Державний стандарт україни система стандартизаії та нормування в будівництві матеріали будівельні. Дефекти терміни та визначення Видання офіційнеСкачати 221.13 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір221.13 Kb.
ТипДержавний стандарт
ДСТУ Б A.1.1-27-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизаії та нормування в будівництві

МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ.

ДЕФЕКТИ

Терміни та визначенняВидання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування i архітектури

Київ 1997

- 2 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та

проектно-конструкторським інститутом будівельних

матеріалів та виробів / НДІБМВ /

2 ВНЕСЕНО

Відділом державних нормативів i стандартів

Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Державного комітету України у справах

містобудування i архітектури 42 від 27.09.94

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повнicтю або частково відтворений,

тиражований та розповсюджений без дoзволу Деpжкoммicтoбуду-

вання України

- 3 -

ДСТУ Б A.1.1-27-94Змicт

1 Галузь використання ....................................... 4

2 Нормативні посилання ...................................... 5

3 Ocновні положения ......................................... 5

4 Загальні поняття........................................... 5

4.1 Дефекти ............................................... 5

4.2 Дефекти личкувальних та санітарних керамічних виробів . 15

4.3 Дефекти стінових виробів та труб ...................... 17

4.4 Дефекти матеріалів .................................... 19

Абетковий покажчик українських термінів ..................... 16

Абетковий покажчик німецьких термінів ....................... 17

Абетковий покажчик англійських термінів ..................... 18

Абетковий покажчик французьких тepмінів ..................... 19

Абетковий покажчик російських термінів ...................... 20

Ключові слова ............................................... 21

Примітка .................................................... 21

- 4 -

ДСТУ Б A.1.1-27-94ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування

в будівництві

Матеріали будтельні. Дефекти.

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования

в строительстве

Материалы строительные. Дефекты.

Термины и определения

Standardization and normalization systems

in construction

Building materials.Defects.

Terms and definitions

------------------------------------------------------------------

Чинний від 1995-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у

галузі використання відходів промисловості для будівельних

виробів. Стандарт охоплює ocновні поняття, які характеризують види

відходів, способи виробництва, характеристики складу i властивості

відходів, які застосовуються для будівельних виробів.

1.2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в ycix видах нормативної документації, у

довідковій та навчально-методичній л1тературі, що належить до

галузі 6удівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації

або при використанні результатів цих робіт, включаючи пpoгpaмні за-

соби для комп'ютерних систем.

1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі

підприємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та

інженерних товариств, міністерств (відмств).

-----------------------------------------

Видання офіційне

- 5 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93 | Державна система стандартизації України.

| Основні положення

------------------------------------------------------------------

ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. Порядок

| розроблення державних стандартів

------------------------------------------------------------------

КНД 50-011-93| Керівний нормативний документ зі стандартизації.

| Ocновні положення та порядок розробки стандартів

| на терміни та визначення

3 OCHOBHI ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-хом введения до них похідних ознак, які доповнюють значения

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-

сяг i зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de),

англійські (еn), французькі (fr) i роciйські (ru) ввідповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів

українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-

дартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 дефект de Defect

en defect

fr d[e2]faut *

ru дефект

Кожна окрема невідповідність Каждое отдельное несоответст-

продукції поставленим вимогам вие продукции установленным

(ДСТУБА.1.1-11-94) требованиям

4.2 Дефекти личкувальних та санітарних керамічних виробів

4.2.1 пляма de Fleck

en spot


fr t[a3]che *

ru пятно


Ділянка поверхні іншого Участок поверхности другой

забарвлення розміром більшим, окраски размером более 2 мм,

ніж 2 мм, яка відрізняється отличающийся от основного

від основного кольору цвета

- 6 -

ДСТУ Б A.1.1-27-944.2.2 мушка de Schwarzfleckigkeit

en dark spot

fr t[a3]che noire *

ru мушка


Крапка темного (коричнево- Точка темного (коричневого, чер-

го,чорного, зеленого) ко- ного, зеленого) цвета размером

льору розміром до 2 мм до 2 мм

4.2.3 пociчкa de Riss

en check

fr fissure

ru посечка

Ненаскрізна, покрита або Несквозная, покрытая или не пок-

не покрита поливою тріщина рытая глазурью трещина шири-

завширшки не більше ніж ной не более 1 мм

1 мм

4.2.4 розшарування de Entschichtungen foliation

fr segr[e2]gation *

ru расслоение

Шарувата структура черепка Cлоистая структура черепка

керамічного виробу керамического изделия

4.2.5 цек de Haarriss

en crazing

fr Fissuration capillaire

ru цек

Toнкі волосяні тріщини Тонкие волосяные трещиныполиви глазури

4.2.6 розрив декору de Dekorriss

en decor breakage

fr rupture de d[е2]cor

ru разрыв декора

Відсутність візерунку на Отсутствие узора на отдельных

окремих ділянках виробу участках изделия

4.2.7 щербини i зазубрини de Scharten und K[a1]mme

en breaches and notchs

fr [e2]brechures, er[e2]nelures

ru щербины и зазубрины

Дpiбнi відколи на краях Мелкие отколы на краях

виробу изделия

4.2.8 недопал фарб de Unverbranntes der Farben

en underburning of paints

fr incuit des peintures

ru недожог красок

- 7 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

Матовість, тьмяність фарби Матовость, тусклость краски

внаслідок недостатньої вследствие недостаточной

температури випалу температуры обжига

4.2.9 cyxicть поливи de Trockenheit der Glasur

en dryness of glaze

fr siccit[e2] de glacure

ru сухость глазури

Суцільний потоншений шар Сплошной утонченный слой

поливи, крізь який про- глазури, через который

глядається черепок просматривается черепок

4.2.10 виплавка de Erschmelzen

еn recess due to fusion

fr creux d[u1] [a4] la fusion **

ru выплавка

Заглиблення на поверхні Углубление на поверхности

виробу завглибшки не більше изделия глубиной не более

ніж 2 мм, яке утворюється 2 мм, образующееся при обжиге

при випалі внаслідок вследствие сгорания инородного

згорання стороннього тела

тіла

4.2.11 задування de matter Ausschlagen bloom

fr t[а3]che de fum[е2]e **

ru задувка

Матовий наліт на поверхні Матовый налет на поверхности

виробу, який утворюється изделия, образующийся при

під час випалу під дією обжиге под воздействием

димових газів дымовых газов

4.2.12 зміщення декору de Dekorverschiebung

en decor displacement

fr d[e2]placement de d[e2]cor **

ru смещение декора

3міщення візерунку на Смещение узора на поверх-

поверхні виробів від ности изделий от заданного

заданого розташування расположения

4.2.13 збирання поливи de Konfektionierung der Glasur

en glaze contraction

fr contraction de glaсure

ru сборка глазури

Стягування поливи в Стягивание глазури в капель-

краплини i складки ки и складки

- 8 -

ДСТУ Б A.1.1-27-944.2.14 лисина de Kahlstelle

en bald spot

fr calvitie

ru плешина

Місце, не покрите поливою Место, не покрытое глазурью

4.2.15 накол de Nadelstich

en cut

fr creux


ru накол

Заглиблення діаметром не Углубление диаметром не более

більшим, ніж 1 мм у вигля- 1 мм в виде точки на глазуро-

ді крапки на полив'ній ванной поверхности изделия

поверхні виробу

4.2.16 прищ de Blase

en blister

fr bulle


ru прыщ

Щільна здутина поливи або Плотное вздутие глазури или

керамічної маси (діаметром керамической массы (диамет-

до 3 мм) з утворенням під ром до 3 мм) с образованием

ними пустоти под ними пустоты

4.2.17 відбитість de Abplatzen

en breaking

fr cassure

ru отбитость

Механічні пошкодження виро- Механические повреждения

бу (кутів, граней, ребер) изделия (углов, граней, ребер)

розміром не більше ніж ребер) размером не более 2 мм

2 мм

4.2.18 засміченість de Veruneinigungen fouling

fr encrassement

ru засорка

Чужорідні тіла, покриті Инородные тела, покрытые или

або не покриті поливою, не покрытые глазурью, высту-

які виступають над поверх- пающие над поверхностью

нею виробу изделия

4.2.19 зліпиш de Spur

en coalescence

fr collage

ru слипыш

Слід від дотикання виробів След от соприкосновения

під час випалювання изделий при обжиге

- 9 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.20 наплив de [U1]beibicndcn *

en sag

fr bavureru наплыв

Місцеве потовщення поливи Местное утолщение глазури с

зі зміною відтінку изменением оттенка

4.2.21 закипання поливи de Glasuraufkochen

en glaze reboil

fr effervescence de gla^ure

ru вскипание глазури

Дрібні поглиблення на Мелкие углубления на поверх-

поверхні поливи ности глазури

4.2.22 відскік поливи de Glasuiabpall

en glaze flaking

fr [e2]caillage de glasure *

ru отскок глазури

Відшарування поливи від Отслоение глазури с черепка

черепка у вигляді луски в виде чешуи

4.2.23 яєчна шкаралупа de Eischale

en egg shell

fr coquille d'oeuf

ru яичная скорлупа

Лущення полив'яного шару, Шелушение глазурного слоя,

завертання пластин невипа- заворачивание пластин не-

леної поливи i відділення обожженной глазури и отде-

її від тіла виробу ление ее от тела изделия

4.2.24 косокутність de Schiefwinkligkeit

en oblique-angled form

fr oblinquanglit[e2] *

ru косоугольность

Різниця між прямим i ви- Разница между прямым и изме-

міряним кутом граней виробу, ренным углом граней изделий,

що перевищує допустимі превышающая допустимые нормы

норми

4.2.25 кривизна de Kr[u1]mmung *en curvature

fr courbure

ru кривизна

Відхилення лицьової Отклонение лицевой поверх-

поверхні виробу від piвнoї ности изделия от ровной

площини, що перевищує до- плоскости, превышающее

пустимі норми допустимые нормы

- 10 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.26 викривлення грaні de Verkr[u1]mmung der Kante *

en arris bending

fr courbure de face

ru искривление грани

Відхилення грані виробу Отклонение грани изделия от

від прямої, яка проходить прямой, проходящей через ее

через її кінцеві точки, що конечные точки, превышающее

перевищує допустимі норми допустимые нормы

4.2.27 відкрита тріщина de offener Riss

en opened crack

fr siccit[e2]e gra[c5]ure **

ru открытая трещина

Вузьке поглиблення на Узкое углубление на поверх-

поверхні виробу, не покрите ности изделия, не покрытое

поливою глазурью

4.2.28 закрита тріщина de geschlossener Riss

en closed crack

fr fissure ferme[e2]

ru закрытая трещина

Вузьке поглиблення на Узкое углубление на поверхно-

поверхні виробу, покрите сти изделия, покрытое гла-

поливою зурью

4.2.29 подряпина de Ritz

еn scratch

fr rayure

ru царапина

Слід, залишений на поверх- След, оставленный на поверх-

ні поливи гострим чужерід- ности глазури острым инород-

ним тілом ным телом

4.2.30 хвилястість поливи de Welligkeit der Glasur

en glaze waveiness

fr ondulit de glaure

ru волнистость глазури

Нepiвномipнicть полив'яно- Неравномерность глазурного по-

го покриття у вигляді пері- крытия в виде периодических

одичних хвилястих нерівнос- волнобразных неровностей

тей


4.2.31 холодний тpicк de Kaltreissen

en cold crack

fr craquenient froid

ru холодный треск

Тріщини на черепку i поли- Трещины по черепку и гла-

ві, які виникають внаслі- зури, возникающие вследст-

док внyтpiшніx напруг без вие внутренних напряжений

зовнішнього механічного без внешнего механического

впливу, nicля випалу виро- воздействия, после обжига

бів на стадії охолодження, изделей на стадии их охлаж-

зберігання i експлуатації дения, хранения и эксплуатации

- 11 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.32 оскловане місце de Verglasungsstelle

en vitrified place

fr endroit vitrifi[e2] *

ru остеклованное место

Зона тонкого шару поливи, Зона утонченного слоя

під яким просвічується глазури, под которым про-

черепок свечивается черепок

4.2.33 різнотовщинність de Dickenunterschiedlichkeit

en variation in thickness

fr [e2]cart d'[e2]paisseur **

ru разнотолщинность

Відхилення від номальних Отклонение от номинальных

poзмipiB виробу за товщиною размеров изделия по толщине

4.2.34 натік de Lecken

en drip


fr traine

ru натек


Місцеве потовщення поливи, Местное утолщение глазури,

яке має форму застиглого имеющее форму застывшей струи

струменя

4.2.35 місце шліфування de Schleifenstelle

en place of polisking

fr endroit de polissage

ru место шлифовки

3ашліфована засміченість Зашлифованная засорка или

або зліпок слепок

4.3 Дефекти стінових виробів та труб

4.3.1 непрямолінійність ребер de Ungeradheit des Rippenerzeug-

виробу nisses

en lack in linearity of ribs of

a product

fr lion lin[e2]arit[e2] des **

ar[e3]tes d'un produit *

ru непрямолинейность ребер

изделия


Відхилення виміряного Отклонение измеренного ребра

ребра виробу від прямої, изделия от прямой, проходящей

яка проходить через його через его конечные точки, пре-

кінцеві точки, що перевищує вышающие допустимые нормы

допустимі норми

- 12 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.2 непрямолінійність грані de Uiigcradheil des Kantene-

виробу rzeugnisses

en lack in linearity of a

product face

fr non lin[t2]arit[e2] de la **

face d'un produit

ru непрямолинейность грани изделия

Відхилення виміряної гpaнi Отклонение измеренной грани

виробу від прямої, яка про- изделия от прямой, проходящей

ходить через її кінцеві то- через ее конечные точки, пре-

чки, що перевищує допустимі вышающее доцустимые нормы

норми

4.3.3 непаралельність de Unparallelitaten lack in lin[e2]arit[e2] **

fr non lin[e2]arit[e2] **

ru непараллельность

Наявніcть різниці розмірів Наличие разницы размеров

ребер виробу по висоті (то- ребер изделия по высоте

вщині чи довжині в залежнос- (толщине или длине в зави-

ті від способу формування) симости от способа формо-

вания)


4.3.4 дутик de Aufbl[a1]hung *

en fisheyes

fr soufflures

ru дутик


Руйнування на поверхні ке- Разрушение на поверхности

рамічного виробу, яке утво- керамического изделия, об-

рилось внаслідок присутно- разовавшееся вследствие

сті у глині вапнякових присутствия в глине извест-

вкраплень великого розміру няковых включений большого

размера


4.3.5 перепал виробу de [U1]berbrand des Erzeug- *

en nisses

fr overburning of a product

ru surcuisson d'un produit

пережог изделия

Деформація, оплавлення, Деформация, оплавление,

спучення виробів внаслідок вспучивание изделий вслед-

підвищеної температури ствие повышенной темпера-

випалу туры обжига

4.3.6 недопал виробу de Unverbranntes des Erzeugnisses

en underburning of a product

fr incuit d'un produit

ru недожог изделия

Ступінь випалу виробів, Степень обжига изделий,

при якому спостерігається при которой наблюдается

невідповідність показників несоответствие прочностных

міцності, водовбирання, показателей, водопоглоще-

морозостійкості встановле- ния, морозостойкости уста-

ним нормам новленным нормам

- 13 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.7 облуплення de Abspaltung

en chippings

fr d[e2]tachements *

ru облопки

Відколювання зовшніх шарів Отколы наружных слоев из-

виробу з нepiвнoю шорсткою делия с неровной шерохова-

поверхнею площини той поверхностью площади

(ДСТУ Б A.1.1-17-94)

4.3.8 хвиляста поверхня de Wellenoberfl[a1]che *

en corrugated surface of

the trunk

fr surface ondul[e2]e du tronc *

ru волнистая поверхность

Нepiвнa поверхня виробу з Неровная поверхность изде-

підвищеннями i западинами, лия с чередующимися возвы-

що чергуються шенностями и впадинами

4.3.9 вм'ятина de Verbeulunge

en dents

fr enfoncements

ru вмятина

Поглиблення на тілі сирого Углубление на теле сырого

виробу внаслідок неохайного изделия вследствие небреж-

відбору виробу від пресу, ной отборки изделия от пр-

грубого оправления, тощо есса, грубой оправки и т.д.

4.3.10 поздовжній згин de L[a1]ngsbiegung *

en bruckling

fr flambage

ru продольный изгиб

Викривлення бруса i труб Искривление бруса и труб

відносно своєї поздовжньої относительно своей продо-

oci льной оси

4.3.11 овальність труб de Unrundheitsrohre

en ovality of pipes

fr ovalite des tubes

ru овальность труб

Деформація труб у резуль- Деформация труб в резуль-

таті розм'якшення черепка тате размягчения черепка

під дією надто високих тем- под действием излишне высо-

ператур, великого тиску ря- ких температур, большого

дів труб, які лежать вище давления вышележащих рядов

труб


4.3.12 лускатість поверхні de Schuppungsfl[a1]che *

en scale surface

fr [e2]caillure *

ru чешуйчатость поверхности

Задири ("шуба") на зовніш- Задиры ("шуба") на наружной

ній або внутрішній noвepхнi или внутренней поверхности

виробу изделия

- 14 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.13 зминання шипів de Quetschung der Zapfen

en bearing stress of tenons

fr compression des tenons

ru смятие шипов

Відхилення геометричних роз- Отклонение геометрических

мірів шипів від встановлених размеров шипов от установлен-

стандартом ных стандартом

4.3.14 скісне різання de Gehrungsschnitt

en oblique cutting

fr coupage oblique

ru косая резка

Неперпендикулярність торців Неперпендикулярность торцов

до поздовжніх осей труб к продольным осям труб

4.3.15 граничні відхилення від de Grenzabweichungen von Nennmassen

номінальних розмірів en deviation from product dimen-

sions

fr [e2]cart de dimensions du *produit

ru предельные отклонения от

номинальных размеров

Допустима різниця між ви- Допустимая разница между изме-

мірними розмірами виробу та ренными размерами изделия и но-

номінальними(ДСТУ Б А.1.1-5-94) минальными

4.3.16 викривлення труб de Rohrverkr[1]mmung *

en bending of the pipe

fr gauchissement du tube

ru искривление труб

Щілина між поверхнею труби Зазор между поверхностью

i ребром прикладеної до неї трубы и ребром приложенной

металевої лінійки к ней металлической линейки

4.3.17 налипи de Ankteben

en stickings

fr collages

ru налипы

Шматки надлишкової глиняної Куски излишней глиняной

маси, які утворюються при массы, образующиеся при об-

oбpiзанні i оправленні сирих резке и оправке сырых труб

труб

4.3.18 вінцева тріщина de Ringrissen crown crack

fr fissure de couronne

ru венчиковая трещина

Кільцева тріщина на внутріт- Кольцевая трещина на внутренней

шній поверхні стволу на від- поверхности ствола на расстоянии

стані 20-30 мм від плечиків 20-30 мм от плечиков с обратной

із зворотньої сторони конус- стoроны конусного перехода от

ного переходу від ствола до ствола к раструбу трубы

розтрубу труби

- 15 -


ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.19 недогас de Unl[o1]schen *

en underslaking

fr sous-extinction

ru недогас

Дефекти у виробах від недо- Дефекты в изделиях от недо-

гашеного вапна (викривлення гашеной извести (искривление

поверхні, сітка дрібних трі- поверхности, сеть мелких тре-

щин, здутин з тріщинами) щин , вздутия с трещинами)

4.4 Дефекти матеріалів de nichtfaserige Einschl[u1]sse *

"Korolki"

4.4.1 неволокнисті включения en non fiber inclusions "beads"

"корольки" inclusions поп fibreuses

fr "globules"

ru неволокнистые включения

"корольки"

Скловидн1 частинки у вигляді Стеклообразные частички в виде

краплин pisної форми розміром капелек различной формы разме-

понад 0,25 мм, що входить до ром более 0,25мм, которые вхо-

складу мінеральної вати дят в состав минеральной ваты

4.4.2 домішки в крейді de Kreidebeimischungen

en impurities chalk

fr impuret[e2]s dans la craie *

ru примеси в меле

Мінерали в природній крейді, Минералы в природном меле, не

які не розчиняються в соля- растворимые d соляной кислоте

ній кислоті

4.4.3 "недопал" вапна de Unbrand des Kalksleines

en underburning of lime

fr sous cuisson dc la chaux

ru "недожог" извести

Непогашені зерна в вапні, Непогасившиеся зерна извести,

які складаються з карбона- состоящие из карбонатов кальция

тів кальцію або кальцію та или кальция и магния

магнію (ДСТУ Б A.1.1-20-94)

4.4.4 "перепал" вапна de [U1]berbrand des Kalksteines *

en overburning of lime

fr surcuisson de la chauch

ru "пережог" извести

Непогашені зерна в вапні, Непогасившиеся зерна извести,

які складаються з перепале- состоящие из пережженных ок-

них оксидів кальцію або ма- сидов кальция или магния или

гнію або кальцію та магнію кальция и магния

(ДСТУ Б.A.1.1-20-94)

4.4.5 баласт у вапняковій муці de Kalkmehlballast

en ballast in limestone floir

fr ballast das la farine calacaire

ru балласт в известняковой муке

Фракція poзміром 1 мм більше Фракция размером 1 мм и более

у вапняковій муці з твердих в известняковой муке из твер-

вапняків (ДСТУ Б А.1.1-20-94) дых известняков

- 16 -


Абетковий покажчик українських термінів

баласт у вапняновій муці ................................ 4.4.5

викривлення грані ....................................... 4.2.26

викривлення труби ...................................... 4.3.16

виплавка ............................................... 4.2.10

відбитість .............................................. 4.2.17

відскік поливи .......................................... 4.2.22

відхилення від номінальних poзмipiв граничні ............ 4.3.15

включення неволокнисті "корольки" ....................... 4.4.1

вм'ятина................................................. 4.3.9

дефект .................................................. 4.1

домішки в крейді ........................................ 4.4.2

дутик .................................................. 4.3.4

задування ............................................... 4.2.11

закипання поливи ........................................ 4.2.21

засміченість............................................. 4.2.18

збирання поливи ......................................... 4.2.13

згин поздовжній ........................................ 4.3.10

зліпок ................................................. 4.2.19

зминання шипів ......................................... 4.3.12

зміщення декору ......................................... 4.2.12

косокутність ............................................ 4.2.24

кривизна ............................................... 4.2.25

лускатість поверхні ..................................... 4.3.12

лисина .................................................. 4.2.14

місце оскловане ......................................... 4.2.32

місце шліфування ........................................ 4.2.35

мушка .................................................. 4.2.2

накол .................................................. 4.2.15

налипи ................................................ 4.3.17

наплив .................................................. 4.2.20

натік ................................................... 4.2.34

недогас ................................................ 4.3.19

недопал вапна ........................................... 4.4.3

недопал виробу .......................................... 4.3.6

недопал фарб ............................................ 4.2.8

непаралельність ......................................... 4.3.3

непрямолінійність гpaнi виробу .......................... 4.3.2

непрямолінійність ребер виробу .......................... 4.3.1

облуплення .............................................. 4.3.7

овальність труб ......................................... 4.3.11

перепал вапна ........................................... 4.4.4

перепал виробу .......................................... 4.3.5

пляма ................ .................................. 4.2.1

поверхня ствола хвиляста ................................ 4.3.8

подряпина ............................................... 4.2.29

посічка ................................................. 4.2.3

прищ .................................................... 4.2.16

різання скісне .......................................... 4.3.14

різнотовщинність ........................................ 4.2.33

розрив декору ........................................... 4.2.6

розшарування ........................................... 4.2.4

cyxicть поливи .......................................... 4.2.9

тpicк холодний .......................................... 4.2.31

тріщина відкрита......................................... 4.2.27

тріщина вінцева ........................................ 4.3.18

тріщина закрита ......................................... 4.2.28

хвилястість поливи....................................... 4.2.30

цек ..................................................... 4.2.5

шкаралупа яєчна ......................................... 4.2.23

щербини i зазубрини ..................................... 4.2.7

- 17 -


Абетковий покажчик німецьких тepмінів

Abplatzen ............................................... 4.2.17

Abspaltung .............................................. 4.3.7

Ankleben ................................................ 4.3.17

Aufbl[a1]chung........................................... 4.3.4

Blase ................................................... 4.2.16

Defect .................................................. 4.1

Dekorriss ............................................... 4.2.6

Dekorverschiebung ....................................... 4.2.12

Dickenunterschiedlichkeit ............................... 4.2.33

Eischale ................................................ 4.2.23

Entschichtung ........................................... 4.2.4

Erschmelzen ............................................ 4.2.10

Fleck ................................................... 4.2.1

Gehrungsschnitt ......................................... 4.3.14

geschlossener Riss ...................................... 4.2.28

Glasurabprall ........................................... 4.2.22

Glasuraufkochen ........................................ 4.2.21

Grenzabweichungen von Nennmassen ........................ 4.3.15

Haarriss ................................................ 4.2.5

Kahlstelle .............................................. 4.2.14

Kalkmehlballast ......................................... 4.4.5

Kaltreissen ............................................. 4.2.31

Konfektionierung der Glasur ............................. 4.2.13

Kreidebeimischungen ..................................... 4.4.2

Kr[u1]mmung ............................................. 4.2.25

L[a1]ngsbiegung ........................................ 4.3.10

Lecken ................................................. 4.2.34

matter Ausschlag ........................................ 4.2.11

Nadelstich .............................................. 4.2.15

nichtfaserige Einschl[u1]sse "Koroiki" 4.4.1

offener Riss ............................................ 4.2.27

Quetschung der Zapfen ................................... 4.3.13

Ringriss ............................................... 4.3.18

Riss..................................................... 4.2.3

Ritz..................................................... 4.2.29

Rohrverkr[u1]mmung ...................................... 4.3.16

Scharten und K[a1]mme ................................... 4.2.7

Schiefwinkligkeit ....................................... 4.2.24

Schleifenstelle ......................................... 4.2.35

Schuppungsfl[a1]che .................................... 4.3.12

Schwarzfleckigkeit....................................... 4.2.2

Spur ................................................... 4.2.19

Trockenheit der Glasur .................................. 4.2.9

[u1]berblenden .......................................... 4.2.20

[u1]berbrand des Erzeugnisses ........................... 4.3.5

[u1]berbrand des Kalkstein .............................. 4.4.4

Unbrand des Kalkstein ................................... 4.4.3

Ungeradheit des Kantenerzeugnisses ...................... 4.3.2

Undgeradkeit des Rippenerzeugnisses ..................... 4.3.1

Unl[o1]schen ............................................ 4.3.19

Unparallelit[a1]t ....................................... 4.3.3

Unrundheitsrohre ........................................ 4.3.11

Unverbrantes der Farben ................................. 4.2.8

Unverbranntes des Erzeugnisses .......................... 4.3.6

Verbeulunge ............................................. 4.3.9

Verglasuligsstelle ...................................... 4.2.32

Verkr[u1]mmung der Kante ............................... 4.2.26

Veruneinigung ........................................... 4.2.18

Wellenoberfl[a1]che ..................................... 4.3.8

Welligkeit der Glasur ................................... 4.2.30

- 18 -


Абетковий покажчик англійських термінів

arris bending ........................................... 4.2.26

bald spot................................................ 4.2.14

ballast in limestone flour .............................. 4.4.5

bearing stress of tenons ................................ 4.3.13

bending of the pipe ..................................... 4.3.16

blister ................................................. 4.2.16

bloom ................................................... 4.2.11

breaches and notchs...................................... 4.2.7

breaking ................................................ 4.2.17

bruckling ............................................... 4.3.10

check ................................................... 4.2.3

chippings ............................................... 4.3.7

closed crack ............................................ 4.2.28

coaleseence ............................................. 4.2.19

cold crack .............................................. 4.2.31

corrugated surface of the trunk ......................... 4.3.8

crazing ................................................. 4.2.5

crown crack ............................................. 4.3.18

curvature ............................................... 4.2.25

cut ..................................................... 4.2.15

dark spot ............................................... 4.2.2

decor breakage .......................................... 4.2.6

decor displacement ...................................... 4.2.12

defect .................................................. 4.1

dents ................................................... 4.3.9

deviation from product dimensions ....................... 4.3.15

drip .................................................... 4.2.34

dryness of glaze ........................................ 4.2.9

egg shell ............................................... 4.2.23

fisheyes ................................................ 4.3.4

foliation ............................................... 4.2.4

fouling ................................................. 4.2.18

glaze contraction ....................................... 4.2.13

glaze flaking ........................................... 4.2.22

glaze reboil............................................. 4.2.21

glaze waveiness ........................................ 4.2.30

impurities chalk ........................................ 4.4.2

lack in linearity ....................................... 4.3.3

lack in linearity of a product face ..................... 4.3.2

lack in linearity of ribs of a product .................. 4.3.1

non fiber inclusions "beads" ............................ 4.4.1

oblique-angled form ..................................... 4.2.24

oblique cutting.......................................... 4.3.14

opened crack............................................ 4.2.27

ovality of pipes ........................................ 4.3.11

overblirning of a product ............................... 4.3.5

overburning of lime ..................................... 4.4.4

place of polisking ...................................... 4.2.35

recess due to fusion .................................... 4.2.10

sag ..................................................... 4.2.20

scale surface ........................................... 4.3.12

scratch ................................................. 4.2.29

spot .................................................... 4.2.1

stickings ............................................... 4.3.17

underburning of a product ............................... 4.3.6

underburning of lime .................................... 4.4.3

underburning of paints .................................. 4.2.8

underslaking ............................................ 4.3.19

variation in thickness .................................. 4.2.33

vitrified place ......................................... 4.2.32

- 19 -


Абеткивий покажчик французьких термінiв

ballast das la farine calacaire ......................... 4.4.5

bavure .................................................. 4.4.20

bulle ................................................... 4.2.16

calvitie ................................................ 4.2.14

cassure ................................................. 4.2.17

collage ................................................. 4.2.19

collages................................................. 4.3.17

contraction de gla[c5]ure ............................... 4.2.13

compression des tenons ................................. 4.3.13

coquille d'oeuf ......................................... 4.2.23

coupage oblique ......................................... 4.3.14

courbure ................................................ 4.2.25

courbure de face ........................................ 4.2.26

craquement froid ....................................... 4.2.31

creux ................................................... 4.2.15

creux du [a4] la fusion ................................. 4.2.10

d[e2]faut ............................................... 4.1

d[e2]placement de d[e2]cor .............................. 4.2.12

d[e2]tachements ......................................... 4.3.7

[e2]brechures er[e2]nelures ............................. 4.2.7

[e2]caillage de gla[c5]ure .............................. 4.2.22

[e2]caillure ............................................ 4.3.12

[e2]cart de dimensions du produit ....................... 4.3.15

[e2]cart d'[e2]paisseur. ................................ 4.2.33

effervescence de gla[c5]ure ............................. 4.2.21

encrassement ............................................ 4.2.18

endroit de polissage .................................... 4.2.35

endroit vitrifi[e2] ..................................... 4.2.32

enfoncements ............................................ 4.3.9

ereux ................................................... 4.2.15

fissuiation capillaire .................................. 4.2.5

fissure ................................................. 4.2.3

fissure de couronne ..................................... 4.3.18

fissure ferm[e2]e ....................................... 4.2.28

flambage ................................................ 4.3.10

gauchissement du tube ................................... 4.3.16

impuret[e2]s dans la craie .............................. 4.4.2

inclusions non Fibreuses "globules" ..................... 4.4.1

incuit des peintures .................................... 4.2.8

incuit d'un produit ..................................... 4.3.6

non linearit[e2] ........................................ 4.3.3

non lin[e2]arit[e2] de la face d'un produit ............. 4.3.2

non lin[e2]arit[e2] des ar[e3]tes d'un produit .......... 4.3.1

oblinquanglit[e2] ....................................... 4.2.24

ondulit[e2] de gla[c5]ure ............................... 4.2.30

ovalit[e2] des tubes .................................... 4.3.11

rayure .................................................. 4.2.29

rupture de d[e2]cor ..................................... 4.2.6

segr[e2]gation .......................................... 4.2.4

siccit de gla[c5]ure .................................... 4.2.27

sous cuisson de la chaux ................................ 4.4.3

sous-extinction ......................................... 4.3.19

soufflures .............................................. 4.3.4

surcuisson de la chauch ................................. 4.4.4

surcuisson d'un produit ................................. 4.3.5

surface ondul[e2]e du tronc ............................. 4.3.8

t[a2]che ............................................... 4.2.1

t[a2]che de fum[e2]e .................................... 4.2.11

tche noire .............................................. 4.2.2

train[e2]e .............................................. 4.2.34

- 20 -


Абeтковий покажчик російських термінів

балласт в известняковой муке ............................ 4.4.5

включения неволокнистые "корольки" ...................... 4.4.1

вмятина ................................................. 4.3.9

волнистость глазури ..................................... 4.2.30

вскипание глазури ..................................... 4.2.21

выплавка ................................................ 4.2.10

дефект .................................................. 4.1

дутик ................................................... 4.3.4

задувка ................................................. 4.2.11

засорка ................................................. 4.2.18

изгиб продольный ........................................ 4.3.10

искривление грани ....................................... 4.2.26

искривление труб ........................................ 4.3.16

косоугольность .......................................... 4.2.24

кривизна ................................................ 4.2.25

место шлифовки .......................................... 4.2.35

место остеклованное ..................................... 4.2.32

мушка ................................................... 4.2.2

накол ................................................... 4.2.15

налипы .................................................. 4.3.17

наплыв .................................................. 4.2.20

натек ................................................... 4.2.34

недогас ................................................. 4.3.19

недожог извести ......................................... 4.4.3

недожог изделия ......................................... 4.3.6

недожог красок .......................................... 4.2.8

непараллельность ........................................ 4.3.3

непрямолинейность грани изделия ......................... 4.3.2

непрямолинейность ребер изделия ........................ 4.3.1

облопки ................................................. 4.3.7

овальность труб ......................................... 4.3.11

отбитость ............................................... 4.2.17

отклонения от номинальных размеров предельные ........... 4.3.15

отскок глазури .......................................... 4.2.22

пережог извести ......................................... 4.4.4

пережог изделия ......................................... 4.3.5

плешина ................................................ 4.2.14

поверхность ствола волнистая ............................ 4.3.8

посечка ................................................ 4.2.3

примеси в меле .......................................... 4.4.2

прыщ .................................................. 4.2.16

пятно .................................................. 4.2.1

разнотолщинность ........................................ 4.2.33

разрыв декора ........................................... 4.2.6

расслоение .............................................. 4.2.4

резка косая ............................................. 4.3.14

сборка глазури .......................................... 4.2.13

скорлупа яичная ......................................... 4.2.23

слипыш ................................................ 4.2.19

смешение декора ......................................... 4.2.12

смятие шипов ............................................ 4.3.13

сухость глазури.......................................... 4.2.9

треск холодный........................................... 4.2.31

трещина венчиковая ...................................... 4.3.18

трещина закрытая ........................................ 4.2.28

трещина открытая ........................................ 4.2.27

царапина ............................................... 4.2.29

цек ..................................................... 4.2.5

чешуйчатость поверхности ................................ 4.3.12

щербины и зазубрины .................................... 4.2.7

- 21 -


Ключові слова:

видуток, дефект, задування, зліпок, лускатість поверхні, наплив,

натік, облуплення, посічка. розшарування, цек

Примітка.

*/ цифри за літерами в квадратних дужках

відповідають значенням в таблицівідповідності символів

e:\!сайт\зодчий документы\а.1.1 система стандартизации и нормирования в строительстве\gmcimvol.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал