Дипломна робота слухача інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Психологія» Абрамової Лариси МиколаївниСторінка5/5
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.8 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5

ВИСНОВКИ

У ході підготовки та проведення емпіричного дослідження по виявленню взаємозвязку між соціометричним статусом старшокласника та особливостями його емоційної сфери було здійснено досить широкий огляд літератури за даною тематикою з питань міжособистісних відносин та вікових особливостей психологічного розвитку школярів старшого шкільного віку.

Для визначення об’єктивних взаємовідносин у шкільному колективі був переглянутий та детально проаналізований соціометричний метод дослідження як метод визначення статусної позиції індивіда у групі однолітків.

Автором роботи розглянуто та проаналізовано результати експериментальних підходів до вивчення проблем детермінації психологічного статусу вітчизняних та зарубіжних психологів.

Для визначення статусної структури групи було досліджено рівень соціометричного статусу десятикласників.

Відповідно до статусної структури групи, досліджено ступінь вираженості особливостей емоційної сфери юнаків.

На підставі отриманих в ході емпіричного дослідження даних, було розроблено рекомендації по розвитку та вдосконаленню якостей емоційної складової особистоті юнаків та складено психологічну корекційно – розвиваючу програму, спрямовану на формування емоційного благополуччя учнів низькостатусних груп.

У ході дослідження було теоретично обгрунтовано та практично доведено наявність зв’язку між соціометричним статусом старшокласника та такими особливостями його емоційної сфери як емоційна стабільність, емпатія, основна емоційна спрямованість, емоційна напруженість, відкритість.

Керуючись результатми дослідження, можна стверджувати, що високому соціометричному положенню юнака у групі відповідають екстравертованість у поєднанні з емоційною лабільністю, що є протилежним твердження що до припущення, висунутого у нашій гіпотезі про прямий зв'язок високого статусу з емоційною стабільністю.

Несприятлива, негативна емоційна спрямованість характерна для учнів із найнижчим у групі соціометричним статусом.

Високий рівень емпатії зворотно пов'язаний із статусною позицією особистості: із підвищенням рівня емпатії понижується статус юної особи. В цілому можна сказати, що емпатійність високостатусних спирається на помірну раціональність, а емпатійність низькостатусних – на максимальну інтуїтивність.

Помірно підвищена чутливість, відкритість та правдивість властива юнакам з благополучним статусом.

Низькостатусні учні вирізняються гостротою та різноманітністю, неврівноваженістю та невизначеністю емоційних станів на момент обстеження у порівнянні з високостатусними.

Результати даного дослідження мають практичне значення і можуть бути впроваджені у практику через спеціально розроблені психологічні корекційно-розвивальні програми, а також застосовані для надальшого дослідження осбливостей емоційної сфери, що пов’язані із рівнем соціометричного статусу старшокласника.

Емпіричні дані та інформацію, що містить у собі робота можуть використати шкільні педагоги та психологи при впровадженні профільного навчання у школах, для згуртування і розвитку класного колективу та успішної адаптації школярів в умовах сучасної школи.

Володіння інформацією щодо впливу емоційних особливостей на статус має величезне значення як для керівників і організаторів навчально-виховного процесу, так і для кожної особистості окремо.Усвідомлення впливу емоцій на власну успішність у колективі сприяє створенню позитивного ставлення до людини, вмінню налагоджувати спілкування з людьми.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии: Учебн. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. -3-е изд.. стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. -320 с.

 2. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 480 с.

 3. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально – психологические проблемы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.- 240 с.

 4. Алёшина Ю. Б. Петровская Л. А. Хрестоматия по социальной психологии. М.: Педагогика, 1994. - 302 с.

 5. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн.: Пер. с англ. -Педагогика, 1982. – Кн. 1. -320 с.: Кн. 2. -295 с.

 6. Андреева Г. М. Социальная психология. – 2-е изд. Перераб. И доп. - М.: Изд-во Моск ун-та, 1998. 376 с.

 7. Антипина Г. С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых групп. – М.: Просвещение, 1989. - 224 с.

 8. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие / М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. -576 с.

 9. Бреслав Г. М. Психология эмоций. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. – 544 с.

 10. Бурлачук Л. Ф. Морозов С. М. Словарь – справочник по психодиагностике – СПб.: Питер, 2001. – 528 с.

 11. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Издательство «Ось-89», 2001. – 224 с. (Практическая психология).

 12. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. / Под ред.Н. Е. Щурковой. М.: Новая школа. 2000.- 235 с.

 13. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г., Орлова Л. М. Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М.: Педагогика, 2001.- 369 с.

 14. Гильбух Ю. З. Методика отслеживания успеваемости и психического развития учащихся общеобразовательной школы. Изд. 4-е стереотипное. – К.: «Научно-практический центр «Перспектива», 1996, 40 с.

 15. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: изд-во Моск. Ун-та, 1988.- 245 с.

 16. Головаха Е. И. Панина Н. В.Психология человеческого взаимопонимания. – К. Политиздат Украины, 1989. – 189 с.

 17. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. Пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2000. – 248 с.

 18. Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В Рибалка. За заг ред. С. Максименка, О. Главник. -К.: Мікрос СВС, 2003.-112 с. (Психол. інструментарій)

 19. Десеев Л. Психология малых групп. Социальные иллюзии и проблемы: Пер. с болг. – М.: Прогресс, 1979. -208 с.

 20. Дружинин В. Е. Психология эмоций, чувств, воли. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с. (Серия «Практическая психология».)

 21. Єфремцева С. А. Тренінг спілкування для старшокласників / За ред.. Ю. З. Гільбуха. – К.: Ін-т. психології АПН України, 1994.- 80 с.

 22. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 23. Кєррел С. Групповая психотерапія подростков – СПб.: Питер, – ил. – (Серия «Практикум по психотерапии»), 2002. 224 с.

 24. Ковалёв А. Г. , Мясищев В. Н. Психологические особенности человека: В 2 т. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1960. – Т. 2. – 253 с.

 25. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах: Учеб. пособие. -2-е изд., доп. –Мн: ТетраСитемс, 2000.- 432 с.

 26. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Педагогика, 1989, 302 с.

 27. Крайг Г. Психология развития. – Спб.: «Питер», 2001. - 250 с.

 28. Кроник А. А. Межличностное оценивание в малых группах. К.: Наук думка, 1982. – 159 с.

 29. Крылов В. Ю. Геометрическое представление данных в психологических исследованиях – М.: Наука, 1985. – 135 с.

 30. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. Л.: Изд-во Леннингр. Ун-та 1984, 275 с.

 31. Кулагина И. Ю. Колюцкий В. Н. Возрастная психология. – М.: Наука, 2001. - 410 с.

 32. Куликов Л. В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению. С. – Пб.: ЗАО «Изд.-во «Питер»», 1994. - 210 с.

 33. Лутошкин А. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М.: Педагогика, 1988. 127 с.

 34. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. Посіб. – МАУП, 2002. – 144 с.

 35. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – Л.: Вища шк.., 2001 – 487 с.

 36. Майерс Д. Социальная психология. / Перев. с англ.- СПб: Изд-во «Питер», 2000.- 688 с.

 37. Мельников В. М. Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности, М.: Просвещение, 1985. - 350 с.

 38. Морено Дж. Социометрия: Пер. с англ. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – 285 с.

 39. Мухина В. С. Возрастная психология. Учебник для студ. Вузов. -7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -456 с.

 40. Небылицин В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. – М.: Наука, 1976. – 335 с.

 41. Немов Р. С. Практическая психология: Пособие для уч-ся. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

 42. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. – К.: Изд-во «Лыбидь» при Киев. Ун-те, 1990. - 192 с.

 43. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982. – 256 с.

 44. Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология Учеб. пособие. М., «Высшая школа», 1977.- 247 с.

 45. Популярная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов пединститутов / Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990.– 339 с.

 46. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Балин В. Д., Гайда В. К., Гербачевский В. К. и др. под общей ред. Крылова А. А, Маничева С. А. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.

 47. Прутченков А. С. «Свет мой, дзеркальце, скажи…»: Методические разработки социально-психологических тренингов. – М. Новая школа, 1996. – 144 с.

 48. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования /Под ред. К. М. Гуревича. – М.: Педагогика, 1981. 272 с.

 49. Психологический словарь. В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, В. И. Лубовский и др. М.: Педагогика,, 1996., 501 с.

 50. Психология индивидуальных различий: Тексты /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, Я. Романова. – М: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. – 147 с.

 51. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гипенрейтер. – М.: Из-во Моск. Ун-та, 1984. – 288 с.

 52. Психология. Учебник. / Под ред. Крылова А. А. – М.: «Проспект», 2000. – 584 с.

 53. Психология: Словарь/ Под общ. Ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. И доп. М., 1990.- 494 с.

 54. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. - Самара: Изд. Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.

 55. Реан А. А. Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: ЗАО «Изд «Питер»», 1999. - 416 с.

 56. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. – М.: Наука, 1979. – 352 с.

 57. Рыбалко Е. Ф. Возрасная и дифференциальная психология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. - 362 с.

 58. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. М.: ИНТОР, 1997. – 192 с.

 59. Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 278 с.

 60. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология развития человека. – М.: Наука, 2000. - 350 с.

 61. Словарь – справочник по возрастной и педагогической психологии / Под ред. М. В. Гамезо/. – М.: Наука, 2001. - 499 с.

 62. Словарь практического психолога / Сост. Головин С. Ю. – Минск: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.- 800 с.

 63. Современная зарубежная социальная психология: Тексты /Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 256 с.

 64. Социальная психология: Учеб. пособие для студентов пед ин-тов Петровский А. В, Абраменкова В. В. Зеленова М. Е. и др., под ред. Петровского А. В. – М.: Просвещение, 1987. -224 с.

 65. Тренінги спілкування / Упорядник Т. Гончаренко. – К,: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.

 66. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Лядус. – М., 1981

 67. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005.- 640 с.

 68. Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1968. – 535 с.

 69. Шмелёв А. Г. Основы психодиагностики. Учеб. пособ. для студентов педвузов. - Ростов на Дону.: «Феникс», 1996.- 544 с.

 70. Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. Казань: «Веста», 1991.-

92 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал