До питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)Сторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КУРС ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ (10-11 КЛАС)
Дані питання розроблені на основі діючої програми з рідної мови для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, рівень стандарту, Київ. 2009 р. Укладачі: М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна. Виходячи з вимог програми

учні повинні знати;

 • що вивчають фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, морфологія, лексикологія, словотвір, синтаксис, пунктуація;

 • відомості про словосполучення, просте і складне речення, головні і другорядні члени речення; речення зі звертаннями, вставними словами й прямою мовою; загальне значення усіх частин мови, їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль; вивчені у шкільному курсі лінгвістичні поняття, орфоепічні, орфографічні й пунктуаційні правила

учні повинні вміти:

 • розпізнавати різні частини мови, визначати їх ознаки, правильно утворювати форми;

 • знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх; правильно писати слова з вивченими
  орфограмами;

 • розрізняти речення різних видів (за метою висловлювання, характером граматичної
  основи, кількістю граматичних основ); правильно будувати й використовувати в мовленні
  словосполучення і речення різних видів;

 • визначати структуру простого і складного речень; правильно ставити розділові знаки;

 • знаходити однорідні члени речення, правильно вживати розділові знаки при однорідних
  членах речення;

 • розрізняти складні речення різних типів, визначати їхню структуру і засоби зв'язку між
  простими реченнями;

 • правильно використовувати в тексті пряму мову і цитати; правильно ставити розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі.


Питання для підсумкової атестації з української мови 10 клас

 • Рівні мовної системи. Норми літературної мови. Культура мовлення і спілкування.

 • Рівні мовної системи. Норми літературної мови.

 • Культура мовлення. Спілкування. Мовленнєва діяльність. Мовленнєвий етикет.

 • Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, стилістики.

 • Основні норми української літературної вимови.

 • Правопис ненаголошених голосних, м'якого знака, апострофа.

 • Стилістичні засоби фонетики.

 • Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з будови слова, словотвору, стилістики. Морфологічна будова слова. Творення слів.

 • Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору.

 • Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лексики, фразеології, стилістики.

 • Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі. Синонімічне багатство мови.

 • Складні випадки слововживання. Терміни. Професійна лексика

 • Фразеологізми . Роль фразеологізмів у професійному мовленні.. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники і довідкова література. Роль інтернету в мовній і мовленнєвій освіті.

 • Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з морфології стилістики.

 • Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, посадою, тощо.

 • Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм.

 • Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова.

Зв'язне мовлення

 • Бібліографія. Анотація. Тези, тематичні виписки науково - популярної статті.

 • Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.

 • Складання діалогів. Телефонна розмова. Усний переказ із творчим завданням. Редагування тексту.

 • Розгорнуте повідомлення в науковому та публіцистичному стилях.

 • Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки.

 • Виступ публіцистичного характеру.

 • Нарис про людину . Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. Вітальна промова.


Питання для підсумкової атестації з української мови 11 клас

 • Українська мова у світі. Українська діаспора. Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики.

 • Словосполучення і речення - основні синтаксичні одиниці. Синтаксичні зв'язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень.

 • Особливості вживання у мовленні односкладних та двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень

 • Синтаксичні норми. Уживання простого речення в тексті.

 • Уживання складного речення в тексті. Уживання видів складних речень . інтонування різних видів складних речень.

 • Основні пунктограми в простому і складному реченнях .

 • Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат.

 • Синтаксичний і пунктуаційний аналіз.

 • Зміст і будова тексту. Основні ознаки тексту. Текст у професійному спілкуванні. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв'язку речень в тексті.

 • Стильова класифікація текстів. Видозмінна тексту.

 • Правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні.

 • Мовна культура і комунікація. Поняття комунікації.

 • Етика професійного спілкування. Міжкультурна комунікація.

 • Основи риторики. Риторика як наука і мистецтво. Промова.

 • Етика полемічної майстерності.

 • Види мовної діяльності. Читання різностильових текстів.

 • Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори.

 • Підготовка і сприймання публічного виступу. Стаття: підготовка і написання.

 • Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.

 • Синхронний переклад текстів на професійну тематику.


Питання підготувала Олійник Валентина Миколаївна (каб. 205)
О.П. Глазова Українська мова, 10, «Освіта»,2011

С.Я. Єрмоленко Українська мова, 11(рівень стандарту), Київ, Грамота,2011

О.М. Біляєв Українська мова, 10-11 клас, Київ, освіта, 2001

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА КУРС ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ (10-11 КЛАС)
Дані питання розроблені на основі діючої програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) 2009р., підготовленої в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка МАН України (Укладачі: М.Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк –керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк.).

Українська література - один з найголовніших навчальних предметів у сучасній середній школі. У загальному річищі гуманізації національної освіти вона може виконувати інтегруючу роль, тому що відтворює духовний світ української людини, сприяє активному становленню особистості. Як мистецтво слова вона несе потужний заряд позитивної духовної енергії, що здатна впливати на людину, допомагати їй, підтримувати в будь-який час і за будь-яких історичних чи суспільних обставин. Література як вид мистецтва спроможна передавати загальнолюдські цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість, морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак. Виходячи з вимог програми,

учні повинні знати:

 • основні відомості про життя і літературну спадщину письменників, твори яких вивчаються за програмою;

 • основні теоретичні поняття, передбачені програмою і розглянуті у процесі аналізу
  конкретних творів;

 • особливості розвитку української літератури в XIX ст.;

 • основні стильові тенденції в літературі цього періоду;

 • тексти творів, рекомендованих програмою для вивчення напам'ять;

 • передбачені програмою основні відомості про життя та творчість письменників;

 • суспільно-історичний контекст та особливості розвитку української літератури в XX ст.;
  основні теоретичні поняття, передбачені програмою в процесі вивчення конкретних творів

основні стильові тенденції в літературі XX ст. ;

 • зміст вивчення художніх творів та їхнє місце в літературному процесі доби ;


Учні повинні вміти

 • з'ясовувати зв'язок між світоглядом письменника і його творчістю ;

 • визначати місце й роль митця в літературному процесі доби та в контексті національної і
  світової літератур;

 • аналізувати художні особливості твору, визначати його оригінальність та новаторство ;
  аналізувати ідейно-художній зміст літературного твору й давати йому власну оцінку ;
  визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій ;


 • визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного періоду та особливості

індивідуального стилю митця ;

 • проводити паралелі зі змістом творів, їх проблематикою, основними мотивами і співвідносними до них національними, загальнолюдськими поняттями ;

 • працювати з літературно-критичними статтями (складати тези, конспекти), користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями ;

 • писати твори на різноманітні теми на основі вивченого матеріалу ;

 • писати рецензії-відгуки на прочитані книжки ;

 • готувати доповіді та реферати на літературно-мистецькі теми.Питання для підсумкової атестації з української літератури 10 клас


 1. Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я" - соціально-побутова повість-хроніка.

 2. І.Карпенко-Карий. Трагікомедія « Мартин Боруля», її сценічний успіх. Дворянство як міф про красиве життя.

 3. Панас Мирний. Вибір життєвого шляху в романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".

 4. М. Старицький. « Оборона Буші». Пригодницький сюжет, драматизм повісті.

 5. Б. Грінченко. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні « Каторжна.»

 6. І.Франко - письменник, учений, громадський діяч ("Гімн"), поема « Мойсей»

 7. Ліричний герой поетичної драми "Зів'яле листя" І.Франка.

 8. Новела «Сойчине крило» - жіноча доля в новітній інтерпретації.

 9. М.Коцюбинський - майстер психологічної новели ("Інтермецо").

 10. М.Коцюбинський "Тіні забутих предків" - фольклорна основа повісті, її міфологізм та демонологія.

 11. О.Кобилянська — тонкий знавець людської душі ("Людина", "Земля").

 12. Твори В.Стефаника в системі світової новелістики ("Камінний хрест", "Мрія").

 13. Творчість Лесі Українки - видатне явище світової культури.

 14. Глибина і щирість переживань ліричного героя в поезії "Сопtrа sреm sрего" Л.Українки

 15. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя у драмі-феєрії "Лісова пісня" Л.Українки

 16. Микола Вороний - "ідеолог" модернізації української літератури, її європейського розвитку ("Іванові Франкові", "Блакитна панна", "Інфанта").

 17. Олександр Олесь. Неоромантичне світовідчуття поета ("З журбою радість обнялась",
  "Любов", "О слово рідне! Орле скутий!...", "По дорозі в Казку").

 18. В.Винниченко - митець, громадський і політичний діяч (новела, "Момент", драма "Гріх").

 19. Література рідного краю. Творчість А. Гудими, А. Кульчицького, П. Розвозчика, Н.Опанасенко.


Для вивчення напам'ять:

М.Старицький "Виклик".

І.Франко. Із збірки "Зів'яле листя" (на вибір).

Л.Українка " Сопtrа sреm sрего "" ; "Лісова пісня" (прикінцевий монолог Мавки).

Микола Вороний "Блакитна панна".

О.Олесь - одна з поезій (на вибір).ЛІТЕРАТУРА;

О.М. Авраменко, В.І Пахаренко Українська література 10 клас (рівень стандарту) К.:


«Грамота» 2010

П. Хропко. Українська література, 10 кл. К.: - "Освіта", 1998 р.

Духовні криниці, хрестоматія з української літератури, 10 кл., К.: - "Освіта", 2000р.

Дніпрова хвиля, хрестоматія з української літератури.Питання для підсумкової атестації з української літератури 11 клас
1. Українська література 1920-1930 рр. Вступ. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм). Письменники Розстріляного відродження.

2. Поезія. Павло Тичина - найбільший модерніст 20-х рр . Життєствердна настроєність (зб.«Сонячні кларнети» «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...»

3 Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко - поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми у віршах «Бажання», «Місто» й «Запрошення».

4 Група київських «неокласиків», їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша(«Київ-традиція» М.Зерова). Різногранний творчий шлях митців М.Зерова й М.Рильського.

5. Філософічність, афористичність лірики М.Зерова й М.Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М.Рильського «Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..» Неповторна лірика В. Сосюри.

6. Євген Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження». Урівноваженість душевного стану ліричного героя Є.Плужника. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен - як срібний птах!..», «Річний пісок...»). М. Бажан – поет інтелектуал. «Будівлі».

7. Проза. Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Микола Хвильовий. Тематичне й стильове розмаїття прози М.Хвильового. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі.

8. Григорій Косинка «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність у новелі Г.Косинки «В житах». В. Домонтович «Доктор Серафікус».

9. Юрій Яновський. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

10. Валер'ян Підмогильний. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

11. Остап Вишня. Його усмішки у 1920-ті рр. Засоби гумору в усмішці «Моя автобіографія», " Мисливські усмішки".

12. Драматургія. Розвиток національного театру. Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації.
Українська література за межами України.

Література в Західній Україні (до 1939 р.).
13. Богдан Ігор-Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність («Автопортрет», «Дороги»). Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях «Вишні», «Зелена євангелія», «Різдво».

14.Осип Туринський Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

15. «Марія» Уласа Самчука

16. Еміграційна література. «Празька поетична школа» та її представники. Євген Маланюк. .Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..». "Під чужим небом". Олег Ольжич. Цикл «Незнаному воякові». Олена Теліга. Поезія. Тодось Осьмачка «Старший боярин».

17. Іван Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман.

18. Українська література 1940-1950 рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

19. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О.Довженка «Україна в огні»


Українська література другої половини XX - початку XXI ст. Вступ. Українська література у другій половині XXст. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище «шістдесятництва», «нью-йоркська група»,пост шістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

20. Василь Симоненко. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці...»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»). ТЛ: віршові розміри (повторення).

21 . Дмитро Павличко.. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

22. Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади.«Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

23. Микола Вінграновський. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Інтимна лірика митця.

24. Ірина Жиленко. Лірика поетеси.

25. Ліна Костенко.. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать...» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання, її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».

26. Василь Стус.. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі («Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»).


Проза другої половини XX ст.
27. Олесь Гончар. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі «За мить щастя» Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». ТЛ: новела, роман та його види. .

28. Григір Тютюнник.«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає н душу («Три зозулі з поклоном»).

29. В. Земляк «Лебедина зграя».

30. Валерій Шевчук. Композиція роману-балади «Дім на горі» В.Шевчука. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету,

31. Історична основа й художній вимисел у романі П Загребельного «Диво». Софія Київська як історична пам'ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності.)

32. Сучасна українська література (огляд). Історико-культурна картина літератури кінця XX - початкуXXIст. Літературні угруповання

33. Література рідного краю. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Для вивчення напам’ять:


 1. П. Тичина "Арфами, арфами..", О, панно Інно"

 2. М. Рильський - одна з поезій (на вибір)

 3. Богдан Ігор- Антонич "Вишні".

 4. Л. Костенко - одна з поезій ( на вибір)

 5. В. Стус "Мені зоря сіяла вранці", "Господи, гніву пречистого".

 6. В. Симоненко "Лебеді материнства".

7.Сосюра вірш «Так ніхто не кохав»

8. Олена Теліга два вірші на вибір

9.Дм. Павличко одну з поезій

10. М. Вінграновський одну з поезій.

11. Ірина Жиленко вірш «І світла алея».

12. Ігор Римарук дві поезії.
Теорія літератури

Соціально-побутова повість. Реалізм. Жанри драматичного твору. Соціально-психологічний роман. Алітерація, анафора, риторичні запитання. Новела. Поняття про імпресіонізм, модернізм, неоромантизм, експресіонізм, неореалізм.

Драматична поема, драма-феєрія. Екзистенціалізм. Лірична драма. Міфіологізм, асоціативність.

Пригодницький роман. Жанр кіноповісті. Історичний роман.


Література:

1. Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. СулимаО. Ковальчук, Щ. Ткачук, Н. Тимків., Українська література., Підручник для 11 класу, Київ. "Освіта" 2011 Р.

2. Українська література. Хрестоматія, 11 клас. К. – 2.

3. Дніпрова хвиля, хрестоматія з української літератури.

4. Збірки поезій,, вибрані твори окремих письменників, які вивчаються за програмою.

Питання підготувала Олійник Валентина Миколаїіна (205 каб.)

Пояснювальна записка

до питань для підсумкової атестації зі світової літератури 10 клас
Дані питання розроблені на основі Програми «Світова література» для загальноосвітніх

навчальних закладів 10 – 11 класи. ( Рівень стандарту. )Укладачі: Ю.І.Ковбасенко-керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, В.Г. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покотілова.- К.: Грамота, 2010


Основні вимоги до знань і вмінь учнів 10 класу
учні повинні знати:

 • найважливіші відомості про історико-культурну добу;

 • основні літературні напрями та течії;

 • головні етапи життєвого й творчого шляху письменників;

 • сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

 • жанрові особливості прочитаних творів;

 • характерні особливості індивідуального стилю письменника;

 • основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять.учні повинні вміти:

 • вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби мови;

 • характеризувати героїв твору (аналізувати й обговорювати логіку їхніх поглядів і вчинків, їхні уявлення про сенс життя), розкривати сенс етико-психологічних колізій;

 • виявляти авторську оцінку героїв, подій твору;

 • характеризувати концепцію та найважливіші особливості поетики художнього твору;

 • порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

 • обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

 • складати простий та складний план власного висловлювання;

 • створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • складати план та конспект літературно-критичних статей;

 • готувати доповідь чи реферат на літературну тему (за декількома джерелами).


Учні 10 класу повинні прочитати такі твори:
Стендаль “Червоне і чорне”.

Оноре де Бальзак “Гобсек”.

Ф.Достоєвський “Злочин і кара”.

Л.Толстой “Анна Кареніна»

Ф.Тютчев “Silentium” , “Іще горять в душі бажання...” та ін.

А.Фет “Я прийшов до тебе, мила...”, “Шепіт ...ніжний звук зітхання...” та ін.

М.Некрасов « Роздуми біля парадного підїзду»

Волт Вітмен. Із збірки “Листя трави” (на вибір).

Шарль Бодлер. Із збірки “Квіти зла” (на вибір).

Поль Верлен “Поетичне мистецтво”, “Осіння пісня”, “Сентиментальна прогулянка”, “Так тихо серце плаче”.

А.Рембо “П’яний корабель, “Голосівки”, “Моя циганерія”.

Оскар Вайльд “Портрет Доріана Грея”.


Для вивчення напам’ять:

Ф.Тютчев “Silentium”.

А.Фет “Я прийшов до тебе, мила...”.

В.Вітмен. Із збірки “Листя трави” (на вибір).

П.Верлен “Поетичне мистецтво”.

Пояснювальна записка

до питань для підсумкової атестації зі світової літератури 11 клас
Дані питання розроблені на основі діючої програми «Світова література» для загальноосвітніх навчальних класів 10 – 11 класи.( Рівень стандарт). Укладачі: Ю.І.Ковбасенко-керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, В.Г. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покотілова.- К.: Грамота, 2010

Основні вимоги до знань і вмінь учнів 11 класу :


Учні повинні знати:

 • основні особливості історико-культурної доби;

 • основні літературні напрями та течії;

 • головні етапи життєвого та творчого шляху письменників;

 • сюжет, особливості композиції, систему образів;

 • головні чинники, проблеми духовного життя героїв;

 • жанрові особливості прочитаних творів;

 • естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

 • характерні особливості стилю письменника;

 • основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять.

Учні повинні вміти:

 • вдумливо читати і критично оцінювати художні твори;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, виражально-зображувальні засоби мови;

 • розгорнуто пояснювати й обговорювати внутрішній світ героя у єдності його світоглядних та ціннісних чинників; порівнювати героїв твору (або різних творів);

 • аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

 • виявляти авторську позицію;

 • порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

 • обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

 • складати простий і складний план;

 • готувати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • складати план і конспект літературно-критичних статей.


Учні 11 класу повинні прочитати такі твори:
Д,Джойс “Джакомо Джойс”.

Ф. Кафка “Перевтілення”.

Г. Аполлінер “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй”.

Р.М.Рільке “Орфей. Еврідіка. Гермес”, “Сонети до Орфея”.

О.Блок “Незнайома”, “Про доблесті про подвиги, про славу...”, “Весна, весна, без меж і без краю...”

А.Ахматова “Реквієм”.

М.Булгаков “Майстер і Маргарита”.

Б.Брехт “Життя Галілея”.

А.Камю “Чума”.

Е.Хемінгуей “Старий і море”.

Г.Г. Маркес “Стариган із крилами”, «Сто років самотності».

М. Павич « Дамаскан»

П.Зюскінд “Запахи”.

Твори для вивчення напам’ять: ( 2 вірші за вибором )

Г. Аполлінер “Міст Мірабо”.

Р.М.Рільке “Сонети до Орфея”.

О.Блок “Незнайома”, “Про доблесті, про подвиги, про славу...” (на вибір).

А.Ахматова. із циклу “Реквієм” вірш “Вирок”.

Питання для підсумкової атестації зі світової літератури 10 клас


 1. Загальна харак-ка розвитку культури і літератури ХIX ст..Реалізм як напрям у світовій

 2. літературі. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.

 3. Роман Стендаля “Червоне і чорне” як панорамна картина часу та суспільного життя Франції доби Реставрації.

 4. Повість Оноре де Бальзака “Гобсек”. Проблематика твору, соціально-історична зумовленість персонажів.

 5. Специфіка роману Ф.Достоєвського “Злочин і кара”.

 6. Роман Л.Толстого “Анна Кареніна” як соціальний роман ХІХст. «Думка сімейна» в романі.

 7. Роман Л. Толстого « Анна Кареніна» Суперечливість образу Анни.

 8. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини XIX ст..

 9. Соціально спрямована лірика Некрасова.

 10. Лірика Ф.Тютчева. Характерні особливості лірики.

 11. Принципи «чистого мистецтва» у поезії ( група «Парнас).Лірика А.Фета. Музичність вірша.

 12. Проблематика та структура збірки В.Вітмена “Листя трави”.

 13. Збірка Ш.Бодлера “Квіти Зла”, її структура та основний стрижень змісту поезій.

 14. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX - початку XX ст.

 15. Загальний огляд творчості представників французького символізму. П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме

 16. “Портрет Доріана Грея” О. Уайльда – пам’ятка декадентської доби. Висвітлення ідей естетизму у творі.


Питання для підсумкової атестації зі світової літератури 11 клас


 1. Складність і неоднозначність художнього процесу I пол. XX ст..

 2. Модернізм як некласична модель культури. Авангардизм 1910 – 1920 р.р. і здійснюва-

на ним «революція в мистецтві», його основні течії.

 1. Модерністська проза початку ХХ ст. Загальна характеристика модерністських явищ у

художній прозі першої половини XX ст. Ф.Кафка, Дж..Джойс, М.Пруст як засновники

( «батьки») європейської модерністської прози. 1. Ф.Кафка “Перевтілення”. Внутрішні суперечності головного героя.

 2. Д.Джойс. «Джакомо Джойс», автобіографічний харктер твору. Характерні риси поетики.

 3. М.Булгаков “Майстер і Маргарита” . Широта філософської проблематики.Система об-

разів. Особливості композиції.

 1. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії позії XXст..

 2. М.Рільке Сутність поетичної реформи. Провідні мотиви лірики в творі “Орфей.

Еврідіка. Гермес”, «Ось дерево звелось».

 1. Аполлінер. Еволюція поета від неоромантизму до кубофутуризму. «Лорелея»,

« Міст Мірабо », « Зарізана голубка й водограй ».

 1. « Срібна доба » російської поезії », розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у

поезії ( символізм, акмеїзм, футуризм ).

 1. О.Блок. « Незнайома», « Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи» .Провідні

мотиви лірики.

 1. А.Ахматова. «Довкола жовтий вечір ліг», « Дав мені юнь ти сутужную».“Реквієм” –

пам’ятка доби сталінського терору.

 1. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Активізація літера

тур країн «третього світу». Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х р.р

 1. Епічний театр Б.Брехта. Б.Брехт. Драма « Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі.

 2. А.Камю “Чума”. Тематика і проблематика роману.

 3. Е. Хемінгуей. Філософська проблематика повісті – притчі « Старий і море»

 1. Маркес. Оповідання « Стариган з крилами» Органічне поєднання буденного і

фантастичного як характерні риси « магічного реалізму»

 1. Постмодернізм. Сучасний літературний процес. Роман П. Зюскінда «Запахи».

 2. М. Павич. Утілення в оповіданні « Дамаскин» рис постмодернізму.


Література :

 • Звиняцьковський В.Я., Т.Г. Свербілова, О.Є. Чабанова Світова література Рівень стандарту.10 клас – Київ: Освіта, 2010

 • Зарубіжна літ-ра ХХ ст. (За ред. М.І.Борецького: підручн. для 11 класу середн. загальн. шкіл, ліцеїв, гімназій – Л.: Світ, 2000

 • Зарубіжна літ-ра: підручн. для 11 класу (за ред. Проф. О.С.Чиркова) – К.: Вежа, 2000

 • Зарубіжна літ-ра. Підручник – хрестоматія для 11 класу загальн. шк. за ред. проф. О.С.Чиркова. – К.: Вежа, 2000

 • Зарубіжна літ-ра ХІХ ст. Хрестоматія. Упорядник О.В.Пронкевич. – К.: пед. преса , 2000

 • О.В. Пронкевич, Зарубіжна л-ра ХІХ ст. Підручник для 10 кл. загальноосвітньої школи. – К.: Педагогічна преса, 2002.

 • О.В. Пронкевич. Зарубіжна л-ра ХІХ ст. Хрестоматія. Навч. посібник для 10 кл. Загальноосв. Школи. – К.: педагогічна преса, 2002

 • Зарубіжна л-ра. Стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою. 10-11 кл. Автор-упорядник І.Л.Столій. – Харків: Ранок, 2000

 • Волощук Є. Зарубіжна л-ра: Хрестоматія – посібник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Юридична книга, 2002, - 506 с.

 • Зарубіжна проза першої половини ХХ сторіччя: новели, повісті, притчі (укладач Б.Я.Бігун). Посібник для 11 класу загальноосвіт. навч. закладів. – К.: “Навчальна книга”, 2002. – 319 с.

 • Антологія зарубіжної поезії ІІ половини ХІХ-ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко). Посібник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: “Навчальна книга”, 2002. – 319 с.

 • Зарубіжжна драма ІІ половини ХІХ-початку ХХ сторіччя (укладач К.О.Шахова). Посібник для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: “Навчальна книга”, 2003. – 319 с.

 • Зарубіжна драма ХХ сторіччя (укладач Є.В.Волощук). Посібник для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: “Навчальна книга”, 2003. – 319 с.

 • Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го кл. загальноосвітн. навч. зал. – К.: Генера, 2004. – 464с.: іл.

 • Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія – посібник для 10-го кл. . загальноосвітн. навч. зал. – К.: Видавничий Дім „ Світ знань”, 2004. – 560с.: іл.

 • Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загальноосвітн. навч. зал. – К.: Видавничий Дім „ Світ знань”, 2004 – 392с: іл..

 • Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. Світова література. Підручник для 11-го кл. загальноосвітн.. навч. закл.. Рівень стандарту – Х.: «Сиция», 2011. – 320 с.:іл..


Питання підготувала учитель : Мельник Лариса Миколаївна (каб.211)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ІСТОРІЇ 10-11 КЛАСИ

Дані питання створенні на основі діючої програми Міністерства освіти України для 11-річної школи (рівень стандарту). Питання розраховані на самостійне опрацювання матеріалу за курс історії України і всесвітньої історії 10-11 класів.

Опрацювати дані питання, учні повинні вміти: аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі; порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих знань, оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі; користуватися науковою термінологією; зіставляти історичні події, процеси з періодами ( епохами), орієнтуватися у науковій періодизації історії; аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок.

Вважаю за потрібне, дати деякі поради щодо роботи з підручниками:

- Текст підручника читати уважно, вдумливо і обов’язково записувати основні дати, події, терміни і поняття.

- Не починайте вивчення наступного матеріалу, не зрозумівши і не засвоївши попереднього.

- Не завчайте навчальний матеріал механічно. Ваші знання повинні бути свідомими. Пам’ятайте, що набуті знання знадобляться вам у повсякденному житті для розуміння загального розвитку історичного процесу, проблем, що стоять перед країною і світовою цивілізацією, для усвідомлення ролі людини ( включаючи і себе ) в історії.

Для самоконтролю здобутих знань виконуйте наведені наприкінці параграфів завдання і готуйте відповіді на питання.Не забувайте про додаткову літературу – як навчальну, так і науково – популярну і матеріали періодичної преси.
Підручники, які потрібні для самостійного опрацювання даних питань:

 • Кульчицький С. В., Лєбєдєва Ю. Г., Історія України, 10-кл. Генеза, 2003, 2010 рр.

 • Пометун О. І., Гупан Н. М., Фрейман Г. О. Історія України, 10 кл (рівень стандарту, академічний рівень), Світ знань, 2010 р.

 • Реєнт О. П., Малнт О. В., Історія України (рівень стандарту, академічний рівень), 10 кл, Генеза, 2010 р.

 • Щупак І.Я. Всесвітня історія. Новітній період(1939-2011рр) : підручник для 11 кл.- Запоріжжя: Премєра,2011

 • Струкевич О.К.,Романюк І.М.,Дровозюк С.І. Історія України:підручник для 11 кл. загальноосвітн. Навч. Закл.(рівень стандарту, академічний рівень). –К.: Грамота, 2011.- 320с:

 • Турченко Ф. Г. Історія України, 11 кл., Генеза, 2007 р.

 • Кульчицький С. В., Лебєдєва Ю. Г., Історія України, 1 1кл., Освіта, 2003 р.

 • Кульчицький С. В., Шаповал Ю. І., Історія України, 11 кл, Генеза, 2005 р.

 • Полянський П. Б. Всесвітня Історія (рівень стандарту, академічний рівень), 10 кл., Генеза, 2008 р.

 • Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень),

 • 10 кл, Прем’єр, 2007 р.

 • Ладиченко Т. В., Осмоловський С. О. Всесвітня Історія, 10 кл., Генеза, 2007 р.

 • Давлєтов О. Р. Всесвітня історія, 11 кл.,Генеза, Просвіта, 2006 р.

 • Бердичевський Я. М. Всесвітня історія, 11 кл., Прем’єр , 2006 р.

 • Ладиченко Т. В., Всесвітня Історія, 11 кл, А. С. К., 2006 р.

 • Буратов Ю. М. Всесвітня історія, 11 кл., ґенеза, 2007 р.


Питання підготувала учитель: Бондар Катерина Миколаївна (кабю.212)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 КЛАС


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал