Державна фіскальна служба україни центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Державної фіскальної служби УкраїниPdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних
кадрів Державної фіскальної служби України

В.В. Юрченко
Ю.В. Мельник
Н.В. Богданова
Корпоративна культура організації


Навчальний модуль для самостійного вивчення
КИЇВ – 2016

________________________________________________________________________________________________
2
ЗМІСТ
Вступ
7
Тема 1. Основи культури організації
1. Культура організації – загальні поняття
8 2. Сутність корпоративної культури
10 3. Мораль як основа корпоративної культури
12
Тема 2. Сутність корпоративної культури
4. Базові елементи корпоративної культури
14 5. Типи корпоративних культур
16 5.1. Кланова культура
17 5.2. Адхократична культура
18 5.3. Ієрархічна (бюрократична) культура
18 5.4. Ринкова культура
19 5.5. Типологія корпоративних культур Р.Рюттінгера
19 6. Соціальний та психологічний зміст корпоративної культури
21 6.1. Інтеграція
22 6.1.1. Якісний комунікативний простір
23 6.2. Диференціація
25 6.3. Адаптація
25 7. Основні функції корпоративної культури
28
Тема 3. Складові елементи корпоративної культури
8. Елементи корпоративної культури
30 8.1. Система цінностей
30 8.2. Девізи, лозунги, символи
34 8.3. Міфи, легенди, герої
35 8.4. Ритуали, традиції, заходи
36 8.5. Дрес-код
38 8.5.1. Формений одяг
39 8.6. Культура ділового спілкування
40 8.6.1. Моральні основи етикету
42 8.6.2. Професійна культура та мораль
43 9. Роль керівника у формуванні корпоративної культури
43 9.1. Стилі керівництва
46 10. Закінчення
48
Методичні рекомендації щодо підсумкового тестування
50
Питання підсумкового тестування
51
Список літератури
58


________________________________________________________________________________________________
3

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Актуальність модулю визначається: o
необхідністю оволодіння мистецтвом керівництва колективом;
o ефективним впровадженням у повсякденну діяльність податкової служби моральних та етичних принципів сучасного суспільства;
o вмінням розробляти дієздатну стратегію управління з урахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів.

Навчальна мета модулю – допомогти слухачам оволодіти базовими знаннями з основ управління організаціями, отримати знання про корпоративну культуру організацій і можливості її використання та управління для вирішення виробничих і соціально-економічних проблем.
Завдання модулю:

систематизувати знання:
o відносно основних понять менеджменту організацій;
o щодо витоків і базових принципів культури організацій;
o з методів формування і застосування корпоративної культури для реалізації цілей організації.


удосконалити вміння:
o застосування наукових засад менеджменту у робочій діяльності;
o раціонального застосування моральних і етичних норм суспільства при організації взаємодії в колективах;
o впроваджувати моральні принципи і норми поведінки у повсякденну діяльність організації.________________________________________________________________________________________________
4

Очікувані навчальні результати модулю:

знання:
o базових понять і положень культури і менеджменту організацій;
o принципів і методів формування корпоративної культури;
o моральних і етичних норм індивідуальної поведінки в суспільстві і в колективі.


вміння:
o застосовувати теоретичні знання в практичній роботі;
o організовувати роботу робочих колективів;
o ефективного застосування та розвитку моральних і етичних норм поведінки у колективі.


Навчальна стратегія модулю
Реалізація завдань для досягнення навчальних результатів модуля здійснюється шляхом: o
самостійного вивчення навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів; o
розвитку критичного мислення та вміння на практиці використовувати у професійній діяльності здобуті теоретичні знання і вміння; o
підсумкового контрольного тестування по модулю.

________________________________________________________________________________________________
5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ
Тема 1.

Основи культури організації
1. Культура організації – загальні поняття
2. Сутність корпоративної культури
3. Мораль як основа корпоративної культури
Тема 2.
Сутність корпоративної культури
4. Базові елементи корпоративної культури
5. Типи корпоративних культур
5.1. Кланова культура
5.2. Адхократична культура
5.3. Ієрархічна (бюрократична) культура
5.4. Ринкова культура
5.5. Типологія корпоративних культур Р.Рюттінгера
6. Соціальний та психологічний зміст корпоративної культури
6.1. Інтеграція
6.1.1. Якісний комунікативний простір
6.2. Диференціація
6.3. Адаптація
7. Основні функції корпоративної культури
Тема 3.

Тема 3. Складові елементи корпоративної культури
8. Елементи корпоративної культури
8.1. Система цінностей
8.2. Девізи, лозунги, символи
8.3. Міфи, легенди, герої
8.4. Ритуали, традиції, заходи
8.5. Дрес-код
8.5.1. Формений одяг
8.6. Культура ділового спілкування
8.6.1. Моральні основи етикету
8.6.2. Професійна культура та мораль
9. Роль керівника у формуванні корпоративної культури
9.1. Стилі керівництва
________________________________________________________________________________________________
6
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ

Ознайомлення з навчальною програмою Модулю

Вивчення теоретичного матеріалу Модулю

Самостійна перевірка засвоєння матеріалу (виконання тесту для самоконтролю)

Виконання підсумкового тестування

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ТА ОЦІНОК МОДУЛЮ

Теорія
Тест
Всього
Години
7 2
9
Оцінки
5 5

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Навчальні результати слухачів у межах Модулю оцінюються на основі:

вивчення теоретичного матеріалу;

підсумкового тестування.
Максимальна залікова оцінка за Модуль – 5.
Мінімальна залікова оцінка за Модуль – 3.
Заліковою оцінкою за модуль є оцінка за підсумковий тест.
Для самоконтролю слухачу надається 5 тренувальних спроб виконання тесту. Оцінка за тест для самоконтролю не приймає участі у формуванні залікової оцінки за модуль.


________________________________________________________________________________________________
7
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ МОДУЛЮ


Тема 1. Основи культури організації
1. Культура організації – загальні поняття
2. Сутність корпоративної культури
3. Мораль як основа корпоративної культури

Вступ
Вважається за доведене, що між природою та особистістю є особовий світ людської діяльності, якій зветься «культурою».
Культура (лат. сultura, om colo, colore – вирощування, пізніше – виховання, освіта, розвиток, шанування) – поняття, яке має велику кількість значень в різних галузях людської життєдіяльності.
Взагалі під культурою розуміють людську діяльність в її різних проявах, включаючи усі форми і способи людського самовираження і самопізнання, накопичення людиною і соціумом у цілому навичок та вмінь. Культура постає також проявом людської суб’єктивності і об'єктивності (характеру, компетентностей, навичок, умінь і знань), тобто вона являє собою сукупність стійких форм людської діяльності, без яких вона не може відтворюватися, а значить – існувати.
Культура – це своєрідний набор кодів, які приписує людині визначену поведінку з притаманними їй переживаннями і думками, оказує на неї, тим самим, управлінське (вплив).
Культура є предметом вивчення філософії, культурології, історії, мистецтвознавства, лінгвістики (етнолінгвістики), політології, етнології, психології, економіки, педагогіки та інше.
Поняття «корпоративна культура» також знаходиться на стику декількох галузей знань, таких як менеджмент, організаційна поведінка, соціологія, психологія, культурологія.
Культура організації, компанії, фірми – не є синонімом поняття «клімат».
Вона сама припускає клімат, цінності, стиль поведінки, взаємовідносини в даній організації. В її поняття входять: де яки постійно повторюючися характеристики поведінки людей, наприклад: форми прояву шанобливості, манера поведінки, ритуали, норми виробничих груп, філософія, яка визначає політику організації по відношенню до робітників або заказникам, «правила гри», яких треба дотримуватись, аби досягти успіху в організації.
Багато керівників ще недостатньо ясно усвідомлюють, що проблеми дійсного і майбутнього більш не можуть вирішуватися за допомогою рецептів минулого. Не ясно усвідомлюють наші керівники та підприємці те що на зміну минулим загальновизнаним цінностям, таким як дисципліна, слухняність,
ієрархія, влада, приходять інші: участь, самовизначення, колектив, розкриття особистості, творчість…

________________________________________________________________________________________________
8
1. Культура організації – загальні поняття
Уся людська діяльність здійснюється в сформованому суспільством культурному середовищі. Кожний її вид характеризують певні особливості, які створюють внутрішнє культурне середовище діяльності. Організації як соціальні утворення мають власну культуру, якій притаманні певні параметри, зумовлені специфікою їх діяльності та процесів виробництва й управління.
Кожна організація має власну нематеріальну сутність – характер, структуру, специфіку, стиль функціонування, тощо. Все це впливає на процеси, що відбуваються в середині організації, і на її контакти з середовищем.
Культура організації – характер, особливості, стиль функціонування організації, які виявляються в поведінці і реакціях особистостей та соціальних груп її працівників, в їх судженнях, відносинах, у способах вирішення проблем організації праці і виробництва, в обладнанні і внутрішній естетиці, використовуванні техніці й технології тощо.
Культуру організації формують дві групи елементів: матеріальний і духовно-світоглядні (рис. 1).
Духовно
-
світоглядні і поведінкові елементі
Духовно
-
світоглядні і поведінкові елементі
Організаційна структура
Організаційна структура
Культура працівників
Культура працівників
Організаційний клімат
Організаційний клімат
Світогляд працівників
Світогляд працівників
Матеріальні елементі
Матеріальні елементі
Технологічна культура
Технологічна культура
Культура виробничих (трудових) процесів
Культура виробничих (трудових) процесів
Культура середовища діяльності
Культура середовища діяльності
Культура виробництва
Культура менеджменту
Рисунок 1. Складові елементи культури організації

________________________________________________________________________________________________
9
Матеріальні елементі культури організації відображають культуру виробництва і культуру менеджменту, а реальним їх виявом є технологічна культура, культура трудових процесів і культура середовища діяльності членів організації.
Духовно-світоглядні елементі культури організацій – це комплекс основних особливостей, які відрізняють організацію і її працівників від інших.
Він кристалізується і відпрацьовується під час вирішення співробітниками проблем міцності (внутрішньої інтеграції) та еластичності (зовнішньої адаптації) організації. Існування духовно-світоглядних елементів перевірене суспільним досвідом, отже вони можуть бути передані новим працівникам як
єдине правило системи світосприйняття. Духовно-світоглядні елементі визначають поведінку людей у процесах індивідуальної і групової
(колективної) трудової діяльності.
У структурі культури організації можна виокремити три рівні, які визначають ступінь її розвитку в конкретному випадку: рівень поверхневої
(символьної) культури, смисловий рівень («цінність»), рівень цінностей світосприйняття (рис. 2).
Рисунок 2. Рівні корпоративної культури
Елементи поверхневого рівня культури організації. Рівень поверхневий (символьної) культури організації виявляється у зовнішньому образі, який виникає внаслідок контакту з її представниками. До нього належать видимі й відчутні елементи культури: манера поведінки групи, яка
Вияви
Елементи
Невидимі, усвідомлені
Частково видимі, частково усвідомлені
Відчутні, свідомі, але вимагають інтерпретації
Відносини з середовищем, авторитети, розуміння природи людини, розуміння людських вчинків і міжлюдських стосунків, визначення праці в житті
суспільства
Вимоги, ідеологія, зразки поведінки, заборони,
ієрархія вартостей
(наявних і декларованих)
Матеріальні символи (одяг, будинки, обладнання, внутрішнє оздоблення, організаційні документи)
Норми та цінності
Символи
Характеристики
Світо-
сприйнятні
цінності

________________________________________________________________________________________________
10 представляє організацію, її мова, правила, зафіксовані у письмовому вигляді, а також розміри організації, технологія, продуктивність, фірмовий та товарні знаки, місце на ринку, фірмовий одяг, будівлі тощо. Ці символи мають певне змістовне наповнення, утворюючі центральну основу, що визначає форму і зміст ділової комунікації. Сукупно вони справляють сильний емоційний вплив на споживачів і можуть бути ефективним мотиваційним чинником для співробітників, оскільки виражають певну елітарність їх у стосунках із середовищем і диктують певну корпоративну поведінку.
Смисловий рівень (або рівень норм і цінностей). Вони виявляються у необхідності будь якій організації мати місію. В місії організації концентровано відображена нормативна система цінностей, якої дотримуються (повинні дотримуватися) її працівники. Цей комплекс цінностей є своєрідним
«постулатом віри», який формує еталони щоденної поведінки. Кожний працівник знає, як він повинен себе поводити і якого способу дій від нього очікують, що дає йому змогу визначити йому свою поведінку за будь-яких обставин.
Порушення індивідом норм і цінностей, сповідуваних організацією, на практиці вважається службовим порушенням, яке заслуговує покарання.
Закріплення організаційних цінностей у свідомості працівників є наслідком як самомотивування (поведінка людини згідно з прийнятими цінностями що полегшує прийняття рішень), так і стимулювання (дотримання організаційних цінностей є основою для винагородження, а нехтування – підставою для покарання).
Світосприйнятні цінності. Вони є своєрідними фундаментальними засадами існування організації, що сприймаються як «догмат віри», тобто вважаються єдино істинними, незамінними, автоматично діють при вирішенні будь-яких проблем і не потребують постійного узаконення. Така система цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, розумним, і є надійною опорою у процесі підготовки і прийняття рішень, пов’язаних з управлінням організацією.
Формування ціннісних установок людини здійснюється під впливом суспільства, сім’ї, виробничого середовища.
2. Сутність корпоративної культури
Термін «корпоративна культура» з’явився в XIX сторіччі. Його було сформульовано та застосовано німецькім фельдмаршалом Мольтке, якій застосував його, даючи характеристику взаємовідносин в офіцерському середовище. В той час взаємовідносини регулювалися не тільки уставами, судами гідності, але і дуелями: шабельний шрам був обов’язковим атрибутом приналежності до офіцерської «корпорації». Правила поведінки, як писані так і неписані, склалися в середині професійних спільнот ще в середньовічних

________________________________________________________________________________________________
11 гільдіях, причому порушення цих правил могли призвести до виключення їх членів із спільноти.
Спеціалісти галузі менеджменту організації вважають, що організації, як і нації, мають свою культуру. Процес формування організаційної культури цікавий для організації, в першу чергу, можливістю регулювання поведінкових установок персоналу на підставі тих цінностей, які прийнятні для організації, але не є пріоритетними, а іноді і відходять від цінностей, які склалися в суспільстві.
В сучасній літературі є достатньо багато визначень поняття
«корпоративної культури». Як і багато інших термінів, цей термін не має
єдиного тлумачення. В сучасній учбової і наукової літературі налічує більш 50 понять «корпоративної культури». Приведемо для прикладу найбільш розповсюджені:

Корпоративна культура – це набір припущень, переконань, цінностей і норм, які поділяються всіма членами організації.

Корпоративна культура – це складний комплекс припущень, що бездоказово приймаються всіма членами конкретної організації, і задає загальні рамки поведінки, прийняті більшою частиною організації. Проявляється у філософії та ідеології управління, ціннісних орієнтаціях, віруваннях, очікуваннях, нормах поведінки. Регламентує поведінку людини і дає можливість прогнозувати його поведінку в критичних ситуаціях.

Культура підприємства – образ мислення і спосіб дії, що увійшов у звичку та став традицією, і який більшою чи меншою мірою поділяють усі працівники підприємства і який повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнятий новачками, щоб нові члени колективу стали «своїми».

Під культурою організації варто розуміти унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, зразків поведінки, тощо, які визначають спосіб об’єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею цілей.

Корпоративна культура являє собою неявну, невидиму і неформальну свідомість організації, яка керує поведінкою людей і, в свою чергу, сама формується під впливом їхньої поведінки.

Культура організації – це все те, що для останньої типово: її характерні риси, відносини що превалюють, сформовані зразки прийнятих норм поведінки.

Організаційна культура – це набір переконань, цінностей і засвоєних способів вирішення реальних проблем, що сформувався за час життя організації
і має тенденцію прояву в різних матеріальних формах і в поведінці членів організації.

Атмосфера чи клімат в організації називається її культурою. Культура відображає переважаючі звичаї, вдачі і відображення в організації.

Організаційна культура є сукупність поводжень, символів, ритуалів і міфів, які відповідають поділюваним цінностям, властивим підприємству, і передаються кожному члену з вуст в уста в якості життєвого досвіду.

________________________________________________________________________________________________
12

Культура – це система відносин, дій і артефактів, що витримує випробування часом і формує у членів даного культурного суспільства досить унікальну загальну для них психологію.

Культура підприємства – це система уявлень, символів, цінностей і зразків поведінки, що розділяються усіма його членами.
Незважаючи на очевидну розмаїтість визначень і тлумачень організаційної культури, в них є спільні моменти.
Так в більшості визначень автори посилаються на зразки базових припущень, яких дотримуються члени організації у своїй поведінці та діях. Ці припущення часто пов’язані з баченням навколишнього середовища (групи, організації, суспільства, світу) і регулюючих її змінних (природа, простір, час, робота, відносини, тощо). Нерідко буває важко сформулювати це бачення стосовно організації. Це означає, що питання організаційної культури дуже тісно переплітаються з питаннями моралі.
Цінності (або ціннісні орієнтації), яких може дотримуватися індивід, є другою загальною категорією, що включається багатьма авторами у визначення корпоративної культури. Цінності орієнтують індивіда в тому, яку поведінка слід вважати допустимою або неприпустимою. Прийнята цінність допомагає
індивіду зрозуміти те, як він має діяти в конкретній ситуації.
І, нарешті, третім загальним атрибутом поняття корпоративної культури вважається символіка, за допомогою якої ціннісні орієнтації «передаються» членам організації. Багато фірм мають спеціальні, призначені для всіх документи, в яких вони детально описують свої ціннісні орієнтації. Однак зміст
і значення останніх найбільш повно розкриваються працівникам через «ходячі»
історії, легенди і міфи. Їх розповідають, переказують, тлумачать. У результаті цього вони іноді здійснюють більший вплив на індивідів, ніж ті цінності, які записані в рекламному буклеті комерційної компанії або інструктивному документі державної структури.


3. Мораль як основа корпоративної культури


Мораль (від латинського moralitas – загальноприйняті традиції, негласні правила) – прийняті в суспільстві уявлення про добре і погане, правильне і неправильне, добро і зло, а також сукупність норм поведінки, що випливають з цих уявлень.
Мораль формується головним чином в результаті виховання, в меншій мірі – в результаті дії механізму співпереживання або адаптаційного процесу.
Мораль вивчає особлива філософська дисципліна – етика. Мораль і моральність – тісно пов’язані поняття, хоча це не одне і те ж.
Моральні якості – це сукупність усього, що характеризує свідому особистість. Це внутрішні особистісні цінності, які мають зовнішнє вираження.

________________________________________________________________________________________________
13
Іншими словами – вираз внутрішнього «Я» через манери та поведінку.
Моральні якості – це, те важливе, по якому нас оцінюють оточуючі люди.
Всі моральні якості можна умовно розділити на 3 категорії: «Можна»,
«Не можна» і «Потрібно».
Категорія «Можна» – це всі ті якості, які не вступають у протиріччя з внутрішніми переконаннями людини і відповідають нормам та правилам, встановленим в суспільстві. Ці якості не заподіюють нікому шкоди. Деякі з них визначені як права особистості і закріплені правовими законами. До цієї категорії відносять честь, гідність, справедливість, совість.
До категорії «Не можна» відносяться якості, які викликають особистісну неприязнь і суперечать засадам суспільства. Такі якості засуджуються суспільною мораллю і, крім того, вони також закріплені в правовому відношенні і тягнуть за собою кримінальну або адміністративну відповідальність. До таких моральних якостей можна віднести користолюбство, заздрість, безсоромність.
І, нарешті, категорія «Потрібно» має на увазі наявність таких моральних якостей, які спонукають людину діяти певним способом, навіть якщо це не відповідає внутрішнім настановам особистості, але має високу суспільну значущість. Невиконання вимог, встановлених перед особистістю, може призвести до порушення норм і правил поведінки та привести до покарання.
Моральні якості, що відносяться до цієї категорії, це обов’язок і відповідальність.

________________________________________________________________________________________________
14


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал