До 2016/2017 навчального рокуСторінка2/6
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипПерелік навчальних програм
1   2   3   4   5   6

Основна мета факультативного курсу “Стилістика сучасної української мови” – засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування.


Завдання курсу:

дати ґрунтовні й систематичні знання про особливості функціональних стилів мови (сферу й мету використання стилів, жанри, в яких реалізується кожен стиль, мовні особливості та стилістичні ресурси різних рівнів мови);

сформувати вміння й навички комунікативно виправдано використовувати стилістичні ресурси мови, залежно від ситуації мовлення;

ознайомити з поняттям авторського (письменницького) стилю;

виховувати потребу вивчати рідну мову, повагу до української літературної мови.

На вивчення факультативного курсу „Стилістика сучасної української мови” передбачено 70 навчальних годин (по 35 годин у кожному класі).

Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст основного курсу «Рідна (українська) мова» (10 і 11 класи): якщо поглиблення й систематизацію найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології та морфології передбачено в 10 класі, то й стилістичні ресурси фонетики, лексикології, фразеології й морфології паралельно вивчають у цьому ж класі.

Також за тематичним принципом до вивчення певних тем зі стилістики додано для повторення (або для використання на етапі актуалізації опорних знань) матеріал із лінгвістичної змістової лінії основного курсу „Рідна (українська) мова”, зокрема відомості з орфографії й пунктуації.

У програмі чітко визначено міжпредметні зв’язки, які виразно простежуються на різних мовних рівнях, оскільки стилістика як явище проявляє себе і в літературі, і в різних видах мистецтва.

Факультативний курс «Стилістика сучасної української мови» (10 – 11 класи) рекомендовано учням шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови й літератури або гуманітарних дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.10 КЛАС

(35 год, 1 год на тиждень)

(3 год для використання на розсуд учителя)


Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

Вступ (1год)

Стилістика як розділ науки про мову. Зв’язок стилістики з іншими розділами мовознавчої науки. Практичне значення стилістики


Учень:

називає предмет вивчення стилістики;

пояснює зв’язок стилістики з іншими розділами науки про мову;

усвідомлює практичне значення стилістики

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТИЛІСТИКА (6 год)

Функціональні стилі сучасної української мови (6 год)

Загальна характеристика функціональних стилів сучасної української мови. Поняття мовної норми.

Офіційно-діловий стиль.

Науковий стиль і його підстилі.

Публіцистичний стиль.

Художній стиль. Мова фольклору як різновид художнього стилю. Конфесійний стиль.

Розмовний стиль. Епістолярний стиль

Міжпредметні звязки

Мистецькі стилі (література, образотворче мистецтво, архітектура, музика та ін.)Учень:

розрізняє й характеризує функціональні стилі мови;

визначає ознаки різних стилів мови;

знає й дотримується норм сучасної української літературної мови;

наводить приклади різних стилів мови

СТИЛІСТИКА МОВНИХ РЕСУРСІВ (60 год)

Фоностилістика (2 год)

Стилістичні можливості фонетики. Експресивні властивості звуків мови.

Засоби милозвучності мови. Явища поетичної фонетики (звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима та ін.) Інтонація як засіб вираження змісту мовлення

Відомості з орфографії

Чергування у – в, і – й. Написання префіксів з- (зі-, с-). Прийменники у – уві, з – із – зі, над – наді та ін.Міжпредметні зв’язки

Віршування. Теорія звукопису (література)Учень:

називає засоби милозвучності мови;

пояснює стилістичні можливості фонетики;

розпізнає явища поетичної фонетики (асонанс, алітерація, рима тощо);

оцінює випадки вдалого й невдалого використання засобів фоностилістики в різних стилях мови


Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики (7 год)

Стилістично маркована й нейтральна лексика.

Багатозначність як стилістичний засіб.

Стилістичні можливості омонімії, синонімії та антонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.

Використання іншомовних слів. Неологізми та застаріла лексика в різних стилях мови. Використання старослов’янізмів у художніх текстах. Стилістичні функції термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

Роль діалектизмів, розмовної та просторічної лексики в різних стилях мови.

Тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, персоніфікація, алегорія та ін.).

Стилістичні можливості фразеологізмівВідомості з орфографії

Правопис слів іншомовного походження (апостроф, мякий знак, подвоєні букви в іншомовних словах, правило «девятки»).Відомості з пунктуації

Відокремлення фразеологічних зворотів на письміМіжпредметні зв’язки

Терміни, застаріла лексика, діалектизми, фразеологізми, тропи (література, історія, математика та ін.)Учень:

розпізнає стилістично нейтральну й марковану лексику;

відрізняє багатозначність і омонімію;

називає стилістичні можливості омонімії, синонімії та антонімії;

розпізнає іншомовні слова й використовує їх стилістично вправно;

розпізнає старослов’янізми й визначає їхню стилістичну роль;

знає, у чому полягає роль діалектизмів та просторічної лексики в різних стилях мови;

називає тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, персоніфікація, алегорія та ін.);

зясовує стилістичну роль використання певного тропу;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання різного роду тропів;

визначає стилістичну роль використання фразеологізмів

Стилістичні засоби словотвору (2 год)

Засоби словотвору, використання їх у різних стилях мовиВідомості з орфографії

Написання суфіксів –ськ-, -цьк-, -зьк-; -ств-, -цтв-, -зтв-. Правопис складних слівМіжпредметні зв’язки

Використання зменшувально-пестливих суфіксів (література)Учень:

називає засоби словотвору;

уміє визначати й використовувати засоби словотвору в різних стилях мови;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання засобів словотвору


Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики (12 год)

Поняття граматичної (морфологічної) синонімії (умотивованість використання синонімічних закінчень іменників чоловічого роду –ові, -еві (-єві) та –у (-ю); прикметникових закінчень –ім та –ому; синонімічних закінчень стягнених і нестягнених прикметникових та займенникових форм-а(-я) та –ая (-яя); займенникових форм їх та їхній).

Категорія роду як стилістичний засіб.

Категорія числа як стилістичний засіб.

Прикметникові форми, використання їх у різних стилях мови (стягнені й нестягнені форми, ступені порівняння прикметників).

Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови.

Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в усному мовленніВідомості з орфографії

Відмінкові закінчення іменників. Написання дієслівних форм. Правопис частокМіжпредметні зв’язки

Використання прикметників, дієприкметників та дієприслівників з метою створення образності (література)Учень:

називає поняття граматичної синонімії;

використовує категорію роду й числа як стилістичний засіб;

використовує різні прикметникові форми в різних стилях мови;

використовує граматичні форми дієслова в різних стилях мови;
називає стилістичні можливості службових частин мови;

знаходить і виправляє помилки у стилістичному використанні морфологічних засобів;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання морфологічних засобів стилістики


Стильові особливості різних жанрів риторики (3 год)

Стиль різних жанрів риторики (стилістичні можливості фонетики, лексики, фразеології, морфології)Міжпредметні зв’язки

Особливості мовлення відомих ораторів минулого й сучасності (література, історія, правознавство та ін.)Учень:

називає різні жанри риторики;

визначає стилістичні можливості фонетики, лексики, фразеології та морфології в різних стилях мови;

виступає з повідомленнями на морально-етичну тему, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених суджень

Робота над темами, визначеними вчителем (3 год)

11 КЛАС

(35 год, 1 год на тиждень)

(3 год для використання на розсуд учителя)


Повторення вивченого в 10 класі

(2 год)

Функціональні стилі сучасної української мови, їхні особливості.

Стилістика мовних ресурсів (фоностилістика, лексична, словотвірна та граматична (морфологічна) стилістика)


Учень:

називає функціональні стилі сучасної української мови та їхні особливості;

визначає стилістичну роль фонетичних, лексичних, словотвірних та морфологічних засобів мови

Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики (14 год)

Стилістичні можливості простого речення. Порядок слів у реченні (прямий і зворотний). Стилістичні особливості односкладних речень.

Застосування конструкцій з однорідними членами речення в різних стилях мови.

Обумовленість відокремлення членів речення у текстах різних стилів. Відокремлення обов’язкове й авторське.

Стилістичні можливості звертання.

Використання вставних слів і вставлених конструкцій у різних стилях мови.

Стилістичні можливості складного речення. Обумовленість використання різних типів складного речення в різних стилях мови.

Пряма й непряма мова в тексті. Цитата.

Форма мовлення як стилістична ознака (монолог, діалог, полілог).

Період, його стилістичне використання.

Синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне запитання, звертання й ствердження, асиндетон, полісиндетон, парцеляція та ін.)

Пунктуація як стилістичний прийомВідомості з пунктуації

Відокремлення вставних слів, вставлених конструкцій, звертань, другорядних членів реченняУчень:

називає стилістичні можливості простого речення;

застосовує конструкції з однорідними членами речення в різних стилях мови;

мотивує обумовленість відокремлення членів речення в текстах різних стилів мови;

зясовує стилістичну роль звертання;

використовує вставні слова й вставлені конструкції в різних стилях мови;

називає стилістичні можливості складного речення;

мотивує обумовленість використання різних типів складного речення різними стилями мови;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання стилістичних засобів синтаксису простого й складного речення;

визначає стилістичні ознаки різних форм мовлення (монолог, діалог, полілог);

називає синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне запитання, звертання й ствердження, асиндетон, полісиндетон, парцеляція та ін.);

розпізнає різні синтаксичні фігури в різних стилях мови;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання стилістичних фігур синтаксису;

називає й використовує стилістичні прийоми пунктуації.

Комунікативно-стилістичні якості мовлення (8 год)

Нормативність мовлення. Варіантність мовної норми. Правильність, точність, логічність і чистота мовлення. Образність і доречність мовлення.

Риторика як складова стилістики.

Комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки.

Український менталітет і стилістика української мови. Мовний етикет українців


Учень:

називає норми мовлення;

дотримується норм, що визначають правильність, точність, логічність і чистоту мовлення;

називає комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки;

визначає зумовленість українського менталітету й стилістики української мови;

володіє нормами мовного етикету українців;

уміє стилістично виправдано використовувати комунікативно-стилістичні можливості жестів і міміки;

оцінює випадки вдалого й невдалого використання жестів і міміки під час озвучування текстів різних стилів мови

Авторський стиль письменника (8 год)

Стилістичні особливості мови «Слова о полку Ігоревім», І.Вишенського, Г.Сковороди, І.Котляревського, Т.Шевченка, Панаса Мирного (чи І.Нечуя-Левицького), Лесі Українки, І.Франка, М.Коцюбинського, П.Тичини, М.Хвильового, Ю.Яновського, Є.Маланюка, М.Стельмаха, О.Довженка, В.Симоненка, Г.Тютюнника, Л.Костенко, Е.Андієвської, Ю.Андруховича, О.Забужко.Між предметні звязки

Особливості художнього й публіцистичного мовлення українських письменників (література)Учень:

називає стилістичні особливості мови найяскравіших представників українського красного письменства;

визначає стилістичні особливості мовотворчості українських майстрів художнього слова;

виступає з повідомленнями на лінгвістичну тему щодо авторської стилістики, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених суджень


Робота над темами, визначеними вчителем (3 год)

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

10 КЛАС

35 год на рік

Резервний час – 2 години


№ з/п

Дата

Зміст заняття

Примітка

1
Стилістика як розділ науки про мову. Зв’язок стилістики з іншими розділами мовознавчої науки. Практичне значення стилістики
2
Функціональні стилі сучасної української мови (6 год)

Загальна характеристика функціональних стилів сучасної української мови. Поняття мовної норми


3
Офіційно-діловий стиль.

Науковий стиль і його підстилі


4
Публіцистичний стиль. Епістолярний стиль
5
Розмовний стиль. Художній стиль. Мова фольклору як різновид художнього стилю.
6
Конфесійний стиль.

Тренувальні вправи (функціональні стилі сучасної української мови)


7
Узагальнення й систематизація вивченого про функціональні стилі сучасної української мови

Тематична контрольна робота (ТКР)„Функціональні стилі сучасної української мови”


8
Фоностилістика (2 год)

Стилістичні можливості фонетики. Експресивні властивості звуків мови


9
Засоби милозвучності мови. Явища поетичної фонетики (звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима та ін.) Інтонація як засіб вираження змісту мовлення.
10
Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики (7 год)

Стилістично маркована й нейтральна лексика. Багатозначність як стилістичний засіб


11
Стилістичні можливості омонімії, синонімії та антонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту
12
Використання іншомовних слів. Неологізми та застаріла лексика в різних стилях мови. Використання старослов’янізмів у художніх текстах
13
Стилістичні функції термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів
14
Роль діалектизмів, розмовної та просторічної лексики в різних стилях мови
15
Тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, персоніфікація, алегорія та ін.), стилістична роль тропів
16
Стилістичні можливості фразеологізмів
17
Узагальнення й систематизація вивченого з тем “Фоностилістика” та “Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики”.

ТКР “Фоностилістика” та “Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики”


18- 19
Стилістичні засоби словотвору (2 год)

Засоби словотвору, використання їх у різних стилях мови


20
Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики (12 год)

Поняття граматичної (морфологічної) синонімії (умотивованість використання синонімічних закінчень іменників чоловічого роду –ові, -еві (-єві) та –у (-ю); прикметникових закінчень –ім та –ому; синонімічних закінчень стягнених і нестягнених прикметникових та займенникових форм на -а(-я) та –ая (-яя); займенникових форм їх та їхній)


21
Категорія роду як стилістичний засіб
22
Тренувальні вправи (стильова умотивованість використання граматичної синонімії)
23
Категорія числа як стилістичний засіб
24
Прикметникові форми, використання їх у різних стилях мови (стягнені й нестягнені форми, ступені порівняння прикметників)
25
Тренувальні вправи (категорія числа як стилістичний засіб; стилістична умотивованість використання прикметникових форм)
26
Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови
27
Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в усному мовленні
28
Тренувальні вправи (стилістичні можливості дієслова та службових частин мови)
29
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики»
30
ТКР «Стилістичні засоби словотвору» й «Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики»
31-32
Стильові особливості різних жанрів риторики (2 год)

Стиль різних жанрів риторики (стилістичні можливості фонетики, лексики, фразеології, морфології)


33- 34
Робота над темами, визначеними вчителем
35
Підсумковий урок за навчальний рік

11 КЛАС

35 год на рік

Резервний час – 3 год


№ з/п

Дата

Зміст заняття

Примітка

1
Повторення вивченого в 10 класі (2 год)

Функціональні стилі сучасної української мови, їхні особливості


2
Стилістика мовних ресурсів (фоностилістика, лексична, словотвірна та граматична (морфологічна) стилістика)
3
Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики (14 год)

Стилістичні можливості простого речення


4
Порядок слів у реченні (прямий і зворотний). Стилістичні особливості односкладних речень
5
Застосування конструкцій з однорідними членами речення в різних стилях мови
6
Обумовленість відокремлення членів речення у текстах різних стилів. Відокремлення обов’язкове й авторське
7
Стилістичні можливості звертання
8
Використання вставних слів і вставлених конструкцій у різних стилях мови
9
Тренувальні вправи (стилістичні можливості простого речення)
10
Стилістичні можливості складного речення. Обумовленість використання різних типів складного речення в різних стилях мови
11
Пряма й непряма мова в тексті. Цитата
12
Форма мовлення як стилістична ознака (монолог, діалог, полілог). Період, його стилістичне використання
13
Синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне запитання, звертання й ствердження, асиндетон, полісиндетон, парцеляція та ін.)
14
Пунктуація як стилістичний прийом
15
Тренувальні вправи (стилістичні можливості складного речення та синтаксичних фігур)
16
Узагальнення й систематизація вивченого з теми«Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики»

ТКР «Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики»


17
Комунікативно-стилістичні якості мовлення (8 год)

Нормативність мовлення. Варіантність мовної норми.


18
Правильність, точність, логічність і чистота мовлення
19
Образність і доречність мовлення
20
Риторика як складова стилістики
21
Комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки
22
Український менталітет і стилістика української мови. Мовний етикет українців
23
Тренувальні вправи (Комунікативно-стилістичні якості мовлення)
24
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Комунікативно-стилістичні якості мовлення»

ТКР «Комунікативно-стилістичні якості мовлення»


25
Авторський стиль письменника (8 год)

Стилістичні особливості мови «Слова о полку Ігоревім», І.Вишенського й Г.Сковороди


26
Мовотворення І.Котляревського, Т.Шевченка
27
Стилістичні особливості мови Панаса Мирного (чи І.Нечуя-Левицького), Лесі Українки, І.Франка й М.Коцюбинського
28
Стилістичні особливості мови П.Тичини, М.Хвильового, Ю.Яновського й Є.Маланюка
29
Стилістичні особливості мови М.Стельмаха, О.Довженка, В.Симоненка й Г.Тютюнника
30
Мовотворення Л.Костенко, Е.Андієвської, Ю.Андруховича й О.Забужко
31
Тренувальні вправи (розпізнавання авторського стилю)
32
Узагальнення й систематизація вивченого про авторський стиль письменника

ТКР «Авторський стиль письменника»


33-34
Робота над темами, визначеними вчителем
35
Підсумковий урок за навчальний рік

Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал