Державні будівельні норми україни система містобудівної документації склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документаціїСторінка1/5
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5

ДБН Б.1.1-Х:201Х

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Система містобудівної документації
СКЛАД ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Система градостроительной документации
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Systemof town-planning documentation
CONTENTS OF ENGINEERING ACTIVITIES SECTION FOR CIVIL PROTECTION OF TOWN-PLANNING DOCUMENTATION

_____________________________________________________________________

Чинні від 20ХХ -ХХ-ХХ1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації (далі - ІТЗ ЦЗ).

Ці Норми обов’язкові для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами), проектувальниками.

Ці державні будівельні норми складаються з двох частин:

перша частина - склад та зміст розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації на особливий період;

друга частина - склад та зміст розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації на мирний час.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-3:2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) зі змінами

ДБН Б.1.1-13:2012Склад та зміст містобудівної документації на Державному та регіональному рівнях

ДБН Б.1.1-15:2012Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час


ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять


ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 анофелогенні території

Місця наявності вогнищ малярії або потенційно небезпечні місця.Примітка. Анофелогенні території - це переважно території боліт із застійною водою, порослих та замулених водойм, рік та каналів із малою швидкістю течії води та пологими берегами, непроточних ставків), де ці вогнища можуть виникнути.

3.2 безпечний район

Район, населений пункт, територія, зона, придатні для життєдіяльності та розміщення евакуйованого населення, які розташовані за межами зон можливого руйнування, хімічного забруднення, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф’яних пожеж, а також радіоактивного забруднення.3.3 безпечний район (тип 1та тип 2)

Безпечні райони (тип 1) знаходяться у 100-кілометровій зоні можливого сильного радіоактивного забруднення, але за межами 1-ї та 2-ї зон впливу можливої хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів у вигляді точкових та лінійних об’єктів, аміакопроводів, магістральної залізниці і інших магістральних транспортних ліній, а також за межами впливу зони можливого катастрофічного затоплення.

Безпечні райони (тип 2) - це 3-тя зона можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів, у вигляді точкових та лінійних об’єктів, аміакопроводів, магістральної залізниці і інших магістральних транспортних ліній яка визначається в межах 5-20 кілометрів від джерела хімічного забруднення.

Безпечні райони (тип 2) знаходяться за межами 100-кілометрової зони можливого сильного радіоактивного забруднення, але за межами 1-ї та 2-ї зон можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів у вигляді точкових та лінійних об’єктів, аміакопроводів, магістральної залізниці та інших магістральних транспортних ліній, а також за межами впливу зони можливого катастрофічного затоплення.

В межах 100-кілометрової зоні можливого сильного радіоактивного забруднення безпечні райони типу 1 переважають безпечні райони типу 2.

3.4 генеральна схема планування території України

Містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України [1].

3.5 генеральний план населеного пункту

Містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту[1].

3.6 замовник

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву[1].3.7 захисні споруди цивільного захисту

Інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів[12].3.8 заміська зона населеного пункту

Особливий територіальний об’єкт, який призначений для реалізації евакуаційних потреб населеного пункту,який має безпечні тип 1, тип 2 та безпечні райони де розміщується евакуйоване населення цього населеного пункту.3.9 зона можливого ураження

Окрема територія, акваторія, на якій внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та заподіяна шкода майну[12].3.10 зона можливого катастрофічного затоплення

Територія, в межах якої внаслідок руйнування (аварії) гідротехнічної споруди можливе затоплення з масовими втратами людей, руйнуванням будівель та споруд, пошкодженням або знищенням інших матеріальних цінностей.3.11 зона можливого хімічного забруднення

Територія, у межах якої під впливом зміни вітру може виникнути переміщення хмари небезпечних хімічних речовин з небезпечними для людини концентраціями [18].

3.12 лінії регулювання забудови

Визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно “червоних ліній”, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій [1].

3.13 містобудівна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій [1].

3.14 надзвичайна ситуація

Обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності [12].3.15 небезпечний район (пункт, територія, зона)

Непридатний (тимчасово або довго терміново) для життєдіяльності район (населений пункт, територія, зона) в результаті дії або наслідків надзвичайної ситуації або в результаті визначеної потенційної небезпеки.3.16 небезпечна речовина

Хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям [4].3.17 об’єкт підвищеної небезпеки (ΟΠΗ)

Об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру [4].3.18 пожежна безпека

Відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю [12].3.19 потенційно небезпечний об’єкт (ПНО)

Об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії [4].

3.20 приміська зона

Територія, що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста [1].

3.21 проектна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва [1].3.22 протирадіаційне укриття

Негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості [12].3.23 розділ “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” схеми планування території на мирний час

Основний містобудівний документ, що визначає головні параметри комплексу інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час на регіональному рівні містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації на територію безпечних тип 1, тип 2 та безпечних районів.3.24 розділ “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” генерального плану на мирний час

Основний містобудівний документ, що визначає комплекс інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час містобудівними засобами,зокрема, забезпечення проведення евакуації на територію безпечних тип 1, тип 2 та безпечних районів.3.25 спеціалізований центр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал