні заклади, кафедри початкової освіти у закладах післядипломної педагогічної освіти і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів


20

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-економічна політика
Напрям 23: Теорія і методика шкільного навчання


Теорія і мето-дика навчання різних предме-тів у загально-освітніх навчальних закладах

Визначити та обґрунту-вати концептуальні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

Концепція навчання інозем-них мов учнів початкової школи –1; посібник – 1;

методичні рекомендації – 1, статтіРезультати

дослідження дозволять підви-щити ефектив-ність навчання іноземних мов учнів початкової школи відповід-но до компетент-нісного підходуЗагальноосвітні навчальні заклади; вищі навчальні заклади, що здійсню-ють професійну підготовку майбутніх учителів іноземних мов; інститути післядипломної педагогічної освіти, в яких проходять перепідготовку вчителі іноземних мовВідділення професійної освіти і освіти дорослих

21

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.Напрям 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Соціально-педагогічні та організаційні умови розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнахВиявити провідні тен-денції та особливості розвитку освіти дорос-лих у розвинених країнах світу, обґрунтувати шляхи використання позитивних ідей зарубіжного досвіду у розвитку освіти дорослих в Україні

Монографія -1, посібник -1 методичні рекомендації – 2, спецкурси – 4,

статті


Вдосконалення професійної під-готовки різних категорій дорос-лого населення (педагогічного, виробничого персоналу, без-робітних, засуд-жених) з ураху-ванням індивіду-альних потреб, потреб ринку праці, та соціаль-ного замовлення

Вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядиплом-ної освіти, промислові та бізнес -компанії, соціальні служби

22

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наукНапрям 25. Теоретико-методичні засади освіти дорослих

Технології навчання дорослихТеоретично обґрунтува-ти й розробити техно-логії навчання дорослих, виявити та експеримен-тально перевірити педагогічні умови їх впровадження у формальній і неформальній освіті різних категорій дорослого населення

Монографія -1 посібники -2,

методичні

рекомендації або посібники – 2,

статті


Вдосконалення професійної під-готовки дорос-лого населення (педагогічного та різних категорій працівників різних соціально-економічних галузей) з урахуванням індивідуальних потреб та потреб ринку праці

Вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядиплом-ної освіти, Центри педагогічної майстер-ності дорослих


23

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.Напрям 25. Теоретико-методичні засади освіти дорослих

Теорія і мето-дика освіти дорослих в умовах цивілізаційних змінОбґрунтувати науково-методичні засади неформальної освіти різних категорій дорослого населення,

виявити організаційно-педагогічні умови їх реалізації.Монографія -1, посібники -5, методичні рекомендації -2,

статті


Сприяння формуванню андрагогічної компетентності викладачів ВНЗ і педагогічного персоналу цент-рів освіти дорос-лих, центрів зайнятості, університетів третього віку

Центри освіти різних категорій дорослих, центри зайнятості, університети третього віку, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної педагогічної освіти, територіальні центри надання соціальних послуг

24

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Напрям 25. Теоретико-методичні засади освіти дорослих

Особистісний і професійний розвиток дорослого населенняЗабезпечити психологіч-ний супровід навчання дорослих з урахуванням індивідуальної професій-ної спрямованості особистості у нефор-мальній освіті

Монографія -1 методичні рекомендації або посібники – 4,

статті


Активізація про-цесу особистіс-ного й професій-ного розвитку дорослих та задоволення освітніх потреб різних категорій дорослого насе-лення; посилення особистісної спрямованості і людиноцентрованості процесу навчання дорослих

Педагогічний персонал навчальних закладів різного типу, центри освіти різних категорій дорослих, служби роботи з персоналом підприємств і організацій

Відділення вищої освіти

25

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наукНапрям 29. Зміст, форми і технології вищої освіти


Організація дослідницько -інноваційної

діяльності у вищій школі
Визначити та обґрунту-вати ефективні техно-логії формування дослідницької компетентності студен-тів і професійного розвитку викладачів університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки


Монографія – 1, препринт

(аналітичні матеріали) – 1, методичні рекомендації – 1,

статті


Підвищення рівня дослід-ницької компе-тентності сту-дентів.

Стимулювання професійного розвитку викла-дачів універси-тетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки.

Підвищення якості вищої освіти


Вищі навчальні заклади України


***

26

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наукНапрям 30. Педагогічна освіта

Концепуальні засади, моделі, зміст і форми безперервної освіти вчителів

Розробити науково-методологічні засади підготовки вчителів в умовах модернізації освіти

Монографія – 1, посібник – 1, препринт (концепція) – 1, статті

Підвищення якості фахової підготовки вчителів в умовах модернізації освіти

Вищі навчальні заклади педагогічного профілю, заклади післядипломної педагогічної освіти; органи управління освітою


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал