Цифра номера особової справи студентаСторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3
Тема 2. Класифікація маркетингу та його основні

категорії

Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції в галузі, суб'єктів господарювання. Характеристика видів маркетингу. Предмет, об'єкти та суб'єкти маркетингу.

Система маркетингу. Цілі системи маркетингу: максимальне споживання товарів і послуг, збільшення ступеня задоволення потреб споживача, підвищення якості життя суспільства. Комплекс елементів маркетингу "4Р" та "7Р". Характеристика елементів комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, просування, персонал, упакування, персональний продаж.

Особливості міжнародного маркетингу.

Основні сфери застосування маркетингу.

Маркетингове середовище. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища підприємства. Ознаки, властиві середовищу маркетингу, їх характеристика та значення. Особливості впливу факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства.Питання 4, Види маркетингу та їх характеристика
Література: 1; 4; 9;. 12; 16; 19; 21.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід звернути увагу на те, що розвиток ринкових відносин спричинив появу та розвиток його різних видів. Потрібно з'ясувати умови виникнення трьох загальних видів маркетингу, залежно від орієнтації на товар, споживача або на їх поєднання. Далі слід розкрити сутність маркетингу залежно від сфери маркетингової діяльності, зазначити особливості стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу й висвітлити умови застосування масового, глобального та диференційованого маркетингу.
Запитання для самоперевірки

 1. Чим виробничий маркетинг відрізняється від товарного?

 2. Охарактеризуйте та порівняйте маркетинг промислових і споживчих товарів.

 3. У чому полягає сутність стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу?

 4. У чому полягає відмінність масового маркетингу від диференційованого?


Питання 5, Елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, просування, персонал, упаковка, персональний продаж
Література: 4; 9; 11; 13; 20 - 22.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Концепція маркетингу охоплює вплив на ринок не окремих елементів, а їх комплексу, що отримав назву ''маркетинг-мікс» або "4Р" та "7Р".

Потрібно зазначити, що основними складовими комплексу "маркетинг-мікс" є: товар, ціна, розподіл та комунікація; треба дати їх характеристику. Слід звернути увагу на те, що саме становить систему маркетингу та як вона функціонує.


Запитання для самоперевірки

 1. Що означає поняття "маркетинг-мікс"?

 2. Які складові комплексу "маркетинг-мікс"?

 3. У чому полягає сутність поняття "система маркетингу"?


Питання 6. Макромаркетингове середовище підприємства та його основні факториЛітература: 1; 4; 9; 16; 19; 21.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід розкрити сутність поняття Іімакромаркетингове середовище підприємства". Потрібно також назвати фактори макромаркетингового середовища та дати їх характеристику. Крім того, слід пояснити негативний і позитивний вплив макромаркетингового середовища на діяльність підприємства та підкреслити неконтрольованість факторів макромаркетингового середовища.
Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть основні фактори макромаркетингового середовища підприємства.

 2. Як демографічний фактор макромаркетингового середовища впливає на діяльність підприємства?

 3. Як пов'язуються між собою природно-географічний та технологічний фактори середовища?

 4. Як підприємство може реагувати на зміни макромаркетингового середовища?

Питання 7. Мікромаркетингове середовище підприємства та його основні фактори

Література: 1; 4; 9; 16; 19; 21.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід дати визначення поняття "мікромаркетингове середовище підприємства" та охарактеризувати основні фактори мікромаркетингового середовища. Потрібно висвітлити можливість контролю факторів мікромаркетингового середовища підприємства та розкрити відмінність мікромаркетингового середовища від макросередовища.

Запитання для самоперевірки

1. Що означає поняття "мікромаркетингове середовище


підприємства"?

2. Назвіть фактори мікромаркетингового середовища.

3. Доведіть, що фактори мікромаркетингового середови-
ща можуть контролюватися та змінюватися підприємством.


 1. Що означає поняття "контактна аудиторія"?

 2. Укажіть типи контактних аудиторій.

Тема 3. Маркетингові дослідження

Поняття "маркетингова інформація", її значення. Класифікація маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи.

Маркетингові дослідження. Роль, мета, предмет та об'єкт маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень, їх переваги та недоліки. Етапи проведення маркетингових досліджень. Організація маркетингових досліджень. Розробка плану проведення маркетингових досліджень. Аналіз даних та їх використання. Анкета як основний інструментарій маркетингового дослідження.

Оцінка кон'юнктури ринку. Ієрархія поняття кон'юнктури, критерії та показники для її дослідження. Прогноз кон'юнктури товарного ринку. Оцінка місткості ринку. Реальна та потенційна місткість ринку.

Прогнозування продажу в маркетинговій діяльності. Основні принципи прогнозування обсягів продажу товарів. Класифікація прогнозів. Основні методи прогнозування.

Моделювання поведінки споживача. Види споживачів. Фактори, що обумовлюють поведінку споживачів. Процес прийняття рішення про купівлю товару, його етапи та характеристика.

Аналіз конкурентного середовища та конкурентів. Поняття та основні види конкуренції. Засоби нецінової конкуренції. Моніторинг конкурентів.
Питання 8. Поняття "маркетингова інформація", її класифікація та джерела

Література: 1; 4; 5; 11; 15; 16; 19; 21.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід дати визначення поняття "маркетингова інформація пояснити її вплив на процес прийняття рішень і назвати вимоги, жим повинна відповідати інформація.

Потрібно навести класифікацію маркетингової інформації, звернути увагу на джерела отримання інформації, а також пояснити переваги й недоліки первинної та вторинної інформації.

і

Запитання для самоперевірки


 1. Поясніть сутність поняття "інформація".

 2. За якими ознаками класифікують інформацію?
 1. Яким вимогам повинна відповідати маркетингова інформація?

 2. Із яких джерел можна отримати інформацію про споживачів?

 3. Яка інформація потрібна товарознавцю для прийняття рішення про закупівлю партії товарів, пропонованих постачальником-виробником? Якими джерелами для цього доречно скористатися?

Питання 9. Маркетингові інформаційні системи та їх складові
Література: 4; 5; 9; 16; 19; 22.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід зазначити, що у світовій практиці відбувається перехід від індустріальної до інформаційної економіки. Використовуючи сучасні комп'ютерні системи та технології, фірми створюють великі обсяги інформації та проектують свої інформаційні системи. Потрібно дати визначення поняття "маркетингова інформаційна система» вказати та охарактеризувати складові маркетингових інформаційних систем (МІС). Слід також показати, які переваги забезпечує підприємству наявність МІС та з якими труднощами пов'язано налагодження її функціонування.
Запитання для самоперевірки

1. Із якою метою створюються маркетингові інформаційні системи на підприємствах?

2. Із яких елементів складається МІС?


 1. Які можливості для підприємства забезпечує система внутрішньої звітності?

 2. Який елемент МІС використовується для отримання інформації про конкурентів?


Питання 10. Маркетингові дослідження: поняття, класифікація та організація проведення
Література: 1; 4; 5; 9; 15; 16 - 19; 21.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ У даному питанні головним є розуміння значення та ролі маркетингових досліджень. Слід указати, що вони є специфічним джерелом інформації для вирішення маркетингових проблем, покликаним забезпечити повноту й відповідність

інформації тим рішенням, які потрібно прийняти; треба дати визначення поняття имаркетингові дослідження пояснивши їх мету та призначення. Слід назвати напрям маркетингових досліджень щодо їх об'єкта й охарактеризувати етапи процесу маркетингового дослідження. Потрібно також пояснити, які фактори визначають організаційні форми проведення маркетингових досліджень.Запитання для самоперевірки

 1. Яку роль відіграють дослідження в діяльності підприємства?

 2. У чому полягає призначення маркетингових досліджень?

 3. У яких ситуаціях підприємству доцільно самостійно проводити дослідження, а в яких - користуватися послугами спеціалізованих дослідницьких фірм?
 1. Назвіть об'єкти маркетингових досліджень.

 2. За якими напрямами доречно проводити дослідження

ринку?

 1. Які завдання потрібно вирішити на етапі формулювання проблеми дослідження?

 2. Які методи досліджень можна використовувати для збору первинної інформації на роздрібному торговельному підприємстві?


Питання II. Кон'юнктура ринку: поняття, показники, види та методика визначення

Література: 5; 8; 11; 15; 16; 23.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід розкрити зміст поняття "кон'юнктура ринку", а також зазначити основні показники та види кон'юнктури. Потрібно розкрити значення кон'юнктурного аналізу та визначити систему й етапи дослідження кон'юнктури ринку. Слід пояснити сутність таких понять: "місткість ринку", "частка ринку", "насиченість ринку".Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення основних показників, що характеризують економічну ситуацію, що склалася на ринку. 1. Поясніть ієрархію видів кон’юнктура.

 2. Складіть схему поетапного дослідження кон'юнктури

ринку.

4. У чому полягає сутність методу експертних оцінок?

.

Питання 12. Методи прогнозування продажу в маркетинговій діяльності

Література: 8; 16; 23.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Потрібно дати визначення поняття "прогноз товарного ринку", указати та охарактеризувати прогнозовані величини ринку. Слід розглянути можливі методи прогнозування (кількісні та якісні), дати характеристику етапів вивчення та прогнозування ринку, а також пояснити значення матриці можливостей щодо товарів і ринків.Запитання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст понять "місткість ринку" та "частка ринку".

2. Перелічіть методи прогнозування ринку.


 1. Охарактеризуйте метод прогнозування шляхом експертних оцінок.

 2. Із якої операції починається процес прогнозування продажу в маркетинговій діяльності?


Питання 13. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку

Література: 7; 13; 15 -18.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід дати визначення поняття "споживчий ринок", перелічити фактори, що впливають на поведінку покупця на ринку та дати характеристику кожного фактора. Потрібно визначити типи покупців за різними ознаками та скласти модель купівельної поведінки споживача.

Запитання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність поняття "споживчий ринок".

 2. Які фактори впливають на купівельну поведінку споживачів?

 3. Поясніть ієрархію потреб за А. Маслоу.

 4. Як референтні групи впливають на поведінку покупців?

 5. Укажіть можливі типи поведінки покупців на ринку щодо ставлення до нового товару.


Питання 14. Процес прийняття рішення про купівлю товару, його етапи та характеристика
Література: 5; 7; 13; 15-18.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід звернути увагу на послідовність етапів процесу прийняття рішення про купівлю товару; треба охарактеризувати кожний з етапів даного процесу прийняття рішення. Потрібно показати особливості процесу прийняття рішення про купівлю товару - новинки.
Запитання для самоперевірки

1. Складіть послідовну схему прийняття рішення про


купівлю товару.

2. Укажіть можливі джерела інформації покупця. 1. Які основні фактори впливають на Вас як покупця при купівлі технічно складних побутових приладів?

 2. Поясніть значення знання купівельної поведінки на ринку для маркетолога.

 3. Чому велика увага приділяється саме останньому етапу прийняття рішень про купівлю товару?

Питання 15. Конкуренція: поняття, види, дослідження
Література: 16-19.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід розкрити зміст поняття "конкуренція" та з'ясувати значення конкуренції на ринку, назвати види конкуренції, навести приклади із практичної діяльності. Потрібно вказати методи конкурентної боротьби на ринку, послідовність аналізу конкурентів підприємства та описати основні типи конкурентних стратегій фірми на ринку.
Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "конкуренція".

2. У чому полягає відмінність між функціональною, видовою та предметною конкуренцією?

3. Чим цінова конкуренція відрізняється від нецінової?

4. Визначте алгоритм вивчення конкурентів (моніторинг).

5. Назвіть основні типи конкурентних стратегій фірми на

ринку.
Тема 4, Сегментація ринку та позиціонування товару на ринку

Варіанти охоплення ринку: недиференційований, диференційований, концентрований.

Сегментація ринків. Сегменти ринку. Основні принципи, що використовуються при сегментації споживчих ринків: географічні, демографічні, психографічні та поведінкові. Критерії сегментації.

Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Позиціонування товару на ринку.

Позиціонування нового або модифікованого товару.Питання 16. Оцінка та відбір цільових ринків. Варіанти охоплення ринку

Література: 4; 5; 9; 13; 15.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Потрібно дати характеристику трьох варіантів охоплення ринку: масового, цільового та диференційованого маркетингу. При цьому слід пояснити мету кожного з них, зазначивши їх переваги та недоліки. Потрібно також назвати фактори, які необхідно враховувати при виборі варіанта охоплення ринку, та указати, на яких сегментах ринку повинно зосередитися підприємство після вибору варіанта охоплення ринку.
Запитання для самоперевірки

 1. Який маркетинговий інструментарій використовують при масовому маркетингу?

 2. На який сегмент ринку доречно орієнтувати цільовий (концентрований) маркетинг?

 3. За яких умов доцільно використовувати диференційований маркетинг?

 4. Які фактори впливають на вибір варіанта охоплення ринку?

 5. Який із варіантів охоплення ринку доцільно вибрати оптовому торговельному підприємству, що реалізує спортивні товари?


Питання 17. Поняття та ознаки сегментації ринку

Література: 4; 5; 9; ІЗ; 15; 19.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід зазначити, що аналіз ринкових можливостей тісно пов'язаний із необхідністю врахування найважливішого принципу маркетингу - орієнтації на споживача. Потрібно дати визначення таких понять: "сегментація ринку" та "сегмент ринку". Крім того, пояснити сутність процесу вибору цільових ринків, особливості споживчого ринку та ринку товарів промислового призначення, а також дати характеристику рівнів сегментації ринків (сегмента: ринку, регіонів, ніші, індивідуумів).


Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність сегментації ринку?

 2. Що означає поняття "сегмент ринку"?
 1. Яке значення має правильне виділення сегмента для забезпечення успіху в діяльності підприємства?

 2. У чому полягає специфіка поведінки споживачів на споживчому та виробничому ринках?

5. Дайте визначення поняття "ніша ринку".
Питання 18. Основні принципи та критерії сегментації
Література: 4; 5; 9; 13; 15; 19.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід дати характеристику географічного, демографічного, психографічного та поведінкового принципів сегментації ринку.

Потрібно пояснити, у яких ситуаціях слід проводити сегментацію із використанням кожного із перелічених принципів. Слід також охарактеризувати най розповсюдженіші критерії сегментації; при цьому пояснити, як здійснюється пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.


Запитання для самоперевірки

1. Що означає поняття "принцип сегментації ринку"?

2. Із якою метою проводять сегментацію за географічними ознаками?

3. Які демографічні ознаки доречно враховувати для


сегментації ринку?

4. Які сегменти ринку можна виділити за психографічним принципом? 1. За якими ознаками поділяють споживачів при використанні поведінкового принципу сегментації?

 2. За якими принципами проводять сегментацію ринку товарів промислового призначення?


Питання 19. Позиціонування товару на ринку

Література: 4; 5; 9; 16; 20.

Слід звернути увагу на те, що позиція товару - це місце, яке даний товар займає у свідомості покупців, порівняно з аналогічними конкурентними товарами. Формування певної чітко визначеної позиції товару повинно мати керований фірмою характер.Позиціонування товару - це комплекс маркетингових заходів, завдяки яким споживачі ідентифікують даний товар порівняно з товарами-конкурентами.

Потрібно пояснити основну мету стратегії позиціонування: сформувати й надалі зберегти позитивне; ставлення споживачів до товару фірми. Слід звернути увагу на основні помилки позиціонування.Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття «"карт-схеми" сприйняття».

 2. Що розуміють під поняттям "перцепція"?

 3. Охарактеризуйте параметри позиції продукції фірми.

4. Скільки відмінностей використовується при позиціонуванні товару?

Тема 5. Маркетингова товарна політика

Сутність та структура маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Рівні товару. Класифікація товарів.

Поняття про товарну марку, її типи. Корпоративні символи. Поняття про упаковку товару, її функції. Вимоги до упаковки. Види послуг. Рівень і форми сервісного обслуговування.

Створення та впровадження на ринок нових товарів.

Поняття життєвого циклу товарів, характеристика етапів життєвого циклу товарів: розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілості та занепаду.

Види кривих життєвого циклу товарів.

Конкурентоспроможність товару, методи визначення та система показників, що її характеризують.

Поняття товарного асортименту та номенклатури товарів підприємства й управління ними.Питання 20. Товарна політика: сутність, цілі, складові Література: 1; 4; 5; 7; 9; 15; 24.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід усвідомити, що товарна політика - це політика виробництва та реалізації продукції, що включає прийняття узгоджених рішень, які стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту та товарної номенклатури.

Потрібно розкрити сутність завдання товарної політики, дати визначення таких понять: "товар" і "товарна одиниця"; звернути увагу на те, що в маркетингу товар розглядається з точки зору трьох рівнів, які формують його споживчу вартість. Слід також розглянути класифікацію асортименту за певними ознаками.
Запитання для самоперевірки


 1. Що розуміється під поняттям "товари"?

 2. Визначте завдання товарної політики.

3. Охарактеризуйте сутність складових маркетингової товарної політики.

 1. На основі яких рівнів прийнято розглядати товар?

 2. Як класифікують товари за певними ознаками?

Питання 21. Товарна марка та її типи, вимоги та правила використання
Література: 1; 4; 5; 7; 9; 15; 24.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід з'ясувати, що в просуванні товарів важливе місце займає товарна марка, яка обов'язково включає назву (фірмове ім'я).

Потрібно з'ясувати, у яких ситуаціях використовують маркетинговий (фірмовий) знак, розкрити сутність різних типів товарних марок і вимоги, що ставляться до них. Слід також висвітлити правила використання товарних марок.


Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття "товарна марка".

 2. Яку роль відіграє товарна марка?

 3. Що включає поняття "товарний знак"?

4. Перелічіть рівні сприйняття товарного знака споживачем.
Питання 22. Сутність концепції життєвого циклу товару, характеристика етапів

Література: 3; 4; 9; 15; 16; 21; 24.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід зазначити, що життєвий цикл товару - це концепція, яка визначає час існування товару на ринку (кривих життєвого циклу товару) в координатах: час, обсяги збуту та прибутки. Потрібно виходити з того, що класична модель життєвого циклу товару включає п'ять основних етапів: розробку товару, вихід на ринок, зростання, зрілість і вихід з ринку. Кожний із етапів характеризується конкретними маркетинговими заходами, сутність яких слід детально розкрити; бажано також накреслити графічну модель життєвого циклу товару.

Завдання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність концепції життєвого циклу товару.

 2. Назвіть етапи життєвого циклу товару.

 3. Розкрийте сутність маркетингових дій на різних етапах життєвого циклу товару.

Питання 23. Конкурентоспроможність товарів і система показників, що її характеризують

Література: 4; 7; 9; 16; 22.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід розкрити зміст поняття "конкурентоспроможність товару", зазначити методи оцінювання конкурентоспроможності товарів. Потрібно звернути увагу на ступінь відповідності характеристик товару вимогам ринку, що завжди визначається конкретно за даним товаром і на даному ринку для даної цільової аудиторії. Слід також визначити схему оцінювання конкурентоспроможності товару.

Завдання для самоперевірки

1. Що означає поняття "конкурентоспроможність товару"? 1. Розкрийте сутність методів оцінювання конкурентоспроможності товарів.

 2. У чому полягає відмінність між диференційованим і змішаним методами оцінювання конкурентоспроможності товару?

4. Що необхідно враховувати при оцінюванні конкурентоспроможності товару?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал