Дата проведенняСкачати 83.83 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір83.83 Kb.
ТипУрокТема уроку

Дата проведення

1.

Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення - важлива складова загальної культури людини; її соціальне й національне значення
2.

РЗМ. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ
3.

Основні поняття стилістики мови та мовлення. Стилістична норма. Стилістична помилка
4.

РЗМ. Редагування текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення
5.

Будова тексту. Тематичне ядро і його розгортання у текстах різної стильової належності. Взаємообумовленість кількісних і якісних характеристик тексту
6.

Стилістичний аналіз текстів.
7.

Конструювання текстів. Добір різних мовних засобів для створення текстів залежно від стилю і жанру мовлення.

8.

РЗМ. Усний переказ тексту із творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв,їхніх вчинків)
9.

РЗМ. Контрольний переказ із творчим завданням
10.

РЗМ. Списування з елементами редагування і стилістичної правкиПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ
11.

Відповідність нормам літературної мови як одна з основних вимог до культури мовлення. Поняття про норму. Варіативність норми.

Правильність, її реалізація в різних стилях, жанрах мовлення і в конкретних текстах.


12.

Норми української літературної мови (орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні)

13.

Вимова ненаголошених голосних; вимова приголосних та їх сполучень; вимова звуків у словах іншомовного походження; правильне наголошування слів.

14.

Орфоепічні словники. Стилістичні засоби фонетики.
ЛЕКСИЧНІ НОРМИ
15.

Лексичне значення слів. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Вживання слів відповідно до їх лексичного значення, стилю, жанру мовлення. Тлумачний словник
16.

Лексична сполучуваність слів. Правильне поєднання слів за смислом у словосполученні й реченні. Лексичні та фразеологічні синоніми й антоніми. Стилістичні засоби лексикології та фразеології
17.

Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвленої лексики, слів іншомовного походження, паронімів. Словник іншомовних слів
18.

РЗМ. Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів
19.

Тестова контрольна робота «Стилістика тексту та культура мовлення. Орфоепічні та лексичні норми». Тестування
20.

РЗМ. Усний твір на морально-етичну тему (навчальний)
21.

РЗМ. Контрольний твір на морально-етичну темуМОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ
22.

Рід і число іменників. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників. Іменники подвійного роду, узгодження з ними прикметників, займенників і дієслів минулого часу

23.

Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових конструкцій. Правильне вживання паралельних відмінкових

закінчень іменників, іменників у кличному відмінку при звертанні


24.

Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм. Запобігання помилкам у використанні форм вищого і найвищого ступенів
25.

Прикметники твердої та м'якої груп, їх відмінювання
26.

Числівники кількісні й порядкові. Правильне вживання відмінкових форм іменників при кількісних числівниках; правильне вживання числівників на позначення дат, часу
27.

Відмінювання займенників. Вживання займенників для зв'язку речень у тексті
28.

Неозначена форма дієслова. Використання у мовленні дієслів-синонімів
29.

Доконаний і недоконаний види дієслів. Вживання дієслівних словосполучень, в яких трапляються помилки у формі залежного слова. Часи дієслів. Правильне наголошування дієслів минулого часу. Вживання форм одного часу замість іншого
30.

Способи дієслів. Вживання одних способів замість інших. Безособові дієслова
31.

Контрольний диктант. Читання мовчки
32.

Тестова контрольна робота «Морфологічні (іменник, прикметник) норми». Контрольне читання мовчки
33.

РЗМ. Тематичні виписки прочитаного художнього твору
34.

РЗМ. Тези публіцистичних і науково-популярних статей
35.

РЗМ. Конспект прочитаних публіцистичних і науково-популярних статей
36.

РЗМ. Розгортання тексту за комунікативним завданням
37.

Відмінювання дієприкметників
38.

Дієприкметниковий зворот. Правильна побудова речень із дієприкметниковими зворотами
39.

Активні й пасивні дієприкметники, їх творення
40.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.
41.

Дієприслівниковий зворот. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Складні випадки вживання дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Правильне використання дієприслівників у побудові речень.
42.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті, а також для увиразнення мовлення. Вживання синонімічних форм прислівників. Уживання прислівників-синонімів.
43.

Службові частини мови. Правильне вживання службових частин мови. Використання прийменників і сполучників-синонімів.
44.

Стилістичні засоби морфології і словотвору.
45.

Тестова контрольна робота «Морфологічні норми (форми дієслова, прислівник, службові частини мови»)
46.

РЗМ. Контрольний переказ із творчим завданням
47.

РЗМ. Переказ-переклад друкованих текстів із попереднім прочитанням
48.

РЗМ. Нарис на основі життєвих вражень
49.

РЗМ. Подієвий телерепортажСИНТАКСИЧНІ НОРМИ
50.

Словосполучення. Помилки у формі залежного слова словосполучення і їх усунення, використання в мовленні синонімічних словосполучень
51.

Речення. Підмет і присудок як головні члени речення.
52.

Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням. Синонімія форм присудка
53.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення.
54.

Обставини часу як засіб зв'язку речень в описових і розповідних текстах, їх синоніміка. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні
55.

Стилістичне значення порядку слів у реченні
56.

Синонімія двоскладних і односкладних речень. Вживання неповних речень у діалозі
57.

Вставні слова (словосполучення, речення). Синоніміка вставних слів і речень. Використання вставних слів як засобу зв'язку речень у тексті
58.

Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Заміна прямої мови непрямою. Випадки неможливості та недоцільності такої заміни. Синоніміка різних способів передачі прямої мови
59.

РЗМ. Етюд у художньому стилі
60.

РЗМ. Контрольний твір на морально-етичну тему
61.

РЗМ. Бібліографія. Анотація
62.

РЗМ. Доручення. Офіційний лист. вітальний адрес
63.

Паралельні синтаксичні конструкції з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами і підрядними реченнями. Особливості синтаксису розмовного мовленняПРАВОПИСНІ НОРМИ
64.

РЗМ. Відгук на твір мистецтва
65.

Найскладніші орфограми
66.

Основні пунктограми у простому й складному реченнях, при прямій мові і діалозі
67.

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання
68.

Тестова контрольна робота "Синтаксичні норми. Правописні норми"
69.

Повторення та узагальнення вивченого в кінці року
70.

Повторення та узагальнення вивченого в кінці рокуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал