До питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)Сторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4
Тема 1. Основи молекулярно-кінетичної теорії


 • Основи молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах.

 • Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 • Температура та способи її вимірювання.

 • Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси в газах.

 • Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси.

 • Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища.

 • Кристалічні та аморфні тіла. Види деформацій.


Тема 2. Основи термодинаміки


 • Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. І закон термодинаміки.

 • Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Адіабатний процес.

 • Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.


Тема 3. Електричне поле


 • Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду.

 • Закон Кулона. Напруженість електричного поля.

 • Провідники та діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.

 • Робота електричного поля під час переміщення заряду. Різниця потенціалів. Напруга.

 • Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів.


Тема 4. Закони постійного струму


 • Закон Ома для ділянки кола. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

 • Робота і потужність струму. Електрорушійна сила.


Тема 5. Магнітне поле


 • Взаємодія струмів. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.

 • Магнітні властивості речовини. Феромагнетики.


Тема 6. Електричний струм у різних середовищах


 • Електричний струм у металах. Надпровідність.

 • Електричний струм у вакуумі. Електронно-променева трубка.

 • Електричний струм в електролітах. Закони електролізу.

 • Електричний струм у газах. Поняття про плазму.

 • Електричний струм у напівпровідниках. Напівпровідниковий діод.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ФІЗИКИ 11 КЛАС
Тема 1. Електромагнітна індукція
Електромагнітна індукція. Індукційне електричне поле. Правило Ленца.

Індуктивність. Самоіндукція. Енергія магнітного поля струму.


Тема 2. Механічні коливання і хвилі
Коливальний рух. Вільні коливання. Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.

Перетворення енергії в коливальному русі. Вимушені коливання.

Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Луна.


Тема 3. Електромагнітні коливання
Гармонічні коливання. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.

Трансформатор. Передача електроенергії на відстань та її раціональне використання.
Тема 4. Електромагнітні хвилі
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Енергія електромагнітної хвилі.

Швидкість світла. Закони відбивання та заломлення світла.

Інтерференція та дифракція світла та їх застосування в техніці.

Електромагнітні випромінювання різних діапазонів довжин хвиль: радіохвилі, інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове та рентгенівське проміння. Праці І.П. Пулюя.


Тема 5. Квантова фізика
Фотоелектричний ефект, його закони та застосування в техніці.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Досліди Лебедєва.

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.

Неперервний та лінійчастий спектри. Спектри та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

Склад ядра атома. Ядерні реакції. Радіоактивність. Альфа - , бета - , гамма – проміння.

Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.


Питання підготувала Білошовець Ольга Іванівна (каб.303)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ГЕОГРАФІЇ ЗА КУРС 10 КЛАСУ
Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”. Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу. Мета реалізується через розв’язання наступних головних завдань: • формування в учнів цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;

 • розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

 • розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;

 • обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;

 • формування картографічної грамотності й культури;

 • виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;

 • вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;

 • розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;

 • заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

Структура і зміст програми з географії базуються на принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей учнів, практичної спрямованості.

Курс “Соціально-економічна географія світу” (10-й клас) завершує базову географічну освіту школярів. Відповідно до типового навчального плану він вивчається в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів протягом 52 (1,5 години на тиждень).

У курсі поєднується загальна економічна географія з економіко-географічним країнознавством. Основна мета курсу — продовжити, а для більшості учнів — завершити формування знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів.

Курс “Соціально-економічна географія світу” має сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв’язок природи, населення, господарства Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю.

Наведений у програмі перелік країн є орієнтовним. Учителю надається право обирати для більш детального вивчення ті країни, які відповідають пріоритетам зовнішньої політики України, з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі.

У програмі передбачено засвоєння певної кількості назв географічних об’єктів. Окремі назви (рівнин, гір, річок, морів тощо) повторюються в програмі, проте це не означає, що при повторенні будь-якого об’єкта слід обмежитися лише показом його на карті. У кожному курсі уявлення про нього необхідно доповнювати новими характерними рисами і таким чином розширювати та поглиблювати знання учнів про об’єкти, що вивчаються.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ГЕОГРАФІЇ 10 КЛАС


Етапи формування політичної карти світу.

Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

Типологія держав.

Міжнародні організації.

Населення світу.

Кількість населення та її зміни.

Міграційні процеси.

Розселення та типи поселень.

Взаємодія суспільства і природи.

Світові природні ресурси.

Світове господарство.

Міжнародний географічний поділ праці.

Паливно-енергетичний комплекс.

Металургія, машинобудування, хімічна, лісова і легка промисловість.

Сільське господарство.

Транспорт і зв'язок.

Загальна характеристика країн Європи.

ФРН.


Франція.

Італія.


Держави – сусіди України.

Країни Азії.

Японія.

Китай.


Індія.

Країни Північної та Латинської Америки.

США.

Канада.


Характеристика країн Африки.

Характеристика Австралії та країн Океанії.

Всесвітні економічні відносини.

ЛІТЕРАТУРА:

Коберник С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Харків: Оберіг, 2010. – 304 с.: іл., карти.

Топузов О. М., Тименко Л. В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.: іл.

Атлас для 10 класу «Економічна і соціальна географія світу» .

Довгань Г.Д. - Економічна і соціальна географія світу. 10 клас

Довгань Г.Д. - Економічна і соціальна географія світу. 10 клас Наочний довідник / Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник [2007, PDF, UKR]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ЕКОНОМІКИ ЗА КУРС 11 КЛАСУ
Пояснювальна записка

Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України, і має на меті реалізацію «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».


Основні цілі вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах

Вивчення курсу «Економіка» у 11 класах ЗНЗ спрямоване на досягнення таких цілей: • формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо,

 • засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, відображених у основних економічних категоріях, законах, закономірностях,

 • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами тощо,

 • формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань з економіки та узагальнення одержаних результатів.


Структура курсу

Програма курсу «Економіка» розрахована на 35 годин, що охоплюють вивчення матеріалу на уроках (включно з проведенням практичних робіт) та резервний час.

Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на основні принципи пізнання:


 • рух від простого до складного,

 • поєднання абстрактного (розуміння понять) і конкретного,

 • перевірку достовірності отриманих знань.

 • навчання у процесі діяльності

Курс «Економіки» представлено 4 розділами, які охоплюють 10 тем:
Розділи

Теми

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

Тема 2. Раціональна поведінка споживача та виробника

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні ринку

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

Тема 5. Підприємницька діяльність

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція

Тема 8. Державне регулювання економіки

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації

За логікою програми, на початку вивчення курсу учень засвоює зміст тих економічних явищ, які властиві будь-якій економіці. Це – ресурси, продукт, виробництво, обмін, потреби, споживач і виробник, економічна ефективність, економічний кругообіг тощо. Далі він знайомиться з процесами та явищами, які властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропонуванням, ринковою ціною та ринковими доходами, грошима як економічним явищем, підприємницькою діяльністю, прибутком та витратами, ринковою інфраструктурою тощо. У подальшому формуються уявлення про національну економіку як ціле з притаманними цьому цілому загальними результатами (валовим внутрішнім продуктом та валовим національним доходом) та пояснюються причини економічних піднесень і спадів, безробіття й інфляції. Передбачається ґрунтовне пояснення ролі держави в організації економічного життя суспільства. Насамкінець, учень отримує уявлення про функціонування світової економіка, переваги та загрози для економік окремих країни, що пов’язані з глобалізаційними процесами.


Тематика практичних робіт

Для глибшого засвоєння матеріалу та набуття учнями практичних навичок рекомендуються такі практичні роботи:

Структура споживання родин з різним рівнем доходів

Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною

Визначення особистої здатності до підприємництва (за запропонованим учителем тестом)

Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки

Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ 11 КЛАС • Роль економічної науки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.

 • Виробництво, його структура та ресурси. Виробничі технології.

 • Економічний кругообіг.

 • Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

 • Споживчі блага та їх структура.

 • Бюджет споживача.

 • Виробник як суб’єкт економіки та мета його діяльності.

 • Попит і пропозиція, формування ринкової ціни.

 • Гроші, їх види та функції.

 • Ринок праці, особливості його формування.

 • Ринок землі і капіталів.

 • Відсоток.

 • Ринок інформації.

 • Види підприємств і підприємницької діяльності.

 • Доходи і витрати підприємства.

 • Прибутковість підприємства. Управління підприємством.

 • Потенціал розвитку національної економіки та її структура.

 • Основні показники розвитку національного виробництва.

 • Економічні цикли.

 • Безробіття, його причини і види.

 • Інфляція як макроекономічне явище.

 • Державне регулювання економіки.

 • Сучасне світове господарство. Міжнародна торгівля.

 • Міжнародні валютні відносини.

 • Міжнародні фінансово-кредитні відносини.

 • Глобалізація, її причини і наслідки.

 • Глобальні проблеми людства і шляхи її подолання.ЛІТЕРАТУРА:

Крупська Л. П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 192 с.

Основи економіки: Проб. підруч. для 11 класу загальноосвітн. шк. /І. Ф. Кравченко, І. Л. Петрова, В. В. Радченко; За ред. І. Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с.

Мельничук В. Г., Ковальчук Г. О., Огнев,юк В. О. Економіка. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Навчальна книга», 2005. – 352 с.

Питання підготувала Герасименко Тетяна Володимирівна (каб.311)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ХІМІЇЇ
Дані питання створені на основі діючої програми Міністерства освіти і науки України “Київ” 2010 рік. Питання розраховані на самостійне опрацювання матеріалу за курс хімії 10 -11 класів.
Опрацювавши дані питання, учні повинні знати: періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва, періодичний закон та його значення; загальні відомості про метали, неметали та їх сполуки, тобто теоретичні і практичні питання з неорганічної хімії, володіти сучасною номенклатурою хімічних елементів, затверджену Держстандартом України; володіти інформацією про органічні речовини та хімічні процеси; ознайомитися з роллю хімії у розв’язанні глобальних проблем людства. Кожен учень повинен зрозуміти те значення, яке має хімія в його житті і в життя суспільства, і вміти правильно користуватися хімічними знаннями, а для цього також потрібно знати і правила техніки безпеки під час роботи з хімічними речовинами.

Вважаю за потрібне, дати деякі поради щодо роботи з підручником: • Текст параграфів читайте вдумливо, й обов’язково записуйте формулювання, хімічні формули, рівняння реакцій, математичні розрахунки.

 • Не починайте вивчення наступного матеріалу, не зрозумівши і не засвоївши попереднього.

 • Не завчайте навчальний матеріал механічно. Ваші знання повинні бути свідомими. Пам’ятайте, що набуті знання знадобляться вам у повсякденному житті і в майбутній трудовій діяльності, а також для продовження хімічної освіти.

 • Для самоконтролю здобутих знань виконуйте наведені наприкінці параграфів завдання, які містять запитання, вправи, задачі.

 • Не забувайте про додаткову літературу – як навчальну, так і науково-популярну.


Підручники, які потрібні для самостійного опрацювання даних питань:
П. П. Попель, Л. С. Крикея «Хімія» 10 клас – ВЦ «Академія», 2010 року.

Л. А. Величко «Хімія» 11 клас – Київ «Освіта» - 2011 рік.

Н.М. Буринська, Л.А. Величко «Хімія 10» - Київ, Ірпінь 2005
Питання підготувала учитель: Панкоша Катерина Леонідівна ( каб.312 )

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ХІМІЇ 10 КЛАС
ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 9 КЛАСУ


 • Періодична система хімічних елементів у світлі теорії будови атома.

 • Будова електронної оболонки атомів.

 • Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.

 • Відкриття періодичного закону та його значення.

 • Хімічний зв’язок і його види.

 • Валентність і ступінь окиснення.

 • Окисно-відновні реакції, поняття про метод електронного балансу.

 • Дисоціація кислот, основ у водних розчинах солей. іонні рівняння.

 • Хімічні реакції та луги.

 • Хімічні реакції.


ТЕМА: НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ


 • Неметалічні елементи.

 • Неметали.

 • Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном.

 • Гідроген хлориду. Хлоридна кислота. Хлориди.

 • Амоніак.

 • Солі амонію.

 • Оксиди неметалічних елементів.

 • Сульфатна кислота. Сульфати.

 • Нітратна кислота. Нітрати.

 • Ортофосфатна кислота. Ортофосфати.

 • Мінеральні добрива.

 • Карбонатна кислота. Карбонати.

 • Силікатна кислота. Силікати.

 • Колообіги речовин і елементів у природі.

ТЕМА: МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ


 • Металічні елементи. Метали.

 • Хімічні властивості металів.

 • Натрій і калій.

 • Магній і кальцій.

 • Алюміній.

 • Ферум.

 • Методи добування металів.

 • Хімічні основи виробництва чавуну і сталі.Л І Т Е Р А Т У Р А:

1.О. П. Ярошенко «Хімія» 9 клас , Київ «Освіта», 2009 рік.

2. П. П. Попель, Л. С. Крикля «Хімія» 10 клас Київ ВЦ «Академія» 2010 рік.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ХІМІЇ 11 КЛАС
ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ХІМІЇ 9-10 КЛАСІВ

 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі теорії будови атома. Харак-ка елемента за його місцем в період. системі.

 • Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук.

 • Електролітична дисоціація кислот, лугів і солей.

 • Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

 • Загальні відомості про метали.

 • Загальні відомості про неметали, на основі теорії будови атома у періодичній системі елементів.

 • Поняття про органічні сполуки, спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук (електронний склад, типи хім. зв’язків, розчинність, термічна стійкість).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал