Дипломної педагогічної освіти Кафедра педагогіки та психології Тема Організація проектної діяльності учнів на уроках біології та хімії у 7-9 класах
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипДиплом
1   2   3
Тема уроку: Будова і функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин.
Мета уроку:

Ознайомити учнів із загальною характеристикою ядра, його формою, розмірами, з експериментами пов’язаними з вивченням функцій ядра;

розвивати пізнавальні інтереси, логічне мислення, виділяти головне, узагальнювати;

виховувати товариськість, уміння працювати в групах, створити загальний мультимедійний проект з теми.
Обладнання: Перегляд комп’ютерної презентації з теми «Ядро», робочі зошити.
План-схема уроку
№ п/п
Етапи уроку
Тривалі
сть
Форми і методи
Мета діяльності
1.
Організаційна частина уроку
1 хв.
Показ фрагменту презентації
Мобілізація дітей до праці, створення робочої атмосфери
2.
Перевірка і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів
5 хв.
Термінологічна розминка, усне опитування
Встановлення глибини засвоєного матеріалу, рівня сформованості вмінь оперувати науковою термінологією.
Вчасно провести корекцію знань
3.
Мотивація навчальної діяльності
2 хв.
Розповідь вчителя, мультимедійна презентація
Виникнення мотивації до навчання, активізація процесу навчання, підтримання рівня пізнавальної зацікавленості, чітке усвідомлення мети уроку
4.
Актуалізація опорних знань
4 хв.
Фронтальна бесіда, демонстрація слайдів, аналіз схем, спільне формулювання висновків
Створення передумов для засвоєння нових знань
5.
Засвоєння нових знань
22 хв.
Групова робота учнів з текстовою
інформацією з ПК, заповнення таблиць, аналіз та побудова схем, розповідь вчителя
Стимулювання навчальної діяльності; формування навиків
індивідуальної і групової роботи; розвиток вмінь працювати з ПК
6.
Закріплення, узагальнення та систематизація знань
8 хв.
Фронтальна бесіда, заповнення порівняльно- узагальнючої таблиці,
Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу; формування вмінь використовувати знання

61 диференціація роботи за рівнем та
інтересами у стандартних ситуаціях та творчо застосовувати
їх у нестандартних ситуаціях; діагностика правильності, глибини засвоєння навчального матеріалу
7.
Домашнє завдання 2 хв.
Інструктаж до завдання, диференціювання завдань
Розвиток індивідуальних нахилів та здібностей учнів, організація їх творчої і дослідницької діяльності
8.
Підсумок уроку
1 хв.
Підбиття підсумків уроку, аналіз роботи класу та окремих учнів
Аналіз досягнення мети та виконання плану уроку
Структура уроку, основний зміст і методи роботи
I.

Організаційна частина уроку.
Повідомлення теми й мети уроку.
II.

Перевірка і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

Яку тему ми зараз вивчаємо?

Що ми вже вивчили?
(клітинні мембрани, поверхневий апарат клітини, цитозоль, цитоскелет, клітинний центр, рибосоми)
III.

Мотивація навчальної діяльності.
Проблемне питання: Як ви вважаєте, чому з усього живого вмісту клітинне ядро було відкрите першим?
(воно більше за розміром, а наявність ядра в рослинних і тваринних клітинах свідчить про те, що вони схожі між собою за будовою)
І сьогодні ми ознайомимося з загальною будовою ядра, його формою та розмірами, використовуючи мультимедійну презентацію.
IV.

Актуалізація опорних знань.
Учні отримали завдання створити комп’ютерну презентацію з теми
«Ядро».
Розділилися на 4 групи:
Історія вивчення клітини.
1.
Ядерна оболонка (каріолема).
2.
Каріоплазма, хромосоми, хроматин, ядерце.
3.
Функції ядра.
4.
Терміни і поняття з теми.
V.

Засвоєння нових знань.

62
1.
Створення асоціативного куща з теми
«Будова ядра»
Зовнішні та
внутрішні
мембрани

Ядерця
Хромосоми

Каріоплазма

Ядерні пори
Ядерний
матрикс
Поверхневий
апарат
Ядро


63
2. Перегляд комп’ютерної презентації з теми: «Ядро: історія
відкриття, будова, функції».

64

65

66

67

68

69

70

71
VI.

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.
VII.

Домашнє завдання.
§19-20. Тагліна О. В. Біологія 10 клас.
Робота в зошиті.
VIII.

Підсумок уроку.
(Підбиття підсумків уроку, аналіз роботи класу та окремих учнів, виставлення оцінок).

72
Висновки:

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Нині значна увага приділяється методам проектного навчання із застосуванням комп’ютерних програм, які реалізують діяльністний підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів
(комп’ютер, мультимедійний проектор, сенсорна дошка, web-камера, графічний планшет тощо), за допомогою яких організують навчально- пізнавальну діяльність шляхом інтерактивного навчання.
Методи проектного навчання захоплюють учнів, пробуджують в них інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійності в розумовій діяльності.
Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх реалізації. Обов’язковою складовою навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби навчання.
Отже, інтерактивні засоби проектної технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективно її передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього фахівця.
В даній роботі було досліджено ефективність застосування проектної технології на уроках хімії та біології, доведено результативність застосування проектних технологій на уроках професійної підготовки учнів, а також теоретично обґрунтовано форми, методи і педагогічні умови, в яких використання
інтерактивних засобів навчання стає засобом підвищення ефективності навчання.
Встановлено, що використання проектної технології в

73 навчальному процесі закладів професійно-технічного типу при підготовці фахівців:

Дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Інтерактивні засоби у професійній підготовці орієнтовані не тільки на потреби та специфіку навчального процесу, а й на розвиток особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів;

Підвищує професійну компетентність і вільнуорієнтацію у сфері інформаційних технологій, гнучкість та адаптацію мислення при розв’язанні фахових завдань у майбутніх фахівців.

Сприяє активізації пізнавального інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;

Спонукає до більш ефективного процесу формування знань, умінь та навичок на уроках хімії та біології.

74
Список використаної літератури:

1.

Громовий В. І. Інструменти лідерства // Директор школи. – 2007. – № 3.
2.

Гершунський Б.С. Философия образования для ХХІ века. – М.:
Издательство ―Совершенство‖, 1998.
3.

Драйден Г. Революция в обучении. Пер. с англ. / Гордон Драйден,
Джанетт Вос. – М.: 000 ―Парвинэ‖, 2003.
4.

Імідж сучасного педагога. – 2007, № 7-8.
5.

Освіта України. – № 59. – 10 серпня 2007 р.
6.

Сухомлинский В.О. Сто советов учителю // Избранные произведения: в 5 тт. –К ., 1979-1986.
7.

Педагогический поиск / Сост. И.Н. Бажанова. – М.: Педагогика, 1988.
8.

Ліцейна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку. Практико- зорієнтований збірник / За редакцією Т.С. Сазоненко. – К.: УЦДК, 2002.
9.

Теорія і практика діяльності загальноосвітніх закладів нового типу в
Україні: Науково-методичний посібник / За ред. В.Ф. Паламарчук. –
Кіровоград, 2000.
10.

Педагогический поиск / Сост. И.Н.Бажанова. – М.: Педагогика,
1988.
11.

Дьюї Д. Демократія і освіта. Львів. Літопис. – 2003. – 294 с.
12.

Подмазин
С.И.
Личностно-ориентированое образование.
Социально-философское исследование. – Запоріжжя: Просвіта. – 2000. –
250с.
13.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. „Питер‖, Санкт-
Петербург. Москва-Харьков-Минск. – 1998. - 679 с.
14.

Чеховська Л.Й. Проектне навчання на уроках української літератури у середній школі: Науково-методичний посібник. – Запоріжжя:
ВПО „Запоріжжя‖, 2010. – 263 с.
15.

Чеховська Л. Щоб у школу повернулася душа… / Л. Чеховська //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колеґіумах. – 2002. – №5. – С. 13-17.
16.

Чеховська Л. Проблема формування метакультури сучасної школи /
Л. Чеховська // Теорія і практика особистісно орієнтованої освіти (1частина).
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-10 квітня 2003р.
– Запоріжжя. ‖Просвіта‖. – С. 171-175.

75
17.

Чеховська Л. Реалізація культурологічного підходу до навчально- виховного процесу / Л. Чеховська // Освіта і управління. – 2003. – Т. 9. – № 3-
4. – С.173-179.
18.

Чеховська Л. Шлях до духовної людини – через формування культурної особистості : науково-дослідна робота в школі / Л.Чеховська //
Українська мова й літератури в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колеґіумах. – 2003. – №1. – С.121-123.
19.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К.: Вид. центр „Академія",
2001. - 576 с.
20.

Дидактика производственного обучения. /Под ред. О. Ф.
Федоровой. -- М.: Высшая школа, 1973. -- 418 с.
21.

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів/ За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. -- К: Форум, 2002.
22.

Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник. - Чернігів, 2003. - 528 с.
23.

Ковальский М. И. Производственное обучение учащихся средней школы. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.
24.

Левитов Н. Д. О психологических компонентах технической деятельности. -- Вопросы психологии, 1958, № 6, с. 181 -- 190.
25.

Психология и педагогіка: Учебное пособие / Под ред. А.А.Радугина.
- М.: Изд-во „Центр", 1997. - 255 с.
26.

Страхов И. С. Психология труда. - М.: Учпедгиз, 1963. - 240 с.
27.

Тхоржевський В.С. Методика трудового навчання: Навч. посібник. -
К., 1995. - 280 с.
28.

Чебышвва В. В. Психология трудового обучения. -- М.:
Просвещение, 1969. - 303 с.
29.

Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. - К.: Вид-во „Академія",
2000. - 544 с.
30.

Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред.
Ю.І.Мальованого. - К.: Освіта, 1992. - 160 с.
31.

Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Юристь, 1997. -
512 с.
32.

Шведов А. Активизация учащихся на уроках производственного обучения. - Профессионально-техническое образование, 1965, №2,с. 8 - 10.
33.

Якиманская И. С. Формирование интеллектуальных умений в процессе производственного обучения. - М.: Высшая школа, 1979. -- 88 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал