Дипломна робота методичні рекомендації до написанняСкачати 182.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.03.2017
Розмір182.88 Kb.
ТипДиплом


УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Кафедра теорії та історії мови і літератури
ДИПЛОМНА РОБОТА

МЕТОДИЧНІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО

НАПИСАННЯ
ДИПЛОМНИХ
РОБІТ

ІЗ

ЗАРУБІЖНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ

КИЇВ - 2007

2
Гальчук О.В. Дипломна робота Методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури для студентів спеціальності мова і література . – К Вид-во Університету сучасних знань, 2007. – 26 с. У посібнику розглядаються питання методики написання й оформлення дипломних робіт із зарубіжної літератури. Для студентів філологічних спеціальностей. Рецензент канд. філол. наук, доцент Анненкова ОС.

3 ЗМІСТ
1.1. Про специфіку дипломної роботи 1. 2. Основні етапи у написанні дослідження 1) вибір теми
2) попередній план роботи
3) збір і дослідження матеріалу як підготовчий етап
4) складання плану-проспекту й остаточного варіанту плану
1. 3. Вимоги до змісту дипломної роботи 1. 4. Основні правила оформлення дослідження 1.5. Культура наукової роботи 1. 6. Підготовка до захисту 1.7. Темарій дипломних робіт 2. Додатки


4
1. Про специфіку дипломної роботи
Дипломна робота з літератури – самостійне наукове дослідження студентів у галузі літературознавства, метою якого є подати в письмовому вигляді засвоєні в процесі навчання знання з обраного фаху, показати здатність до наукових узагальнень та вміння працювати з науковою літературою. У дипломній роботі студент має продемонструвати

ґрунтовні знання ідейної та естетичної сутності основних етапів історичного розвитку літератури належне вміння аналітично осмислювати літературно-художні явища, розглядати їх у контексті історичної епохи та загальних особливостей розвитку вітчизняного та світового літературного процесу

навики естетичного сприйняття та конкретно-практичного аналізу художніх творів й критичного засвоєння літературознавчих джерел здатність логічно й грамотно викласти матеріал. Дипломна, які курсова робота, є одним із завершальних етапів навчальної та науково-дослідницької роботи. Між цими видами робіт є спільні риси (логічна структура, методика написання, частково – цільові настанови, але вони відрізняються за складністю теми дослідження, самостійністю вибору концепції, кінцевим результатом (сферою застосування на практиці, обсягом і видом звітності (публічний захист. Дипломне дослідження – більш складний і трудомісткий вид письмової роботи, що близький до магістерського дисертаційного) твору. Тому рекомендується розпочинати роботу над ним не на останньому, випускному курсі, а значно раніше – з третього курсу. І тоді матеріал курсової роботи може стати одним із розділів дипломної. Це дає змогу студентові писати роботу не поспіхом, а глибоко замислюючись над поставленими проблемами, вивчити максимальну кількість джерелі відчути смак до дослідницької роботи. Тоді протягом останнього року навчання залишаться лише узагальнення досліджуваного матеріалу, його стилістичне й технічне оформлення та підготовка до захисту.

5 Розпочинаючи написання дипломного дослідження, студент має знати про різноманітні типи науково-дослідницьких робіт з літературознавства
1) дослідження окремого твору (цілісний аналіз усіх компонентів твору, вивчення його творчої історії, літературознавчий коментар, текстологічний аналіз, розгляд окремих образів, дослідження художньої своєрідності твору, вивчення твору з погляду його ролі у формуванні певного творчого методу, оцінку твору в критиці й літературознавстві
2) компаративний аналіз – зіставлення двох чи низки творів, написаних одним або кількома авторами, водному чи різних жанрах
3) дослідження творчого шляху письменника
4) дослідження стильових домінант творчості письменника
5) порівняльний аналіз творчості двох письменників
6) вивчення становлення або розвитку певного жанру в конкретному
історико-літературному періоді.
Залежно від теми та змісту дослідження літературознавчі роботи можуть бути написані в різних жанрах – монографія та об’ємна стаття. Отже, працюючи над дипломною роботою студент повинен засвідчити теоретичні знання з теорії та історії вітчизняної й світової літератури та суміжних дисциплін філологічного комплексу навички самостійного опрацьовування наукових джерел статей, монографій, матеріалів, творчих дискусій тощо) і вміння на їх підставі зробити висновки та узагальнення оригінального наукового характеру вміння аналізувати літературно-художні твори, виявляти сутність та історичну специфіку їхнього ідейно-художнього елементу.

6
2. Основні етапи роботи над дослідженням
У роботі над дипломним дослідженням необхідно враховувати таку планомірну послідовність: 1) вибір теми 2) складання попереднього плану роботи 3) студіювання літературознавчої, критичної літератури для виявлення сучасного стану вивчення питання 4) складання плану дослідження 5) отримання матеріалів попередніх і кінцевих 6) опрацьовування матеріалів 7) виклад результату у формі наукової роботи. Характер наукової проблематики дипломних робіт вимагає підбір тем, що визначаються 1) актуальністю (зв’язком з проблемними питаннями курсу, плановою науковою тематикою структурних підрозділів вузу, перспективними напрямками розвитку наукової дисципліни тощо 2) новизною постановки питань, наукових підходів, їх зв’язку зі станом вирішення та перспективами розвитку наукової дисципліни тощо 3) вагомістю тематики, що відображає основні тенденції та суттєві моменти літературного розвитку, аспекти творчості тих письменників, у художньому доробку яких тенденції розвитку літератури певного часу отримали найбільш знаменне відображення; 4) практичним значенням, що включає можливість застосування отриманих результатів у конкретній практичній діяльності. а) Вибір студентом теми дослідження – важливий початковий етап роботи. Це завдання досить складне, адже дипломна робота повинна продемонструвати наукову підготовку студента протягом років навчання у вузі та стати закономірним підсумком оволодіння ним основними фаховими знаннями, уміннями, навичками. Крім того, вона має виявити здібності студента до науково-дослідницької роботи, самостійність його мислення.
Дослідникам-початківцям, звичайно, доцільно обирати теми, пов’язані з вивченням конкретних питань. Але вузька тема часто не дає змоги повністю розкрити здібності студента, а широка – інколи не під силу для нього. Потрібно шукати компромісні рішення враховувати здібності дипломника й міру його зацікавленості у вивченні обраної теми.

7 б) Після вибору теми дипломної роботи необхідно скласти попередній
план роботи з вказівкою терміну виконання її основних етапів. Зразок такого плану
№ п/п Зміст роботи Термін виконання
1. Вивчення першоджерел
1.09 – 25. 09. 2007 2. Пошук і конспектування літератури з обраної теми
26.11. – 15. 10. 2007 3. Складання детального плану-проспекту
16.10 – 20.10. 2007 4. Написання розділів основної частини
21.10 – 20. 12. 2007 5. Робота над вступом
21. 12. 2007 –1. 01. 2008 6. Робота над висновками
1.01. – 10.01. 2008 7. Складання списку використаної літератури 11.01 – 19.01. 2008 8. Правлення рукописного варіанту роботи
20.01 – 31.01 .2008 9. Набір і правлення чистового варіанту
1.02 – 28.02. 2008 10. Оформлення роботи
1.03 – 9.03. 2008 11. Написання реферату для виступу на захисті
10.03 – 20.03. 2008 12. Представлення дипломного твору й необхідних документів на кафедру для рекомендації до захисту (попередній захист) до 1.04. 2008 13. Остаточне правлення роботи з урахуванням висловлених на попередньому захисті зауважень до 1.05.2008 Наведений зразок плану розрахований на один рік роботи студента. Звичайно, на практиці терміни виконання корегуються. Наявність попереднього робочого плану дисциплінує студента і сприяє вчасному виконанню роботи.

в) Збір і дослідження матеріалу має принципове значення як необхідний підготовчий етап. По-перше, студент повинен старанно опрацювати художні тексти, які досліджуватимуться в дипломній роботі. Для цього необхідно на окремих картках підготувати виписки з тексту (як-от: визначення проблематичного кола, цитати до характеристики образів, схеми основних сюжетних ліній тощо) з обов’язковим зазначенням сторінки (чи тому і

8 сторінки, щоб полегшити в подальшому оформлення цитат в остаточному варіанті дипломної роботи, а також занотовувати власні міркування з приводу прочитаного. По-друге, студент вивчає джерела з обраної теми дослідження й дотичних до неї. Щоб знайти такі джерела, необхідно звернутися до бібліографічних довідників, покажчиків, енциклопедій, словників і т.ін. Насамперед це
- рекомендаційні покажчики з літератури
- персональні бібліографії;
- семінарії про творчість письменника;
- серії посібників Літопис життя письменника”;
- особиста бібліотека письменника;
- спогади про письменника;
- літературно-критична діяльність письменника;
- критична література про творчість письменника;
-
Державні бібліографічні покажчики України Літопис рецензій, Літопис журнальних статей, Літопис газетних статей “;
- довідкові видання, літературознавчий словник-довідник тощо.
Знайшовши необхідні джерела, потрібно прочитати їх та законспектувати. Необхідно прагнути до усвідомленого і вичерпного знайомства з ними. У дослідника мають бути продумані ідейно-творчі, моральні, естетичні позиції. У процесі вивчення матеріалів народжується і робоча гіпотеза. Подальше дослідження покаже, підтвердиться вона чині. Слід виробити найраціональнішу систему обліку конспектів джерел, щоб можна було оперативно відшукати той чи інший матеріал. Яків попередньому випадку, конспектувати краще на окремих аркушах, на яких, крім обраної цитати, потрібно проставити шифр (наприклад, К – шифр для критичної літератури, Т – теорія літератури тощо такими ж шифрами треба позначати й папки, у яких міститимуться конспекти джерел, подати всі вихідні дані джерела та залишити місце для власних нотаток.

9 Наприклад


Місце для нотаток
К (критична література)
Самарин
Р.М.
Зарубежная литература: Сб. статей. – М Высш. шк., 1987. – 368 с.

М і с це для конспекту
Якісний конспект статті чи книги передбачає не переказування змісту, а відбір тих моментів, які мають безпосереднє відношення до теми роботи або якимось чином допомагають у її з’ясуванні. Робота над науковою літературою вимагає також виписування цитат – точно і в такому розмірі, щоб вона не спотворювала думки автора. При цьому обов’язково вказується сторінка, на якій надрукована цитата джерела. Це необхідно, щоб знову не звертатися доопрацьованого, витрачаючи даремно час. На конспекті джерела можна вказувати і номер розділу чи підрозділу, при написанні якого цей матеріал стане в нагоді.
г) Складання плану-проспекту й остаточного варіанту плану. Цей етап роботи над дипломним дослідженням стає певним підсумком у зборі необхідного матеріалу. Наведемо приклад плану-проспекту дипломної роботи на тему „Дискурс героя-блукальця в західноєвропейській літературі
романтизму”. І. Вступ
Розкривається сутність і стан наукової проблеми. Шляхом критичного
аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями цієї проблеми обґрунтовується
актуальність дослідження. Формулюється мета і завдання, які необхідно
вирішити для досягнення поставленої мети. Подається опис структури
роботи. Визначається наукова новизна одержаних результатів і їх практичне
значення.

10
ІІ. Основна частина
Розділ 1. Генеза образу героя-блукальця в літературі романтизму
Основні положення естетичної програми романтизму як творчого
напряму й художнього методу. Звернення до фольклору, філософія
індивідуалізму й інтерес до амбівалентної особистості як фактори, що
зумовили актуалізацію легенди про Агасфера. Легенда про Агасфера:
походження, основні мотиви й варіації. Модифікації образу Агасфера в
літературі романтизму.
Розділ 2. Особливості втілення героя блукальця в англійській
літературі романтизму
2.1. С.Колрідж і його Старий мореплавець.
2.2. Байронівське тлумачення героя-блукальця. Розділ 3. Національна специфіка героя-блукальця у французькій
романтичній літературі
3.1. Інтерпретація образу блукальця В.Гюго.
3.2. Мотиви героя-блукальця в жанрі роману-сповіді.
ІІІ. Висновки. Отже, від якості плану-проспекту значною мірою залежить доля дослідження чи буде воно успішним, або результати його виявляться надто мізерними. Звичайно, у процесі написання можливі зміни, перестановки пунктів, що дозволить зробити логіку роботи стрункішою, але без варіанту плану-проспекту робота матиме хаотичний характер.

3. Вимоги до змісту дипломної роботи
Дипломна робота повинна містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності.
Титульний аркуш дипломної роботи (див. форма 1).
Зміст. Його подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів

11 параграфів) та пунктів, зокрема вступу, висновків, списку використаної літератури та ін. (див. форма 2)
У вступі необхідно висвітлити такі питання
1. Актуальність обраної теми (зв’язок з проблемними питаннями курсу, плановою науковою тематикою структурних підрозділів вузу, перспективними напрямками розвитку наукової дисципліни тощо.
2. Стан наукового вивчення теми, що є одним із критеріїв визначення актуальності обраної наукової теми. По-перше, треба з’ясувати, що вже зроблено з цієї теми попередниками. Для цього потрібно вести облік всіх джерел, що мають дотичність до неї. По-друге, не можна повторювати зробленого, а доповнити його своїми відкриттями, заперечити чи уточнити те, що було помилковим у попередників, розвинути те, що було ними тільки намічено, але не розкрито.
3. Новизна, що полягає втому, наскільки новими є розглядувані питання, наукові підходи, їх зв’язок зі станом вирішення та перспективами розвитку наукової проблеми.
4. Метай завдання дослідження, його структура.
5. Вагомість тематики, що відображає основні тенденції та найсуттєвіші етапи літературного розвитку, аспекти творчості письменників, творчість яких найповніше відобразила тенденції розвитку літератури певного часу.
6. Практичне значення, що виявляється в можливості застосування отриманих результатів у конкретній практичній діяльності у подальшій науковій роботі, у педагогічній практиці. Вимоги до змісту основної частини. Основна частина складається з двох (трьох) розділів, які у свою чергу містить два (три) параграфи, у яких і досліджується обрана тема. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст роботи має відповідати її темі, меті й конкретним завданням, визначеним у вступі (не підміняти аналіз творчості й творів письменника викладом його біографії.

12 Зміст роботи має носити об’єктивний характер, бути аргументованим, логічним, доказовим і послідовним (не підміняти об’єктивність наукового аналізу декларацією оціночного ставлення до предмету дослідження. У кінці розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
Висновки повинні бути лаконічними й такими, що виражають суть досліджуваного питання логічно вірними та послідовними розкривати суть основних етапів і завдань дослідження випливати з конкретних спостережень, фактів, теоретичних положень підкріплені самостійними пошуками, знахідками, оригінальним підходом до вирішення поставлених мети й завдань висловлені чітко і ясно. У висновках необхідно наголосити на якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

5. Основні правила оформлення дипломної роботи
Загальні вимоги Роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А через півтора міжрядкові інтервали (до 30 рядків на сторінці. Шрифт – Times New Roman 14. Обсяг дипломної роботи складає 60 – 80 сторінок машинописного
(комп’ютерного) тексту. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи (параграфи, пункти (при необхідності.

13 Заголовки структурних частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літератури (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) за текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервали. Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою в дипломній роботі є титульний лист, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної . На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стоять крапка, наприклад
“2.3.” (третій підрозділ другого розділу. Потім утому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Посилання При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі праці, результати з яких наводяться в роботі, або

14 на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячене дипломне дослідження. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише у тих випадках, коливних наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, де перша цифра – порядковий номер джерела, друга сторінка, наприклад [23, 144]. У дипломних роботах з літератури текст аналізованого твору (творів) виділяти курсивом. Якщо цитується за багатотомним виданням, то при першій згадці у виносці подається повна характеристика джерела і зазначається, що надалі автор дипломної роботи вказуватиме лише порядковий номер тому і сторінку, на якій міститься цитата, наприклад
История всемирной литературы: В 9- ти т. – М Наука, 1984 – 1989. – Т.
3. – С. 12. Тут і далі цитуємо за цим виданням, вказуючи томі сторінку. Цитати подаються в перекладі, тоді як назва джерела у тексті дипломної роботи і в списку літератури – мовою оригіналу. У виносках, зазвичай, подають принагідні зауваження, пояснюють значення певного поняття, терміну тощо. Виноски фіксуються цифрою за переліком посилань і розміщуються внизу підтекстом сторінки. Наприклад, цитата в тексті “... тому поеті має силу філософськи піднестись над драматичними дисонансами, бо всі трагедії й драми врешті є консонанси”
1
Відповідне подання виноски (див. нижче.
Список використаних джерел Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у порядку появи Консонанс – узгоджене, приємне для слуху одночасне звучання різних звуків один із важливих елементів гармонії.

15 посилань у тексті, у хронологічному порядку. Як правило, перевагу віддають 1- му.
5. Культура наукової роботи
Критерієм високої культури наукової роботи має бути прагнення якнайточніше зрозуміти і визначити суть і своєрідність явищ, що вивчаються. Культура наукової праці передбачає бережливе поводження з фактами, цитатами, виносками використаних джерел. У науковому дослідженні неприпустиме перекручування фактів, а також подання автором дипломної роботи думок інших дослідників без відповідного посилання на джерело, що може бути розцінено як привласнення чужої праці. Перекручення фактів, цитат, сторінок, назв, прізвищ тощо свідчать, насамперед, про наукову несумлінність автора, про його некомпетентність і неохайність. Науковий керівник має допомагати дипломникам уникати таких помилок.
Як уже наголошувалося, важливе значення має детальний план дипломної роботи. Уміння студента самостійно поділяти на розділи матеріал, який досліджується – свідчення чіткого розуміння логіки розвитку теми. Це – необхідний компонент культури наукового мислення. Уже за наміченими розділами плану можна судити проте, наскільки глибоко оволодів автор досліджуваним матеріалом, поєднався з ним розумом і серцем. Важливим етапом підготовки студента до наукової роботи є оволодіння ним науковою термінологією, зокрема літературознавчою. Принагідно варто наголосити на дотриманні певної золотої стилістичної середини. Усталеною є думка, що в науковому дослідженні важлива лише об’єктивна істина без висловлювання ставлення до неї дослідника. Строгий академізм заперечує дослідницький ліризм, пафос, але при написанні дипломної роботи, на нашу думку, крайнощі теж непотрібні досліднику доцільно зберігати у

16 викладі матеріалу своє обличчя. Зловживання штампами, байдужість автора до фарб, форм, ритму, тональності свого вислову тощо – всього цього студентові варто позбуватися в процесі роботи над дипломною темою. Такою є не лише вимога культури наукового дослідження, ай ознака професійної підготовленості до практичної діяльності за обраним фахом – вільно володіти рідним словом. З перших кроків своєї наукової діяльності студент зобов’язаний звернути увагу на необхідність уважного ставлення до слова взагалі й до мови дипломної роботи особливо. Є небезпека захоплення псевдонауковим стилем викладу у свідомості деяких дослідників існує переконання, що чим менш зрозуміло, чим
“хитромудріше” вживають вони слова й вирази, тим, на їхню думку, більш науковий вигляд має праця. Особливо це помітно, коли в результаті компіляції окремі частини дипломної роботи втрачають авторське обличчя використовуючи різні джерела, студент часто не може звести текст до єдиного стилю. Уникнути подібної ситуації – завдання і студента, і керівника дипломної роботи. У дипломних роботах найчастіше трапляються такі типові стилістичні огріхи плеоназми (перисологія) – надмірність вислову інша крайність – відсутність у реченні деяких слів, необхідних для ясного і граматично вірного оформлення думки, пропуски логічно необхідних слів повторення однакових слів у реченні, абзаці, на сторінці, що свідчить про невміння студента користуватися синонімами та антонімами тощо. Тому важливо практикувати декілька правок тексту дипломної роботи спочатку рукописної, а потім і машинописної чернетки й нарешті остаточного машинописного варіанту. Мовна неохайність неприпустима в будь-якій роботі, а в науковій – особливо. З питанням промову дипломної роботи тісно пов’язана і проблема правильного оформлення посилань на цитоване. У попередньому параграфі наведено зразки оформлення різних видів джерел, з якими студент повинен познайомитися ще на початку роботи над дипломним дослідженням.

17
6. Підготовка до захисту дипломної роботи
Дипломну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні. Головне завдання автора дипломної роботи під час захисту – переконати викладачів і членів ДЕК, опонентів і всіх слухачів, що виконана ним робота становить науковий інтересі може мати практичне застосування. З цією метою дипломник зобов’язаний написати реферат своєї роботи, розрахований на 8 –
10 хвилин виступу (приблизно 2 – 3 сторінки машинопису. У стислій формі в рефераті потрібно відобразити актуальність, мету і завдання дослідження, його наукову новизну, структуру, принципи відбору матеріалу для вивчення теми, концептуальність, методологію і методику аналізу, результати наукової роботи, а також відповіді на запитання наукового керівника й опонента – автора зовнішньої рецензії. Крім того, дипломник зобов’язаний продумати можливі запитання аудиторії, що слухає його на захисті. У цьому випадку студентові варто бути самокритичним, щоб відшукати у своїй роботі найбільш вразливі місця й зуміти гідно та переконливо захистити положення свого дослідження. Для цього потрібно ще раз звернутися до численних джерел, карток, конспектів, заготовлених заздалегідь, відібравши все необхідне для аргументованого захисту. І останнє. Особливу увагу студент повинен звернути на форму свого виступу під час захисту, зокрема намову її грамотність, багатство словникового запасу, чітку й вірну вимову, виразність, дикцію тощо.

18

19
Темарій дипломних робіт
1. Філософія кохання у давньогрецькій і римській ліриці.
2. Художня інтерпретація теорії метампсихозу в творчості римських письменників (на матеріалі творів Овідія і Апулея).
3. Принципи римського класицизму в поетиках Нового часу.
4. Жанрово-стильові особливості лицарських романів бретонського циклу.
5. Принцип готичної вертикалів „Декамероні” Джованні Боккачо.
6. Традиція сповідального жанру в західноєвропейській літературі Августин Блаженний, Петрарка, Ж.-Ж.Руссо).
7. Філософія кохання в поезії Ф.Петрарки.
8. Специфіка комічного в комедіях В.Шекспіра.
9. Історіософська концепція В.Шекспіра (на матеріалі історичних хронік.
10. Художні засоби творення комічного у романі Ф.Рабле „Гаргантюа і
Пантагрюель”.
11. Художнє втілення образу маленької людини у французькій літературі (Ф.Війон, Ф.Рабле).
12. Специфіка розкриття теми божевілля в літературі Ренесансу.
13. Роман Сервантеса Дон Кіхот” на тлі іспанської прози Х ст.
14. Жанрове розмаїття драматургії Лопе де Веги.
15. Оніричний дискурс в західноєвропейській літературі бароко
(Гріммельсгаузен „Сімпліцій”, Кальдерон Життя – це сон.
16. Жанрово-стильові домінанти комічних епопей Г.Філдінга.
17. Трансформація агіографічного жанру в романі Д.Дефо Пригоди Робінзона Крузо”. Образ світу й людини в романі Дж.Свіфта Мандри Гуллівера”.
19. Філософія індивідуалізму в творчості Дж.Г.Байрона.
20. Жанрово-стилістичні особливості романів В.Скотта шотландського або англійського) циклу.
21. Амбівалентність героя східних поем Дж.Г.Байрона.

20 22. Специфіка вирішення проблеми честі в західноєвропейській драматургії (на матеріалі драм Лопе де Веги, В.Гюго „Ернані”, Ф.Шіллера Розбійники.
23. Традиції комедії Реставрації в драматургії О.Уайльда.
24. Особливості жанру літературної казки (на матеріалі творів О.Уайльда і Л.Керролла).
25. Ідейно-естетичне навантаження образу Різдва в новій драмі
(Г.Ібсен Ляльковий дім, М.Метерлінк Синій птах.
26. Особливості втілення теми науковець і суспільство у творчості
Г.Уеллса.
27. Варіанти втечі героя у інший світ в романах С.Моема Місяць і мідяки і Театр. Людина і війна в романах письменників втраченого покоління.
29. Модифікація жанру притчі в прозі ХХ століття (на матеріалі Чуми
А.Камю, Володаря мух В.Голдінга). Образи книги,бібліотеки, Слова в літературі постмодернізму.

21
ДОДАТКИ
Форма 1.
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Кафедра теорії та історії мови і літератури

Дипломна робота

ОБРАЗ СВІТУ В ПОЕЗІЇ
ТОМАСА СТЕРНЗА ЕЛІОТА


студента V курсу (гр. ... )
спеціальності
Петренко Тетяни Миколаївни
науковий керівник
канд. філол. наук, доц.
Іваненко Іван Васильович
Київ – 2007

Форма 2.
ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................3

Розділ 1....................................................................................................
1.1............................................................................................................9
1.2............................................................................................................27

Розділ 2.....................................................................................................
2.1............................................................................................................40
2.2............................................................................................................ 56


22
Розділ 3....................................................................................................
3.1.............................................................................................................67
3.2.............................................................................................................77

ВИСНОВКИ............................................................................................80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Як уже зазначалося, робота складається зі вступу, основної
частини, висновків та списку використаних джерел, поданих у
такій послідовності

І. ВСТУП (обсяг 5 – 8 сторінок, у якому має бути висвітлено
актуальність теми
стан розробки проблеми (з зазначенням, яка поданому питанню існує
література, хто працював над аналогічною тематикою і які саме моменти
досліджено);
мета та конкретні завдання, зумовлені темою дослідження
новизна;
методи дослідження
структура роботи
теоретичне й практичне значення.

Зразок оформлення вступу:
ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність даної теми визначає ...
(визначаєте, в чому саме полягає актуальність, злободенність
Вашої теми.

Стан розробки проблеми. Дана проблема розроблювалась ... (ким,
коли, в якому обсягу, з якою метою.
Новизна дослідження у ...
Мета роботи. Мета даної роботи полягає втому, щоб ...
(визначаєте, у чому саме полягає мета Вашої роботи.

23
Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення
таких завдань ... (зазначаєте ті конкретні завдання, розв’язання
яких розкриває поставлену вами мету.
Методи дослідження ...
Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: робота
складається з двох (трьох розділів, висновків та бібліографії, яка
нараховує ... (за Вашим списком) назв. У першому розділі –
(назва розділу) – аналізується ...
Другий розділ ( його назва) присвячений ...

Теоретичне значення ...

Практичне значення ...


ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА (обсяг 50 – 60 сторінок. Основна частина
складається з х або більше розділів, кожен з яких має, у свою чергу,
містити 2 – 3 підрозділи (параграфи. Кожен з виділених розділів розкриває
конкретні завдання, які запропоновано у вступі. Підрозділи (параграфи)
фіксують послідовність етапів роботи над поставленими завданнями.

Зразок:
РОЗДІЛ 1
(назва)
1.1. (назва підрозділу)
( текст )

1.2. (назва підрозділу)
( текст )

ІІІ. ВИСНОВКИ (обсяг 3 – 5 сторінки. Висновки треба подавати
суцільним текстом або попунктно: 1); 2); 3) і т.д. У висновках
висвітлюються конкретні результати, отримані в роботі і зв’язані
з нею, що слугують свого роду відповіддю на запитання, висунуті
метою та завданнями дипломної роботи.


24
ІV. БІБЛІОГРАФІЯ.
Містить перелік літературно-художніх,
літературно-критичних та інших джерел, на які спирається дослідження.
При цьому бібліографія включає і джерела, які безпосередньо цитуються в
роботі, і такі, на які уній посилаються без наведення відповідних цитат.
Усі джерела (не менше 80), подаються єдиним списком без поділу на
літературно-художні та літературно-критичні праці та поділу на вітчизняні
та іноземні джерела.Зразки оформлення списку джерел, використаних у дипломній
роботі
(подається в алфавітному порядку)

Характеристика
джерела
Приклад оформлення

Монографія (один, два
або три автора)
1. Міцкевич А. Лірика. – К Дніпро, 1968. – 143 с.
2. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. –
М.: Искусство, 1989. – 304 с.
3. Сперанский М.Н. Из истории русско-
славянских связей. – М Просвещение, 1960. –
342 с.
4. Biblia a Literatura. – Lublin: Wydawnictwo
Towarzystwa naukowego Katolickiego uniwersytetu
Lubelskiego. – 1986. - 520 s.
Багатотомні видання
Історія української літератури ХХ століття У 2-
х кн. / За ред. Дончика В.Г. – К Либідь, 1994. –
Т. 2. – Кн.. 1. – 782 с.
Перекладні видання
Элиаде М. Поэтика мифа / Перс фран. – М
Наука, 1992. – 186 с.
Збірки наукових праць
Питання літературознавства Зб. наук. праць. –
Чернівці, 2002. – Вип.14. – 94 с.
Словники
Літературознавчий словник-довідник /
Р.Т.Громяк, Ю.І.Ковалів та ін. – К ВЦ
“Академія”, 1997. – 752 с.
Складові частини книги, Овруцька І. Естетика Андре Моруа // Моруа А.
Мистецтво і життя Збірник. – К Мистецтво,
1990. – С – 33.
збірника,
Кравцов Н.И. Романтизм в славянских
литературах и фольклор // Славянская
филология. – М Изд-во МГУ, 1973. – Вып. 8. –
С. 97 - 158.
журналу
Лозинський І. Твори Міцкевича на Україні //

25
Всесвіт. – 1973. - № 12. – С. 208 – 214.
Тези доповідей
Вальнюк Б.І. Часі простір у трилогії Б.Лепкого
“Мазепа” // Матеріали Всеукр.наук.-теорет.
конференції Поетика художнього тексту. –
Київ – Херсон, 1996. – С. 141 – 143.
Автореферати
дисертацій
Самойлов О.В. Автор та герой як суб’єкти
поетичного буття Автореф. дис... канд. філол.
наук: 10.01.06 / Дон. нац. унт. – Донецьк, 2000. –
16с.

26Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал