Державний стандарт україни система розроблення та поставлення продукції на виробництво правила виконання дослідноPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4
Етапи виконання робіт
Стадія розроблення
Розроблення попереднього проекту технологічної документації
Визначення складу та розроблення ТД для виготовлення і випробування макетів або експериментальних зразків, технологічного обладнання, оснащення та апаратури.
Вибір сировини і допоміжних матеріалів
Виготовлення і випробування макетів або експериментальних зразків, розроблення попереднього проекту ТД із наданням документам літери «П»
Розроблення документації дослідного зразка (дослідної партії)
Розроблення технологічної документації, призначеної для виготовлення і випробування дослідного зразка (дослідної партії) без присвоєння літери
Виготовлення і попередні випробування дослідного зразка (дослідної партії)
Коригування ТД за результатами виготовлення та попередніх випробувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням ТД літери «О»
Приймальні випробування дослідного зразка (дослідної партії)
Коригування ТД за результатами приймальних випробувань дослідного зразка
(
дослідної партії) з наданням ТД літери «О
1
»
7.2
Зміст робіт на стадії «Технічна пропозиція»
7.2.1
Стадію «Технічна пропозиція» проводять під час виконання найбільш важливих, складних
ДКР, якщо це передбачено ТЗ.
Технічну пропозицію розробляють згідно з ГОСТ 2.118 із метою визначення додаткових або уточнених вимог до виробу, які неможливо було встановити у ТЗ.
У загальному випадку під час розроблення технічної пропозиції виконують такі роботи:
- виявлення варіантів можливих рішень розроблення продукції;
- перевірку патентної ситуації згідно з ДСТУ 3575 та конкурентоспроможності розроблювальної продукції;
- перевірку відповідності варіантів вимогам і показникам технологічності, техніки безпеки виробничої санітарії;
- порівняльне оцінювання розглядуваних варіантів;
- вибір та обгрунтування оптимального варіанта виробу, встановлення вимог до виробу.
За результатами розроблення технічної пропозиції виконують документи, які визначені у ТЗ
і «Переліку конструкторських документів...» (додаток Г).
7.2.3
Зміст та вимоги до оформлення документів визначені у ГОСТ 2.118. Результати робіт

ДСТУ 3974
-2000 глядають на науково-технічній раді організації - виконавця ДКР і оформляють протоколом.
7.2.4
Закінченням стадії «Технічна пропозиція» вважають дату затвердження комплекту документації та підписання акту приймання.
7.3
Зміст робіт на стадії «Ескізний проект»
7.3.1
Ескізний проект розробляють згідно з ГОСТ 2.119, якщо це передбачено ТЗ або протоколом розглядання технічної пропозиції.
Метою стадії є встановлення принципових (конструкторських, схемних тощо) рішень, які дають загальне уявлення про принцип роботи і побудови виробу, коли це доцільно зробити до ізроблення технічного проекту або робочої документації.
7.3.2
У загальному випадку, крім перелічених у таблицях 1 та 2 робіт, під час розроблення екізного проекту виконують такі роботи:
- перевірку принципів роботи виробу і його складових частин на макетах або експериментальних зразках;
- розрахунки та обгрунтування стикових параметрів складових частин виробу;
- оцінювання виробу на технологічність, можливість метрологічного контролю, відповідність показникам стандартизації та умовам уніфікації, вимогам дизайн-ергономіки і технічної естетики, техніки безпеки та виробничої санітарії;
- порівняльне оцінювання і вибір оптимального варіанта з його обгрунтуванням, підтвердження або уточнення вимог до виробу, технічних характеристик, показників якості та конкуренто-спроможності виробу,
- розроблення варіантів дизайн-ергономічного та кольорофактурного рішення створеного виробу, питань пакування та транспортування;
- складання переліку ПКВ, що дозволені до застосування у виробі, а також нових комплек- тувальних виробів і матеріалів, які розробляють інші підприємства і організації;
- складання переліку спеціальних технологічних процесів, що підлягають розробленню;
- складання переліку конструкторських, технологічних і експлуатаційних документів, що підлягають
- розробленню на наступних етапах ДКР;
- складання переліку робіт, які слід виконати на наступній стадії ДКР із метою доповнення або уточнення робіт, що встановлені ТЗ
Конкретний склад документації, що розробляється на стадії ескізного проекту, встановлюють у ТЗ відповідно до «Переліку конструкторських документів...» (додаток Г).
7.3.3
Копію ескізного проекту ДКР разом із ухвалою НТР розсилають, за необхідності, замовнику головній організації з виду продукції, головним організаціям стандартизації і метрології на відгук або експертизу Дозволено розглядати ескізний проект у головного виконавця із запрошенням представників зазначених організацій.
7.3.4
Після завершення робіт на стадії розглядають комплект документів на НТР організації- виконавця. Завершенням стадії вважають дату затвердження та приймання ескізного проекту, якщо це передбачено ТЗ.
7.4
Зміст робіт на стадії «Технічний проект»
7.4.1
Технічний проект розробляють у випадках, коли це передбачено ТЗ, протоколом розглядання технічної пропозиції чи ескізного проекту, якщо вони розроблялися.
Технічний проект розробляють відповідно до ГОСТ 2.120 із метою виявлення остаточних конструкторських і технологічних рішень, які дають повну уяву про конструкцію і технологію виробу,

ДСТУ 3974
-2000 коли це доцільно зробити до розроблення робочої документації.
7.4.2
Під час розроблення технічного проекту в загальному випадку, крім робіт, перелічених у таблицях 1 і 2 виконують таке:
- визначають остаточне конструкторське рішення виробу і його основних складових частин;
- виконують необхідні розрахунки, що підтверджують техніко-економічні показники та показники надійності виробу;
- виконують необхідні функціональні та принципові схеми, погоджують із замовником або основним споживачем габаритні та установчі розміри виробу;
- проводять аналіз конструкції виробу на технологічність в умовах конкретного виробництва з урахуванням наявного та розроблюваного обладнання чи потреби його придбання; розробляють метрологічне забезпечення:
- виконують, за необхідності, додаткове випробування макетів або експериментальних зразків і завершують розроблення кінцевого дизайн-ергономічного та кольорофактурного вирішення виробу;
- проводять оцінювання виробу на відповідність вимогам ергономіки, дизайну та технічної естетики, вимогам до транспортування, зберігання, монтажу на місці його застосування, а також експлуатаційних можливостей (взаємозамінності, зручності обслуговування, ремонтоздатності, стійкості до впливу зовнішніх чинників, швидкого усунення несправностей, забезпеченості засобами контролю технічного стану тощо);
- виконують перевірку патентної ситуації і конкурентоспроможності виробу, забезпечення вимог щодо стандартизації і уніфікації виробу, необхідності придбання ПКВ і розроблення нових приладів, відповідності вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії;
- уточнюють перелік робіт, які необхідно провести на стадії розроблення робочої документації на додаток до вимог ТЗ;
- визначають технічний рівень продукції.
7.4.3
Завершують роботи за стадією «Технічний проект» оформленням комплекту документів із літерою «Т».
7.4.4
Після завершення робіт на стадії проводять розглядання технічного проекту на НТР
Результати розглядання оформляють ухвалою НТР і подають на затвердження керівнику органі-зації- виконавця. За необхідності,технічний проект розсилають на відгук або експертизу організаціям, зазначеним у 7.3.3.
7.4.5
У разі необхідності, науковий керівник ДКР складає план-графік коригування матеріалів згідно із зауваженнями НТР.
7.4.5
Датою завершення стадії є дата затвердження і прийняття технічного проекту.
7.5
Зміст робіт на стадії «Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва»
Метою стадії є розроблення комплектів КД та ТД, необхідних і достатніх для виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції з подальшим наданням документації літери «О
1
».
Стадію виконують за один або декілька етапів, які визначають у ТЗ на ДКР. У загальному випадку стадію виконують за три етапи, які наведені у 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3 цього стандарту.
7.5.1
Зміст робіт на етапі «Розроблення РКД для виготовлення дослідного зразка»
7 5.1.1
У загальному випадку етап передбачає виконання таких робіт:
- розроблення КД для виготовлення і випробувань дослідного зразка, засобів технологічного оснащення і контрольно-вимірювальної апаратури;

ДСТУ 3974
-2000
- повне комплектування розробленої документації;
- необхідні електричні розрахунки і розрахунки міцності;
- складання комплекту карт оцінки правильності застосування виробів;
- розроблення переліку продукції, що підлягає вхідному контролю і методики перевірки;
- забезпечення технологічності конструкції, точності виготовлення продукції та її складових частин;
- розроблення проектів ТУ на продукцію та її складові частини;
- розроблення маршрутно-поопераційних карт, технологічних процесів на складні деталі, складальні одиниці для забезпечення заданої у ТЗ трудомісткості та передачу їх виробнику для організації серійного виробництва;
- розроблення програм, алгоритмів і тестів, що необхідні для випробування і опрацювання виробу, який входить до автоматизованих систем;
- уточнення норм витрат комплектувальних виробів і матеріалів.
Конкретний склад КД визначають у ТЗ на ДКР згідно з «Переліком конструкторських документів...»
(
додаток Г).
7.5.1.2
Розроблення ТД, яка призначена для створення технологічного процесу, за формою повинне відповідати вимогам ЕСТД (ГОСТ 3.1102, ГОСТ 3.1119) і містити ТУ, маршрутні та операційні карти, відомості, інструкції і КД, які необхідні для виконання монтажу, технологічного оснащення і налагодження технологічного процесу.
7.5.1.3
Правила розроблення технологічної документації для матеріалів і речовин встановлює виконавець за погодженням із замовником та споживачем із урахуванням специфіки продукції і організації її виробництва.
7.5.1.4
Закінченням розроблення РКД є дата затвердження акта здачі-приймання етапу та комплекту оригіналів КД і ТД, розмноження необхідної кількості примірників копій для передачі їх виготовлювачу дослідного зразка, якщо це передбачено ТЗ.
7.5.2
Зміст робіт на етапі «Виготовлення дослідного зразка і проведення попередніх випробувань»
7.5.2.1
Етап виконують із метою перевірки на дослідних зразках продукції відповідності розробленої РКД вимогам ТЗ.
7.5.2.2
На етапі виконують такі роботи:
- виготовлення дослідного зразка;
- проведення попередніх випробувань дослідного зразка;
- коригування РД за результатами виготовлення та попередніх випробувань із присвоєням РД літери «О».
7.5.2.3
Дослідний зразок виготовляють із метою:
- остаточного визначення технічних і експлуатаційних характеристик розроблюваної продукції під час проведення випробувань;
- перевірки і доопрацювання РД;
- визначення достатності розробленої РД для поставлення продукції на виробництво.
7.5.2.4
Виготовлення дослідних зразків виконують за РКД з одночасним виготовленням мінімально необхідного технологічного оснащення і нестандартного вимірювального обладнання.
Виготовлення функціональних частин і комплексне налагодження дослідного зразка супроводять коригуванням РД.

ДСТУ 3974
-2000 7.5.2.5
Закінчення робіт із виготовлення і налагодження дослідного зразка для подання його до попередніх випробувань оформляють актом (додаток Д), який затверджує керівник підприємства
(
організації) - виробника дослідного зразка. Акт є підставою для подання зразка до попередніх випробувань.
Обсяг та зміст випробувань, необхідних для запобігання поставлення на виробництво недо- опрацьованої і недостатньо надійної продукції, визначає головний виконавець (виконавець) із урахуванням її новизни, складності, особливостей її виробництва та застосування.
Дослідні зразки дозволено не виготовляти для поодинокої і дрібносерійної продукції, а також. під час модернізації та модефікації серійної продукції за умови, що результати попередніх випробувань і експлуатації достатні для оцінювання її властивостей.
Попередні випробування поодинокої продукції проводять на її моделях, макетах і складових частинах, а до приймальних випробувань подають її головний зразок. Роль дослідного зразка дрібносерійної продукції виконує її головний зразок, який подають до приймальних випробувань і після необхідного доопрацювання поставляють замовнику.
За згодою замовника до приймальних випробувань замість дослідного може бути поданий експериментальний зразок, який повинен бути придатним для виконання всіх функцій, передбачених призначенням розроблюваної продукції.
У разі розроблення типорозмірного ряду продукції обмежуються виготовленням та приймальними випробуваннями дослідних зразків типових представників ряду за умови, що результати випробувань беззастережно приймають для всього ряду.
Наведені рішення зазначають у ТЗ на ДКР.
7.5.2.6
Випробування дослідних зразків (дослідних партій) на відповідність їх вимогам безпеки, охорони здоров'я населення та природи проводять, за необхідності, незалежними лабораторіями, акредитованими в національному органі з питань стандартизації, метрології та сертифікації.
7.5.2.7
Результати випробувань реєструють протоколами, на підставі яких складають акт попередніх випробувань дослідного зразка (додаток Е). За актом попередніх випробувань приймають рішення про надання РД літери «О».
Акт попередніх випробувань дослідного зразка після підписання комісією, яка проводить випробування, погоджують із виробником (за його наявності) і затверджують у виконавця ДКР.
7.5.2.8
Із метою коригування РД за результатами попередніх випробувань і доопрацювання дослідного зразка виконавець ДКР розробляє, за необхідності, заходи і затверджує після погодження з виробником.
7.5.2.9
Закінчення коригування РД і доопрацювання дослідного зразка оформляють актом
(
додаток Ж), який погоджує виробник дослідного зразка і затверджує виконавець. Після затвердження акта виконавець ДКР сповіщає замовника (основного споживача) і виробника про готовність ДКР до приймання повідомленням (додаток И).
7.5.3
Зміст робіт на етапі «Приймальні випробування дослідного зразка (дослідної партії).
Коригування КД за результатами доопрацювання дослідного зразка (дослідної партії) з наданням документам літери «О
1
»
7.5.3 1
Метою етапу є виконання у загальному випадку, крім наведених у таблицях 1 та 2 таких підсумкових робіт:
- розглядання та затвердження ПМ і програми приймання ДКР;
- проведення приймальних випробувань;

ДСТУ 3974
-2000
- погодження комплекту РКД, проекту ТУ та надання РКД літери «О
1
»;
- оцінювання відповідності розробленої продукції вимогам ТЗ, можливості її застосування ля поставлення на виробництво;
- складання акта приймання ДКР.
7.5.3.2
Приймання ДКР здійснює приймальна комісія згідно з програмою, яку складає виконавець
ДКР і затверджує замовник Приймальну комісію призначають наказом (розпорядженням) замовника
ДКР у місячний термін після одержання повідомлення (сповіщення) про готовність ДКР о приймання.
Копію наказу (розпорядження) із запрошенням членів комісГі виконавець ДКР надсилає відповідним організаціям і підприємствам із умовою одержання ними не пізніше 10 діб до початку роботи комісії.
Складові частини ДКР приймає головний виконавець ДКР.
7.5.3.3
До складу приймальної комісії входять представники замовника, основного споживча, виконавця ДКР, представники підприємства-виробника, а також інших зацікавлених організацій за пропозицією замовника та головного виконавця.
Головою комісії призначають представника замовника, а за його відсутності — основного поживача продукції.
7.5.3.4
До приймання ДКР у загальному випадку подають:
- програму приймання;
- затверджене ТЗ на ДКР;
- дослідний зразок (дослідну партію) продукції;
- акт попередніх випробувань дослідного зразка (дослідної партії);
- проект програми та методики приймальних випробувань дослідного зразка;
- акт про завершення доопрацювання дослідного зразка та коригування РД;
-
РКД із літерою «О», в тому числі експлуатаційну документацію і проект ТУ;
- довідку щодо наявності розробленої документації на технологічне, контрольно-вимірювальне обладнання і технологічне оснащення;
- експертні висновки державних природоохоронних, санітарних органів та органів охорони зпеки праці, за необхідності;
- карту технічного рівня, за необхідності, що повинно бути зазначено в ТЗ.
7.5.3.5
Під час проведення приймальних випробувань окрім ПМ використовують стандарти а методи випробувань відповідного виду продукції, визначених характеристик та властивостей безпечності, токсичності, надійності тощо).
7.5.3.6
За ухвалою приймальної комісії окремі результати попередніх випробувань дослід-го зразка можуть бути визнані задовільними і на приймальних випробуваннях не перевірятися.
Комісія визначає необхідні обсяги доопрацювання дослідного зразка, КД і ТД, можливість надання
КД літери «О
1
»
і пропозиції щодо поставлення продукції на виробництво.
Рекомендація щодо виготовлення установчої серії фактично означає необхідність освоєння виробництва, яке закінчують кваліфікаційними випробуваннями.
Якщо продукція не може бути рекомендована для поставлення на виробництво у такому виконанні, то в акті зазначають подальший напрямок робіт щодо вдосконалення продукції та обгрунтовують необхідність проведення повторного приймання або припинення подальших робіт із розроблення цієї продукції.
7.5.3.8
Завершення коригування КД і доопрацювання дослідного зразка оформляють актом

ДСТУ 3974
-2000 додаток Ж), який погоджують із виробником і затверджують у виконавця ДКР.
7.5.3.9
За результатами приймання ДКР складають акт приймання ДКР (додаток К), який дозволом для впровадження продукції у виробництво в цілому, а також її складових частин разі їх самостійної поставки.
7.5.3.10
Дослідні зразки засобів вимірювальної техніки підлягають державним випробуванням, які повинні відповідати вимогам ДСТУ 3400.
7.5.3.11
Закінченням ДКР вважають дату затвердження акта приймання і звітної документації. До звітної документації належать комплекти технічної документації, які оформляють згідно з чинними стандартами, а також проміжні звіти за етапами та заключний (підсумковий) звіт, який складають згідно з ДСТУ 3008. Необхідність розроблення звітів зазначають у ТЗ на ДКР або договорі на її виконання.
7.6
Реєстрація та облік ДКР
7.6.1
Реєстрацію та облік ДКР виконують відповідно до правил державної реєстрації та обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, визначених органом державної реєстрації, поданням до нього РК, ОК та заключного звіту.
7.6.2
По одному примірнику РК, ОК та зареєстрованого звіту передають на зберігання замовнику та виконавцю ДКР.
7.6.3
Звіт про патентні дослідження, якщо вони проводилися, долучають до комплекту звітних документів.
7 6.4
Рішення щодо необхідності реєстрації ініціативної ДКР приймає її виконавець.
7.7
Реалізація результатів ДКР
7.7.1
Реалізацією результатів ДКР є поставлення створеної продукції на виробництво, яке виконують згідно з ГОСТ 15.001, ГОСТ 15.009, ДСТУ 3627.
7.7.2
Передачу НТП для її застосування і поставлення на виробництво здійснює замовник залежно від її призначення з урахуванням рекомендацій приймальної комісії, додержанням вимог чинних документів щодо прав на інтелектуальну власність та умов договору на виконання ДКР.
7.7.3
Підготовлення та освоєння серійного виробництва продукції виробник починає не пізніше стадії розроблення технічного проекту із залученням, за необхідності, виконавця ДКР.
Освоєння виробництва містить виконання заходів щодо опрацювання технології та підготовлення персоналу до випуску продукції.
Рішення щодо використання технічної документації для підготовки виробництва до її затвердження приймають виконавець ДКР та виробник продукції.
7.8
Припинення ДКР
7.8.1
Виконання ДКР припиняють у випадках, якщо в процесі створення НТП виявилася недоцільність подальшого проведення робіт через неминучість одержання негативного результату або якщо ДКР втратила свою актуальність.
7.8.2
Підставою для припинення ДКР є рішення керівника організації, який підписав (затвердив) документ на її виконання.
7.8.3
Рішення щодо використання результатів прийнятих етапів ДКР, спеціального устатковання та залишків матеріалів, які придбані виконавцями ДКР за кошти державного бюджету, примас замовник.

ДСТУ 3974
-2000
ДОДАТОК А
(
рекомендований)
Форма заявки на виконання ДКР
ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ ДКР
1.
Назва ДКР____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.
Повна та скорочена назва організації головного виконавця і його підпорядкованість________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.
Назва організацій - виконавців складових частин ДКР_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.
Мета виконання ДКР___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5.
Назва кінцевої науково-технічної продукції ДКР__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6.
Споживачі науково-технічної продукції та сфери її застосування___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7.
Основні проблеми, які вирішує ДКР______________________________________________________________
Висновки про конкурентоспроможність продукції за результатми порівняння
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9.
Терміни виконання ДКР ________________________________________________________________________
( початок –кінець)
Назва техніко- економічного показника
Одиниця виміру
Значення показника продукції передбаченої ДКР модель, рік освоєння, джерело інформації кращої в
Україні кращої в СНД кращої у світі
1 2
3 4
5 6
8.
Переваги науково
- технічної продукції ДКР над аналогами, що існують


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал