Ділова українська мова: Тести Що таке мова?Скачати 140.01 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір140.01 Kb.
Ділова українська мова: Тести 

1. Що таке мова?

а) певна система знаків;

б) універсальний засіб спілкування людей;

в) закріплене традицією спілкування людей.2. Що таке державна мова?

а) закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої є обов’язкове в органах державного управління та діловодства;

б) найважливіший універсальний засіб спілкування;

в) єдина національна мова українського народу.3. Що таке літературна мова?

а) національна мова;

б) нижча форма загальнонародної мови;

в) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови.4. На основі якого діалекту сформувалася українська літературна мова?

а) південно-східного;

б) північно-західного;

в) західного.5. Зачинателем нової української мови був…

а) Григорій Сковорода;

б) Іван Котляревський;

в) Іван Вишенський.6. Основоположником сучасної української літературної мови вважають…

а) Тараса Шевченка;

б) Лесю Українку;

в) Івана Франка.7. Що таке норма літературної мови?

а) сукупність загальноприйнятих правил;

б) розділ науки про мову;

в) система різних знаків письма.8. Якими нормами є сукупність правил вимови?

а) орфографічними;

б) морфологічними;

в) орфоепічними.9. Якими нормами є реалізація звуків на письмі?

а) орфоепічні;

б) графічні;

в) орфографічні.10. Що означає від латинської мови слово «стиль»?

а) вид письма;

б) алфавіт, абетка;

в) паличка для письма.11. Скільки функціональних стилів виділяють в сучасній українській літературній мові?

а) 5;


б) 6;

в) 7.


12. Що таке мовний стиль?

а) сукупність мовних засобів вираження;

б) правила вимови звуків та букв;

в) закріплена традицією система мовних знаків.13. Об’єктом офіційно-ділового стилю є…

а) художні твори;

б) мова засобів масової інформації;

в) мова ділових паперів.14. Жанрами офіційно-ділового стилю є…

а) закон, статут, кодекс;

б) виступ, нарис, фейлетон;

в) повість, водевіль, есе.15. Що таке мовлення?

а) система знаків письма;

б) розмова двох і більше знаків;

в) процес реалізації мовної діяльності.16. Що таке культура мовлення?

а) загальноприйнятий мовний етикет;

б) правила написання;

в) правила вимови звуків.17. Що таке документ?

а) основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію;

б) юридичний папірець для офіційності;

в) рукописний та матеріальний об’єкт.18. Як класифікують документи за ступенем гласності?

а) вхідні й вихідні;

б) оригінал, копія виписка, дублікат;

в) загальні, таємні, для службового користування.19. Як класифікують документи за стадіями створення?

а) оформлені на папері, дискеті, диску, фотоплівці;

б) стандартні та індивідуальні;

в) оригінали, виписки, копії.20. Як класифікують документи за походженням?

а) вхідні й вихідні;

б) службові й особисті;

в) внутрішні та зовнішні.21. Що таке реквізит?

а) обов’язковий елемент документа;

б) друкована стандартна форма документа;

в) напис, зроблений керівником установи на документі.22.  Друкованою стандартною формою з реквізитами є…

а) формуляр;

б) формуляр-зразок;

в) бланк.23. Як називається сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку?

а) трафаретним шрифтом;

б) документом;

в) формуляром.24. Які мають бути береги документів?

а) 30х10х20х20;

б) 50х20х20х30;

в) 15х15х15х15.25. Що таке документообіг?

а) рух документів в установі;

б) архів документів;

в) кількість документів, що надійшли в організацію.26. Який з цих документів належить до обліково-фінансових?

а) телеграма;

б) накладна;

в) договір.27. Які із зазначених документів на лежать до особового складу?

а) автобіографія, заява, резюме;

б) характеристика, трудова книжка, контракт;

в) заява, доручення, розписка.28. До якого документа за походженням належить характеристика?

а) офіційного;

б) типового;

в) розпорядчого.29. Які з цих документів належать до обліково-фінансових?

а) таблиця, акт, план;

б) розписка, доручення, довіреність;

в) список, перелік, звіт.30. Що таке характеристика?

а) опис власного життя;

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей;

в) документ, в якому викладається певне прохання.31. Що таке заява?

а) офіційне повідомлення в усній чи письмовій формі, в якому подається певне прохання;

б) опис власного життя;

в) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей.32. Які бувають заяви?

а) вхідні й вихідні;

б) таємні й для загального користування;

в) прості та складні.33. Заяви складаються…

а) у двох примірниках;

б) друкуються в одному примірнику;

в) пишуться власноруч в одному примірнику.34. Що таке резюме?

а) опис власного життя;

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей;

в) документ, в якому подають стислі відомості про навчання, трудова діяльність та професійні успіхи.35. Що таке автобіографія?

а) опис власного життя;

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей;

в) документ, в якому подають стислі відомості про навчання, трудова діяльність та професійні успіхи.36. Слово «автобіографія» пишеться…

а) великими літерами посередині рядка;

б) малими літерами посередині рядка;

в) великими літерами із пробілами.37. Як називається напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа?

а) візою;

б) грифом затвердження;

в) резолюцією.38. Як називається основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність та об’єктивність?

а)  дублікатом;

б) документом;

в) випискою.39. Віза складається з:

а) особистого підпису особи, що візує, дати;

б) назви установи, особистого підпису, його розшифрування;

в) дати.


40. Хто заповнює особовий листок з обліку кадрів?

а) особисто працівник;

б) працівник відділу кадрів;

в) керівник установи.41. Що таке протокол?

а) документ колегіальних зборів;

б) цивільно-правовий документ;

в) документ щодо особового складу, основний в діловодстві.42. Ким підписується протокол загальних зборів?

а) керівник установи та секретар;

б) голова зборів та керівник структурного підрозділу;

в) голова зборів і керівник.43. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на:

а) стислі, повні, стенографічні;

б) особисті, службові;

в) прості й складні.44. Як називається документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб?

а) звіт;


б) довідка;

в) заява.45. На які види поділяються доповідні записки?

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні й термінові.46. Що є основною метою рецензії?

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозицію;

в) рекомендувати твір до друку або захисту.47. Як називається документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису?

а) анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.48. На які групи поділяються службові листи за кількістю адресатів?

а) секретні та несекретні;

б) колективні, звичайні, циркулярні;

в) внутрішні й зовнішні.49. За допомогою якого документа можна повідомити ЗМІ про важливу подію із життя вашої установи?

а) лист-повідомлення;

б) лист-запит;

в) прес-реліз.50. Упродовж скількох днів можна відповідати на одержаний лист:

а) 7-10 днів;

б) 5-8 днів;

в) 6 днів.51. Як називається документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги?

а) рецензією;

б) рефератом;

в) статтею.52. Якою може бути довідка?

а) індивідуальною та стандартною;

б) секретною та несекретною;

в) внутрішні та зовнішні.53. Як називається коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного?

а) витягом з протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.54. Як називається документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки?

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.55. На який період укладається контракт?

а) тільки на певний період;

б) на невизначений період;

в) на час виконання певної роботи.56. Контракт може бути змінений?

а) керівником установи;

б) тільки за угодою сторін;

в) особою, що наймається на роботу.57. Які дві частини має текст акта?

а) вступну й основну;

б) вступну й закінчення;

в) вступну й констатуючу.58. Синонімом трудового договору є…

а) угода;

б) контракт;

б) доручення.59. Який документ називається дорученням?

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки певної установи;

б) угода сторін з приводу певного питання;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.60. Що вказують у вступній частині акта?

а) підставу для складання акта, мету й завдання його;

б) підстава для складання акта, перелічують осіб, що склали акт;

б) підставу для складання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти.61. Що таке трудова угода?

а) угода між приватними особами;

б) угода між особою, що наймається на роботу та керівником установи;

в) угода між організацією та особою, що не працює в цій установі.62. З якого моменту контракт набуває чинності?

а) з моменту його укладання;

б) з моменту його підписання;

в) з дати підписання його керівником.63. Розписка й доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.64. Як оформлюється розписка?

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

в) від руки в двох примірниках.65. Які з цих документів належать до обліково-фінансових?

а) контракт, трудова угода;

б) список, перелік;

в)  таблиця, резюме.66. Таблиця – це…

а) перелік предметів;

б) зведення статистичних даних;

в) реєстрація осіб, документів.67. Які слова вживаються найчастіше у таблиці?

а) мені, тобі, нам;

б) вгору, всередину, знизу;

в) разом, усього, зокрема.68. Що таке статут?

а) правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності, функції установ та їхніх структурних підрозділів;

б) нормативно-правовий акт, за допомоги якого оформлюється створення установи;

в) зібрання положень, що визначають певний порядок дій, поведінку юридичних та фізичних осіб.69. Що таке правило?

а) зібрання положень, що визначають певний порядок дій, поведінку юридичних та фізичних осіб;

б) нормативно-правовий акт, за допомоги якого оформлюється створення установи;

в) правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності, функції установ та їхніх структурних підрозділів.69. Які існують види правил внутрішнього розпорядку?

а) типові, галузеві, конкретних установ;

б) прості, складні;

в) нижчого та вищого рівнів.70. Положення набирає чинності…

а) від дати його затвердження;

б) від дати складання;

в) від дати підписання.71. Що таке мовний етикет?

а) сукупність речень, об’єднаних у тематичну й структурну цілісність;

б) модель побудови документів;

в) правила мовленнєвої поведінки.72. Що є найважливішим під час публічного виступу?

а) використання міміки та жестів;

б) культура мовлення та вміння користуватися мовними засобами;

в) стислість, шаблонність та невпевненість.73. Яка найкраща цінність оратора?

а) говорити багато;

б) говорити мало і по суті;

в) говорити в міру і головне.74. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді…

а) коли хочете когось переконати;

б) коли хочете відповісти на запитання;

в) коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.75. З яких частин складається доповідь?

а) вступ, висновки;

б) вступ, основна частина, висновки;

в) план, вступ, основна частина.76. Що таке реферат?

а) письмовий виклад наукової статті, монографії;

б) усний виклад наукової статті, монографії;

в) короткий виклад наукового матеріалу.77. Реферат обов’язково містить:

а) титульну сторінку, план, основну частину, висновки;

б) назву, план, список літератури;

в) план, вступ, висновки.78. Що таке тези?

а) стислі положення написаного, почутого;

б) розлогі положення написаного, почутого;

в) короткий виклад наукової статті.79. Що таке бесіда?

а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації;

б) одна з найістотніших ознак нації;

в) сукупність загальноприйнятих правил.80. Що таке орфоепія?

а) наука про мову;

б) наука про культуру мову;

в) розділ науки про мову, що вивчає систему норм літературної вимови.81. Що є основою людських взаємин у суспільстві?

а) спілкування;

б) дебати;

в) міміка та жести.82. Що таке спілкування?

а) найважливіший засіб організації всіх видів суспільної діяльності;

б) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями;

в) одна з найістотніших ознак державності.83. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:

а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування;

б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей;

в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити.84. Що таке дебати?

а) обговорення якого-небудь питання, полеміка;

б) висвітлення одного питання;

в) стислий виклад матеріалу.85. Що таке перемовини?

а) обговорення певних питань з метою підписання угоди у разі знаходження спільного рішення проблеми;

б) критика з приводу тих чи інших питань;

в) розмова двох чи більше осіб з метою розв’язання якихось питань.86. Офіційна телефонна розмова складається з таких етапів:

а) вступ, основна частина, закінчення;

б) момент налагодження контакту, викладання суті справи, закінчення розмови;

в) момент налагодження контакту, прощання.87. Хто має бути ініціатором проведення презентації?

а) керівництво організації;

б) працівники організації;

в) клієнти організації.88. Що таке нарада?

а) спільне обговорення важливих питань;

б) обговорення двох-трьох питань кількома особами;

в) дискусія навколо одного питання.89. Якою є оптимальна кількість учасників наради?

а) 3-4 особи;

б) 10-12 осіб;

в) 18-20 осіб.90. Залежно від мети й завдань, які треба вирішити, наради поділяються на:

а) інформаційні, оперативні, проблемні;

б) важливі, дуже важливі;

в) офіційні, неофіційні, особисті.91. Диспетчерські (оперативні) наради скликають для:

а) ухвалення оптимального рішення шляхом голосування;

б) отримання інформації про поточний стан справ;

в) організації робочого процесу.92. Що таке збори?

а) зібрання членів колективу;

б) нарада членів колективу;

в) дебати членів колективу.93. За складом учасників збори поділяються на:

а) офіційні й неофіційні;

б) відкриті, закриті;

в) урочисті, особисті.94. Під час яких зборів до обговорення певних питань запрошуються сторонні особи?

а) відкриті;

б) закриті;

в) урочисті.95. Що таке інтерв’ю?

а) розмова журналіста з політичним, громадським або іншим діячем;

б) журналістське розслідування;

в) стаття в ЗМІ.96. Які основні етапи проведення інтерв’ю?

а) втуп, основна частина, висновки;б) підготовка, власне інтерв’ю;

в) запрошення, попередня підготовка, інтерв’ю.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал