Ця публікація здійснена в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвиткуPdf просмотр
Сторінка1/18
Дата конвертації20.06.2017
Розмір3.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

КАР’ЄРА СУДДІ
1
Київ
2015

1 Шлях до професії
2
Ця публікація здійснена в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Справедливе правосуддя» у співпраці з Національною школою суддів України
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів
України (протокол №1 від 15 квітня 2015 року)
Авторський колектив:
Оксана Сироїд, заступник Голови Верховної Ради України;
Лариса Денисенко, письменниця, правозахисниця;
Ольга Шаповалова, к.ю.н., викладач Національної школи суддів України, суддя
Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист АР Крим;
Ірина Фадєєва, психолог.
Рецензенти:
Ольга Кравченко, к.ю.н., суддя Вищого адміністративного суду України у відставці;
Роман Куйбіда, к.ю.н., заступник голови правління Центру політико-правових реформ, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Тетяна Фулей, к.ю.н., начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України.
Літературний редактор: Оксана Левчун
Відповідальний редактор: Оксана Сироїд
Відповідальні за випуск:
Девід Вон, керівник Проекту USAID «Справедливе правосуддя»;
Наталія Петрова, заступник керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя»;
Ірина Зарецька, радник з юридичних питань Проекту USAID «Справедливе правосуддя».
Денисенко Л., Сироїд О., Фадєєва І., Шаповалова О.
БУТИ СУДДЕЮ. – Київ, 2015. – 216 с.
«Бути суддею» - це посібник-порадник і для тих, хто хотів би оволодіти цим фахом, і для суддів у їх повсякденному (як професійному, так і особистому) житті. Книга покликана сприяти інформуванню потенційної читацької аудиторії про філософію носіїв судової влади, а також підвищенню розуміння громадськістю викликів, які постають перед суддею, та формуванню довіри громадян до суду.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя».
Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди
Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.
(с) Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), 2015
Усі права захищені. Зміст цієї публікації можна безкоштовно копіювати та використовувати для освітніх та інших некомерційних цілей за умови посилання на джерело інформації.
ББК 67.9(4Укр)7п.я2
Б93
УДК 347.962-051(477)(07)
ISBN 978-966-139-049-1

КАР’ЄРА СУДДІ
3
ЗМІСТ
Слово до читача ......................................................................................................6
ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ ..............................................................................13
КАР’ЄРА СУДДІ ......................................................................................................19 1. Шлях до професії ............................................................................................20
Освіта майбутнього судді ...............................................................................21
Вплив родини та природних здібностей.......................................................24
Професійний досвід, що передує суддівській посаді ...................................26
Обрання фаху судді: визначальні мотиви ....................................................28 2. Призначення та обрання безстроково ..........................................................31
Процедура призначення ................................................................................31
Утвердження новопризначених суддів .........................................................39
Віковий ценз ...................................................................................................43
Особливості обрання безстроково ................................................................44 3. Переведення судді. Зміна юрисдикцій. Зміна інстанцій .............................48
Стабільність суддівства ..................................................................................48
Переведення судді ..........................................................................................48
Зміна суддею спеціалізації ............................................................................49
Зміна суддею інстанції ...................................................................................51 4. Призначення на адміністративні посади .....................................................54
Роль голови суду .............................................................................................54
Процедура призначення на адміністративні посади ..................................56
Відносини з колективом ................................................................................59 5. Відповідальність судді ...................................................................................61
Підстави дисциплінарної відповідальності суддів ......................................61
Відповідальність за порушення присяги ......................................................64
Процедура (прозорість, безсторонність) ......................................................66 6. Тиск на суддю .................................................................................................71
Тиск як посягання на суддівську незалежність ............................................71
Зовнішній тиск................................................................................................73
Тиск усередині суду ........................................................................................75
ЯКОСТІ, ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ СУДДІ .......................................................77 7. Якості та цінності судді .................................................................................78
Репутація чесного і порядного судді .............................................................80
Мужність та моральна відвага .......................................................................82
Гідність ............................................................................................................83
Неупередженість та безсторонність ..............................................................84
Рішучість .........................................................................................................87
Милосердя .......................................................................................................88
Відповідальність .............................................................................................89
Терплячість .....................................................................................................91

1 Шлях до професії
4
Ввічливість, люб’язність, уважність...............................................................92
Якості чоловіка і жінки ...................................................................................94 8. Навички та світоглядні пріоритети ...............................................................96
Вміння спілкуватися ......................................................................................96
Лаконічність ....................................................................................................97
Новаторство ....................................................................................................98
Ставлення до критики ....................................................................................98
Розуміння ролі вищих судів .........................................................................100
Розуміння суддівської помилки ..................................................................102
Здатність до самоконтролю та самообмеження.
Розуміння етичних норм .............................................................................105
Уміння вчитися і вдосконалювати професійні навички.
Особистісний розвиток ................................................................................106
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІ .....................................................................109 9. Робоче середовище судді .............................................................................110
Кабінет судді .................................................................................................111
Зала судових засідань ...................................................................................112
Технічні засоби ............................................................................................114
Безпека ..........................................................................................................115 10. Підготовка до судових засідань ...................................................................117
Пріоритет у розгляді справ ..........................................................................117
Ознайомлення зі справою ...........................................................................119
Підготовка довідкових матеріалів ..............................................................121
Досвід створення сценарного плану судового засідання ..........................122 11. Суддя у процесі .............................................................................................125
Суддівський самоконтроль та контроль за залою суду ..............................125
Взаємодія з учасниками процесу
(сторонами, адвокатами, прокурором, свідками) .....................................130
Робота зі ЗМІ, іншими особами, присутніми у залі судових засідань ......137
Одноособовий і колегіальний розгляд справи ...........................................140
Одяг, зачіска, макіяж та аксесуари у залі суду ............................................143 12. Навички судді у процесі ...............................................................................148
Вміння слухати .............................................................................................148
Вміння нотувати ...........................................................................................149
Вміння приймати рішення ..........................................................................150
Застосування розсуду ...................................................................................152
Мова судового процесу. Запобігання «мові ворожнечі».
Гендерно нейтральна мова ..........................................................................153
Невербальне спілкування ............................................................................156 13. Написання судових рішень ..........................................................................157
Мета судового рішення ................................................................................157
Підготовка до написання .............................................................................158
Якість судових рішень ..................................................................................160

КАР’ЄРА СУДДІ
5 14. Суддя поза процесом ....................................................................................164
Взаємостосунки суддя – голова суду ...........................................................164
Взаємостосунки суддя – суддя, обмін досвідом .........................................166
Взаємостосунки суддя – помічник/секретар судового засідання .............168
Взаємостосунки суддя – адвокат та суддя – прокурор ...............................170 15. Професійний розвиток судді .......................................................................173
Навчання судді ..............................................................................................173
Викладацька/наукова робота .......................................................................175
Участь у суддівському самоврядуванні та громадських об’єднаннях ......178
Управління часом .........................................................................................179
СУДДЯ ПОЗА СУДОМ ..........................................................................................181 16. Родина судді ..................................................................................................182
Вплив на подружжя ......................................................................................184
Вплив на дітей ..............................................................................................185 17. Приватне середовище судді .........................................................................188
Близьке оточення та друзі ............................................................................188
Комунікація в соціальних мережах .............................................................189
Належність до місцевої еліти.......................................................................191
Погляди і переконання судді .......................................................................193
Побут судді. Предмети розкоші. Зовнішній вигляд ...................................196 18. Стреси, здоров’я та відпочинок.
Запобігання професійному вигоранню ......................................................198
Потреба у психологічній реабілітації ..........................................................198
Ознаки професійного вигорання ................................................................202
Вихід зі стресу. Запобігання психологічному вигоранню.
Загальні рекомендації ..................................................................................205
Відпочинок та інтереси судді ......................................................................209
«…і в смутку, і в радості…». Замість епілогу ...............................................213

6
СЛОВО ДО чиТАчА
Про роботу судді знімають серіали і телешоу, пропонуючи глядачам зазирнути в зали судових засідань, де киплять справжні пристрасті та вирішуються людські долі. Проте мало кому відомо, що для ефективного здійснення правосуддя суддя має оволодіти ґрунтовними знаннями, уміннями та навичками суддівської діяльності. Невід’ємними складовими професійних вимог до судді є вміння керувати діалогом, пом’якшувати суперечності, віртуозно володіти вербальним і невербальним мовленням, розуміти та свідомо коригувати власний психологічний стан, не кажучи вже, власне, про знання закону. Вивчаючи докази, суддя повинен знати, як правильно спрямовувати свою діяльність на усунення наявних сумнівів. Бути суддею – це не лише професія, це спосіб життя, комплекс добре відпрацьованих правил поведінки, яких потрібно дотримуватися щодня: як у професійній діяльності, так і в особистому житті.
Професія судді дуже відрізняється від інших правничих професій, які пов’язані з захистом інтересів громадян: чітко визначена алгоритмічність поведінки судді вимагає діяти виключно так, як встановлено процесуальним законом. На сьогодні законом визначено вимоги до кандидатів на посаду судді, встановлено процедуру їх спеціальної підготовки, за результатами якої передбачено проведення кваліфікаційного іспиту. Такий порядок дає змогу чітко визначити та підготувати найкращих, тому сьогодні вже не протекція, а належна суддівська кваліфікація та освіта є запоруками високого професіоналізму судді.
Цінність цієї книги полягає в тому, що її автори надають читачеві сформовану на особистому досвіді докладну професіограму судді. Роботі над цим виданням автори присвятили не один рік. Книга розкриває перед читачем зміст суддівської професії – однієї з найбільш складних правничих професій. В чудовій і легкій у використанні структурі, підкресленій живими коментарями українських суддів, представлено дійсну картину роботи судді в Україні.
«Життя рухається по спіралі» – загальновідома і прописна істина. Кожен новий оберт спіралі життя стає якісно досконалішим, ми робимо менше помилок, крихта за крихтою накопичуємо досвід, дехто навіть мудрість. Книга, яку Ви тримаєте в руках, містить практичний досвід багатьох висококваліфікованих суддів, які у процесі своєї професійної діяльності напрацювали рекомендації щодо ефективного вирішення проблем, з якими стикається суддя. Особливо цінною ця книга є для кандидатів на посаду судді та новопризначених суддів, оскільки такі рекомендації стануть їм у нагоді в професійній діяльності й дадуть змогу уникнути багатьох помилок.
Микола Оніщук,
Ректор Національної школи суддів України,
д. ю. н., Заслужений юрист України

7
Слово до читача
СЛОВО ДО чиТАчА
Шановні читачі!
Ви тримаєте в руках книгу «Бути суддею». Назва книги лаконічна, але надзвичайно промовиста.
Конституційним, основоположним правом кожної людини є право на судовий захист, і суддя як особа, яка, власне, і здійснює процес судочинства, був і залишається центральна фігурою в цьому процесі. Тож підвищений інтерес до професії судді загалом, а також і до конкретних суддів, представників своєї професії, цілком прогнозований і зрозумілий.
Професія судді в українському суспільстві тривалий час сприймається лише поверхово: як вершина в піраміді юридичних професій, як престижна робота з широкими гарантіями захисту на рівні закону, як високий щабель у соціумі.
Стереотипне уявлення про професію судді часто має й негативне забарвлення: суддя сприймається як символ вседозволеності та безкарності.
Такі судження щодо суддівської професії, на жаль, переважають у суспільстві й сьогодні. Вони й надалі впливають на формування однобокого образу судді в розумінні пересічних громадян, одночасно даючи хибне уявлення про професію тим юристам, які обирають для себе подальшу професійну долю та мріють стати суддею.
Безсумнівно, посаду судді можна назвати вінцем юридичної кар’єри багатьох юристів. Але за красивою картинкою престижу та соціальної значущості ховається інший бік професії судді, який більшою мірою залишається «за кадром». Бути суддею – це величезна відповідальність. Бути суддею – це перебування на вістрі конфлікту та під пильною увагою суспільства. Це обмеження у праві висловлюватися вільно, це постійний контроль за власною поведінкою не тільки у професійному, а й у повсякденному житті.
Досить часто на вибір професії впливають лише стереотипи, думка друзів і знайомих. Тому для юриста, який перебуває в пошуку свого професійного покликання, надзвичайно важливо це усвідомлювати й оцінювати всі «за»
і «проти» вибору на користь професії судді не з чужих слів, а з точки зору власних якостей. І високий рівень знань та кваліфікація тут не є вирішальним чинником.

8
Суддя безумовно повинен бути висококваліфікованим професіоналом. Але не тільки. Для судді життєво необхідним є набір інших, особистих якостей, відсутність яких зведе нанівець усі прагнення та очікування позитивного розвитку в професії. Суддя має бути життєво мудрим, але відкритим для пізнання нового; рішучим, але й поміркованим водночас; співчутливим, але мужнім; справедливим, але милосердним; терплячим, люб’язним і ввічливим, проте вміти контролювати порядок у залі засідань. Як досягти цього, здавалося б, недосяжного поєднання якостей?
Немає єдиного рецепту, немає єдино правильної відповіді на це запитання.
Проте у формуванні власного погляду на нього вам допоможе книга «Бути суддею», яка зараз перед вами.
Книга не є зібранням законів чи нормативно врегульованих правил поведінки суддів. Автори не ставили собі за мету черговий раз вказати на те, як за законом зобов’язаний діяти суддя. Навпаки, вони намагалися відійти від цього та показати інший, особистісний бік професії: як сам суддя повинен сприймати свій статус, якими якостями має володіти, до яких викликів має бути готовим, які обмеження повинен розуміти, приймати й добровільно, без примусу, ним слідувати.
Автори не засуджують і не виправдовують суддів. Вони намагаються підняти
«завісу таємничості» над цією професією, подають висновки не тільки свої, а й людей, які мають значний досвід роботи на посаді судді та щоденно долають виклики цієї професії.
Прочитавши книгу «Бути суддею», кожен із вас зможе зробити власні висновки.
Але одне стане безперечно очевидним: суддя – це не тільки професія. Суддя – це насамперед людина, від якої залежить ставлення суспільства до судів загалом
і рівень довіри до судової влади.
Упевнена, що матеріали цієї книги стануть у нагоді юристам, які замислюються про суддівську професію. Сподіваюся також, що книгою «Бути суддею» зацікавиться широке коло читачів, які не пов’язані з юридичною професією, й таким чином розпочнеться процес ламання негативних стереотипів щодо професії судді.
Валентина Миколаївна Сімоненко,
Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду України

9
СЛОВО ДО чиТАчА
Шановний читачу!
Книга, яку Ви тримаєте у своїх руках, є результатом багаторічного творчого пошуку і зусиль багатьох людей.
Підвалини цієї публікації були закладені ще у 2007 році, коли завдяки
Проекту «Україна: верховенство права» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) було перекладено «Книгу судді» (The Judge’s Book), видану
Національною конференцією суддів судів першої інстанції штатів, Відділом судового адміністрування Американської Асоціації Юристів та Національним коледжем суддів США
1
. Саме ідея щодо поширення поінформованості про значення і призначення фаху судді, закладена у американській книзі, надихнула українського партнера Проекту – Академію суддів України – на створення аналогічного видання про та для українських суддів.
Концепція української «Книги судді» була предметом опрацювання та обговорення впродовж тривалого часу. До того як була окреслена нинішня структура книги, було проаналізовано не лише структуру і зміст американської
«Книги судді», але й аналогічних публікацій, виданих в інших державах. Ці видання мали різну структуру і різне спрямування - від етично-ціннісного до суто процесуального. Зрештою, було прийнято рішення, що українська
«Книга судді» мала би бути саме етично-ціннісною і спрямованою, передусім, на кандидатів на посаду судді та новопризначених суддів. За результатами анкетування, проведеного Академією суддів України серед 150 суддів у 2008 році, було запропоновано прототип нинішньої структури «Книги судді» та її наповнення. Ця структура була докладно обговорена під час зустрічі 23-24 липня 2008 року, у якій взяли участь представники Академії суддів України,
Проекту «Україна: верховенство права», а також судді, серед яких, зокрема:
2
Проскурніцький Петро Іванович Суддя апеляційного суду Івано-Франківської області
Ситнік олена Миколаївна Суддя вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Сімоненко валентина
Миколаївна
Суддя вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
З огляду на низку чинників, зокрема, пов’язаних із прийняттям нового Закону
«Про судоустрій та статус суддів» у 2010 році та переформуванням органів,
1 The Judge’s Book, Second Edition, 1994, American Bar Association and The National Judicial College, USA
2 докладно див. Стенограму зустрічі щодо «Книги судді» 23-24 липня 2008 року. – Не опубліковано. – Зберігається у
Проекті «Справедливе правосуддя» агентства СШа з міжнародного розвитку (USAID).
Слово до читача

10 1 Шлях до професії
причетних до добору та навчання суддів, повернення до «Книги судді» відбулося уже у 2012 році. Цей час надав авторам перевагу: готуючи цю книгу, ми мали змогу оцінити як успіхи, так і невдачі нововведень у системі судівництва.
Таким чином, автори, взявши на себе таку амбітну місію, мали уже досить потужний фундамент для її реалізації. Це і осмислене завдання книги, і те, кому вона адресована, і основні вимоги до структури, і, зрештою, основні ідеї та цінності, які б книга мала транслювати.
Найважливішим та найбільш викличним завданням для нас, як авторів, залишалося створити «історію судді», у яку б Ви, читачу, змогли повірити. З огляду на професійний досвід авторів, ми були переконані, що стан у суддівстві
є рівновіддаленим як від промов під час урочистих заходів з нагоди річниць у судівництві, так і від публічних обвинувачень, які невпинно лунають на адресу суддів. Не заперечуючи ані почестей, ані критики, ми поставили собі за мету заглянути за лаштунки суддівської професії і показати Вам, як самі судді сприймають і велич, і виклики свого фаху.
І, власне, ця книга не відбулася б, якби не ті, хто перед нами ці лаштунки підійняв. Попри те, що автори володіли і досвідом, і інформацією для того, щоб сформувати власну думку про ті чи інші ідеї, закладені у книзі, саме суддівський досвід є найбільш вартісною ілюстрацією цих ідей. Цей досвід поданий у книзі під заголовком «наживо» і належить суддям, які допустили нас за лаштунки професії, тож повноправно можуть вважатися співавторами цього видання. Серед них:
вільчинський олександр ванадійович Голова вінницького окружного адміністративного суду віятик Наталя володимирівна Суддя вінницького окружного адміністративного суду
Гайдук віра Іванівна Заступник Голови апеляційного суду дніпропетровської області
Герасименко Сергій Гаврилович Голова Комунарського районного суду міста Запоріжжя
Головко олена володимирівна Суддя дніпропетровського апеляційного адміністративного суду
Городовенко віктор валентинович Голова апеляційного суду Запорізької області
Жернаков Михайло володимирович Суддя вінницького окружного адміністративного суду
Кравченко ольга олександрівна Суддя вищого адміністративного суду у відставці
Кузьмишин віталій Миколайович Голова вінницького апеляційного адміністративного суду
Курій Наталя Михайлівна Суддя апеляційного суду львівської області
Курська антоніна Георгіївна Суддя апеляційного суду автономної Республіки Крим любобратцева Наталія Іванівна Суддя апеляційного суду автономної Республіки Крим
Мартиненко олександр васильович Голова дніпропетровського апеляційного адміністративного суду

11
Мінаєва ольга Михайлівна Суддя Харківського апеляційного адміністративного суду омеляненко Галина Миколаївна Суддя верховного Суду України у відставці
Сало Павло Ігорович Суддя вінницького окружного адміністративного суду
Симонець олександр Іванович Суддя апеляційного суду Запорізької області
Цвірюк василь онуфрійович Суддя апеляційного суду Харківської області у відставці
Шендрікова Ганна олександрівна Суддя Буського районного суду львівської області
Шишкін віктор Іванович Суддя Конституційного Суду України
Шумська Надія львівна Суддя апеляційного суду львівської області
Окрім цього, під заголовком «наживо» використані думки суддів, які брали участь в обговоренні проекту «Книги судді» під час зустрічі 23-24 липня 2008 року.
Це судді різного віку, із різним життєвим та професійним досвідом. Проте їх об’єднала не лише і не стільки готовність зустрітися і приділити нам час, але, що найважливіше, бажання, щирість і відвертість, з якими вони ділилися своїм досвідом і своїми міркуваннями.
Як казав Оскар Вайльд, «Будь-який випадок стає правдивим, якщо у нього повірить більше ніж одна людина». Сподіваємося, що ті випадки, якими поділилися з нами судді, звучатимуть для Вас достатньо правдиво для того, щоб повірити у запропоновану Вам «історію судді».
Безумовно, ми не змогли, з огляду і на часові, і на ресурсні обмеження, поспілкуватися з іще багатьма суддями, досвід яких вартий того, щоб бути вплетеним у канву навчально-пізнавального видання про суддівство. Більш того, ми визнаємо, що далеко не усі грані суддівського фаху та життя судді нам вдалося висвітлити. Однак сподіваємося, що запропонована Вам книга буде достатньо витребуваною для того, аби у наступних виданнях розкривалася багатогранність фаху судді.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал