Дисципліни кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології: «вступ до спеціальності»Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4


Дисципліна: Жанри журналістики
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Жанри журналістики” є набуття студентами теоретичних знань про жанрову структуру сучасних пресових творів.
Завдання:
- ознайомити студентів з поняттям журналістики як громадської діяльності по збору, обробці, періодичному розповсюдженню актуальної соціальної інформації;
- забезпечити глибоке осмислення категорії «інформація» як базового
поняття журналістики, зміст якого полягає у відтворенні правдивої картини життя;
- вивчити особливості поняття жанру як змістово-формальної єдності твору, підказаної саме фактами життя;
- вивчити офіційні та власні джерела інформації (про що писати?), особливості їх використання в журналістській практиці;
- забезпечити глибоке осмислення поняття «Тема інформаційного повідомлення та її вибір»;
- забезпечити розуміння новини – основи інформаційних жанрів;
- забезпечити розуміння аналізу – основи аналітичних жанрів;
- забезпечити розуміння інформаційного приводу як умови для підготовки матеріалу в тому чи іншому жанрі;
- вивчити жанрові особливості інформаційних жанрів;
- вивчити особливості аналітичних жанрів;
- вивчити особливості художньо-публіцистичних жанрів;
- вивчити етичні норми журналістської праці.
Зміст дисципліни.
Жанроутворюючі фактори в журналістиці. Цілі журналістської творчості. Методи дослідження предмета. Роль різних жанроутворюючих факторів у формуванні жанрів. Характеристика інформаційних жанрів.
Замітка. Інформаційна кореспонденція. Інформаційний звіт. Інформаційне
інтерв'ю. Бліц-опитування. Питання – відповідь. Репортаж. Некролог.
Характеристика аналітичних жанрів. Аналітичний звіт. Аналітична кореспонденція. Аналітичне інтерв'ю. Аналітичне опитування. Бесіда.
Коментар. Соціологічне резюме. Анкета. Моніторинг. Рейтинг. Рецензія.

Стаття. Журналістське розслідування. Огляд. Прогноз. Версія. Експеримент.
Лист. Сповідь. Рекомендація (порада). Аналітичний прес-реліз.
Характеристика художньо-публіцистичних жанрів. Нарис. Фейлетон.
Памфлет. Пародія. Сатиричний коментар. Життєва історія. Легенда. Епіграф.
Епітафія. Анекдот. Жарт. Гра.
Викладацький склад: лекції – Близнюк А. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 1 кредит ЕСТS / 36 годин – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (4), модульний контроль – (1), підсумковий контроль – немає.
Дисципліна: Історія світової видавничої справи
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Історія світової видавничої справи” є набуття студентами теоретичних знань про історію створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції в світі, перш за все, книги.
Завдання:
- особливості та тенденції розвитку світової видавничої справи та редагування;
- виникнення та розвиток писемності, використання різних матеріалів для створення книги;
- становлення світового книгодрукування як мистецтва;
- становлення рукописної книги, розвиток графіки;

- життям та діяльністю першодрукарів;
- становлення редагування як професійної діяльності;
- основні світові видавничі фірми.
Зміст дисципліни.
Виникнення та розвиток писемності. Матеріал для створення книги
Давнього світу й Античності. Книги і бібліотеки Давнього світу й
Античності. Рукописна книга Середньовіччя. Конструювання та оздоблення оправ рукописної західноєвропейської книги. Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер. Книга в перші століття друкарства (ХV-
ХVІ ст.). Становлення книгодрукарства як мистецтва. Друкована книга ХVІ ст. Книга в епоху буржуазних революцій та в епоху Просвітництва (ХVІІ-
ХVІІІ ст.). Історія книги в ХІХ ст. Історія сучасної книги. Коротка історія світової цензури
Викладацький склад: Чернюк С.Л. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (3), модульний контроль – (2), підсумковий контроль – залік.
Дисципліна: Історія української видавничої справи
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Історія української видавничої справи” є набуття студентами теоретичних знань про історію
створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції в Україні, перш за все, книги.
Завдання:
- особливості та тенденції розвитку української видавничої справи та редагування;
- виникнення та розвиток писемності, використання різних матеріалів для створення книги;
- становлення українського книгодрукування як мистецтва;
- становлення слов’янської рукописної книги, розвиток графіки кириличного шрифту;
- становлення та розвиток київської писемної школи;
- життям та діяльністю українських першодрукарів;
- становлення редагування як професійної діяльності.
Зміст дисципліни.
Історія видавничої справи в Україні. Слов’янська рукописна книга.
Становлення київської писемної школи та початок створення книг. Репертуар рукописних книг: переклади, оригінальні твори. Розвиток графіки кириличного шрифту. Конструкція, оздоблення та ілюстрування кириличних рукописів ХІ-ХІV ст. Розвиток видавничої справи ХІІ-ХVІІ ст. Концепції витоків друкарства в Україні. Друк на слов’янських землях. Федоров – перший слов’янський професійний редактор. Українські друкарі та їх роль у становленні та ствердженні українського редагування та видавничої справи.
Становлення редагування як професійної діяльності. Книгодрукування в
Україні. Цензура в Україні. Газетно-журнальне редагування в Україні ХІХ –
ХХ ст. Видавнича справа в Україні 1914 – 1917 років. Видавнича справа в
Україні у радянський час

Викладацький склад: Близнюк А. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (4), модульний контроль – (2), підсумковий контроль – екзамен.
Дисципліна: Основи журналістики
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Основи журналістики” є знайомство студентів з основами теорії журналістики, основними регуляторами журналістської діяльності, надати початкові навички структурного, функціонального, змістового аналізу друкованих, електронних та мережених ЗМІ.
Завдання:
- особливостями і тенденціями розвитку української журналістики;
- розглянути основні положення теорії журналістики;
- створити у студентів уявлення про правові та етичні норми журналістики;
- поєднати в уявленні студентів теорію і практику мас-медіа.
Зміст дисципліни.
Предмет курсу «Основи журналістики», його теоретична основа, завдання та структура. Виникнення журналістики. Функції журналістики.
Журналістика як наука. Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної
діяльності. Професійна підготовка журналістів. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності. Журналістика в системі соціальних
інститутів. Джерела та методи збору суспільно значущої інформації в журналістиці. Журналістика як суспільно-політична діяльність. Соціальна позиція журналіста. Дієвість й ефективність журналістики. Свобода слова і журналістська діяльність. Журналістика як система засобів масової
інформації. Аудиторія ЗМІ. Журналістський твір у системі інших текстів масово-інформаційних потоків. Жанри журналістики. Журналістика як духовно-практичне освоєння дійсності. Публіцистика як серцевина журналістики. Інформаційне суспільство й інформаційний простір.
Осмислення журналістикознавчих проблем у новітній філософії. Загальні тенденції сучасних засобів масової інформації.
Викладацький склад: Близнюк А. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 1,5 кредити ЕСТS / 54 години – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (4), модульний контроль – (2), підсумковий контроль – немає.
Дисципліна: Основи професіональної комунікації
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2, 3 рік, 4, 5, 6 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Основи професіональної комунікації” є набуття студентами теоретичних і практичних навичок для роботи з респондентами

Завдання:
- походження журналістики, становленням та розвитком пражурналістики;
- основними концепціями та моделями
європейської журналістики;
- соціальними ролями та функціями журналістики;
- поняттями «свобода слова» та «незалежність преси»;
- поглиблює теоретичні знання про систему газетних жанрів;
- методологією отримання інформації;
- критеріями медіоновин;
- структурою журналістського твору.
Зміст дисципліни.
Походження журналістики. Концепції журналістики. Моделі журналістики. Соціальні ролі журналістики. Функції журналістики.
Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як бізнес. Незалежність преси. Професійна журналістика. Техніка і технологія ЗМІ. Типологія журналістики. Сучасна система жанрів газетної журналістики. Професія – журналіст. Журналіст і інформація. Інтерв'ю. Що таке новини. Структура творчої діяльності. Специфіка тексту в журналістиці. Структура журналістського тексту і принцип переверненої піраміди. Хедлайн. Лід.
Основний текст. Діалогічний текст
Викладацький склад: лекції – Близнюк А. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології; практичні – Денисевич О. В., кандидат філологічних наук, асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 13 тижнів, 2 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (4, 5, 6), модульний контроль – (3), підсумковий контроль – екзамен.

Дисципліна: Логіка і методи логічного аналізу тексту
Статус: варіативна
Рік; семестр: 3 рік; 5, 6 семестр
Мета: засвоєння базових знань з логіки та логічних основ побудови мовлення, формування навичок логічного аналізу та редагування тексту.
Завдання: ознайомити студентів із теоретичними основами сучасної формальної логіки як науки про особливості правильного, аналітичного та критичного мислення, основними способами його організації та законами, знання яких забезпечує правильні мисленнєві операції для їх ефективної практичної реалізації; формувати та розвивати логічну культуру студентів, вміння застосовувати правила та закони логіки в процесі професійної діяльності; навчити студентів логічно аналізувати та редагувати тексти ЗМІ, логічно правильно будувати власні повідомлення, формувати логічну аргументацію при проведенні полеміки та дискусій.
Зміст дисципліни. З’ясувати сутність науки логіки, особливості формування та розвитку логічної культури, соціальне значення логічного нормування тексту; показати, що будь-яке абстрактне мислення здійснюється у формі понять; формування навичок правильного міркування про речі, явища, їх властивості – вираження (усно, письмово, про себе) суджень; формування знань, що послідовність, логічність та обґрунтованість думки наділяються певною формою, а логічні операції з ними – здійснюватися у відповідності із законами формальної логіки; формувати навички логічної організації текстового матеріалу відповідно до законів та норм логіки; формувати навички здійснення логічно правильного аналізу текстів на виявлення помилок та їх виправлення, формувати вміння удосконалювати тексти відповідно до логічних норм та принципів; формувати навички здійснення логічного аналізу тексту, виявлення логічних зв’язків,
застосування прийомів на перевірку правильності логічних зв’язків; з’ясувати значення понять: «суперечка», «диспут», «дискусія», «полеміка», показати їх взаємозв’язок та відмінність, ознайомити з історією та теорією мистецтва суперечки, основними вимогами культури суперечки, принципами та правилами її ведення, вдосконалювати вміння полемічної майстерності.
Викладацький склад: Горбова І. О., асистент.
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години – 10 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (7 8), модульний контроль (2), підсумковий контроль – залік.


Дисципліна: Література українського зарубіжжя
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: дати знання про стан і специфіку, літературного процесу в літературі українського зарубіжжя
Завдання: актуалізувати знання, одержані під час вивчення попередніх літературознавчих модулів (дисциплін) – історії літератури, вступу до літературознавства, певною мірою історії зарубіжної літератури, політології,
історії України, історії культури. Дати знання про специфіку української еміграції, діаспори, естетичної свідомості представників українських письменників-емігрантів, головні явища й події українського літературного життя в еміграції, біографію та характеристики художніх творів основних представників літератури українського зарубіжжя. Модуль формує уміння розглядати новітню українську літературу як складне, розмаїте, але цілісне явище, аналізувати твори літератури українського зарубіжжя в контексті загального українського літературного процесу ХХ століття.

Зміст дисципліни. Загальна характеристика українського літературного процесу ХХ ст.: поділ на «потоки», політизація і «подвійний дискурс», хвилі еміграції. Чотири хвилі української еміграції:причини, відображення в художній літературі. Особливості еміграції в країнах світу: Австралія,
Південна Америка Європа, Північна Америка, Росія. Творчість Українських
Січових Стрільців Літературно-ідеологічні напрямки, творчі об´єднання в
Західній Україні міжвоєнного двадцятиліття. Творчість Василя Барки, Тодося
Осьмачки. Празька поетична школа. Танк. Ми. Творчість Івана Багряного.
Специфіка української літератури періоду другої світової війни. МУР. Нью-
Йоркська група. Творчість Емми Андієвської. Творчість Олександра Олеся еміграційного періоду. Проза Володимира Винниченка періоду еміграції.
Творчість Уласа Самчука. Віктор Петров-Домонтович: загадки долі й творчості. Ігор Костецький (Мерзляков). Драматургія в літературі українського зарубіжжя. Біографія та творчість Юрія Косача, Юрія Тиса.
Біографія та творчість Володимира Діброви. Гендерна рівновага: коротка характеристика творчості Докії Гуменної, Ірини Вільде. Біографія та творчість Н.Королевої Літературознавство й критика в літературі українського зарубіжжя.
Викладацький склад: Чернюк С.Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології;
Василюк В.І., старший викладач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (5), модульний контроль – (1), підсумковий контроль – екзамен.
Дисципліна: Верстка
Статус: нормативна.

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр.
Мета: формування знань та вмінь щодо процесу верстки книжкових, журнальних та газетних видань дотримуючись норм та стандартів видавничої справи та поліграфічної галузі.
Завдання: використовуючи закони композиції, правила режисури друкованого видання та за допомогою існуючих програм для верстки, перетворити авторський твір у повноцінне книжкове видання й журналістські та фотоматеріали у конкурентоспроможне періодичне газетне чи журнальне видання. Тобто, оцінивши авторський твір, виділивши в ньому головне та підпорядкувавши йому другорядне, а також застосувавши ілюстративний матеріал створити оригінал-макет видавничої продукції.
Зміст дисципліни. Верстка книжкового видання. Оцінка авторського оригіналу. Визначення структури та формування змісту майбутньої книги.
Підбір та оцінка ілюстративного оригіналу. Вибір формату видання, шрифтової гами, розміру, кольоровості та розташування ілюстрацій. Задум та створення зовнішнього покриття видання.
Верстка періодичного видання. Визначення тематики, читацької аудиторії та аналіз існуючих видань на ринку. Формат, кольоровість, обсяг відповідно до обраної тематики та вікової категорії. Створення, рерайтинг та замовлення текстових й ілюстративних матеріалів для періодичного видання.
Реклама у періодичному виданні. Макетування періодичного видання.
Верстка періодичного видання у програмі верстки відповідно до створених макетів. Формат pdf та підготовка оригінал-макету до друку.
Викладацький склад: Безверха Т.М., асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 2,5 кредити ECTS / 90 години – 17 тижнів, 1,5 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (7,8), модульний контроль (2), підсумковий контроль – немає.
Дисципліна: Системи верстки
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: формування знань та вмінь щодо основних функцій різних програм для верстки.
Завдання: отримати початкові теоретичні знання щодо систем верстки; засвоїти на практиці принципи та механізми роботи найпопулярніших натільних програм верстки; закріпити теоретичні знання та практичні навички для створення якісного видавничого продукту; досконало оволодіти роботою з програмами Adobe Page Maker та Adobe InDezign.
Зміст дисципліни. Adobe Page Maker. Знайомство з програмою. Перші дії. Моделювання об’єктів. Текст. Автоматизація роботи з текстом. Графіка.
Кольори. Таблиці. Макет документу. Складні документи. Друк.
Adobe InDezign
. Знайомство з програмою. Перші дії. Початок роботи.
Моделювання об’єктів. Текст. Автоматизація роботи з текстом. Графіка.
Кольори. Моделювання складних об’єктів. Криві без’є. Табуляція та таблиці.
Макет документу. Пласти. Складні документи. Друк. Експорт.
Викладацький склад: Безверха Т.М., асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (7), модульний контроль (2), підсумковий контроль – немає.


Дисципліна: Основи статистики
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Мета: ознайомлення студентів з базовими поняттями та методами статистичних досліджень, практичне оволодіння ними основами статистичного вимірювання, методами систематизації, узагальнення та аналізу інформації про будь-які масові явища та процеси, про закономірності
їх формування, існування і розвитку.
Завдання: розкриття сутності та функцій збирання, обробки та аналізу
інформації, виявлення та оцінювання закономірностей формування, розвитку та взаємодії явищ як загального рівня, так і галузевих, або специфічних, підпорядковуючись меті дослідження; ознайомлення студентів з історією розвитку статистичних знань; окреслення специфіки статистичної інформації та її функціонування у різних сферах професійної діяльності.
Зміст дисципліни: Статистика як наука. Статистичне спостереження.
Статистичні показники. Ряди розподілу. Вибірковий метод спостереження.
Статистика освіти. Статистика культури, мистецтва, відпочинку. Статистика суспільного життя та вивчення громадської думки. Статистика друку та книговидавничої галузі. Ознайомлення студентів з базовими поняттями та методами статистичних досліджень, практичне оволодіння ними основами статистичного вимірювання, методами систематизації, узагальнення та аналізу інформації про будь-які масові явища та процеси, про закономірності
їх формування, існування і розвитку для вирішення проблем комунікації і професійної реалізації.
Викладач: Дюжева К.В., кандидат філологічних наук, асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ філології та журналістики.
Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин, 9 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (5), модульний контроль (1), підсумковий контроль – немає.

Дисципліна: Культура мови в ЗМІ
Статус: нормативна.
3 рік, V семестр
Мета: вивчення нормативності мови, її відповідність тим вимогам, що ставляться перед мовою в суспільстві. Ця дисципліна має на меті узагальнити усю мовну підготовку майбутніх фахівців. є ознайомлення студентів із основними засадами культури усного та письмового мовлення, виробити навички правильного лінгвістичного мислення, удосконалити мовну майстерність.
Завдання: ознайомити з основними нормами української літературної мови; розкрити основні комунікативні якості та варіанти мовлення, а також з різними аспектами практичного оволодіння нормами української літературної мови; виробити практичні навички культури усної та письмової комунікації; дотримуватись норм української літературної мови в усній та письмовій формах; точно, логічно, правильно висловлювати власні думки в усному та письмовому мовленні; оволодіти засобами емоційно-образного вислову та майстерністю публічного вислову.
Зміст дисципліни. Спілкування людей як умова існування суспільства.
Форми і види спілкування. Вербальні та невербальні способи комунікації.
Ораторське мистецтво і його місце у житті. Мовна ситуація в Україні.
Відхилення від мовних норм під впливом соціального статусу, професії мовців та інших чинників. Роль екстра- та інтралінгвальних факторів у формуванні літературної мови. Вживання слів іншомовного походження в
контексті культури мови. Нормування української мови. Орфоепічні норми: вимова голосних і приголосних, нормування українського наголосу, поняття
інтонації. Лексико-фразеологічні норми: мовний етикет, закони сполучуваності слів. Словотворчі норми. Морфологічні норми. Синтаксичні норми: порядок слів у реченні, попередження помилок, пов’язаних із побудовою речень. Стилістичні норми. Правильність мови як одна з визначальних ознак культури мови. Критерії правильності. Точність мови.

Предметна і понятійна точність, їх взаємозв’язок. Багатозначні слова, синоніми, антоніми, фразеологізми, терміни і точність мови. Логічність мови.
Її зв'язок з точністю. Основи формування логічності мови. Причини порушення логічності мови, шляхи їх усунення. Чистота мови, її зв'язок з правильністю. Причини порушень чистоти мови (діалектизми, сленг, варваризми, слова-паразити, просторічні слова, вульгаризми). Багатство мови, критерії його оцінки, шляхи оволодіння багатством мови і мовлення.
Виразність мови. Виразність текстуальна і вимовна. Доречність мови, її зв’язок з точністю, чистотою та виразністю. Доречність стильова, контекстуальна, ситуативна.
Викладацький склад: Денисевич Олена Вікторівна, асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 1 кредит ЕСТS / 36 годин – 9 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (5), модульний контроль (1), підсумковий контроль – залік.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал