Цифра номера особової справи студентаСторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3
Тема 6. Маркетингова цінова політика

Поняття: "ціна", "ціноутворення" та "цінова політика". Класифікація цін.

Види цінової політики та їх характеристика. Види цінових стратегій та їх характеристика. Ціноутворення на різних типах ринків. Ринки чистої, монополістичної та олігополістичної конкуренції, чистої монополії. Фактори, що впливають на вибір цінової стратегії: тип ринку, вид та якість товару тощо.

Етапи встановлення ціни.

Методи ціноутворення та їх характеристика.
Питання 24. Сутність, складові та фактори маркетингової цінової політики
Література: 1; 2; 4 — 6; 9; 11; 13; 16; 19; 21; 24; 25.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід розкрити зміст поняття "ціна". Потрібно дати визначення поняття "маркетингова цінова політика" та розкрити її сутність. При цьому слід виходити з того, що цінова політика фірми - це вибір ціни реалізації у межах між ціною виробника та ринковою ціною, залежно від стану ринку й цілей фірми на ньому. Далі потрібно назвати складові цінової політики.

Слід охарактеризувати основні види цінової політики.

Потрібно назвати основні підходи до формування маркетингових стратегій установлення ціни, якими може скористатися керівництво фірми.


Запитання для самоперевірки

 1. Що означає поняття "ціноутворення"?

 2. Яка сутність ціни в умовах ринкової економіки?

3. У чому полягає сутність поняття "цінова політика
підприємства"?

 1. Назвіть основні види цінової політики.

 2. Яку ціну потрібно встановити, якщо фірма обрала політику збереження процесу виживання?

 3. Які стратегії маркетингової діяльності може використовувати підприємство щодо показників "ціна - якість"?

 4. Які маркетингові стратегії використовують при встановленні ціни на новий товар?

8. У яких випадках доцільно застосовувати стратегію
"збирання вершків"?

9. Що таке "психологічна ціна"? 10. Перелічіть види цінових знижок.


Питання 25. Методи ціноутворення та їх характеристика
Література: 1; 2; 4-6; 9- 11; 13; 16; 19; 21; 24; 25.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід виходити з того, що в практиці ціноутворення використовують різні методи визначення вихідної ціни на товари (послуги), які можна об'єднати в три базові моделі, відповідно до факторів, що визначають цінову політику фірми:

• модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва;

• модель ціноутворення, що базується на попиті;

• модель ціноутворення, що базується на конкуренції. Кожна модель містить конкретні методи ціноутворення.

Слід дати характеристику таких методів ціноутворення:

■ витратний;

■ забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал; • аналізу беззбитковості;

 • розрахунок ціни на підставі порівняння цінностей;

 • розрахунок ціни з орієнтацією на попит;

 • визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності

товару;

 • установлення ціни на підставі торгів;

 • агрегатний.


Запитання для самоперевірки

 1. Чому метод ціноутворення "собівартість + прибуток" найпростіший та найпопулярніший?

 2. Які завдання ціноутворення можна вирішити, використовуючи метод аналізу беззбитковості?

 1. Що слід ураховувати при розрахунку ціни на підставі порівняння цінностей?

 2. У чому полягають переваги розрахунку ціни з орієнтацією на попит?
 1. Розкрийте сутність агрегатного методу ціноутворення.

 2. У яких ситуаціях може бути застосовано витратні

методи?
Тема 7. Маркетингова політика розподілу

Сутність поняття "маркетингова політика розподілу". Система товароруху. Методи збуту товарів. Поняття "канали розподілу".

Функції та основні критерії визначення ефективності діяльності каналів розподілу.

Прямі та опосередковані канали розподілу, їх переваги та недоліки. Канали розподілу прямого та зворотного ходу, промислового та споживчого призначення.

Основні характеристики каналів розподілу.

Види посередників.

Формування та оцінювання каналів розподілу. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Вибір каналу розподілу товарів підприємством.

Питання 26. Сутність та складові політики розподілу

Література: 1;4;5;9; 11; 13; 16; 19-21.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід дати визначення поняття "маркетингова політика розподілу". Потрібно з'ясувати значення розподілу в умовах ринку. Слід зазначити необхідність існування каналів розподілу товарів; охарактеризувати методи збуту товарів.

Запитання для самоперевірки


 1. У чому полягає сутність розподілу товарів?

 2. Дайте визначення поняття "канал розподілу".

 3. Назвіть методи збуту товарів.

Питання 27. Канали розподілу: поняття, функції, види

Література: 1; 4; 5; 9; 11; 13; 16; 19-21.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід розкрити зміст поняття "розподіл " та навести причини, за яких використовуються посередники при розподілі товарів. Потрібно назвати та пояснити сутність функцій, які виконують підприємства в каналах розподілу.

Слід охарактеризувати можливі типи каналів розподілу (прямі та опосередковані) та з'ясувати відмінності між ними. Потрібно звернути увагу на основні характеристики каналів розподілу й назвати види можливих посередників у каналах розподілу.
Запитання для самоперевірки

1. Що означає поняття "канал розподілу"? 1. Яких посередників найчастіше застосовують при розподілі товарів?

 2. Якщо товар рухається від товаровиробника до кінцевого споживача, то який тип каналу розподілу застосовується в даному випадку? Відповідь обґрунтуйте.

4. Які функції каналів розподілу належать до логістичних?

Питання 28. Стратегії розподілу товарів

Література: 1; 4; 5; 9; 11; 13 — 16; 19.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Потрібно звернути увагу на визначення поняття "стратегія розподілу товарів". Слід описати всі складові стратегії розподілу товарів, указати їх значення на ринку, основні цілі та завдання. Необхідно скласти порівняльну таблицю стратегій розподілу товарів, при цьому розкривши переваги та недоліки кожної з них.

Запитання для самоперевірки

 1. Перелічіть складові стратегії розподілу товарів.

 2. Назвіть найдешевший засіб стратегії проштовхування товару.

 3. Яке значення в стратегії притягування має створення позитивного ставлення до товару?

4. Яка із стратегій розподілу є найефективнішою?
Відповідь обґрунтуйте.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій

Сутність поняття "маркетингова політика комунікацій".

Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Реклама: поняття, значення, види, носії. Етапи здійснення рекламної діяльності. Пропаганда: сутність та значення. Стимулювання збуту: види та засоби. Персональний продаж: значення, особливості, типи продавців. Прямий маркетинг: поняття, особливості, характеристика. Паблік рилейшнз: основні цілі та засоби. Новітні маркетингові комунікації: спонсорство, інтерактивний маркетинг.

Просування товару: стратегії проштовхування товару та стратегії привертання уваги до товару.

Розробка комунікаційної програми. Фактори, що визначають оптимальний склад комплексу елементів маркетингових комунікацій. Ефективність комунікаційних заходів.

Питання 29. Комунікаційна політика: сутність, складові

Література: 2-5; 11; 14; 15; 19; 20; 22.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Необхідно визначити комплекс елементів маркетингових комунікацій, які поділяють на основні та синтетичні. Слід також звернути увагу на характеристику цілей комунікаційної політики.

Потрібно вказати особливості елементів маркетингових комунікацій, їх переваги, недоліки та умови ефективності.

32

Запитання для самоперевірки


 1. Поясніть сутність поняття "маркетингові комунікації"".

 2. Назвіть елементи комунікаційної політики.

 3. Укажіть, чим реклама відрізняється від пропаганди.


Тема 9. Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства

Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

Система управління маркетингом та її елементи (планування, організація та контроль маркетингової діяльності підприємства).

Планування маркетингу. Види маркетингових планів. Стратегічне планування. Види маркетингових стратегій. Підходи до розробки та вибору маркетингових стратегій. Тактичне та оперативне планування маркетингу.

Організація маркетингової діяльності підприємства. Принципи побудови служб маркетингу на підприємстві.

Контроль маркетингової діяльності підприємства. Основні складові контролю.


Питання ЗО. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

Література: 1; 4; 5; 9; 11; 13; 15; 22.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід звернути увагу на сутність поняття "управління маркетингом". Потрібно визначити об'єкти та суб'єкти управління маркетингом, пояснити структуру організації контролю маркетингової діяльності та перелічити принципи, що впливають на побудову служб маркетингу на підприємстві. Необхідно також указати на роль та значення контролю маркетингової діяльності підприємства.

Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність поняття "управління маркетингом"?

 2. Перелічіть об'єкти управління маркетингом.

 3. Що означає поняття "суб'єкти маркетингу"?

 4. Із яких етапів складається процес управління маркетингом?

 5. Які принципи використовуються при побудові служб маркетингу?

 6. Як здійснюється контроль маркетингової діяльності?


Ситуація 31

На ринку тютюнових виробів спостерігається стабільна тенденція до зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва.

Запропонуйте вид маркетингу та вкажіть завдання маркетингу,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для визначення виду маркетингу потрібно врахувати стан ринкового попиту та завдання, які потрібно вирішувати в даній ситуації.
Ситуація 32

Компанія "Світоч", що випускає кондитерські вироби, основні зусилля зосередила на підвищенні якості продукції, її екологічній чистоті, при цьому використовує тільки натуральну сировину.

На якій концепції маркетингу базується діяльність компанії "Світоч"? У чому полягають її переваги та недоліки?
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При виборі концепції маркетингу потрібно з'ясувати сутність усіх концепцій, асортимент компанії, а також особливості споживання продовольчих товарів.

Ситуація 33

Ресторан "Дари океану" спеціалізується на приготуванні страв із риби та морепродуктів.

Охарактеризуйте фактори макромаркетингового середовища для даного ресторану.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Характеризуючи фактори макросередовища, потрібно врахувати кліматичні та географічні умови, митні тарифи, податкову систему, різні культурні характеристики суспільства, темпи інфляції тощо.
Ситуація 34

Вам як товарознавцю фірми, що спеціалізується на продажу меблів, доручено проаналізувати мікромаркетингове середовище фірми.

Визначте фактори впливу факторів мікросередовища на ефективну діяльність фірми.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При вирішенні даної ситуації потрібно ознайомитися зі структурою та формуванням маркетингового середовища підприємства, скласти перелік можливих факторів мікросередовища, виявити, які з них найбільшою мірою впливають на діяльність підприємства.

Ситуація 35

У підприємства "Легка хода", що спеціалізується на виробництві шкарпетко-панчішних виробів, зменшився обсяг збуту. Підприємству терміново необхідно визначитися із вибором цільового сегмента.

Проведіть сегментацію шкарпетко-панчішного ринку за найпоширенішими ознаками.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Просегментувати шкарпетко-панчішний ринок можна за різними принципами, зокрема за:


 1. демографічним;

 2. психологічним;

3) соціально-економічними характеристиками споживачів;

4) географічним.


Ситуація 36

У ході маркетингового дослідження з'ясувалося, що, купуючи холодильник, український покупець ставить на перше місце не марку, не ціну і не технічні характеристики товару, а наявність гарантійного строку та можливість безкоштовної доставки товару.

До яких критеріїв сегментації ринку належать дані переваги?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При вирішенні даної ситуації потрібно звернути увагу на визначення таких понять: "сегментація ринку" та "вибір цільових сегментів ринку", а також на критерії сегментації ринку, пам'ятаючи, що спочатку відбувається власне сегментація, а потім - визначення цільового ринку та закріплення товару в певному сегменті.
Ситуація 37

Ви працюєте товарознавцем виробничо-торговельного підприємства "М'ясна гільдія".

Розробіть анкету для вивчення попиту на продукцію Вашого підприємства. Укажіть умови та порядок проведення анкетування.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При розробленні анкети слід ураховувати, що вона повинна складатися із трьох частин - вступної, основної та заключної. Вступна частина має містити звернення та інформацію про підприємство, що проводить опитування,

сутність проблеми та мету анкетування, пояснення техніки, відповідей на запитання анкети.

В основній частині слід навести запитання та варіанти відповідей на них.

За формою запитання можуть бути відкритими та закритими. Основні запитання повинні стосуватися лише мети анкетування (у даному випадку - попиту). У заключній частині слід подати запитання про особу респондента й подяку за участь в анкетуванні.


Ситуація 38

Ви - фахівець маркетингової служби торговельного підприємства "Караван". Вам доручено укласти договір на постачання виробів м'ясної гастрономії на 2011 рік.

Укажіть:


 • яка інформація Вам потрібна для укладання даного договору;

 • із яких джерел Ви можете отримати потрібну інформацію;

• які методи збору інформації Ви використовуватимете.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід ураховувати, що інформацію класифікують за різними ознаками і що є різні методи збору інформації та джерела. Потрібно також зважити те, що необхідна Вам інформація має бути новою, достовірною, оперативною та своєчасною.
Ситуація 39

Ви - товарознавець магазину "Ласощі". Аналізуючи показники роздрібного продажу за минулий квартал, Ви отримали такі дані щодо окремих товарних груп.Таблиця

(обсяг продажу, тис. грн.)
№ з/п

Товарна група

місяць

І

II

ПІ

IV

V

VI

1

Борошняні

Кондитерські

вироби


9,0

8,5

8,0

6,5

6,0

5,5

2

Карамель

7,1

7,8

8,0

8,5

7,5

7,4

3

Східні солодощі

4,0

4,5

4,2

3,8

3,4

3,2

Визначте:

• етапи життєвого циклу, на яких знаходяться дані товари;

• які заходи маркетингу слід застосовувати щодо даних

товарів.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для визначення етапу життєвого циклу слід побудувати графік життєвого циклу товарів та проаналізувати його.

Ситуація 40

Ви - керівник відділу маркетингу підприємства, що виробляє іграшки. Щоб бути конкурентоспроможним, підприємство змушене насамперед удосконалити власну товарну політику, розробити нові варіанти упаковки товару.

Які заходи Ви як керівник відділу маркетингу зможете запропонувати щодо:


 • товарної політики у цілому;

 • асортиментної політики;

 • вимог до упаковки?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При вирішенні даної ситуації щодо вдосконалення маркетингової товарної політики слід розглянути такі основні напрями:

 • розробка нових товарів;

 • упаковка;

\

 • асортимент;

 • товарний знак.


Ситуація 41

Супермаркет в обласному центрі уклав угоду з місцевим хлібозаводом на постачання хліба традиційного та нового асортименту.

Укажіть, які методи ціноутворення слід використовувати при встановленні ціни, а також те, які чинники найсуттєвіше можуть впливати на цінову політику супермаркету.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При виборі методу ціноутворення у даному випадку слід мати на увазі таке:


 • ціна має принести прибуток;

 • ціна не може бути вища, ніж у конкурентів тощо. Потрібно пам'ятати, що використовують такі методи

ціноутворення:

 • витрати плюс прибуток;

 • урахування попиту;

 • урахування конкуренції.

Обираючи чинники, що впливають на рівень цін, потрібно враховувати особливості виробництва та споживання хлібобулочних виробів.
Ситуація 42

Підприємство "Юність", що виробляє бра, світильники, люстри, почало виробляти нові світильники, інвестувавши у виробництво 1,5 млн грн. Плановий випуск нової продукції становить 50 000 світильників на рік.

Змінні витрати на одиницю продукції V становлять 12 грн.

Постійні витрати Р дорівнюють 320 000 грн на рік.

Визначте ціну нового світильника, використовуючи методи, що належать до витратної моделі ціноутворення:

1) метод надбавок за умови, що дана фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20 % - від:

а) собівартості товару;

б) ціни його продажу;

2) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо фірма має на меті отримати 20 % прибутку з інвестицій щорічно.Ситуація 43

Підприємство виготовляє кондитерські товари, які закуповують роздрібні та оптові підприємства. Упродовж останнього року почали знижуватися обсяги збуту продукції. Для подолання негативних тенденцій керівництвом підприємства було прийнято рішення про формування ефективної системи маркетингових комунікацій підприємства.

Які складові системи маркетингових комунікацій краще використати у даній ситуації?
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Із метою вибору складових системи маркетингових комунікацій підприємства слід враховувати потенційних споживачів, користувачів і посередників, які можуть зацікавитися даними товарами.


Ситуація 44

На ринку України фірма "Люкс" пропонує засоби для миття скла автомобілів, чистки чохлів. Із метою інтенсифікації повільного збуту товарів керівництво фірми "Люкс" має на меті прорекламувати свій товар, але фінансові можливості фірми є обмеженими.

Проаналізуйте, які засоби розповсюдження реклами доцільно вибрати фірмі для реклами своєї продукції.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При виборі реклами слід враховувати специфіку продукції, необхідність достатнього охоплення аудиторії та обмеженість коштів.
Ситуація 45

Кондитерська фірма "Казка" у виготовленні продукції дотримується традицій, має повну скарбничку рецептур, здійснює постійний пошук нових смаків і удосконалення технології виробництва, має широке коло споживачів, котрі знають дану продукцію, смакують її цукерками ще з дитинства. Це коло покупців щороку розширюється. Утім, щоб кожен охочий мав змогу повною мірою відчути смак продукції, цукерки має бути доставлено вчасно й у потрібній кількості.

Якою, на Вашу думку, повинна бути довжина та ширина каналів розподілу цукерок фірми.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вирішенні даної ситуації слід мати на увазі, що довжина каналу розподілу - це кількість посередників, які беруть участь у доведенні товару від виробника до споживача.Ширина каналу розподілу - це кількість посередників, які перебувають на одному етапі на шляху товару - від виробника до споживача. Кількість посередників будь-якого каналу залежить від низки факторів, головним серед яких є особливості товару.

Цукерки - це продукт харчування, готовий до споживання, ціна якого порівняно невисока, коло споживачів -широке, кількість конкурентів - значна. Ураховуючи вищезазначені фактори, слід мати на увазі, що довжина каналу розподілу цукерок має бути невеликою.

Залежно від виду попиту на товар, потрібно вибрати ширину каналу розподілу.

Потрібно також пам'ятати, що цукерки є товаром щоденного попиту, тому їх постачають споживачам із допомогою інтенсивного розподілу.

Список рекомендованої літератури

 1. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.

 2. Бєлявцев M.L, Петренко LB., Прозорова IB. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. - К.? 2005. - 332 с.

 3. Васюткіна Н.В. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 228 с.

 4. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Лібра, 2007. -712 с.

 5. Герасішчук ВТ. Маркетинг: теорія і практика: Навч, посіб. - К.: Вища школа, 1994. - 327 с.

 6. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посіб. - К.: Професіонал, 2006.-304 с.

 7. Дудла О.І. Товарознавчі аспекти маркетингу: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 224 с

 8. Захожай В.Б., Шепітко Г. Ф., Адамова ІЗ. Статистика маркетингу. - К: МАУП, 2001. - 64 с.

 9. Земляков 1С, Рижий LB., Савич B.L Основи маркетингу: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. -352 с.
 1. Колесников O.B. Ціноутворення: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 144 с.

 2. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.

 3. Маркетинг І Упоряд.: А.І. Кредисов - К.: Україна, 1995.-399 с.

 4. Мостенсъка Т.Л., Прядко В.В. Основи маркетингу: Навч. посіб. - Чернівці: Букрек, 2002. - 184 с.

 5. Норіцина H.L. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

 6. Основи маркетингу: Навч. посіб. / За ред. СІ. Чоботаря. -К: Наш час, 2006. -240 с.

 7. Павленко А.Ф., Войчак A.B. Маркетинг: Підруч. - К.: КНЕУ, 2003.-246 с.

 1. Парсяк В.Н., Рогов В.К Маркетингові дослідження: Навч. посіб. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 200 с.

 2. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. - К.: Ценр навчальної літератури, 2003. - 387 с

 3. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004.-218 с.

 4. Савельев СВ. та ін. Новітній маркетинг: Навч. посіб. -К.: Знання, 2008.-420 с

 5. Старостіна А. О., Зозульок О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Знання-пресс, 2006. - 325 с

 6. Чеботар СІ. та ін. Маркетинг: Підруч., практикум та навч.-метод. комплекс з маркетингу. - К.: Наш час, 2007. - 504 с.

 7. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2005. - 564 с.

 8. Шкапова ОМ. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 159 с.

 9. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підруч. - К.: Кондор, 2008.-460 с.

147 Основи маркетингу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал