Державний стандарт початкової загальної освіти про вивчення іноземної мови в початкових классахСкачати 283.89 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір283.89 Kb.
ТипДержавний стандарт
Державний стандарт початкової загальної освіти

про вивчення іноземної мови в початкових классах

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, прийнятого Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462, метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.


Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;
 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;


 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;


 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;


 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);


 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;


 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;


 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;


 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.


На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

Навчальні програми з іноземних мов

для загальноосвітніх навчальних закладів
У 2012/2013 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

 1. Відповідно до базового навчального плану вивчення іноземної мови в першому класі передбачається в обсязі однієї години за програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р. За цією програмою у 2012-2013 навчальному році навчатимуться лише першокласники. Відповідно у наступному – учні других класів і т.д. Таким чином, до 2015-2016 н.р. вся початкова школа перейде на використання даної програми;

 2. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-9 класи», «Перун», 2005 р.;

 3. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;

 4. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», «Перун», 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.Типові навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік

Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються згідно листа Міністерства від 23.05.12 р. №1/9-399 для:

- 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

- 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

- 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

- 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;

Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального плану основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу

Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 година на тиждень.

Основна ціль вивчення іноземної мови в першому класі є пропедевтична (підготовча). Завдання учителя – зацікавити учнів предметом за рахунок використання навчальних, комунікативних, рухливих ігор, дитячих пісень, римівок, лічилок, джазових наспівів, віршиків та підготувати їх до вивчення предмета в класі. Контрольних робіт та перевірки техніки читання в першому класі немає!

Організовуючи навчання в початкових класах, слід урахувати вікові особливості й активно застосовувати ігри як засіб розвитку мовленнєвої діяльності школярів. Необхідно також подбати про здоров’язбережувальні технології.Не допускається в першому класі вивчення граматики (ніяких правил не пояснюється), читання по транскрипції, словникові диктанти, зазубрювання текстів обсягом більше 3-4 речень.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно вимагати від учителів, які викладатимуть іноземні мови в першому класі, щоб вони пам’ятали, що збереження психічного та фізичного здоров’я шести річок є їх основним завданням в процесі викладання предмета.

Не рекомендується перевантажувати учнів зайвими вимогами, які не визначені програмою.

Ключові вимоги програми для 1 класу:


 • з аудіювання – учні лише розрізняють та сприймають прослухане;


 • з усного мовлення – лише відрекомендовують, називають та описують (замість розповідають), мовлення учня має відповідати його віку;


 • з читання – лише озвучують букви алфавіту, слова, словосполучення, повторюють за учителем (замість читають);


 • з письма – лише пишуть літери алфавіту, відтворюють (тобто обводять) графічний образ букв, слів, словосполучень (замість пишуть самостійно чи під диктовку, чи списують).


Вчителі іноземних мов вперше працюватимуть з шестирічками, тому перед ними стоїть важке завдання – детально вивчити психолого-фізіологічні особливості учнів цього віку та організувати діяльність відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

З педагогічної точки зору, на етапі початкової школи особливо важливо контролювати діяльність вчителя щодо розвитку в дітей позитивної мотивації до вивчення іноземної мови та інтересу до пізнання світу навколо. Також учитель повинен формувати в учня здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.
Іншомовна діяльність як новий спосіб спілкування молодшого школяра потребує створення позитивної мотивації, яка є одним із найважливіших психологічних факторів успішності вивчення іноземної мови і ключовим питанням організації навчання молодших школярів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів
Оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів з іноземної мови ведеться у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011р. № 996 «Об’єкти, функції і види контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів» – і є вербальним (оцінними судженнями – можна словами іноземної мови). Воно має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не степеню його невдач. Вчителю іноземної мови в першому класі не рекомендується коментувати відповідь учня на кшталт – «не дуже добре», «слабенько», «погано» та таке подібне. Потрібно добитися від учителя, щоб він враховував, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.
У процесі навчання, зокрема, під час оцінювання, вчителю необхідно виявляти доброзичливість, терпіння, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, а нормативний спосіб оцінювання – із особистісним, порівнюючи виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й з її попередніми успіхами.
Домашні завдання в першому класі при вивченні іноземної мови НЕ ЗАДАЮТЬСЯ. Лише пропонується учневі привітатися чи попрощатися іноземною мовою з членами родини, розфарбувати тематичні картки за вивченою темою, обвести букви, намалювати предмети тощо.
Перелік підручників

для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів


 1. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 2. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 3. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».Навчально-методичне забезпечення
викладання іноземної мови в початковій школі

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 серпня 2012 року № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», у загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. В пункті 2.2 даного документа чітко прописано, що «персональну відповідальність за використання у навчально-виховному процесі навчальної літератури, яка не має відповідного грифа…» несе керівник загальноосвітнього навчального закладу.Щодо використання посібників, які містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків, то вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку при умові, що:

 • посібник має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Календарно-тематичні плани, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, директором закладу освіти не затверджуються. Заступник директора з навчальної частини (за його відсутності директор) лише перевіряє календарно-тематичний план, про що ставить відповідний запис: «Перевірено. Дата. Підпис». Якщо ж гриф МОНМСУ відсутній, тоді даний документ потребує не тільки перевірки, а й затвердження директором ЗНЗ.


Вчителі всіх кваліфікаційних категорій (за виключенням тих, хто працює на довір’ї) повинні самостійно складати конспект (план-конспект) кожного уроку із використанням матеріалів методичних посібників (інших джерел) з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

У поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема (загальна тема), підтема (тема уроку), мета (навчальна, виховна, розвиваюча), тип уроку та обладнання. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку.

Для учнів 1 –го класу загальноосвітніх навчальних закладів підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності:* ГОВОРІННЯ, http://nauch.com.ua/pars_docs/refs/21/20004/20004_html_2a188008.jpg

* ЧИТАННЯ
* АУДІЮВАННЯ,
* ПИСЬМА.
Відповідно до «Закону про загальну середню освіту» (стаття 24) «педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти». Таким чином, викладати іноземну мову в початкових класах може фахівець, у дипломі якого зазначено, що він вчитель англійської/німецької мови, інтегрованих фахів (включаючи іноземну мову) або вчитель початкових класів та іноземної мови.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДОВАНТАЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНШИХ ФАХІВ ГОДИНАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Навчально-методичний апарат підручників з іноземної мови враховує психофізіологічні особливості дітей кожного вікового періоду. Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання.

Зміст підручника з іноземної мови для першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться про: • елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ;

 • уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках;

 • використовувати наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях;

 • використовувати навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою;

 • спілкуватися з іншими дітьми і дорослими;

 • виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати;

 • розігрувати короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.1-й клас початкової школи розглядається як основний етап в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.
35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в 1-му класі планується розділити на 2 півріччя – I півріччя – 16 годин для засвоєння основ фонологічного аспекту мови і 19 годин (II півріччя) на засвоєння звуко-буквених співвідношень.
В обох випадках оволодіння звуковою та буквеною системами іноземної мови відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, які повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції, запропоновані програмою з іноземної мови для 1-го класу.
Знайомство учнів зі звуковою системою іноземної мови повинно відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в умовах комунікативних ситуацій, що являють собою сукупність мовленнєвих та немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвих дій. За принципом схожості типові комунікативні ситуації поєднані за сферами спілкування.

В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме: особистісна, центром якої є сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що охоплює свята та традиції, пов’язані з ними; освітня, сконцентрована навколо знань предметів шкільного побуту.


Маленьким дітям важливо зрозуміти, що іноземна мова пов’язана з якимось іншим способом життя, з конкретними людьми, які живуть в іншій країні та користуються цією мовою. Уже в початковій школі учень повинен знати як привітати друга, вчителя, директора чи завуча, які комунікативні одиниці можна використовувати, реагуючи на прості запитання типу «Як справи», в залежності від ситуації спілкування.
Бажано, щоб і директор, і завуч, зустрівши першокласника в стінах школи, змогли привітатися з ним іноземною мовою та відповісти на його вітання.

Отже, 1-ше півріччя закінчується засвоєнням усієї звукової системи англійської мови і комунікативних одиниць, зумовлених тематикою ситуативного спілкування особистісної сфери (Я, мій друг, сім’я, іграшки).

У 2-му півріччі продовжується формування мовленнєвих вмінь за темами публічної та освітньої сфер спілкування з основним акцентом на вивченні звуко-літерних співвідношень. Засвоєння даних співвідношень не буде викликати труднощів у дітей, тому що вони вже знайомі зі звуками іноземної мови. Новим буде порівняння звуку та літери з однієї сторони, і порівняння літер іноземної та української мов. До цього часу учні 1-го класу вже знають букви рідної мови і вміють читати, тому засвоєння літер іноземної мови буде значно легшим. Тут також будуть доцільними комунікативно-ігрові технології, за допомогою яких учні не тільки засвоюють всі букви алфавіту, але й відтворюють графічні образи слів та словосполучень, частина з яких вже була засвоєна раніше.

На цьому етапі рекомендується використовувати посібник «Читайлик» - автор Гусєва В.О., схвалений комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1-4/18-Г221 від 11.04.11р.).

Закінчується 1-й рік навчання Святом букваря, на якому учні демонструють отримані знання з іноземної мови, уміння і навички в усній формі, на основі комунікативних завдань.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки випускників початкової школи в освітній галузі «Мови і літератури» визначені Державним стандартом початкової загальної освіти. Вимоги до рівня знань та умінь з іноземних мов учнів різних класів знаходяться в чинній програмі під заголовком «Мовленнєва компетенція», причому ці вимоги подано на кінець навчального року, а не на кінець теми, як було у програмі 2-12 класів (2005р.).


З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Поточне оцінювання є обов’язковим на кожному уроці.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми Окремої контрольної роботи для виставлення тематичних оцінок не передбачено!

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом Тематична без дати.

Один раз наприкінці семестру (3-11 класів) після вивчення всіх тем та виставлення тематичних оцінок проводиться контроль за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).
До журналу робиться такий запис:05/12

К-ль

ауд.


18/12

К-ль

чит.


22/12

К-ль

гов.


25/12

К-ль

письм.Примітка: порядок проведення контролю чотирьох видів діяльності встановлює учитель самостійно.

Між контрольними уроками (за потреби) можуть бути уроки з повторення та підготовки до контролю того чи іншого виду діяльності.
Якщо протягом семестру вивчалося, наприклад, три теми, то в кінці семестру

справа в графі «Зміст уроку» робляться відповідні записи: • «Контроль аудіювання з теми ... (1, 2 або 3 – одна з тем семестру за вибором учителя)» (назва теми прописується повністю);

 • «Контроль читання з теми … (1,2 або 3 – але не з тієї теми, по якій контролювалося аудіювання)»;

 • «Контроль говоріння з тем … (1,2 та 3)» (прописуються назви всіх трьох тем, що вивчалися);

 • «Контроль письма з тем … (1,2 та 3)» (аналогічно прописуються назви тем).

Таким чином, контролем будуть охоплені всі теми, які вивчалися протягом семестру.Звертаємо увагу, що «Контроль з аудіювання та читання» проводиться у формі тестування.

Оцінка за семестр виставляється на підставі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Річний бал виставляється на основі семестрових (або скоригованих) не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Оцінка з державної підсумкової атестації, яка переглядалася апеляційною комісією виставляється у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням з першого року навчання (1 клас) рекомендується мати 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі.
Підсумкові контрольні роботи виконуються в окремих зошитах.
В усіх класах початкової школи зошити перевіряються (виправляються помилки) учителем щоуроку, проте в 1 та 2 класах жодного запису в зошит учитель не робить (слова на зразок: добре, гарно і т.д., смайлики та наклейки). Проте в журналі колонка «Зошит» відводиться в кінці кожного місяця.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (3-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються з виставленням оцінок.

В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Перевіряються обидва зошити (простий і з друкованою основою), в кінці місяця у кожному зошиті робиться запис «За ведення зошита …» і ставиться оцінка. В журнал заноситься одна оцінка за ведення двох зошитів.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати дату виконання роботи (число та місяць) – дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято в країні, мова котрої вивчається;

 • після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи або вид роботи, що виконується;

 • між класною та домашньою роботами (і навпаки) пропускається дві стрічки.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Учитель за власним бажанням може перевіряти словники по закінченні кожної теми (ставиться дата і підпис), тоді в кінці семестру виводиться загальна оцінка за ведення словника, яка записується в журнал.
Примітка: словники ведуться учнями 3-11 класів обов’язково за темами, що вивчаються протягом року. Учні 1 та 2 класів словники не ведуть!
Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета». Наприклад:

«Розвиток граматичних навичок в «Present Perfect».

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Підпис робочих зошитів:

English Deutsch

Yuliya Melnyk Julija Melnyk

Form 11 Klasse 11

School of Rivne Schule in Riwne
У зошитах для контрольних робіт пропускається одна стрічка перед іменем та прізвищем дитини і робиться додатковий запис: Tests (для англійської мови) та Kontrollarbeiten (для німецької мови). Для словників у відповідній стрічці замість цих слів пишеться: Vocabulary (анг.), Wörterbuch/Vokabelheft (нім.).

Записи в класних журналах проводяться пастою одного (синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

При вивченні іноземної мови в 1-11 класах учителю необхідно використовувати адіододатки (диски), які зроблять урок цікавим і тим самим підвищать інтерес до вивчення іноземної мови, дадуть змогу дітям почути її носіїв та полегшать засвоєння лексичного матеріалу.

Професійно та методично грамотним є урок в початковій школі, коли учитель використовує різноманітну наочність (бажано різнобарвну), навчальні ігри, фізкультхвилинки, ТЗН та інтерактивні технології, часто посміхається та хвалить учня. Учителю необхідно домогтися, щоб першокласник полюбив його самого та його предмет.
В сучасного майстерного та креативного учителя на кожному уроці всі учні активні, незалежно від їх кількості. Для забезпечення систематичної активності учнів у вчителя має бути створена база зі своїх (чужих) напрацювань: картотека навчальних ігор; роздатковий матеріал; дидактичний матеріал; рекомендації щодо інтерактивних технологій; предмети наочності; збірки пісень та віршів тощо.
2012-2013 навчальний рік є особливим у тому, що вивчення іноземної мови учнями вперше буде відбуватися як в першому класі, так і в другому. Для формування навичок техніки читання англійською мовою в 2-му класі рекомендовано використання посібника «Читайлик», автор В.Гусєва – завідуюча кабінетом методики викладання іноземних мов Вінницького ОІПОПП. Даний посібник може використовуватися і батьками для читання своїм дітям цікавих казок та римівок.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.Забезпечення наступності між початковою та середньою ланками освіти
Дирекції закладу освіти рекомендується посилити увагу до наступності у вивченні іноземної мови (та і не тільки цього предмета) саме початкової та середньої ланок. І це не випадково: дослідження виявили явище стійкого зниження успішності школярів в молодшому підлітковому віці. В свій час В.О.Сухомлинський, порівнюючи результати навчання за рік у початковій школі і в 5-7 класах, виявив семикратне збільшення незадовільних оцінок і п’ятикратне зменшення кількості відмінників.

Сьогодні в Україні лише 28% п’ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової школи. Тому проблема наступності між початковою та середньою ланками освіти залишається актуальною і потребує широкого обговорення в закладі освіти.


Часто вчителі іноземних мов виконують програму лише до четвертого класу, не цікавлячись змістом підручника та вимогами програми наступного – п’ятого. У результаті учні не завжди готові до опанування іноземною мовою: у них не до кінця сформовані навички читання, розуміння прочитаного тексту, письма та аудіювання. Тому вчителі 5-х класів вимушені втрачати певну частку часу на те. Щоб підтягнути учнів до вимог програми, а це впливає на подальший процес навчання.
Рекомендуємо на шкільних методичних об’єднаннях обговорити питання забезпечення наступності між початковою та середньою ланками освіти, використавши при цьому статтю В.О.Гусєвої «Проблеми наступності й безперервності освіти в початковій та середній школі: нотатки з досвіду» (журнал «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012).

Якщо в закладі освіти іноземну мову в початкових та середніх класах читають різні вчителі, потрібно на базі ЗНЗ створити творчу групу цих вчителів, включивши до її складу за наявності шкільного психолога та заступника директора з навчальної частини, та з допомогою комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» спланувати її роботу.


На батьківських зборах обов’язково ознайомити всіх батьків з програмами вивчення іноземної мови в 1-4 класах.
Дирекції школи пропонується поглянути на проблему наступності з боку організації роботи вчителя іноземної мови щодо її вирішення.
Проблеми наступності між початковою та середньою ланками освіти

та можливі шляхи їх розв’язання
Проблеми


Шляхи розв’язанняОрганізаційно-психологічні


1Недостатня наповненість уроку навчальним матеріалом, невиправдано повільний темп уроку, відсутність матеріалів для сильніших учнів, перенесення основної тяжкості засвоєння курсу на домашню роботу.З кожним роком збільшувати обсяг матеріалу і темп навчання; давати додаткові завдання сильним учням; у класі виконувати складніші завдання, а додому задавати легші.

2

Недостатньо організований і чіткий початок уроку, закінчення уроку, виділення додаткового – понад 45 хв. – часу на виконання письмових перевірочних робіт, а тому діти не привчаються швидко включатися в роботу, ефективно і швидко працювати

Привчити дітей починати роботу на уроці по дзвінку, швидко включатися в роботу, не давати окремим дітям додаткового часу на виконання контрольних робіт, закінчувати урок також по дзвінку.


3

Стійка звичка в дітей до надмірної допомоги батьків під час виконання домашніх завдань, творчих робіт

Пояснити батькам четвертокласників, що їхня надмірна допомога наносить шкоду інтелектуальному розвитку їхньої дитини. Включення в уроки завдання, що контролюють ступінь самостійності школярів у виконанні домашніх завдань.


4

Бідність арсеналу й одноманітність методів навчання, невідповідність методичного багажу вчителя реальним навчальним можливостям дітей

Розповсюдження кращого досвіду успішного навчання дітей із застосуванням інноваційних методів і технологій навчання.


5

Пасивність більшості учнів у процесі навчання

Використання форм і методів організації занять, що вимагають від кожного учня активної і усвідомленої участі (в т.ч. парної, групової роботи, інтерактивних методів навчання тощо).


6

Несформованість в учнів уявлення про відмінну усну відповідь «з місця» чи відповідь «біля дошки» (еталону відповіді)

Учителям-предметникам спільно з учителями початкової школи визначити вимоги до відповіді учня і поступово роз'яснювати дітям ці вимоги, враховувати їх, оцінюючи відповіді в 4-му класі.


7

Звичка в дітей одержувати оцінку за будь-які, найменші, короткі або необґрунтовані відповіді.

Добиватися від дітей розгорнених, повних відповідей, чіткої і грамотної мови; не допускати виставляння необґрунтовано високих оцінок за неповні відповіді.


8

Збіднена (аж до кінця навчання в початковій школі) мова вчителя, відсутність динаміки у використанні лексики від 1-го до 4-го класу, «сюсюкання», уникання наукових термінів і понять

Корисне створення і впровадження вчителями-предметниками спільно з вчителями початкової школи словника-програми поступового ознайомлення дітей з науковою лексикою, проведення окремих уроків у початковій школі разом з учителем середніх класів


9

Створення у дітей вчителем і батьками в кінці 4 -го класу психологічного бар'єру – настороженого очікування труднощів навчання в 5-му класі

Знайомство батьків і дітей зі своїми майбутніми вчителями вже в 4 -му класі, проведення предметних свят, олімпіад, змагань, окремих уроків, батьківських зборів спільно з учителями 5-го класу

Загально-дидактичні

10

Недостатня техніка читання, значні проблеми в розумінні тексту через збіднений лексичний запас у частини дітей, невміння ділити текст на смислові частини та аналізувати його.

Постійно пропонувати учням завдання на перевірку знання і розуміння смислу термінів, понять; вести словнички термінів, читати вголос і аналізувати умови завдань, рекомендувати і батькам проводити таку роботу з дітьми вдома.


11

Недостатня швидкість письма, нечіткий почерк у значної частини дітей

Рекомендувати вправи для розвитку м'язів кисті руки, відповідну ручку, продовжувати стежити за правильністю написання букв і цифр, за правильним положенням ручки


12

Нестійкість уваги, слабо розвинена оперативна пам'ять у багатьох дітей

На уроках пропонувати обчислення ланцюжків, удома (під керівництвом батьків) – спеціальні вправи на тренування уваги і пам'яті


13

Недостатня тренованість довготривалої механічної пам'яті

Практикувати письмове опитування правил, пропонувати для запам'ятовування не лише віршовані, а й прозаїчні тексти


14

Елементи псевдонаукових означень понять у процесі навчання, невміння відокремлювати істотне від неістотного

Своєчасно вводити строгі наукові означення понять, практикувати вправи на класифікацію, знаходження істотних ознак.


15

Відсутність в учнів звички звертатися до енциклопедій, довідників, словників, науково-популярної і додаткової навчальної літератури

Використовувати в класі довідкові видання, пропонувати учням завдання по роботі з довідниками і словниками, доручати готувати повідомлення, розповіді, твори за матеріалами додаткової літератури
Підготовка вчителів до проведення інтегрованих уроків

і поєднання різних видів діяльності молодших школярів

Одним із найважливіших методологічних принципів формування наукового світогляду в процесі навчання є активізація творчого мислення, розвиток його самостійності. Учень не навчиться правильно мислити, якщо перед ним не ставляться все більш складніші пізнавальні проблеми. На нашу думку, активізація мислення учня, його аналітичних і творчих можливостей, хоч і не повністю, але головним чином залежить від стилю і методів викладання, від організації пізнавальної діяльності школяра.

Варіативність шляхів досягнення мети навчання й виховання у початковій школі є значною теоретичною та практичною проблемою і залежить від професійної майстерності вчителя. Викладання будь-якого предмета націлене не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності.

Більша частина реального навчально-виховного процесу належить уроку, і тому є очевидним вплив організації процесу навчання на уроці на розширення меж загального розвитку дитини. Учитель, який викладає іноземну мову в початкових класах має вміло керувати пізнавальною діяльністю учнів на уроці. Він має володіти методами і засобами формування позитивної установки, організації оптимальної праці, сприйняття, уваги, мислення, уяви учнів. Для кращого забезпечення наступності між початковою та середньою ланками навчання йому потрібно прагнути більше часу виділити для проблемного методу, самостійної роботи учнів. Учитель чітко й переконливо має інформувати дітей, що і навіщо вони будуть робити на даному уроці. Матеріал пов'язується з певною цікавою проблемою, ставляться проблемні запитання. Важливо пояснити учням значення матеріалу, що вивчається, для практичної діяльності, пізнання інших наук. Вважаємо, що організаційні можливості для посилення пізнавальної діяльності надає інтеграція знань.

Вирішити проблему інтеграції знань можна, лише опираючись на ідею цілісності процесу навчання, тобто єдності його мети, змісту, засобів, методів та організаційних форм. Зокрема, інтегроване навчання сприяє не лише систематичності та наступності у вивченні основ наук, а й підсилює науковість навчання і його зв’язок з практикою, підвищує пізнавальну активність учнів, допомагає у виборі засобів індивідуального підходу і робить знання більш доступними й міцними.
Інтегровані уроки відрізняються від уроків з використанням міжпредметних зв'язків. Особливість інтегрованого уроку в тому, що тут поєднуються блоки знань з різних предметів. Тому вважаємо, що інтегровані уроки допоможуть зрозуміти молодшим школярам, що знання з різних предметів тісно пов’язані, всі вони корисні й цікаві, а тому всі навчальні предмети необхідно вчити, незалежно від того, який учитель буде цей предмет викладати в середніх і старших класах.
Під час проведення інтегрованих уроків учителю доводиться самостійно визначати зміст навчального матеріалу, питому вагу видів діяльності з різних предметів. При цьому важливо усвідомлювати мету цього уроку, як він сприятиме цілісності навчання і формуванню знань учнів. Метою уроків з елементами інтеграції є створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного об'єкта, предмета, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Особливо виразною є продуктивність інтегрованих уроків для формування й удосконалення в молодших школярів мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання відіграє провідну роль на всіх уроках.


Проведення інтегрованих уроків показує, що в шкільне життя вони вносять елементи новизни, сприяють вихованню інтересу до предмета, зменшують перевантаження дітей.
Тому інтеграція є необхідною в початковій школі, бо забезпечує оптимальні умови для розвитку творчої особистості. Адже одночасний контакт учня з різними видами творчої діяльності не тільки сприяє системному, цілісному сприйманню предметів та явищ, а й забезпечує емоційне благополуччя учнів на навчальному занятті, спонукає кожну особистість до самореалізації сутнісного потенціалу, тобто сприяє збагаченню учнів досвідом через їхні почуття. А такі знання є міцними та особистісно значущими. Тобто при використанні у своїй роботі інтегрованих уроків, вчителі іноземних мов, які викладають предмет у початкових класах, навчають учнів практичному, прикладному застосуванню набутих знань, що в свою чергу сприятиме успішній адаптації учнів до навчання в п’ятих класах.

Вважаємо, що при такій організації роботи вчителів іноземних мов, які викладають предмет у початкових класах та тих, які розпочинають таку роботу в середніх класах проблема забезпечення наступності навчання буде вирішена.Використання Європейського мовного портфоліо

у вивченні іноземної мови

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2008.».


Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо учителі можуть на сайтах: www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua
Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.
У виступі заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата педагогічних наук, заслуженого працівника освіти України Б.М.Жебровського на Всеукраїнській методичній студії-семінарі «Особливості навчання іноземних мов у початковій школі: пріоритети і завдання» зверталася увага на кардинальні напрямки подальшого розвитку освіти.

Вказувалося, що два ключові завдання – інформаційно-комунікаційні технології та іноземна мова – і є опорами нинішньої освітньої стратегії, нових стандартів. Навчання дітей комп’ютерній грамотності вже з першого класу – це перший крок у реформуванні освіти, а наступний крок, уже затверджений в стандартах – це друга іноземна мова з 5-го класу. Причому однією з цих двох мов обов’язково має бути англійська. На третьому етапі передбачено розроблення стандартів старшої школи – це вивчення ряду предметів іноземною мовою, передовсім – англійською (нею в першу чергу планується викладати інформатику).


«З цього випливає необхідність у стислі строки зробити перерозподіл державного замовлення у бік підготовки вчителів іноземних мов… Очевидно, найбільш «життєздатним» і затребуваним буде вчитель інформатики та іноземної мови… Ще однією вимогою суспільства наразі є зменшення загального навчального навантаження на дитину…
Не менш важливою є постать директора школи, який визначає обличчя навчального закладу та здатний як поліпшити освітній процес, так, і, на жаль, подекуди його гальмувати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал