Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язанняPdf просмотр
Сторінка3/41
Дата конвертації29.12.2016
Розмір5.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його (ч. 1 ст. 698 ЦК України).
Основними особливостями цього договору які виокремлюють його серед інших видів договорів купівлі-продажу, є такі:
1) договір роздрібної купівлі-продажу завжди є публічним, тобто продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться, на однакових для всіх покупців умовах, за винятками, встановленими законом (ст. 633 ЦК
України).
Спеціально для цього договору законодавець деталізував положення про публічну
оферту. Так, відповідно до ст. 699 ЦК України пропозиція товару в рекламі, каталогах,
а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору.
При цьому виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того, чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу;
2) продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу може виступати лише фізична або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів.
Однією з вимог для заняття торговельною діяльністю є наявність у продавця торгового патенту; підстави отримання якого встановлені у ст. 267
Податкового кодексу України.
Крім того, торгівля окремими видами товарів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. та інших нормативних актів може здійснюватися тільки на підставі ліцензій.
Покупцем може бути фізична або юридична особа. Залежно від особливостей окремих договорів купівлі-продажу законодавець висуває спеціальні вимоги до особи покупця. Наприклад, продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв забороняється особам, які не досягли вісімнадцяти років (п. 11 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, п. 10 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями);
3) товар як предмет договору роздрібної купівлі-продажу обов'язково має призначатися для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.
Товар повинен мати відповідне маркування, належний товарний вигляд, на ньому має бути зазначено строк придатності з дотриманням вимог нормативних документів, а також мати незакінчений термін придатності та документи, передбачені законодавством, які, зокрема, засвідчують його якість і безпеку. В іншому випадку його продаж забороняється (п. 17 Порядку);
4) законодавець установив додаткові (порівняно із звичайним договором купівлі- продажу) права та обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу, а також наслідки невиконання ними зобов'язань за цим договором, які будуть розглянуті нижче. При цьому потрібно зауважити, що покупцю надаються спеціальні права навіть у разі продажу йому товару належної якості, тобто при дотриманні продавцем покладених на нього обов'язків.
Відповідно до ст. 706 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов'язання.

Момент оплати товару може визначатися по-різному:
1) продавець встановлює його імперативно;
2) продавець передбачає кілька можливих варіантів (наприклад, оплатити товар необхідно або при укладенні договору, або після його доставки), а покупець обирає з них найвигідніший для себе;
3) він встановлюється за домовленістю сторін.
Як і за будь-яким договором купівлі-продажу, за договором роздрібної купівлі- продажу оплата товару може відбуватися у таких формах:
1) повна оплата товару після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих
документів на нього покупцем (ч. 1 ст. 692 ЦК України);
2) попередня оплата товару, тобто повна або часткова оплата предмета договору до передання його покупцю (ст. 693 ЦК
України). При цьому прострочення покупцем оплати товару є відмовою покупця від договору, якщо інше не встановлено договором;
3) відстрочення або розстрочення платежу при продажу товарів у кредит (статті
694,695 ЦК України, ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів", Правила торгівлі у розстрочку). При цьому покупець має право повністю оплатити товар у будь- який час у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати. Особливістю договору роздрібної купівлі-продажу товару в кредит, у тому числі з розстроченням платежу, є те, що при простроченні оплати товару на прострочену суму не нараховуються проценти (на відміну від інших договорів купівлі- продажу).
Спеціальних вимог до форми договору роздрібної купівлі-продажу законодавець не встановлює. Зобов'язання за цим договором, зазвичай, повністю виконуються сторонами у момент його вчинення. Тому, як правило, договір роздрібної купівлі- продажу укладається в усній формі, а покупцеві видається документ, що підтверджує отримання від нього грошей (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), за винятком випадків, установлених законом (наприклад, ст. 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг").
Особливості прав та обов'язків сторін за договором роздрібної купівлі-продажу. Наслідки невиконання продавцем покладених на нього обов'язків.
Крім загальних прав і обов'язків за договором купівлі-продажу, при роздрібній торгівлі на продавця покладається обов'язок не передбачати у договорі умови, що
обмежують права по-купця-фізичної особи порівняно з правами, встановленими законом (наприклад, про звільнення або обмеження юридичної відповідальності
продавця у разі смерті або ушкодження здоров'я покупця, спричинених діями чи бездіяльністю продавця; про надання продавцю права розірвати договір із покупцем на власний розсуд, якщо покупцю таке право не надається; про надання продавцю права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з
ініціативи продавця). Інакше такі умови є нікчемними.
Продавець також зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну
інформацію про товар, що пропонується до продажу.
Необхідність інформації означає, що продавець повинен надати покупцю повну
інформацію про властивості товару, правила користування ним, його зберігання тощо.
Це є обов'язковим для того, щоб покупець міг повністю уявити собі, що за товар йому пропонується, і вибрати те, що йому необхідне, те, що відповідає повною мірою його смакам, потребам, можливостям тощо.
Достовірність інформації полягає в тому, що відомості про товар, які в ній містяться, повинні відповідати дійсності.
Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання (ч. 1 ст. 700 ЦК України).
Так, інформація повинна бути надана покупцю до придбання ним товару і має містити відомості, визначені ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання тощо).
Інформація доводиться до відома покупців у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.
З обов'язком продавця щодо надання інформації пов'язане право покупця до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі
(ч. 2 ст. 700 ЦК України).
Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну
інформацію про товару місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від укладення договору.
Уразі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної
інформації про продукцію та про продавця (виготовлювача) спричинило:
1) придбання продукції, яка не має потрібних покупцю властивостей, - покупець має
праворозірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - покупець має
право вимагати надання належної інформації у прийнятно короткий строк, але не більше місяця.
Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, він має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків; 3) завдання шкоди життю, здоров'ю або майну покупця - покупець має правопред'явити вимоги про відшкодування такої шкоди, а також збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором. Крім того, підлягають відшкодуванню у повному обсязі збитки, завдані покупцю недобросовісною рекламою.
Відповідно до ч. 4 ст. 700 ЦК України продавець, який не надав покупцеві можливості
одержати повну і достовірну інформацію про товар, несе відповідальність також за недоліки товару, які виникли після передання Його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.
Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виготовлювача (імпортера) відповідної інформації про товар.
Закон містить також спеціальне застереження про те, що під час розгляду вимог покупця про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною
інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у покупця немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває (ч. 9 ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів").
Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем (ч. 1 ст. 707 ЦК України).
Таке своє право покупець може реалізувати протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.
Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за наявності доказів придбання товару у цього продавця.
Проте не всі товари належної якості можна обміняти на зазначених вище підставах.
Так, додатком № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 затверджено Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню), а саме: продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни; фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір; корсетні товари; парфюмерно-косметичні вироби; пір'яно-пухові вироби; дитячі іграшки м'які та гумові надувні; зубні щітки; мундштуки; апарати і помазки для гоління; розчіски, гребінці та щітки масажні; сурдини (для духових музичних інструментів); скрипічні підборіддя;
рукавички; тканини; тюлегардинні і мереживні полотна; килимові вироби метражні; білизна натільна і постільна; панчішно-шкарпеткові вироби; товари в аерозольній упаковці; друковані видання; лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником); аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом; вироби з натурального та штучного волосся (перуки); товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо); інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо); ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець
може скористатися одним із таких прав:
1) придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості;
2) розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із покупцем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.
Гроші, сплачені за товар, повертаються покупцю у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів;
3) здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. У такому випадку продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це покупця, який вимагає обміну товару.
Уразі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених
продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:
1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.
Якщо покупець придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, і про це він був
поінформований продавцем, то він має право пред'явити перелічені вимоги лише тоді, коли придбані товари мали істотні недоліки, не застережені продавцем (ст. 708 ЦК
України).
Однак із внесенням 1 грудня 2005 р. змін до Закону України "Про захист прав споживачів" виникли розбіжності між ст. 708 ЦК України і ст. 8 зазначеного Закону.
Зокрема, відповідно до положень Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми чи заміни товару на такий же або на аналогічний лише у разі виявлення
істотних недоліків, які виникли з вини виготовлювача товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи; вимоги споживача щодо непродовольчих товарів, реалізованих через роздрібні комісійні торговельні підприємства, можуть бути задоволені тільки за згодою продавця.
З метою усунення колізій між двома нормативними актами виникла необхідність внесення відповідних змін або до ЦК України, або до Закону України "Про захист прав споживачів". На нашу думку, доцільніше буде внести зміни до останнього, оскільки із набранням чинності нової редакції Закону України "Про захист прав споживачів" суттєво погіршилося становище покупців-фізичних осіб (на по-купців-юридичних осіб норми цього закону не поширюються, тому до договору роздрібної купівлі-продажу за
їх участю потрібно і далі застосовувати ст. 708 ЦК України).
Відповідно до ст. 709 ЦК України продавець або виготовлювач (чи уповноважені
ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. При цьому доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або їх відсутності в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їх рахунок.
Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару така вимога покупця підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.
Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки
неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу іншу вимогу з перелічених вище.
Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.
На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою. Для цього продавець
(виготовлювач) зобов'язаний створювати (мати) обмінний фонд товарів. Зокрема,
товарами, з яких утворюється такий фонд, відповідно до Переліку товарів, з яких утворюється обмінний фонд, затверджений додатком № 2 до Постанови Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172, є телевізори, магнітофони, мікрохвильові печі, пилососи, електропраски, холодильники, пральні машини, апарати телефонні, у тому числі мобільного зв'язку, тощо.
Якщо при усуненні недоліків було замінено комплектуючий виріб або складову
частину товару, на які встановлено гарантійні строки, то гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
У ч. 5 ст. 709 ЦК України встановлюється відповідальність продавця у вигляді сплати покупцеві неустойки в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем строку усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків.
При реалізації покупцем прав при продажу йому товару неналежної якості може
виявитися, що на момент пред'явлення вимог про заміну товару або відповідне зменшення ціни, або повернення сплаченої грошової суми ціни на такий товар
змінилися. У зв'язку з цим законодавець встановив правила відшкодування різниці в ціні:
1) у разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або постановления судом рішення про заміну товару;
2) у в и падку заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості, відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або постановления судом рішення про заміну товару;
3) якщо покупець пред'явив вимогу про відповідне зменшення ціни товару, для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення цієї вимоги, а якщо таку вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на момент постановления судом рішення про відповідне зменшення ціни товару;
4) у разі відмови покупця від договору та повернення продавцю товару неналежної
якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на момент постановления судом рішення (ст. 710 ЦК України)1.
Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни або повернення товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.

Особливості порядку реалізації прав покупця-фізичної особи у разі придбання ним товару неналежної якості та виконання пов'язаних з цим обов'язків продавця
(виготовлювача) встановлюються у ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів".
Згідно зі ст. 711 ЦК України шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару, що має недолік, відшкодовуєтьсявідповідно до положень гл. 82 ЦК України.
Покупець також має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності (ч. 5 ст. 698 ЦК України). Наприклад, забороняються дії, які вважаються такими, що вводять в оману: пропонування з метою реалізації однієї продукції до реалізації іншої; недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спонукання покупців до прийняття швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення.
2.2. Окремі підвиди договору роздрібної купівлі-продажу
Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк.
У договорі роздрібної купівлі-продажу сторони можуть встановити обов'язок покупця прийняти товар у встановлений строк. Протягом цього строку продавець не має права продати товар іншому покупцеві (ч. 1 ст. 701 ЦК України).
Цей договір завжди є консенсуальним, оскільки права та обов'язки у сторін виникають ще до моменту передачі товару покупцю.
Строк, протягом якого покупець повинен забрати товар, встановлюється за домовленістю між сторонами. Якщо такий строк не встановлений, то відповідно до п.
24 Порядку вибрані покупцями непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об'єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо покупець не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж.
Протягом строку дії договору продавець несе відповідальність за зберігання і якість товару.
Забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк може потягнути за собою необхідність понесення продавцем додаткових витрат. Якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства, такі витрати включаються в ціну товару.
Невиконання сторонами покладених на них обов'язків за договором, що розглядається, тягне за собою різні правові наслідки.

У випадку, коли покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для
прийняття товару увстановлений строк, зазвичай вважається, що він відмовився від договору.
Однак у договорі можна передбачити інше, наприклад, що у випадку нез'явлення покупця у встановлений строк продавець приймає товар на зберігання зі всіма наслідками, передбаченими для договору зберігання.
Якщо ж

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал