Державний стандарт україни система розроблення та поставлення продукції на виробництво правила виконання дослідноPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

ДСТУ 3974
-2000 6
РОЗРОБЛЕННЯ ТЗ НА ПРОВЕДЕННЯ ДКР І ЇЇ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
6.1
Загальні вимоги
6.1.1
Технічне завдання на ДКР є основним вихідним документом для розроблення продукції, який містить техніко-економічні вимоги до продукції, що визначають її споживчі властивості ефективність використання, а також перелік документів, порядок здавання і приймання результатів
ДКР.
Дозволено замість ТЗ використовувати зразок продукції, призначеної для відтворення, а для
ініціативних ДКР — будь-який документ, який має необхідні і достатні вимоги для розроблення продукції.
6.1.2
Рішення щодо розроблення ТЗ замовник приймає на підставі розглядання та експертизи заявок стосовно проведення ДКР
6.1.3
Конкретний зміст ТЗ. порядок його розроблення і затвердження визначають замовник
і виконавець, а під час ініціативного розроблення — виконавець. До розроблення ТЗ можуть залучатися інші зацікавлені організації (підприємства): виробник, головна організація з виду продукції, зовнішньо-торговельна організація, організація-проектувальник, монтажна організація тощо.
Під час видання доручення на розроблення ТЗ замовник визначає вихідні вимоги у формі головних завдань, показників та характеристик, яким повинні відповідати результати ДКР. Доручення на розроблення ТЗ замовник може дати декільком потенційним виконавцям для подальшого розглядання та приймання на конкурсній основі
6.1.4
Якщо у складі робіт передбачено розроблення НД, ТЗ на НД розробляють окремо
6.1.5
Розроблення ТЗ на автоматизовану систему виконують згідно з ГОСТ 34.602.
6.1.6
ТЗ розробляють на основі наукового прогнозування та перспектив подальшого розвитку, результатів виконання попередніх досліджень і експериментальних робіт, аналізу патентної, науково-технічної документації, інформаційних матеріалів щодо новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, а також досвіду попереднього розроблення та експлуатації аналогічної продукції.
Необхідність проведення тих або інших робіт, які передують розробленню ТЗ, визначає замовник за участі розробника.
6.1.7
Під час розроблення ТЗ ураховують НД, які чинні у певній галузі.
6.1.8
Розроблення ТЗ і його погодження у випадку ініціативної ДКР є цілком прерогативою її виконавця.
6.1.9
Термін розроблення ТЗ у загальному випадку не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення щодо проведення ДКР. У технічно обґрунтованих випадках інший термін розроблення ТЗ встановлює замовник.
6.2
Розроблення, викладення та оформлення ТЗ
6.2.1
ТЗ на ДКР чи складову частину ДКР установлює: мету розроблення і призначення зразка продукції, яку розробляють або модернізують, сукупність технічних, техніко - економічних, спеціальних та інших вимог, які пред'являють до зразка, етапи ДКР і, за необхідності, терміни їх виконання
ТЗ на ДКР розробляють згідно з ГОСТ 15.001. Титульний і останній аркуші ТЗ на ДКР виконуютьзгідно з додатками Б і В відповідно.
6.2.2
У загальному випадку ТЗ на ДКР містить такі розділи:
- назва ДКР, шифр і підстава для виконання ДКР;
- виконавці ДКР;

ДСТУ 3974
-2000
- виробник;
- мета виконання ДКР і призначення продукції;
- склад продукції;
- технічні вимоги;
- техніко-економічні вимоги;
- вимоги до сировини, матеріалів і ПКВ;
- вимоги до консервації, пакування і маркування;
- спеціальні вимоги;
- вимоги до розроблюваної документації;
- стадії і етапи ДКР;
- порядок приймання ДКР і матеріали, які подають під час закінчення етапів і ДКР у цілому;
- вимоги щодо технічного захисту ІзОД, за необхідності;
- додатки.
Залежно від специфіки ДКР та призначення продукції дозволено доповнювати ТЗ іншими ззділами або вилучати окремі розділи.
У випадках, коли вимоги за якимось із розділів не визначають, у цьому розділі зазначають «не передбачено».
6.2.2.1
У розділі «Назва ДКР, шифр і підстава для виконання ДКР» зазначають повну назву, шифр
ДКР і назву документа, який с підставою для виконання ДКР. його номер, дату підписання
(
затвердження) та організацію, яка затвердила документ.
6.2.2.2
У розділі «Виконавці ДКР» зазначають підприємство, організацію — головного виконавця, виконавців складових частин ДКР, а також, за наявності, номер і дату документа, яким погоджена їх участь у роботі.
6.2.2.3
У розділі «Виробник» зазначають підприємство - виробника дослідного зразка (дослідної партії), а також головного виробника серійної продукції, яка розробляється. Якщо підприємство- виробник призначене на етапі розроблення ТЗ, зазначають номер і дату документа, за яким погоджена його участь у роботі.
6.2.2.4
У розділі «Мета виконання ДКР і призначення продукції» зазначають мету виконання ДКР, функціональне призначення продукції, її новизну, конкурентоспроможність, коротку характеристику сфери використання.
6.2.2.5
У розділі «Склад продукції» перелічують основні складові частини продукції або находять вимоги до її складу та призначення складових; чдстин. за необхідності
Для продукції, що має декілька модифікацій (варіантів поставки або використання), які відрізняються кількістю складових частин, визначають склад кожної модифікації. Дозволено остаточне визначення складу продукції на етапі ескізного або технічного проектування.
Якщо в продукції застосовують розроблені іншими підприємствами складові частини або 1КВ, то, за необхідності, у розділі перелічують позначення КД і тримача їхніх оригіналів, а для 1КВ — позначення
КД і код згідно з державним класифікатором видів економічної діяльності.
6.2.2.6
У розділі «Технічні вимоги» перелічують вимоги і норми, технічні характеристики та показники, які визначають призначення, умови експлуатації і можливості застосування продукції.
У розділі у загальному випадку викладають вимоги до таких показників продукції:
- призначення;
- життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і чинників;

ДСТУ 3974
-2000
- надійності;
- конструкції;
- технологічності;
- уніфікації і стандартизації;
- метрологічного забезпечення виробництва й експлуатації, за необхідності;
- дизайну, ергономіки та технічної естетики;
- експлуатації, зручності технічного обслуговування та ремонту;
- безпеки для життя, здоров'я і майна громадян та охорони довкілля;
- сумісності;
- взаємозамінності;
- транспортування і зберігання;
- якості і технічного рівня.
Залежно від призначення продукції дозволено доповнювати розділ іншими підрозділами, з’єднувати або не включати окремі підрозділи.
Окремі вимоги (величини), які не можуть бути визначені під час розроблення ТЗ, записують такій редакції: «Остаточні вимоги (величини) ...уточнюють у процесі роботи і узгоджують із ... етапі ...».
6.2.2.6.1
У підрозділі «Вимоги призначення» наводять:
- технічні характеристики (параметри), які забезпечують виконання продукцією своїх функцій, а також норми і кількісні показники, які визначають ефективність продукції;
- порядок і спосіб взаємодії з об'єктами, які сполучають із продукцією, параметри впливу (сигнали), які діють на продукцію;
-
імовірнісно-часові та інші характеристики і показники (час готовності до використання, с безперервної або циклічної роботи тощо).
6.2.2.6.2
У підрозділі «Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і чинників» водять:
- кліматичні чинники, до яких продукція мас бути стійкою і життєздатною;
- механічні та хімічні впливи, до яких продукція має бути стійкою і міцною;
-
інші чинники, до яких продукція повинна бути стійкою.
6.2.2.6.3
У підрозділі «Вимоги надійності» наводять:
- показники надійності;
- критерії відмов і граничного стану продукції, стосовно до якого встановлюють показники безвідмовності, тривалості і збереженості;
- вимоги до конструктивних і експлуатаційних способів забезпечення надійності.
6.2 2.6.4
У підрозділі «Вимоги до конструкції» виробу наводять:
- основні конструкційні вимоги до продукції і її складових частин, габаритні і приєднувальні розміри;
- спосіб кріплення;
- засоби регулювання і органи настроювання;
- вид виконання (блочний, моноблочний);
- масу виробу і обмеження щодо маси складових частин;
- використання базових конструкцій та виробів;
- вимоги до конструкційної пристосованості продукції до консервації.
6.2.2.6.5
У підрозділі «Вимоги технологічності» наводять:
- вимоги до виробничої, експлуатаційної і ремонтної технологічності, які забезпечують осягнення

ДСТУ 3974
-2000 заданих показників якості продукції з найменшими витратами на її виробництво, обслуговування та ремонт згідно з ГОСТ 14. 201;
- вимоги щодо використання прогресивних технологічних процесів, застосування уніфікованого, типового устатковання та технологічного оснащення під час виробництва продукції, її експлуатації та ремонту.
6.2.2.6. 6
У підрозділі «Вимоги уніфікації та стандартизації» наводять кількісні проказники щодо стандартизації продукції (коефіцієнти повторюваності, застосовуваності, міжпроектної уніфікації).
6.2.2.6.7
У підрозділі «Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і експлуатації» продукції наводять:
- вимоги до метрологічного забезпечення вимірювань та контролю параметрів продукції;
- обгрунтування вимог до проведення метрологічної експертизи технічної документації, державних приймальних випробувань або метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, за необхідності;
- обгрунтування необхідності розроблення засобів повірки ( калібрування), атестації випро- бного обладнання, розроблення методик виконання вимірювань та проведення їх атестації.
6.2.2.6.8
У підрозділі «Вимоги до дизайну і ергономіки» наводять;
- вимоги до дизайну, які визначають композиційну цілісність, інформаційну і художню виразність, раціональність форми, стилістичну відповідність форми сучасному рівню розвитку техники згідно з
ДСТУ 3943 та ДСТУ 3944;
- загальні ергономічні вимоги до робочих місць під час виконання робіт у положенні стоя-сидячи згідно з ГОСТ 12.2.032 та ГОСТ 12.2.033.
6.2.2.6.9
У підрозділі «Вимоги до експлуатації, зручності технічного обслуговування та ремонту» виробу наводять вимоги щодо:
- умов експпуатації (робочих та граничних);
- експпуатаційних та чергових режимів,
- необхідних запобіжних заходів щодо несанкціонованого застосування;
- системи засобів експлуатаційного контролю;
- видів періодичності, обсягу технічного обслуговування та ремонту (календарний, за ресурсом, за технічним станом тощо);
- зручності складання і розбирання виробу під час технічного обспуговування і ремонту;
- доступності до окремих складових частин виробу під час обслуговування і ремонту без монтажу
інших складових частин;
- складу інструменту і приладдя для проведення технічного обслуговування і ремонту;
- видів комплектів запасних частин та інструменту.
6.2.2.6.10
У підрозділі «Вимоги безпеки життя, здоров'я, майна громадян та охорони довкілля» наводять загальні вимоги безпеки до технології та до конструкції виробу згідно з чинними стандартами, а також до специфіки функціонального призначення виробу, допустимі за рівнем і часом кількісні значення токсичних, канцерогенних та інших шкідливих впливів (механічних, радіаційних, електромагнітних тощо) під час експлуатації продукції, відповідно до загальних санитарно-гігієнічних вимог та положень ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14004.
6.2.2.6.11
У підрозділі «Вимоги сумісності» наводять:
- номенклатуру параметрів електромагнітної сумісності радіо- та радіотехнічних засобів відповідно до ГОСТ 28934 і ДСТУ 2793 та інших нормативних документів, які встановлюють норми допустимих радіозавад;

ДСТУ 3974
-2000
- допустимі кількісні значення параметрів технічних характеристик випадкових радіозавад. може створювати розроблювана продукція;
- кількісні значення параметрів технічних характеристик сприйнятливості (завадозахищеності) до радіозавад розроблюваної продукції;
- методи вимірювань зазначених у ТЗ параметрів.
6.2.2.6.12
У підрозділі «Вимоги взаємозамінності» наводять вимоги щодо забезпечення механічної, функціональної та інформаційної взаємозамінності однойменних складових частин продукції.
6 2.2.6.13
У підрозділі «Вимоги до транспортування і зберігання» наводять: види транспорту (повітряний, залізничний, морський, автомобільний), якими дозволено транспортувати у подальшому продукцію;
- параметри транспортування (допустима швидкість, дальність, атмосферний тиск тощо);
- кліматичні умови під час транспортування;
- умови зберігання продукції, що забезпечують її збереженість, температурний режим зберігання, терміни і порядок переконсервації продукції, за необхідності.
6.2.2.6.14
У підрозділі «Вимоги до якості і технічного рівня» наводять градацію, якій за своїм (нічним рівнем повинна відповідати продукція (переважає світовий рівень, відповідає світову рівню).
6.2.2.7
У розділі «Техніко-економічні вимоги» наводять вимоги щодо автоматизації проектно- конструкторських робіт і технологічної підготовки виробництва, орієнтовну економічну ефективність і термін окупності витрат на розроблення і освоєння виробництва, лімітну вартість, орієнтовну річну потребу у продукції, а також економічні переваги продукції порівняно з найкращимі вітчизняними і зарубіжними аналогами.
6.2.2.8
У розділі «Вимоги до сировини, матеріалів і ПКВ» наводять:
- вимоги до покупних виробів, фарб, матеріалі
- обмеження номенклатури сировини, матеріалів і ПКВ, що їх застосовують;
- вимоги до використання матеріалів і виробів, які дозволені до застосування відповідними документами;
- можливість застосування (обмеження в застосуванні) дефіцитних матеріалів і дорогоцінних металів, порядок їх обліку;
- можливість застосування сировини, матеріалів і виробів невітчизняного виробництва
6.2.2.9
У розділі «Вимоги до консервації, пакування і маркування» наводять вимоги до консервації пакування продукції, варіантів пакування залежно від умов зберігання і транспортування, а також вимоги до марковання, яке наносять на продукцію (місце нанесення, зміст та способ нанесення марковання).
6.2.2.10
У розділі «Спеціальні вимоги» за рішенням замовника можуть бути долучені додаткові спеціальні вимоги до продукції.
6.2.2.11
У розділі «Вимоги до розроблюваної документації» наводять склад КД і ТД на продукцію, спеціальне технологічне обладнання і оснащення, контропьно-вимірювальне і випробувапьне обладнання, зміст інструкції або іншого документа щодо вилучення деталей і складових одиниць, які містять дорогоцінні метали, після списання продукції у брухт.
6.2.2.12
У розділі «Стадії і етапи ДКР» наводять назви стадій і етапів розроблення КД і, за необхідності, терміни їх виконання, зміст робіт, виконавців та назву продукції, яку подають за результатами закінчення кожного етапу.

ДСТУ 3974
-2000
Зміст робіт за стадіями ДКР установлюють згідно з таблицями 1 і 2 та підрозділами 7.2; 7.3; Г.4;
7.5 цього стандарту.
6.2.2.13
У розділі «Порядок приймання ДКР і матеріалів, які подають по закінченні етапів ДКР і у цілому», наводять порядок закінчення та приймання етапів, склад документації, яку подають до приймання і кількість виготовлених дослідних зразків (розмір дослідної партії).
6.2.2.14
У розділі «Вимоги щодо технічного захисту ІзОД» наводять перелік відомостей, що підлягають охороні і конкретні вимоги до розроблення методів і засобів їх технічного захисту згідно з
ДСТУ 3396.0.
6.2.2.15
У «Додатках» наводять КР та, за необхідності, звіт про патентні дослідження, перелік організацій, із якими погоджують ТЗ, розрахунки, основні довідкові матеріали і документи, які підтверджують обгрунтування технічних параметрів виробу порівняно з найкращими вітчизняними та закордонними досягненнями.
6.2.3
ТЗ на ДКР оформляють відповідно до загальних вимог до текстових документів згідно з
ГОСТ 2.105 та ГОСТ 2.301 без рамки, основного напису та додаткових граф, із урахуванням термінології згідно з ДСТУ 3321.
6.2.4
Оформлення ТЗ на розроблення програми або програмного продукту для обчислювальних машин, комплексів і систем виконують відповідно до вимог ГОСТ 19.201.
6.3
Підписання, погодження та затвердження ТЗ на ДКР і її _кладов частини
6.3.1
Оформлення титульного і останнього аркушів ТЗ виконують згідно з додатками Б і В.
Перелік підприємств і організацій, керівники яких підписують і погоджують ТЗ на ДКР, у кожному певному випадку визначають замовник та головний виконавець, а на складові частини — головний виконавець та виконавці складових частин ДКР
6.3.2
У загальному випадку ТЗ на ДКР підписують:
- керівник підприємства, організації - головного виконавця ДКР — на титульному аркуші праворуч, нижче назви ДКР;
- науковий керівник ДКР — на останньому аркуші;
- керівники підрозділів стандартизації і метрології, якщо це встановлено замовником, — на останньому аркуші.
6.3.3
Погодження ТЗ на ДКР у загальному випадку оформляють своїми підписами під грифом
ПОГОДЖЕНО:
- головний споживач — на титульному аркуші ліворуч, вище назви ДКР;
- керівники підприємств, організацій - виконавців складових частин ДКР, за вимогою замовника, — на останньому аркуші;
- керівник підприємства, організації — розробника ТЗ на ДКР, якщо він не є головним виконавцем,
— на останньому аркуші;
- керівник головної організації з виду продукції ДКР і керівники інших організацій, за вимогою замовника, — на титульному аркуші ліворуч, нижче назви ДКР.
Якщо підписи не вміщуються на одному аркуші, то їх переносять на наступний аркуш. 6.3.4
Дозволено погодження ТЗ окремим документом (листом, протоколом), на який роблять посилання під грифом ПОГОДЖЕНО.
6.3.5
Затверджує ТЗ на ДКР своїм підписом під грифом ЗАТВЕРДЖЕНО замовник на титульному аркуші у правому верхньому кутку, вище від назви роботи.
6.3.6
ТЗ на складові частини ДКР затверджує головний виконавець ДКР.

ДСТУ 3974
-2000 6.3.7
Перелік організацій, що підписують і погоджують ТЗ, може змінюватися залежно від специфіки робіт.
6.3.8
Розбіжності, що виникають під час погодження та затвердження ТЗ, розглядає і вирішує замовник з іншими учасниками ДКР на погоджувальних нарадах.
6.4
Внесення змін, облік та зберігання ТЗ
6.4.1
Зміни до ТЗ вносять у випадках:
- уточнення замовником раніше затвердженого ТЗ;
- уточнення виконавцем вимог до ДКР за результатами виконання її етапів.
6.4.2
Зміни в затверджене ТЗ вносять доповненням, яке погоджують і затверджують за тим же порядком, що й основний документ. Дозволено зміни до ТЗ погоджувати тільки з тими організаціям, до компетенції яких воно відноситься.
6.4.3
Після випуску доповнення на титульному аркуші ТЗ нижче рядка «Шифр, індекс» роблять позначення «Діє з доповненням № ».
6.4.4
Терміни виконання робіт на етапах під час зміни ТЗ переглядають тільки в тому випадку. коли зміни призводять до переробки вже виконаної частини робіт або до зміни обсягу робіт.
6.4.5
Облік ТЗ із грифом таємності виконують згідно з вимогами чинного законодавства щодо збереження державної таємниці.
6.4.6
Оригінал затвердженого ТЗ є складовою частиною договору, і зберігають його у заявника, а другий його примірник — у головного виконавця разом із договором на виконання ДКР.
6.4.7
Термін зберігання ТЗ — до зняття продукції з виробництва.
6.4.8
Інформація, що викладена у ТЗ, є конфіденційною, її розмноження, розсилання стороннім організаціям, ознайомлення з нею будь-кого без дозволу осіб, що затвердили ТЗ, заборонені.
7
ЗМІСТ РОБІТ НА СТАДІЯХ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ ДКР
7.1
Стадії розроблення та етапи виконання робіт
7 1.1
Проведення ДКР здійснюють за стадіями та етапами.
Кожна стадія розроблення КД вирішує певні завдання, що необхідні для успішного проведення наступної стадії. Зміст та порядок виконання робіт на стадіях повинні відповідати вимо-ім ГОСТ 2.103 та ДСТУ 3944 і цього стандарту.
7.1.2
Типові стадії та етапи виконання робіт наведено в таблиці 1.

ДСТУ 3974
-2000 7.1.3
Стадії розроблення технологічної документації, що її застосовують для технологічних процесів виготовлення виробів, визначають згідно з ГОСТ 3.1102 залежно від стадій розроблення конструкторської документації.
7.1.4
На стадії розроблення КД «Технічна пропозиція» технологічну документацію не роз-
ібляють Залежно від необхідності, розроблення технологічної документації починають на ста- лях розроблення ескізного або технічного проекту, що визначають у ТЗ на ДКР.
7.1.5
На стадіях розроблення КД «Ескізний проект» і «Технічний проект» розробляють ТД
(
Попередній проект», а на стадії «Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії)...» — ТД «Розроблення документації дослідного зразка (дослідної партії)». Типові стадіі розроблення технологічної документації та етапи виконання робіт наведено в таблиці 2.
7.1.6
Залежно від складності ДКР і ступеня її попереднього опрацювання за погодженням замовника з виконавцем дозволено вилучення або поєднання стадій і етапів ДКР та уточнення складу робіт, крім приймальних випробувань, які виділяють у окремий етап.
7.1.7
Конкретний зміст етапів, порядок їх приймання і склад звітної документації за кожним !тапом визначають у ТЗ на ДКР та ТЗ на складові частини відповідно до «Переліку конструкторських документів...» (додаток Г) та ДСТУ 3943.
Стадія розроблення
Етапи виконання робіт
Технічна пропозиція
Добір та узагальнення науково-технічних та патентних документів, підготовка аналітичного огляду
Розролення технічної пропозиції на підставі аналізу науково-технічних, патентних, нормативних документів, маркетингових досліджень ІТЗ на ДКР
Розглядання та затвердження технічної пропозиції з наданням документам літери «П»
Ескізний проект
Розроблення комплекту документів ескізного проекту Виготовлення та випробування макетів або експериментальних зразків, за необхідності
Розглядання та затвердження ескізного проекту з наданням документам літери «Э»
Технічний проект
Розроблення комплекту документів технічного проекту
Розроблення конструкторських рішень виробу та його складових частин
Розглядання та затвердження технічного проекту з наданням документам літери «Т»
Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного
(
масового) чи поодинокого виробництва
Розроблення робочої конструкторської документації, призначеної для виготовлення і випробування дослідного зразка (дослідної партії), без надання літери
Виготовлення і попередні випробування дослідного зразка (дослідної партії)
Коригування КД за результатами виготовлення і попередніх випробувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням літери «0»
Приймальні випробування дослідного зразка (дослідної партії)
Коригування КД за результатами приймальних випробувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням документам літери «0 1
»

ДСТУ 3974
-2000 7.1.8
У разі наявності у ДКР ІзОД інструкцію з технічного захисту розробляють на етапах:
- виконання ДКР — виконавці складових частин ДКР, за наявності, які погоджують її із спо-івачем і затверджують у головного виконавця;
- випробувань — головний виконавець, який погоджує її з керівниками підприємств, установ та організацій, що беруть участь у випробуваннях, і затверджує у замовника.
Таблиця 2 – Стадії розроблення технологічної документації та етапи виконання робіт
Стадії розроблення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал