Державний стандарт X професійно-технічної освіти XI xii XIII xiv. Дспто 7212. 1Сторінка2/40
Дата конвертації06.02.2017
Розмір4.79 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Загальні положення


cxxxi.

cxxxii.Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії “Електрогазозварник” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють, або забеспечують підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

cxxxiii.Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:


 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

cxxxiv.У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 844 годин, тривалість підвищення кваліфікації на 3 розряд - 436 годин, на 4 розряд - 413 годин, на 5 розряд – 323, на 6 розряд – 296, на 7 розряд – 270, на 8 розряд - 270.

cxxxv.У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

cxxxvi.Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати :


 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, -1,5 року;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту –4 роки;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і не здобувають повну загальну середню освіту – 2 роки.

cxxxvii. При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на підставі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, але навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% через виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

cxxxviii. У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

cxxxix.Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

cxl. У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

cxli.Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 42, “Оброблення металу”, частина 2, “Робітники”, книга 1, розділ “Зварювання металу”, Міністерство промислової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Харків, 2002 рік випуску), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення”, п 7 випуск 1, розділ 2, Краматорськ, Центр продуктивності, 2005 р.

cxlii.Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

cxliii.Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 % у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 % навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

cxliv.Типовими навчальними планами передбачено граничне тижневе навантаження учнів, слухачів 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів, слухачів до 40 годин після досягнення ними 18 років.

cxlv.Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

cxlvi.До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

cxlvii.Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

cxlviii.Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не нижче чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

cxlix.Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, встановлюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про встановлення (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

cl.Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому встановлено освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

cli.Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за наслідками кваліфікаційної атестації отримала встановлений освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про встановлення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

clii.

cliii.

cliv.

clv.

clvi.

clvii.

clviii.

clix.

clx.

clxi.

clxii.

clxiii.

clxiv.

clxv.

clxvi.

clxvii.

clxviii.Міністерство освіти і науки України

clxix.Міністерство праці та соціальної політики України

clxx.

clxxi.

clxxii.

clxxiii.

clxxiv.

clxxv.

clxxvi.

clxxvii.

clxxviii.

clxxix.

clxxx.

clxxxi.Державний стандарт

clxxxii.професійно-технічної освіти

clxxxiii.

clxxxiv.ДСПТО 7212.2 D29014-2006

clxxxv.(позначення стандарту)

clxxxvi.

clxxxvii.

clxxxviii.

clxxxix.

cxc.

cxci. Професія — Електрогазозварникcxcii.

cxciii. Код — 7212.1cxciv.

cxcv. Кваліфікація — 2 розряд

cxcvi.

cxcvii.


cxcviii.

cxcix.


cc.

cci.


ccii.

cciii.


cciv.

ccv.


ccvi.

ccvii.


ccviii.

ccix.Видання офіційне

ccx.Київ

ccxi.2006ccxii.

ccxiii.Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного

ccxiv.навчального закладу

ccxv.

ccxvi.1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

ccxvii.2. Кваліфікація – 2 розряд.

ccxviii.3. Кваліфікаційні вимоги

ccxix.Повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.

ccxx.Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому.

ccxxi.Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізаємості (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах.

ccxxii.Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ.

ccxxiii.Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.

ccxxiv.Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання.

ccxxv.Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.

ccxxvi.Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.

ccxxvii.Читати прості креслення (до двох основних проекцій)..

ccxxviii.Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії

ccxxix. електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;

ccxxx.газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури

ccxxxi. способи і основні прийоми підготовки кромок; види підготовки країв; вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

ccxxxii. основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;

ccxxxiii. залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

ccxxxiv.правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;

ccxxxv. призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

ccxxxvi. призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

ccxxxvii.причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я;

ccxxxviii.габарити лому за Державним стандартом..

ccxxxix.4. Загальнопрофесійні вимоги

ccxl.

ccxli.Повинен:

ccxlii.а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

ccxliii.б) дотримуватись норм технологічного процесу;

ccxliv.в) не допускати браку в роботі;

ccxlv.г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ccxlvi.д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

ccxlvii.е) знати інформаційні технології.

ccxlviii.

ccxlix.5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

ccl.Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

ccli.6. Сфера професійного використання випускника:

cclii.Виробництво машин та устаткування.

ccliii.7. Специфічні вимоги:

ccliv.1. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

cclv.2. Стать – жіноча, чоловіча.

cclvi.3. Медичні обмеження

cclvii.


cclviii.

cclix.


cclx.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

cclxi. підготовки кваліфікованих робітників

cclxii.Професія —7212.1 Електрогазозварник

Кваліфікація — 2 розряд

cclxiii.Загальний фонд навчального часу - 844 години


cclxiv.

cclxv.з/п


cclxvi.Навчальні предмети


cclxvii.Кількість годин

cclxx.Всього

cclxxi.З них на лабораторно-практичні роботи

cclxxii.1.

cclxxiii.Загальнопрофесійна підготовка

cclxxiv.79

cclxxv.11

cclxxvi.1.1.

cclxxvii.Основи правових знань

cclxxviii.17

cclxxix.

cclxxx.1.2.

cclxxxi.Основи галузевої економіки і підприємництва

cclxxxii.17

cclxxxiii.

cclxxxiv.1.3.

cclxxxv.Інформаційні технології

cclxxxvi.17

cclxxxvii.11

cclxxxviii.1.4.

cclxxxix.Правила дорожнього руху

ccxc.8

ccxci.

ccxcii.1.5.

ccxciii.Резерв часу

ccxciv.20

ccxcv.

ccxcvi.2.

ccxcvii.Професійно-теоретична підготовка

ccxcviii.256

ccxcix.16

ccc.2.1.

ccci.Обладнання та технології зварювальних робіт

cccii.147

ccciii.12

ccciv.2.2.

cccv.Охорона праці

cccvi.30

cccvii.

cccviii.2.3.

cccix.Матеріалознавство

cccx.24

cccxi.2

cccxii.2.4.

cccxiii.Читання креслень

cccxiv.18

cccxv.

cccxvi.2.5.

cccxvii.Електротехніка з основами промислової електроніки

cccxviii.37

cccxix.2

cccxx.3.

cccxxi.Професійно-практична підготовка

cccxxii.473

cccxxiii.

cccxxiv.3.1.

cccxxv.Виробниче навчання

cccxxvi.228

cccxxvii.

cccxxviii.3.2.

cccxxix.Виробнича практика

cccxxx.245

cccxxxi.

cccxxxii.4.

cccxxxiii.Консультації

cccxxxiv.30

cccxxxv.

cccxxxvi.5.

cccxxxvii.Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

cccxxxviii.6

cccxxxix.

cccxl.6.

cccxli.Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

cccxlii.844

cccxliii.27

cccxliv.Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник»

 1. Кабінети:

 • Обладнання технологій зварювальних робіт

 • Матеріалознавства

 • Електротехніки

 • Інформаційних технологій

 • Охорони праці

 • Основи галузевої економіки та підприємництва

 • Креслення

cccxlv.2. Лабораторії:

 • Обладнання електричного зварювання плавленням

cccxlvi.3. Майстерні:

  • Електрозварювальна

  • ГазозварювальнаТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “ Основи правових знань “з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Основи трудового законодавства

4
2.

Основи цивільного законодавства

2
3.

Основи кримінального права. Адміністративні правопорушення

2
4.

Основи підприємницької діяльності

3
5.

Загальна характеристика господарських договорів

2
6.

Окремі види господарських договорів

2
7.

Господарсько-правова відповідальність

2
Всього годин :

17

Тема 1. Основи трудового законодавства

cccxlix.Право громадян на працю. Конституція України про право на працю і відпочинок. Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників.

cccl.Трудовий договір, його зміст і форми. Строки трудового договору. Умови прийняття на роботу. Строки випробування, переведення на іншу роботу. Підстави для припинення трудового договору.

cccli.Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам. Порядок їх звільнення. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Трудова дисципліна. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність. Види та межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядку покриття шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного суду. Колективний договір. Поняття та зміст колективного договору, його форма і порядок укладання.

ccclii. Строк чинності колективного договору, внесення змін і доповнень. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання колективного договору. Державне соціальне страхування. Кошти соціального страхування. Види забезпечення соціального страхування. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Допомога з вагітності і пологів. Основні умови видачі розміру допомоги з державного соціального страхування. Закон України “Про пенсійне забезпечення”. Види пенсій. Нарахування стажу роботи для призначення пенсій. Порядок призначення, виплати і перерахування пенсій.

cccliii.Заробітна плата. Особливості правового регулювання заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах. Мінімальний розмір заробітної плати. Оплата праці за відхилень від умов праці, передбачених тарифами. Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок відрахувань із заробітної плати. Обмеження відрахувань і обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.Охорона праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

cccliv.Обов’язки адміністрації щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві. Матеріальна відповідальність підприємств, організацій за шкоду, заподіяну здоров’ю працівників. Охорона праці жінок. Охорона праці молоді. Пільги працівникам, що навчаються без відриву від виробництва. Права профспілок.

ccclv.Тема 2. Основи цивільного законодавства

ccclvi.Цивільне законодавство і його роль у суспільному житті України.

ccclvii.Підприємства, об’єднання, концерни та інші організації як юридичні особи. Захист громадянських прав.

ccclviii.Право власності. Зміст і об’єкти власності. Особиста відповідальність громадян. Трудові доходи – основа особистої власності громадян. Захист прав власності.

ccclix.Поняття про зобов’язання.

ccclx.

ccclxi.Тема 3. Основи кримінального права. Адміністративні правопорушенняПоняття адміністративних правопорушень. Види адміністративних стягнень і особливості їх застосування за дрібне хуліганство, спекуляцію, пияцтво. Органи, які мають право притягати до адміністративної відповідальності. Кримінальний кодекс України. Підстави до кримінальної відповідальності. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність. Поняття і види співучасті у злочині. Мета кримінального покарання. Призначення кримінальних покарань і звільнення від них. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
ccclxii.Тема 4. Основи підприємницької діяльності

ccclxiii.Поняття та принципи підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Громадянсько-правові угоди в сфері підприємницької діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України, митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Процесуальні форми захисту підприємницької діяльності. Вирішення господарських спорів арбітражним судом. Вирішення громадянсько-правових спорів судом. Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності. Оподаткування у сфері підприємницької діяльності. Державні та митні збори.ccclxiv.Тема 5. Загальна характеристика господарських договорів

ccclxv.Поняття господарських зобов’язань. Виникнення господарських зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань.

ccclxvi.Поняття господарського договору. Значення і функції господарського договору. Система господарських договорів. Порядок укладання господарського договору. Зміст господарських договорів. Зміни та припинення господарських договорів.

ccclxvii.


ccclxviii.Тема 6. Окремі види господарських договорів


ccclxix.Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. Особливості окремих видів купівлі-продажу.

ccclxx.Поняття термінів: якість, стандарти, норми, правила. Законодавство про стандартизацію і сертифікацію, про державний нагляд за додержанням сертифікатів, норм і правил та відповідальність за його порушення.

ccclxxi.Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення. Види цін, порядок їх установлення. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення. Поняття і значення “договору поставки”. Організація господарських зв'язків з поставок. Порядок і способи укладання договору-поставки. Виконання договору-поставки. Правові наслідки порушення договору поставки. Договори на постачання енергії та газу. Поняття та укладання договору на закупку сільськогосподарської продукції. Зміст і виконання договору контрактації. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції.

ccclxxii.Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Сторони в договорі оренди. Порядок укладання договору оренди. Умови договору оренди. Припинення договору оренди. Проблеми правового регулювання лізингових операцій в Україні. Поняття, зміст і значення договору підряду. Капітальне будівництво України, способи його здійснення. Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві. Види перевезень та правове регулювання. Зміст, укладання та оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажів. Договір буксирування. Договори експедиції. Кредитні правовідносини. Організація ощадної справи України. Готівкові розрахунки. Правові форми безготівкових розрахунків.

ccclxxiii.Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття. Зобов'язання з добровільного та обов'язкового страхування.

ccclxxiv.Поняття та основні види зобов'язань за спільною діяльністю. Договори про спільну діяльність ( просте товариство). Установи і договори.

Правове регулювання приймання продукції за якістю. Бартерні договори. Правове регулювання договору на капітальне будівництво.
ccclxxv.Тема 7. Господарсько-правова відповідальність

Поняття господарської відповідальності. Стимулююча, штрафна, компенсаційна, інформаційна, попереджувальна функції відповідальності. Підстави для відповідальності. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції.

Практичні заняття.

Порядок застосування господарської відповідальності.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета " Основи галузевої економіки і підприємництва"


ccclxxvi.

ccclxxvii.з/пccclxxviii. Т е м а

ccclxxix.Кількість годин
ccclxxxii.Всього

ccclxxxiii.З них на лабораторно-практичні роботи

ccclxxxiv.1.

ccclxxxv.Вступ. Загальні основи суспільного виробництва

ccclxxxvi.1

ccclxxxvii.

ccclxxxviii.2.

Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

ccclxxxix.2

cccxc.

cccxci.3.

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність

cccxcii.2

cccxciii.

cccxciv.4.

cccxcv.Системи підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин

cccxcvi.4

cccxcvii.

cccxcviii.5.

cccxcix.Витрати виробництва і собівартість продукції. Ціна та ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутків підприємств

cd.4

cdi.

cdii.6.

cdiii.Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці

cdiv.Підготовка конкурентоспроможних робітників - основа соціального захистуcdv.2

cdvi.

cdvii.7.

cdviii.Відтворення суспільного продукту. Національний доход

cdix.2

cdx.

cdxi. Всього годин :

cdxii.17

cdxiii.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал