Дисципліни кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології: «вступ до спеціальності»Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4

Дисципліни кафедри видавничої справи, редагування, основ
журналістики та філології:

«
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 курс, 1 семестр
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу:
- ознайомити студентів із сутністю видавничої справи та журналістської творчості, редакторської діяльності в їх співвідношенні до взаємозв’язку;
- викласти теоретичні та методологічні засади журналістської творчості, видавничої справи та літературного редагування;
- підготувати студентів до професійної роботи у виданнях та радіо і телепрограмах.
Завдання курсу:
- розкрити сутність та функції журналістської, редакторської діяльності і видавничої справи;
- ознайомити студентів з історією видавничої справи, вітчизняної журналістики та літературного редагування;
- окреслити специфіку видавничої та журналістської діяльності у правовому та етичному аспектах;
- ознайомити із структурою, функціями, основними принципами написання журналістського твору;
- ознайомити студентів з елементарними основами редакторського аналізу;
- розвинути навички творчої роботи.
Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Видавнича справа та редагування в системі навчальної і практичної діяльності Тема 1: Історія видавничої справи та літературного редагування Зародження літературного редагування як свідомого процесу. Становлення літературного редагування та видавничої справи як професійної діяльності в Україні (ХVІ – ХVІІІ ст.). Українська журналістика, літературне редагування та видавнича справа в ХІХ ст.
Видавнича справа, журналістика та літературне редагування (ХХ – поч. ХХІ ст.). Тема 2: Редагування та видавнича справа в системі навчальної і практичної діяльності Поняття про інформаційний простір. Публікування
інформації. Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами. Видавництво, його створення і реєстрація. Місце едитології в системі наук. Професії редактора та коректора.
Змістовий модуль 2. Журналістика як творчість Тема 1: Журналістський матеріал як твір Природні здібності, знання і праця журналіста. Редакційно- організаційна та літературна робота журналіста. Загальні та спеціальні функції журналістики. Стилі журналістського мовлення. Жанри журналістики. Тема 2: Нормативна база редагування
Поняття редакційної норми. Загальні норми. Галузеві норми. Конкретні норми (лінгвістичні, логічні, наукові, видавничі, політичні, поліграфічні, естетичні, релігійні, юридичні). Тема 3. Технологія літературного редагування Помилки та їх види. Формалізовані й неформалізовані методи редагування. Послідовність операцій виправлення помилок. Інструменти для літературного редагування. Коректурні знаки.
Викладацький склад: Башманівський В.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 4,5 кредити ECTS / 135 годин – 18 тижнів, 3 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (1), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.


Дисципліна: Етнографія України
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Мета: формування історичного мислення знань про Україну і світове українство в політичному, економічному, соціальному і духовному сенсі.
Завдання.
Сформувати історичне національне мислення на основі ознайомлення студентів з етнографічними процесами в Україні протягом віків, визначити їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати, інтерпретувати етнографічні процеси, робити висновки. Навчити студентів працювати з етнографічними матеріалами різного змісту.
Зміст дисципліни.
Становлення та розвиток етнографії України. Етапи розвитку української етнографії. Етнографічні дослідження протягом віків. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Етнографічне районування
України. Походження етнографічних груп. Регіональні особливості побуту та традиційної культури українців. Формування української етнічної території.
Київська Русь. Козацька Україна. Етнографія України ХУІІІ-ХІХ ст.
Етнографія України у ХХ ст. Сімейні звичаї та обряди. Народно-декоративне мистецтво України.
Викладацький склад. Масловська М.В., ст. викладач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 17 тижнів, 2,5 годин на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (1), модульний контроль (1), підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Основи народознавства
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Мета: формування народознавчого мислення знань про Україну, що формувалась протягом віків.
Завдання.
Сформувати народознавче мислення на основі ознайомлення студентів з народознавчими процесами в Україні протягом віків, визначити їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати, інтерпретувати народознавчі процеси, робити висновки. Навчити студентів працювати з народознавчими матеріалами різного змісту.
Зміст дисципліни.
Зародження основ народознавства. Етапи розвитку та походження українського народу. Етапи історії українського народознавства. Трипільська культура. Скіфська та сарматська культура. Зарубинецька культура.
Походження та становлення української нації. Історичне коріння української нації. Національна культура українців від Трипілля до ХХ ст. Розвиток народознавчої науки в Україні протягом останніх століть. Розвиток народознавчої науки у ХХ ст. Народознавча наука в незалежній Україні.
Розвиток народознавчої науки в світі. Народознавчі дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених.
Викладацький склад. Масловська М.В., ст. викладач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 17 тижнів, 2,5 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (1), модульний контроль (1), підсумковий контроль – екзамен.


Дисципліна: Фотожурналістика
Статус: варіативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Мета: ознайомити студентів із основними завданнями та функціями фотожурналістики.
Завдання: розглянути базову термінологію фотожурналістики; з’ясувати функціональні обов’язки та основні аспекти роботи фотожурналіста та більд-редактора; окреслити тенденції розвитку фотожурналістики; дати відомості про специфіку жанрів фотожурналістики; ознайомити із особливостями побудови композиції фотознімку; з’ясувати значення фотографій на шпальтах друкованих видань, особливості їх взаємозв’язку із текстом; розглянути особливості рекламної фотографії, її види; ознайомити із етичними принципами роботи фотожурналіста та використання авторських світлин; навчитися створювати фотографічні матеріали різних жанрів та різного тематичного спрямування, грамотно розміщувати світлини на сторінках друкованих ЗМІ, фотографувати та добирати ефектні світлини для висвітлення тих чи інших тем та проблем.
Зміст дисципліни. Поняття «фотожурналістика». Функції фотографій як джерела повідомлень. Особливості професії фотожурналіста. Професія більд-редактора. Основні функціональні обов’язки більд-редактора. Історія фотожурналістики.
Криза сучасної фотожурналістики.
Етика фотожурналіста. Інформаційні жанри фотожурналістики. Особливості фотозамітки, її різновиди. Основи творення фоторепортажу. Фотоілюстрації на шпальтах друкованих видань. Особливості фотокореспонденції як жанру.

Художньо-публіцистичні жанри. Фотонарис і його різновиди. Характерні ознаки фотозамальовки. Сутність фотопортрету як жанру. Фотомонтаж, фотоколаж та фотоплакат як багатосюжетні жанри. Техніка фотозйомки і композиційні прийоми. Поняття «кадр» та «композиція» у фотографії. Засоби виразності у фотографії. Розстановка акцентів та кадрування. Особливості чорно-білої та кольорової фотографії. Основні правила композиції у фотографії: правило третин, золотий перетин, правило діагоналей. Роль і місце фотографії на сторінках газет. Значення фотографій у складі газетного номера. Критерії, яким повинні відповідати світлини, розміщувані на газетних шпальтах. Фотографія та текст: проблеми взаємодії. Деталь як значимий елемент фотографії. Рекламна фотографія в Україні та світі.
Викладацький склад: Клименко Т.Є. – доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 1кредит ЕСТS / 36 годин – 16 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання.

Дисципліна: Теорія журналістики
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія журналістики” є ознайомлення студентів з азами теорії журналістики, основними регуляторами журналістської діяльності; прищепити початкові навики структурного, функціонального, змістовного аналізу друкарських, електронних, мережних ЗМІ.
Завдання:

розглянути основні положення теорії журналістики;


створити у студентів уявлення про правові і етичні норми журналістики;

з'єднати в представленні студентів теорію і практику мас- медіа.
Зміст дисципліни.
Журналістика як сфера масово-інформаційної діяльності. Масова
інформація. Три етапи масово-інформаційного процесу. Інформаційний простір. Пізнання дійсності в журналістиці. Публіцистика як творчість.
Предмети відображення публіцистики. Методи дослідження дійсності в журналістиці. Загальна характеристика функцій журналістики. Ідеологічна функція. Інші функції журналістики. Ефективність діяльності ЗМІ.
Результативність діяльності ЗМІ. Коммунікатор. Аудиторія ЗМІ. Творчі чинники ефективної діяльності журналіста. Система ЗМІ України. Система українських ЗМІ. Типологія друкованих ЗМІ. Типологія телебачення.
Типологія радіо. Інфраструктура ЗМІ. Правові і етичні регулятори журналістської діяльності. Правове поле журналіста. Право на інформацію і цензура. Професійна етика журналіста
Викладацький склад: лекції – Близнюк А. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: кредит ЕСТS / годин – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (6), модульний контроль – немає, підсумковий контроль – екзамен.


Дисципліна: «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 курс, 1 семестр
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу:
- ознайомити студентів із сутністю видавничої справи та журналістської творчості, редакторської діяльності в їх співвідношенні до взаємозв’язку;
- викласти теоретичні та методологічні засади журналістської творчості, видавничої справи та літературного редагування;
- підготувати студентів до професійної роботи у виданнях та радіо і телепрограмах.
Завдання курсу:
- розкрити сутність та функції журналістської, редакторської діяльності і видавничої справи;
- ознайомити студентів з історією видавничої справи, вітчизняної журналістики та літературного редагування;
- окреслити специфіку видавничої та журналістської діяльності у правовому та етичному аспектах;
- ознайомити із структурою, функціями, основними принципами написання журналістського твору;
- ознайомити студентів з елементарними основами редакторського аналізу;
- розвинути навички творчої роботи.
Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Видавнича справа та редагування в системі навчальної і практичної діяльності Тема 1: Історія видавничої справи та літературного редагування Зародження літературного редагування як свідомого процесу. Становлення літературного редагування та видавничої справи як професійної діяльності в Україні (ХVІ – ХVІІІ ст.). Українська журналістика, літературне редагування та видавнича справа в ХІХ ст.
Видавнича справа, журналістика та літературне редагування (ХХ – поч. ХХІ ст.). Тема 2: Редагування та видавнича справа в системі навчальної і практичної діяльності Поняття про інформаційний простір. Публікування
інформації. Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами. Видавництво, його створення і реєстрація. Місце едитології в системі наук. Професії редактора та коректора.
Змістовий модуль 2. Журналістика як творчість Тема 1: Журналістський матеріал як твір Природні здібності, знання і праця журналіста. Редакційно- організаційна та літературна робота журналіста. Загальні та спеціальні функції журналістики. Стилі журналістського мовлення. Жанри журналістики. Тема 2: Нормативна база редагування
Поняття редакційної норми. Загальні норми. Галузеві норми. Конкретні норми (лінгвістичні, логічні, наукові, видавничі, політичні, поліграфічні, естетичні, релігійні, юридичні). Тема 3. Технологія літературного редагування Помилки та їх види. Формалізовані й неформалізовані методи редагування. Послідовність операцій виправлення помилок. Інструменти для літературного редагування. Коректурні знаки.
Викладацький склад: Башманівський В.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 4,5 кредитів ЕСТS / 135 годин – 18 тижнів.

Оцінювання: поточне оцінювання (1), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.
Дисципліна: Масова комунікація та інформація (теорія масової
комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології)
Статус: нормативна.
Рік семестр: 1 рік, 2 семестр.
Мета: дослідження специфіки комунікативного впливу як складної структури численних, різноманітних за якістю чинників, що характеризують його як чітко визначений і спрямований (оскільки комунікаційні технології як об’єкт дослідження постають не лише як ЗМІ та ЗМК, а й вербальний або візуальний інформативний конструкт, котрому притаманні прагматичні та функціональні якості).
Завдання:
- окреслити значення комунікаційного впливу на життя сучасного суспільства;
- визначити особливості комунікаційного впливу на мислення, почуття, уяву людини;
- проаналізувати основні механізми комунікаційних технологій;
- формувати у студентів навички й уміння аналізу комунікаційних технологій.
Зміст дисципліни. Специфіка сучасного комунікаційного процессу.
Інформація як об’єкт комунікаційного процесу. Комунікація як процесс передачі інформації. Комунікаційні технології як специфічні способи
надання
інформації з урахуванням особливостей конкретного
інформаційного простору.
Процесс комунікації та соціальні системи. Системний підхід при вивченні каналів комунікації такомунікаційних технологій. Складання плану комунікаційної кампанії. Дослідження цільової аудиторії. Визначення цілей комунікаційної програми. Ідентифікація пріоритетних груп. Узгодження пріоритетних каналів та методів комунікації. Визначення ключових послань.
Вибір основних каналів. Розробка принципів комунікації. Основні етапи та рівні оцінювання. Специфіка процесу комунікації з урахуванням процесу сприймання. Процес комунікації як сума технологічних прийомів.
Найпоширеніші технологічні засоби комунікативного впливу. Типологія комунікаційних технологій. Вплив на дологічне мислення. Вплив на логічне мислення. Асоціативне або мозаїчне мислення. Прийоми асоціювання.
Специфіка процесу стереотипізації як основи пропагування. Соціальний стереотип. Імідж як складний стереотип. Почуття як об’єкт маніпулювання.
Уява як ключ до мислення і почуттів. Специфіка комунікаційного впливу на уяву. Процес створення образів. Управління пам’яттю й увагою. Увага у процесі сприймання інформації. Загальні характеристики комунікацій. Зміна ролі комунікації в інформаційному суспільстві.
Викладацький склад: Близнюк А.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 29 тижнів
Оцінювання: поточне оцінювання (2), модульний контроль (3), підсумковий контроль – екзамен.
Дисципліна: Редактор-видавець в ринкових умовах
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: дисципліни є освоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з основ видавничої справи, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.
Завдання: Завдання організаційного блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного з організацією сучасної видавничої системи в Україні і світі, її тенденціями та проблемами, особливостями матеріальної і змістової частин різних видів видавничої продукції, особливостями функціонування видавничого підрозділу в ринкових умовах. Завдання промоційного блоку концентруються довкола вивчення проблем взаємовідносин редактора-видавця з поліграфістами та реалізаторами друкованих видань.
Зміст дисципліни. Створення та реєстрація видавництва Головні ознаки класифікації сучасних видавництв. Типові структури видавництв. Порядок створення видавництва. Порядок реєстрації видавництва. Видавнича продукція та критерії поділу її на види. Поняття видавнича продукція.
Періодичність. Характер інформації Тенденції та проблеми розвитку видавничої справи. Закономірності формування й розвитку інформаційного ринку. Аспекти й структура інформаційного ринку. Видавнича собівартість та ціна книжкової продукції. Структура собівартості видавничої продукції та фактори, які впливають на собівартість видавничої продукції. Формування ціни. Відпускна і роздрібна ціна книжкової продукції. Редакційно- видавничий процес. Підготовчий етап. Редакційний етап. Виробничий етап.
Маркетинговий етап. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг. Сутність та особливості маркетингу видавничої продукції. Маркетингова діяльність
видавництва. Вивчення попиту на ринку. Правове регулювання стосунків між видавцем, авторами, поліграфістами та реалізаторами. Поняття договір у видавничій справі. Види та структура договорів. Змістове наповнення головних розділів типового договору.
Викладацький склад: Свінціцька О.І. – доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 1 кредит ЕСТS / 36 годин – 9 тижнів, 3,6 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (3), модульний контроль (1).


Дисципліна: Основи наукових досліджень
Статус: варіативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Мета: ознайомлення студентів з методологією наукових досліджень, з виникненням та розвитком науки як знанням, як діяльністю та як соціальним
інститутом, з основами науково-дослідної роботи студентів.
Завдання:
– визначити поняття «наука» та розглянути методологію наукових досліджень;
– охарактеризувати логіку наукового дослідження;
– висвітлити інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи;
– ознайомитися з структурним та бібліографічним оформленням науково-дослідної роботи;
– проаналізувати особливості самостійної роботи студентів у системі навчального процесу.

Зміст дисципліни.
Сутність науки. Наука як знання. Наука як діяльність. Наука як соціальний інститут. Наука як соціокультурне явище. Функції науки. Основні етапи розвитку науки. Наукові революції. Особливості сучасної науки.
Наукове пізнання та наукове дослідження. Метод. Методологія. Методика.
Наукова етика. Класичні ідеали науковості. Посткласичні ідеали науковості.
Соціальна та моральна відповідальність дослідника. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Загальна схема наукового дослідження. Вибір (постановка) теми дослідження. Уточнення проблеми
(теми) і складання програми дослідження. Систематичне накопичення матеріалів. Зведення (опрацювання) результатів дослідження. Теоретичний аналіз результатів дослідження. Літературне оформлення результатів дослідження. Упровадження результатів дослідження в практику. Оцінювання значущості результатів дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Накопичення наукової інформації з теми. Оволодіння методами дослідження. Написання перших фрагментів роботи. Організація власного науково-довідкового апарату. Підготовка наукових рефератів з теми. Робота над рукописом нового твору. Види навчально-дослідницьких робіт. Реферат.
Курсова робота. Дипломна робота. Магістерська робота. Поняття про
інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси. Первинні (фактографічні) документи. Вторинні (бібліографічні) документи. Загальна характеристика джерел і посібників. Неперіодичні видання. Періодичні видання.
Бібліографічний пошук інформації. Бібліотечні каталоги (основні й допоміжні). Систематичні каталоги. Алфавітні каталоги. Ретроспективна бібліографія. Інтернет-ресурси, специфіка їх використання. Web-сторінка.
Web- сайт. Пошукові системи. Архівні джерела дослідження. Архів. Архівний фонд. Архівний опис. Одиниця зберігання. Специфіка наукового стилю мовлення. Рубрикація структурних одиниць тексту науково-дослідної роботи.
Титульна сторінка. Зміст роботи. Вступ. Розділи основної частини.
Висновки. Список використаних джерел та літератури. Додатки. Цитування,
посилання, примітки в тексті наукового дослідження. Варіанти побудови списку використаних джерел. Технічні вимоги до оформлення наукової роботи. Вимоги до бібліографічного оформлення наукової роботи. Сутність і структура самостійної роботи. Самостійна робота. Розвиток мотиваційної установки. Систематичність і безперервність. Послідовність у роботі.
Правильне планування самостійної роботи, раціональне використання часу.
Використання відповідних методів, способів і прийомів роботи. Керівництво з боку викладачів. Методика вивчення наукової, навчальної, навчально- методичної літератури. Виписки. План. Тези. Конспект. Самовиховання та самоосвіта як стимули в навчальному та науковому процесах.
Викладацький склад: Стельникович С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (3), модульний контроль – (2), підсумковий контроль – залік.


Дисципліна: Мова ЗМІ
Статус: нормативна.
2 та 3 рік навчання
Мета: формування необхідних знань та мовних вмінь для грамотного використання усіх мовних засобів у діяльності майбутніх журналістів та видавців.
Завдання: курс «Мова ЗМІ» має на меті поглибити знання студентів із сучасної української літературної мови, допомогти глибше оволодіти
мовними нормами, познайомити з особливостями мовної організації текстів різних жанрів ЗМІ в цілому та принципами відбору, функціонування різних мовних елементів; виробити навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування та роботи з журналістськими текстами. Показати своєрідність функціонування орфоепічних норм, лексики, фразеології, а також словотвірних, морфологічних та синтаксичних можливостей мови засобів масової
інформації. З’ясувати загальні особливості мови сучасних ЗМІ. Визначити тенденції розвитку мови мас-медіа в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Зміст дисципліни.
Робота з тлумачними словниками. Досягнення виразності слова за умови поєднання вербальних і зображальних або звукових засобів повідомлення інформації.
Лексика української мови з погляду її походження. Типові помилки в мовно-стилістичному використанні лексичних засобів. Уникнення мовних штампів у ЗМК (у пресі, на радіо, телебаченні). Трансформація фразеологічних одиниць у тексті. Типові помилки у використанні фразеологічних засобів. Артикуляційна й акустична характеристика звуків української мови. Голосні звуки у мовному потоці. Українська графіка в її
історичному розвиткові. Роль афіксів у словотворенні і формотворенні.
Способи словотворення в сучасній українськім мові: морфологічний, морфо- лого-синтаксичній, лексико-семантичний та ін. Активізація в наш час окремих засобів словотворення. Абревіатури, основні способи їх творення.
Активні словотворчі процеси у мові ЗМК. Специфіка вживання прикметників у мові ЗМК. Особливості використання чис-лівників у мові ЗМК. Типові помилки. Дієслово і його функціональне навантаження у мові ЗМК.
Прислівник. Відображення у журналістських текстах семантичного багатства прислівників. Розряди прислівників за значенням, походженням і будовою.
Особливості правопису, наголошення прислівників та прислівникових
словосполучень. Вживання Випадки ненормативного вживання сполучників у мові журналістів. Виявлення різних смислових та експресивних відтінків, яких надають частки словам, словосполученням і реченням у тексті.
Помилки у вживанні вигуків. Роль речення у мовленні. Просте речення.
Складне речення. Сполучникові та пунктуаційні засоби зв'язку компонентів у складносурядному та складнопідрядному реченні. Текстові засоби змістової й емоційної виразності журналістського твору.
Викладацький склад: Денисевич Олена Вікторівна, асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 13 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (3, 4), модульний контроль (3), підсумковий контроль – немає.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал