Чернівецький обласний ценетрPdf просмотр
Сторінка8/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.75 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Практичні роботи
Складання та захист проектів Екологія і економіка майбутнього. Проведення конкурсу Друге життя непотрібних речей.
15.

Екологічна освіта в природних умовах (4 год)
Гармонізація відносин у системі «Людина-суспільство-природа». Значення екологічної освіти. Екологічна освіта в природі. Робота в екологічних таборах проведення екологічних експедицій, походів, екскурсій. Екологічне польове обладнання і туристичне спорядження. Тематика екологічних досліджень, складання планів, розроблення програм. Складання звітів про дослідження, оформлення щоденників спостережень, альбомів, стендів. Захист наукових робітна конференціях та на дитячих екологічних конкурсах.
16.

Використання набутих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності
(4 год)
Моделювання екологічних наслідків можливої поведінки людини в природі. Підготовка рефератів. Робота з додатковою літературою.
Екскурсії до товариств охорони природи, громадських екологічних об’єднань, участь в їх наглядово-контролюючих заходах.
Первірка і оцінювання знань учнів
На занятті – бесіда, тестування рівня знань.
Наприкінці вивчення розділу – перевірка засвоєння практичних навичок, підготовка рефератів, звітів, диспут Пестициди на вашій тарілці, участь у Всеукраїнському екологічному конгресі Живи, Земле та регіональних природоохоронних заходах.
Наприкінці реалізації програми – співбесіда за теоретичними темами, науково – практична конференція Сучасні світові та регіональні екологічні проблеми і шляхи їх подолання.
Прогнозовані результати
Юннати повинні мати уявлення про
структуру природоохоронних організацій України основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля стратегію сталого розвитку стан навколишнього природного середовища в Україні та у Чернівецькій області сучасні екологічні проблеми України та Буковини зокрема Концепцію екологічної освіти та виховання Чернівецької області правові основи природокористування єдність людини і навколишнього природного середовища моніторинг стану довкілля біоценоз та його структуру

57
біотичні зв’язки в біоценозах структуру популяцій навчальну екологічну стежку вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини основи здорового способу життя оздоровчі системи П.Іванова, Г.Стеценка; Всеукраїнські та обласні масові екологічні та природоохоронні заходи.
Юннати повинні уміти
проводити спостереження у природі визначати види рослині тварин складати схеми трофічних зв’язків у біоценозах прокладати маршрут екологічної стежки складати календар природи вести щоденник спостережень складати екологічні проекти прогнозувати наслідки впливу людини на біорізноманіття проводити самостійні дослідження готувати звіти про результати досліджень працювати з літературними джерелами, писати реферати, робити узагальнення брати участь у дискусії здійснювати наглядово-контролюючу роботу за станом довкілля.
Терміни і поняття, які повинні засвоїти юннати

Абіотичні фактори
Аутекологія Біотичні фактори Біоценоз
Демекологія Екологічна ніша Екологічна стежка Екологія популяцій Моніторинг Навколишнє природне середовище Саморегулювальна система Адаптація Біорізноманіття Біосфера Генофонд дикої природи Екосистема Національна екомережа Пестициди Сталий розвиток
Перелік використаної літератури
1.
Бауер М.Й., Костишин С.С., Руденко С.С. Концепція екологічної освіти та виховання Чернівецької області. – Чернівці , 2012. – с.
2.
Білявський ТО, Бутченко ЛІ. Основи екології теорія та практикум. Навч.посібник. – К Лібра, 2004. – 368 с.
3.
Білявський Г, Падун М. Проблеми і завдання сучасної екології//Вісник НАН України. -
1993. - №3. - С.
4.
Вербицький ВВ. Програма GLOBE (глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля Посібник для вчителів. – К Аверс, 2001. – с.
5.
Вернадский ВИ. Биосфера и ноосфера. - Мс Волкова АС. Екологічне виховання школярів.-К.: Знання, 1985.
7.
Гербільський Л.В.,Ємельянов І.Г. Концепція національної програми інтегрованої екологічної освіти // Вісник НАН України. - 1999. - №11. - С.
8.
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища Навч. посіб. – е вид, випр. і доп. – К Т-во Знання, КОО, 2007. – с.
9.
Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, Афіша, 2001. – 203 с. Екологічні проблеми Буковини Навч.посіб. за редакцією к.г.н. доцента Коржика В.П. – Чернівці Зелена Буковина, 2002. –168 с.
11.
Злобін Ю.А. Основи екології. - К Лібра, 1998. - с.
12.
Радкевич В.А. Экология. – Минск: Высш. шк., 1998. – 159 с.

58 13.
Радченко Т.Д. Програма гуртка Юні екологи. - Програми для творчих об єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. / укладач В.В.Вербицький]. – К Богдан, 2004. - С.
МОДУЛЬ 2
«ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
ЯВИЩ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОРУШЕННЯ КОЛООБІГІВ НІТРОГЕНУ, ФОСФОРУ ТА
КАРБОНУ»
Пояснювальна записка
Вступна характеристика предмета
Сучасна роль людини у довкіллі за своєю потужністю є глобальною і незрівнянно вищою за роль будь-якої іншої групи організмів. Через господарську діяльність видозмінюється складі структура біотичного колообігу, прискорюється перебіг природних процесів, що в свою чергу призводить до порушення біосферних процесів в цілому. Перед людством стоїть надзвичайно актуальна проблема розробки методів і пошуку засобів свідомого регулювання системи «суспільство-природа». Дана програма розроблена для вивчення юннатами механізмів виникнення кризових екологічних явищ (парникового ефекту, кислотних дощів, евтрофікації) крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону. Розробниками цього напряму екологічних досліджень в Україні є співробітники кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ
ім. Ю. Федьковича. Найважливіша функція біосфери – біотичний колообіг хімічних елементів. Біотичний колообіг – це постійна циркуляція речовин між грунтом, гідросферою, атмосферою та живими організмами. Саме він забезпечує існування і розвиток життя при обмеженому запасі речовин, необхідних для життєдіяльності організмів.
Мета: теоретична сформувати в юннатів уявлення про причини та механізми виникнення глобальних кризових явищ, розкрити роль порушення циклів в їх формуванні. прикладна навчити юннатів здійснювати моніторинг стану NPC-колообігів нарівні водозбірно-басейнової екосистеми та розробляти ефективні заходи щодо зациклювання
NPC-колообігів.
Завдання:
вивчити глобальні екологічні проблеми, їх вплив та наслідки для навколишнього середовища і людини зокрема ознайомитися з колообігами Нітрогену, Фосфору та Карбону з’ясувати біологічне значення Нітрогену, Фосфору та Карбону в природі дослідити причини і наслідки виникнення таких процесів як парникового ефекту, евтрофікації та кислотних дощів встановити ознаки надлишку та дефіциту Р, N та С для різних видів рослин охарактеризувати шкідливість нітратів та фосфатів для організму людини з’ясувати ГДК нітратів та фосфатів для людини. Під час лабораторних та практичних занять юннат під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень поданої програми модуля, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо. В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у польових умовах, на виробництві, в наукових лабораторіях тощо. На практичному занятті викладач організовує обрахунок отриманих результатів, детальний розгляд юннатами окремих теоретичних положень модуля та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання юннатом сформульованих завдань.

59 Лабораторні та практичні роботи юннати повинні виконувати у відповідності з методичними вказівками, виданими викладачем. Варіант лабораторних та практичних робіт юннат повинен отримати у викладача. Захист лабораторних робіт здійснюється у вигляді письмових робіт, тестування, а також за допомогою інтерактивних методів. Лабораторні заняття передусім мають відповідати програмі курсу і допомогти юннату оволодіти основними поняттями екології. Крім того, практикум покликаний закріпити уявлення про екологію як науку комплексну, основою якої є систематизація і узагальнення результатів, отриманих з використанням різних методів природничих наук.
Форми: практичні та лабораторні заняття, науково-дослідна робота, індивідуальне самостійне опрацювання.
Методи: експериментальні (фізичні, гравіметричний, титрометричний, фізико-хімічні
(потенціонометричний, фотоколориметричний), науково-дослідні, візуальні (спостереження)
Навчально-тематичний план

з/п
Назва розділу
Кількість годин
теор. лабор. разом
1. Вступ. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці
4
-
4 2.
Колообіг біогенних елементів. Біологічна роль N, P, C. Складові глобальної екологічної кризи
4
-
4 3. Знайомство зі структурою природної водозбірної- басейнової екосистеми
2 2
4 4. Методологія екологічних досліджень
2 2
4 5. Дослідження колообігу Фосфору в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі
-
12 12 6. Дослідження колообігу Нітрогену в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі
-
12 12 7. Дослідження колообігу Карбону в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі
-
12 12 8. Розрахунок балансних коефіцієнтів Фосфору, Нітрогену та Карбону в досліджених природних та модельних водозбірно-басейнових екосистемах
2 2
4 9. Виявлення закономірностей втрат Фосфору, Нітрогену та Карбону з колообігів
2 2
4 10. Оформлення звітів на основі отриманих результатів
4
-
4 11. Складання екологічних проектів з поліпшення стану водозбірно-басейнових екосистеми
2 2
4 12. Участь у заходах, ініційованих організаціями «Чаргафф- фонд та «Екос»
4
-
4
Всього
26
46
72
Перевірка і оцінювання знань учнів
Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та практичних занять у вигляді усного опитування, тестування і має наметі перевірку рівня підготовленості юнната до виконання конкретної роботи.
Підсумковий контроль проводиться в кінці навчального року у вигляді написання контрольної підсумкової роботи та захисту звіту.
ПРОГРАМА
1. Вступ. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній
земельній ділянці (4 год)
Ознайомлення з планом роботи. Правила поведінки в природі. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці.
2. Колообіг біогенних елементів. Біологічна роль N, P, C. Складові глобальної
екологічної кризи (4 год) Ознайомлення з колообігом Нітрогену. Колообіг Фосфору. Колообіг Карбону. Біологічна роль і значення Нітрогену, Фосфору та Карбону в природі та житті людини. Екологічні проблеми сьогодення парниковий ефект, кислотні дощі евтрофікація.

60
3. Знайомство зі структурою природної водозбірної-басейнової екосистеми (4 год)
Визначення точок NPC моніторингу на біогеографічних градієнтах та градієнтах урбопресингу. Аналіз кліматопу досліджуваної екосистеми. Відбір матеріалів для лабораторних досліджень. Підготовка реактивів.
4. Методологія екологічних досліджень (4 год)
Опанування методики створення мікрокосмних моделей водозбірно-басейнового типу.
5. Дослідження колообігу Фосфору в природній та модельній водозбірно-басейновій
екосистемі (12 год)
Визначення вмісту фосфору у дощовій воді
ґрунтах; рослинах відпаді детриті річковій воді фітопланктоні мулі підземних водах
6. Дослідження колообігу Нітрогену в природній та модельній водозбірно-басейновій
екосистемі (12 год)
Визначення вмісту загального азоту та нітратів у дощовій воді
ґрунтах; рослинах відпаді детриті річковій воді фітопланктоні мулі підземних водах
7. Дослідження колообігу Карбону в природній та модельній водозбірно-басейновій
екосистемі (12 год)
Визначення вмісту Карбону в дощовій воді
ґрунтах; рослинах відпаді детриті річковій воді фітопланктоні мулі підземних водах.
8. Розрахунок балансних коефіцієнтів Фосфору, Нітрогену та Карбону в досліджених
природних та модельних водозбірно-басейнових екосистемах (4 год)
9. Виявлення закономірностей втрат Фосфору, Нітрогену та Карбону з колообігів (4
год)
Побудова моделей формування кислотних опадів парникового ефекту та евтрофікація зумовлених порушенням балансу Фосфору, Нітрогену та Карбону та витоками їх із колообігів.
10. Оформлення звітів на основі отриманих результатів (4 год)
11. Складання екологічних проектів з поліпшення стану водозбірно-басейнових
екосистем (4 год)
12. Участь у заходах, ініційованих організаціями «Чаргафф-фонд» та «Екос» (4 год)
Активізація юннатів у громадській діяльності екологічних об’єднань «Чаргаф- фонд та «Екос» (організація та проведення акцій, присвячених Всесвітньому Дню Землі, Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням (акція Цигарку на цукерку, Всесвітньому Дню охорони навколишнього природного середовища тощо.
Прогнозовані результати
Юннати повинні знати
основні поняття та терміни глобальне екологічне становище, вплив та наслідки забруднення для навколишнього середовища та людини зокрема особливості колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону в біосфері та рівні локальних екосистем (мале та велике коло їх колообігу); роль Нітрогену, Фосфору та Карбону для живих організмів

61
причини і наслідки виникнення глобальних кризових явищ, зокрема парникового ефекту, евтрофікації, кислотних дощів ознаки дефіциту та надлишку Р, N та С для різних видів рослин основні заасоби зациклювання NPC-колообігів; шкідливість нітратів та фосфатів для організму людини
ГДК нітратів та фосфатів для людини.
Юннати повинні вміти
Визначати загальний вміст Нітрогену, Фосфору та Карбону в різних сферах довкілля та біологічних об’єктах за допомогою доступних методів (титрування, фотоколориметрування, потенціометрії) і розробляти рекомендації щодо зациклення цих елементів.
Перелік використаної літератури
1.
Білявський ГО. Основи екології теорія та практикум Навч. посібник / ГО.
Білявський, ЛІ. Бутченко, В.М. Навроцький. – К Лібра, 2002. – 352 с. Вернадський ВИ. Биосфера и ноосфера / ВИ. Вернадський – Мс.
3.
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища Навч. посібник / В.С. Джигирей. – 2-ге вид, стер. – К КОО, 2002. – 203 с.
4.
Энциклопедия для детей: Экология / Ред. Д. Володихин, Ред. Е. Ананьева, Ред. Г.
Вильчек. − Аванта+, 2003 . − Т. 19. – 444 с цв.ил.
5.
Запольський А.К. Основи екології Підручник / [А.К. Запольський А.І. Салюк]; за ред.. КМ. Ситника. – К Вища шк., 2003. – 358 с.
6.
Костишин С.С. Дослідження колообігів N, P та C у водозбірно-басейнових екосистемах / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Т.В. Филипчук. – ЧНУ, 2012. – 70 с.
7.
Кучеренко М.Є. Загальна біологія 10-11 клас Навч. підручн. / М. Є. Кучеренко, Ю.Г.
Вервес, П.Г. Балан. – Київ Генеза, 1999. – 464 сіл. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів Світ, 2001. – 500 с.
9.
Руденко С.С. Загальна екологія. Практичний курс навчальний посібнику ч. Частина
1. Урбоекосистеми. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці Книги
– ХХІ, 2008. – 342 с.
10.
Руденко С.С. Загальна екологія. Практичний курс навчальний посібнику ч. Частина
2. Природні наземні екосистеми. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці Книги – ХХІ, 2008. – 308 с.

62
МОДУЛЬ 3
«ЛІДЕР ТА ЛІДЕРСТВО. ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА
Пояснювальна записка
Підлітковий таранній юнацький вік є важливим періодом в процесі дорослішання. Це пов’язано із формуванням і становленням вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. Особливо актуальними в період дорослішання є потреби особистості в самоствердженні, самовираженні, самореалізації, саморозвитку. Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинена в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації нарівні прийняття рішень. Починаючи з підліткового віку це, насамперед, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, що вирішує такі завдання стимулювання інтересу юннатів до навчання, трудової і громадської діяльності створення конкретних умові ситуацій для виявлення і розвитку здібностей, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості створення умові механізмів для самовиховання особистості, яка формується, побудови її життєвих планів та перспектив. Формування особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його цінностей може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально- педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації програми Школа еколідера».
Мета: розвиток лідерських якостей, формування потреби у самовдосконаленні, адекватного оцінювання себе розвиток умінь та навичок ефективного спілкування, конструктивного вираження своїх думок і почуттів, попередження і розв’язання конфліктів розвиток лідерського потенціалу.
Завдання :
розвиток лідерських якостей, ініціативи у вирішенні завдань подолання бар’єрів у спілкуванні формування навичок відповідальної та впевненої поведінки формування навичок співпраці в команді підвищення самооцінки, формування почуття власної самоцінності, позитивного ставлення до життя формування навичок самоконтролю розвиток умінь, необхідних для позитивного подолання конфліктних ситуацій розвиток творчих здібностей. Програма модулю побудована з використанням тренінгових форм роботи, психодіагностики, арт-терапевтичних технік, мозкового штурму, дискусій, рольових ігор, моделювання, роботи в малих групах, аналізу реальних ситуацій суспільного життя тощо. Форма проведення занять – групова. За основу програми модуля 1 Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства взято програму роботи гуртка Лідерство – запорука успіху (Спіжевої Д.В.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-
3839 від 12.07.2005 р.
Навчально-тематичний план

з\п
Назва розділу
Кількість годин
теор.
практ.
разом
1. Вступ. Мета і завдання програми
1
-
1 2. Лідер та лідерство
3 3
6 3. Пізнай себе
2 4
6 4. Бути особистістю
1 5
6 5. Основи ефективного лідерства
2 6
8 6. Мистецтво спілкування лідера
3 7
10 7. Твій шлях до успішного спілкування
3 7
10

63

з\п
Назва розділу
Кількість годин
теор.
практ.
разом
8. Етичні норми життя як регулятор людської поведінки
1 3
4 9. Імідж лідера
2 5
7 10. Лідер та його команда
3 5
8 11. Постановка цілей лідера
1 3
4 12. Підсумкове заняття
-
2 2
Всього
22
50
72
ПРОГРАМА

1.

Вступ. Мета і завдання програми (1 год)
Вступ. Правила техніки безпеки. Мета і завдання програми. Школа еколідера» – важлива форма виховання учнівської молоді.
2.

Лідер та лідерство (6 год)
Філософія лідерства. Теорії лідерства. Поняття, специфіка та типологія лідерства. Стилі лідерства. Лідер. Якості, притаманні лідеру. Уміння лідера.
3.

Пізнай себе (6 год)
Пізнати себе. Сутність моєї особистості. Паспорт темпераменту. Внутрішній світ людини і система уявлень про себе. «Я»-образ. Самооцінка. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають. Думаю про майбутнє. Виховую себе сам.
4. Бути особистістю (6 год) Уявлення про особистість. Самоусвідомлення. Самовиховання. Самоаналіз. Аналіз власних якостей, вчинків, стосунків. Поведінка особистості в рамках вимог суспільства.
5. Основи ефективного лідерства (8 год)
Потенціал, необхідний для того, щоб стати лідером. Оцінка різних сторін лідерської поведінки. Комунікативні здібності лідера. Вміння спілкуватися у групі. Досягнення взаєморозуміння і згоди. Повноваження лідера. Основні принципи поведінки лідера. Кодекс поведінки лідера.
6. Мистецтво спілкування лідера (10 год)
Жити в суспільстві – означає спілкуватися. Від чого залежить успішність спілкування людей. Спілкування – це мистецтво, якому треба вчитись. Чи завжди нас розуміють інші люди Як розуміти інших Що означає бути переконливим Як навчитися говорити ні Типи спілкування. Спілкування без слів (міміка, жести, погляди, паузи. Правила ефективного спілкування. Що таке конфлікт Підходи до вирішення конфліктів і проблем. Як досягти успіху в суспільстві. Успішна самопрезентація.
7. Твій шлях до успішного спілкування (10 год)
Правила активного слухання. Ділове спілкування. Як навчитися вести переговори Мистецтво полеміки. Підготовка до дискусій. Види дискусій. Схема побудови промови. Вивчаємо конфлікт. Використовуємо знання про конфліктна практиці переговори і посередництво в конфлікті.
8. Етичні норми життя як регулятор людської поведінки (4 год)
Повага до іншого – умова поваги до кожного. Етикет як регламентовані форми шанобливого ставлення до іншої людини. Уважність, привітність, доброзичливість. Мовний етикет як форма ставлення до людини.
9. Імідж лідера (7 год)
Що таке імідж Роль іміджу і проблема лідерства. Роль особистісного іміджу. Імідж лідера. Функції іміджу. Структура іміджу. Я – концепція лідера. Мистецтво самопрезентації. Імідж молодіжної громадської організації, як його створити Шляхи формування іміджу за допомогою ЗМІ.


64
10. Лідер та його команда (8 год)
Лідер і керівнику чому різниця Якості, притаманні успішному лідеру. Що таке партнерство Принципи партнерства. Особливості партнерських відносин. Як співпрацювати з командою. Сила організації. Як діє лідер-організатор? Організаторські знання і вміння, організаторські здібності. Поради організатору. Джерела підтримки лідера і команди. Критика, підтримка, самопідтримка. Знайомство з роботою обласного дитячого екологічного товариства Паросток.
11. Постановка цілей лідера (3 год)
Значення постановки цілей. Ситуаційний аналіз (Що я хочу, Що я можу. Формування коротко, середньо- та довгострокових цілей. Планування часу.
12. Підсумкове заняття (2 год) Аналіз роботи за рік. Підведення підсумків.
Прогнозовані результати
Кінцевий результат по завершенню модуля Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства передбачає сформованість лідерських якостей та розвинутий лідерський потенціал оволодіння мистецтвом спілкування сформованість навичок співпраці в команді сформованість навичок відповідальної та впевненої поведінки сформованість навичок самопрезентації; розвинуту творчу і соціальну активність та ініціативу. У процесі реалізації програми у юннатів виробляються практичні вміння та навички, а саме критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом зору, визнавати та долати стереотипи та упередження комунікативність (оволодіння культурою спілкування, навичками її вдосконалення, мовною етикою, збагачення словникового запасу перспективне бачення, розвиток уяви (вміння уявляти кращий стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення вирішення конфліктів (вміння об’єктивно аналізувати різні конфлікти, залагоджувати їх, уникаючи агресії та зберігаючи власну гідність співробітництво (уміння співпрацювати з іншими у процесі спільного вирішення завдань та пошуку виходів із проблемних ситуацій толерантність (навички виваженого розв’язання проблем громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та співпрацювати з різними організаціями.
Перелік використаної літератури
1.
Антоненко І. Усе про конфлікти // Психолог. – 2007 – №44. – С. 22.
2.
Бачинська Е. Формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління виховною системою школи // Світло. – 2002.
3.
Бочковський В. Шляхи самопізнання та саморозвитку особистості // Психолог. – 2007. -
№25-27. Каталог вправ для тренінгу спілкування // Психолог. – 2010. - №7. Клуб лідерів // Психолог. – 2011. - №13. Матеріали корекційно-розвивальної програми Психологічна підтримка членів учнівського самоврядування» (Клуб «Лідер»): [Електронний ресурс. – Режим доступу http://gendocs.ru/v39045/?download=1 Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу учнівського самоврядування Електронний ресурс.
– Режим доступу http://www.nkmetka.gov.ua/publ/psikhologichna_sluzhba/psikhologichna_sluzhba/metodichni

65
_rekomendaciji_shhodo_psikhologichnogo_suprovodu_uchnivskogo_samovrjaduvannja/24-1-
0-202 Основи спілкування // Психолог. – 2009. - №25-27. Програма гуртка Лідерство – запорука успіху. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям Електронний ресурс.
– Режим доступу http://www.dvorec.edu.kh.ua/Files/downloads/Programi_sotcialno-reabilit_napriam_2005.pdf
10.
Садохіна К.С. Психолого–педагогічні умови формування лідерських якостей підлітків Електронний ресурс.
– Режим доступу Самооцінка та її роль у розвитку особистості // Психолог. – 2010. - №4.
12.
Самотворення «Я»-образу старшокласника // Психолог. – 2009. - №25-27.
Програма гуртка Юний городник
Укладач: Остапович СМ, директор Заставнівського ЕНЦУМ
Пояснювальна записка
Овочівництво – цікава і корисна справа. Програма допоможе краще зрозуміти природу, стати господарями на своїх присадибних ділянках, відчути радість від появи перших сходів, вирощеного врожаю. В процесі роботи діти заглянуть в овочеву торбинку, до скриньки народної мудрості, напишуть свої казки про наших супутників-рослин, здаватимуть "екзамен" на городника.
Мета програми
познайомити з різноманітністю овочевих рослин дати загальні відомості про походження овочевих рослин ознайомити з корисністю даних рослин навчитись вести фенологічні спостерігати за овочевими доглядати та спостерігати ростом та розвитком овочевих на грядці, в теплиці.
Завдання:
ознайомитись з різноманітністю овочевих рослин ознайомитись зі значенням овочевих рослин для людини вивчити овочеві рослини свого краю проводити посильну роботу на ділянці по вирощуванню овочевих спостерігати та вести щоденник за ростом та розвитком овочевих на грядці, в теплиці, на підвіконні навчити вихованців нескладних практичних навиків під час роботи на ділянці проводити нескладні досліди поглибити знання дітей та виконання посильної роботи по охороні природи. Програма розроблена на основі програми Черненко Р.М., методиста Миргородського районної станції юних натуралістів Полтавської області та розрахована на один рік навчання для учнів молодшого віку.
Навчально-тематичний план
(перший рік навчання)

п/п
Назва розділу та теми
Кількість годин
всього
теор.
практ.
1. Вступ
2 2
2. Подорожу дивосвіт рослин
2 2
3. Таємниці городу
6 2
4 4. Осінь у природі
10 2
8 5. Значення овочів ужитті людини
6 2
4 6. Різноманітність овочевих рослин
78 26 52

66
Програма
1. Вступ (2 год.)
Ознайомлення з планом роботи гуртка, з метою та завданням гуртка, правилами поведінки, правилами техніки безпеки та санітарно-гігієнічними вимогами на заняттях. Бесіда Спогади про літо.
2. Подорожу дивосвіт рослин ( 2 год.)
Роль рослину природі та вжитті людини. Різноманітність рослинного світу. Чому рослини потрібно охороняти
3. Таємниці городу (4 год.)
3 чого почався перший город Що таке ґрунт? Чому овочі такі різні Казка про Царя-
Гороха.
Практична робота. Пізнавальна гра "Цей дивовижний світ овочів. Екскурсія на пришкільну ділянку з метою ознайомлення з овочевими рослинами.
4. Осінь у природі (8 год.)
Осінь-припасиха — найщедріша пора року. Дари осені. Основні роботи нагороді та на навчально-дослідній ділянці.
Практична робота. Екскурсія в природу Золота осінь».Збір овочевих рослинна пришкільній ділянці, осінній обробіток ґрунту; техніка безпеки під час роботи. Конкурсна кращого знавця дарунків осені.
5. Значення овочів у житті людини (6 год.) Звичайне і невідоме у звичайних овочах. Азбука здоров'я. Вітаміни на грядці.
Практична робота. Гра Незнайко в країні овочів. Віршована п’єса "Сварка овочів" (Ж-л Розкажіть онуку №17/9 7 р.
6. Різноманітність овочевих рослин (78 год.)
Овочі у традиційному харчуванні українців.
6.1. Картопля — наш другий хліб (8 год.) Роль картоплі у нашому харчуванні. Історія картоплі. Розповідь про небезпечне яблуко диявола, про квіти картоплі на королівському балу, про картопляні бунти. Як вирощують картоплю
Практична робота.
«Ради-поради бабусі Даринки (приготування страв з картоплі. Весела година Конкурс господарочок, «Ккартопляна естафета.
6.2. Калустяному роду — нема переводу (8 год.) Капустяна історія. Ознайомлення з різновидами капусти білоголової, червоноголової, савойської, кольрабі, брюссельської, пекінської, броколі, листової. Бувальщини тітоньки Капустини (розповідь про родичів, проте, як з маленької насінинки виростає білолиця, дженджуриста, сорочок наділа триста. Обряди і звичаї пов’язані з капустою.
Практична робота. Приготування та дегустація страв з капусти. Свято Сьогодні іменини у тітки Капустини.
7. Звідки родом наша їжа
4 2
2 8. Ліки з городу
6 2
4 9. Овочі круглий рік
6 2
4 10. Весняні турботи городників
12 4
8 11. Участь у масових натуралістичних заходах. Підсумкові заняття
12 2 І
ВСЬОГО
144
48
96

67
6.3. Гарбуз та його родичі (8 год.)
Історія Гарбуза. та його родичів. Зустріч з гарбузовою родиною. Гарбуз - харчовий і дієтичний продукт. Про солодку королівну-диню, про кавун, що напував звірів і про кабачки та патисони. Про найзнаменитішого родича гарбуза – огірка. Особливості вирощування гарбузових. Секрети кухні тітки Насті.
Практична робота. Приготування та дегустація страв з гарбуза. Інсценізація казки "Ходить гарбуз по городу. Закладання досліду на тему Вплив прогрівання насіння на врожай огірків (дині, гарбуза. тощо.
6.4. Багаті й бідні родичі сеньйора Помідора (8 год.)
Історія «золотого яблука із Південної Америки. Місце помідорів у харчуванні. Різнокольорові плоди помідорів. Поняття про сортову різноманітність. Як вирощують помідори. Паслін — бідний родич помідора. Про багатих родичів ґюмідора. І солодкий, і гіркий. Синенькі - овочі довголіття. Оранжеві Ліхтарики (фізаліс.
Практична робота. Ознайомлення з різними представниками помідорної родини. Виготовлення овочевого лото Дари осені. Працює ігротека "Овочева торбинка з цікавинками. Приготування страв з помідорної родини До столу по сезону. Дегустація. Круглий стіл У нас в гостях журнали Дім. сад. Город, «Огородник», Паросток.
6.5. Столові коренеплоди (10 год.)
Різноманітність коренеплідних овочевих рослин. Про красну дівицю чудодійну морквицю. Столові буряки. Про петрушчину таємницю. Чим корисна селера Посадив дід ріпку. Цей чудо-хрін. Про селяночку редьку і панночку редиску.
Практична робота. Ознайомлення з різноманітністю столових коренеплодів. Закладання досліду "Вплив площі живлення на врожай столових буряків. Рубрика "До столу по сезону. Працює ігротека. Гра "Витягни ріпку, овочеве лото. Свято "На весіллі у Морквини.
6.6. Цибуля і часник (4 год.) Про походження і заслуги цибулі. Про невидиму силу, заховану в цибулині. Різні види цибулі (ріпчаста, порей, батун, шалоті ін.). Цибуля- ріпка, цибуля-сіянка. Про походження і заслуги часнику. Про часник-чарівник, що допомагав будувати піраміди. Поняття про фітонциди. Чому часник називали гадючою травою. Зустріч у Світлиці "Овочі на нашому столі"
Практична робота.
Заскладка дослідів з цибулею на підвіконні. Розробка агротехнічного плану дослідницької роботи з цибулею "Вирощування цибулі-ріпки з насіння за один рік.
6.7. Листові овочі, їх роль у харчуванні (4 год.) Про їстівні листки салату. Цей непоказний шпинат. Листяна гірчиця. Крес-салат замість солі. Огіркова трава. Мангольд.
Практична робота.
Працює ігротека. Ігри "З чим його їдять, "Вершки чи корінці. Рубрика "До столу по сезону.
6.8. Цілюща квасоля та її родичі (8 год.)
Ліана, яка зветься квасоля. Квасоляна родина та її чудні діти. Посадив дід біб. Ознайомлення з бобовими рослинами. Чим корисні горох, соя. чечевиця і ін.? Молоко із сої. Як росте арахіс68
Практичні заняття. Ознайомлення з насінням різних сортів бобових культур. Виготовлення колекції Бобові рослини. Рубрика День народження Котигорошка і Дюймовочки (приготування страв з бобових. Дегустація. Висаджування на підвіконні гороху і квасолі з замовляннями при висадці Щедра Земле. Сонечко миле, дайте Котигорошку силу, Щедра Земле, сестриця-
Водо, дайте Дюймовочці вроду. Проведення спостережень за посівами. Поради котлети без м’яса», Смажена соя, арахіс.
6.9. Різноманітний світ пряно-ароматичних рослин (6 год.)
Знайомство з ароматичними рослинами. Для чого потрібні пряно-ароматичні рослини, їх різноманітність, способи вирощування. Цей запашний кріп. Про аптечний кріп або фенхель. Чай з м'яти та меліси. Про бутерброди з естрагоном. Для чого вирощують кервель, коріандр, шалфей. Любисток біля української хати. Знайомство з чебрецем, гісопом.
Практична робота.
"Цей різноманітний світ пряно-ароматичних рослин (розпізнавання рослин за насінням, малюнками, гербарними зразками, живими рослинами. Заварювання чаїв. Дегустація. Овочева естафета Варимо борщ (відібрати овочі для борщу)
6.10. Овочі на десерт (4 год.) Ознайомлення з зовнішнім виглядом десертних овочів, їх морфологічними особливостями Спаржа — стародавня овочева і лікарська рослина. Артишок - культурний будяк. Що їдять з ревеню Як їх вирощують.
Практична робота.
Творча година і фантазії (пишемо казку про овочеві рослини. Поради бабусі Даринки Суп із спаржі, Компот із ревеню.
6.11. І квіти, і овочі (4 год.) Чорнобривців насіяла мати. Про корисні сили, заховані в чорнобривцях. Яка грузинська вечеря без чорнобривців. Нагідки, красольки - і квіти, і ліки, і овочі. Приправи з чорнушки.
Практична робота.
Заглянемо до овочевої торбинки. Гра Вершки чи корінці
6.12. Подорожу світ дикоростучих рослині (6 год.) Овочі з дикоростучої флори. Кропива не тільки жалиться. Яглиця – звичайна їжа наших предків. А чи варто шанувати кульбабу Овочеві первоцвіти (первоцвіт весняний, медунка темна, пшінка). Переселення дикоростучих рослинна городи.
Практична робота. Ознайомлення з морфологічними особливостями овочів дикоростучої флори. Рубрика
«Всевмійки і Всезнайки в країні овочів. Екскурсія в природу «Дивосвіт рідної природи.
7. Звідки родом наша їжа (4 год.)
Походження овочевих культур. Розповіді про рослини-переселенці. Народний календар Щоденні, обрядові та святкові страви українців
Практична робота.
Гра Звідки вони родом ;( з використанням картин походження культурних рослин. Весела година Не навчили мати й батько, не навчить і дядько (Ігри, змагання Посади город, «Збираєм врожай, Варимо борщ, З чим його їдять, Чи вершки, чи корінці та ін).
8. Ліки з городу (6 год.)
Овочі і здоров'я. Овочі не тільки годують, ай лікують. Овочетерапія.

69 Відкриваємо скриньку народної мудрості. Поради народних цілителів (серцю і ниркам потрібна картопля, що лікує капуста, чим славні інші овочі. Народний календар.
Практична робота.
Свято Продива і таємниці Природи-чарівниці (про все дивовижне і незвичайне у звичайних овочах. Традиційні страви українців з овочів. Дегустація.
9. Овочі круглий рік (6 год.)
Вирощування овочів у теплицях. Що таке теплиця Які овочі вирощують у теплицях
Практична робота. Город на підвіконні:вирощування зѐлених рослин (цибулі на перо, вигонка петрушки, щавелю, ревеню, крес-салату, кропу. Конкурс Мій город найкращий. Ради-поради бабусі Даринки До столу — по сезону, Косметика з городу. Екскурсія у тепличне господарство.
10. Весняні турботи городників (12 год.). З чого починати перші роботи нагороді. Календар городника. Умови, необхідні для росту і розвитку рослин. Вирощування розсади. Як потрібно лікувати і годувати овочі. Перші поняття про добрива, про боротьбу з шкідниками і хворобами рослин. Рослини і тварини — помічники городників. Про добрих і небажаних сусідів при вирощуванні овочів.
Практична робота.
Закладання дослідів з овочевими культурами. Вирощування розсади на підвіконні, в теплиці. Екскурсії в парникове господарство, тепличне. Ознайомлення з вирощуванням овочевих рослин з розсади. Працює бюро по обміну насінням овочевих культур.
11. Участь у масових натуралістичних заходах (12 год.)
Підсумкові заняття. Участь у конкурсі Мій рідний край^моя земля, акції До чистих джерел, Плекаємо сад, «Юннатівський зеленбуд» та інш., участь місячнику по озелененню. Практичні справи по участі в обласних конкурсах. Трудові справи по охороні природи.
Практична робота.
Підсумкове заняття "Екзамен на городника, брейн-ринг, вікторина, конкурс "Вкраїні овочів. Свято печеної картоплі.
Завдання на літо. Практичні справи по догляду за дослідними ділянками. Мікрогрядка вдома. Підготувати розповіді "Моя грядочка.
Гуртківці повинні знати
які овочеві культури вирощуються вданій місцевості традиційні національні овочеві рослини про умови вирощування овочевих рослин історію походження та корисність овочевих культур.
Список використаної літератури
1.
Бобкова Л.П. "Картопля. Київ "Наукова думка, 1976.
2.
Борисова Р.Л. и др. "Малораспространенные овощные культуры". М "Россельхоз- издат", 1978.
3.
Биггс Т. "Овощные культуры". М "Мир, 1986. Володарська АТ, Скляревський ОМ. "Вітаміни на грядці. Київ "Урожай, 1989.
5.
Воропай Олекса "Звичаї нашого народу. Київ "Оберіг, 1993.
6.
Головкин Б.Н. "Рассказы о растениях-переселенцах", М "Просвещение", 1984.
7.
Давыдов З Д "Советы огородникам". Донецк: "Донбасс", 1983 8.
Заверуха Б.В. "У світі рослин. Київ Урожай. Коваль А П "Життя і пригоди знайомих незнайомців. Київ "Веселка 10.
Мухин В Д. "Юному овощеводу". М Просэещение'. 1978 Надія Надеждіна "І в саду, і нагороді. Київ "Веселка 1976

70 12.
Онегов Анатолий "Школа юннатов. М "Детская литература", 1982 13.
Сергей Небесный "Юным овошеводам". М Детская литература", 1987 14.
Шабаршов И и др "Книга юного натуралиста". М "Молодая гвардия", 1982. Любов Манорик, Сергій Клименко "Довідник юнната, 'Хмельницький, 1995.
Програма гуртка Природа навколо нас
Укладач: Левентир МС, керівник гуртків Заставнівського ЕНЦУМ
Пояснювальна записка
Людина може жити і діяти тільки, як невід‖ємна частина всієї природи. Разом з тим створення і розвиток могутніх засобів виробництва з метою пристосування природи до людини не завжди відповідає законам природи, порушує тонкі екологічні зв’язки. У цих умовах сама природа не встигає лікувати рани нанесені їй життєдіяльністю людини. Тому одним з найважливіших напрямків цієї роботи є виховання у людини, починаючи з дитинства, почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу.
Мета: ознайомлення дітей із екологічними проблемами України та інших країн та регіонів світу, формування наукового світогляду, почуття, орієнтацію, виховує гуманне ставлення до природи, розвиває допитливість, заохочує до активної участі в практичній діяльності. Від успішності здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища. На думку В. О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в людини ставлення дорідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.
Завдання:
- поглибити і розширити екологічні знання;
- прищепити початкові екологічні навики і уміння – поведінкові, пізнавальні;
- розвинути пізнавальну, творчу, суспільну активність дітей вході екологічної діяльності
- сформувати (виховати) відчуття дбайливого відношення до природи
- розвивати навички вмінь спостереження в природі. Програму розраховано на учнів початкової ланки. Позакласні і позашкільні заняття, як правило, непросто повторюють матеріал шкільного курсу природознавства, а систематично його доповнюють і збагачують конкретними фактами, одержаними внаслідок самостійної роботи в гуртку. Враховуючи вікові особливості учнів, їх надмірну рухливість, нестійкість уваги та інтересів, керівнику гуртка необхідно організувати, щоб кожне заняття було цікавим. З цією метою до занять слід підключити загадки, вікторини, використовувати ігрові моменти та різноманітні технічні засоби навчання кіно, магнітофон, діапозитиви, телебачення, мікроскопи. Значну увагу треба приділити роботі на шкільній навчально-дослідній ділянці, у куточку живої природи догляд за тваринами і рослинами, проведенню спостережень та нескладних дослідів. Такі досліди і практичні роботи пробуджують інтерес до вивчення рослині тварин, бажання брати участь у вирощуванні культурних рослин. Під час занять важливо проводити екскурсії в природу. Вони поглиблюють знання учнів про різноманітність рослинного і тваринного світу, виховують любові дбайливе ставлення до всього живого.
Орієнтовний тематичний план занять

п/п
Назва розділу
Кількість годин
всього
теор.
практ.
1. Вступне заняття.
8 2
6 2. Рослини – частина живої природи.
14 6
8 3. У світі осінньої природи. Осінь - художниця
16 8
8 4. Жива та нежива природа. Явища в природі.
8 4
4

71

1. Вступне заняття
Ознайомлення дітей з планом роботи гуртка. Розподіл обов’язків, ознайомлення з правилами техніки безпеки. Довкілля та його охорона. Поняття про екологію, як науку. Екологічні фактори.
Практична робота.
Екскурсія в кабінети, у куточок живої природи, на навчально-дослідну ділянку.
2. Рослини – частина живої природи.
Що таке флора Значення рослин в природі, житті людини, народному господарстві. Зелені рослини - основне джерело органічного життя на Землі. Однорічні і багаторічні трав’янисті рослини. Будова та розмноження. Харчові, лікарські та отруйні рослини. Дерева, кущі та трави. Значення овочевих і польових культуру харчуванні людини. Червона книга України. Рослини- цілющі скарби нашого краю. Рослини – частина живої природи. Різноманітність рослинного світу. Екологічна вікторини В гостях у лісової Феї, Міс Флора, Природа навколо нас, Моє дерево, Буду я природі другом, Світ рослин, Станція Квіткова».
Практична робота.
Ознайомлення з рослинами в природі. Конкурс малюнків Природа рідного краю. Екскурсія до парку. Збирання матеріалу для гербарію. Виготовлення гербарію.
3. У світі осінньої природи. Осінь - художниця.
Осінь в природі. Осінь за народним календарем. В осінньому лісі. Зміна забарвлення листків, листопад, фізіологічна суть опадання листків. Значення листопаду вжитті рослин. Підготовка рослин до зими. Спостереження за осінніми явищами. Екскурсія в природу. Розпізнавання дереві кущів в безлистому стані.
Відліт птахів. Підготовка тварин до зими. Екологічна вікторина У гості до лісу. Конкурс малюнків Осінь художниця, Осінь в гості завітала, «Золотокоса красуня. Дарунки осені. Квіти осені. Поробка Осіння квітка.
З чого почався перший у світі город Смачна чужоземка (картопля, помідор, буряк. Вирощування овочевих культур капуста, морква, столовий буряк цибуля. Особливості часнику і цибулі. Виготовлення плакатів на теми Осінні вітаміни, Що ми їмо з овочів, Головні частини рослин.
Практична робота. Екскурсія в осінній парк. Спостереження за сезонними змінами в природі і в трудовій діяльності людей. Збирання насіння дикоростучих дереві кущів (для лісництва. Засушування листків, гілок і плодів листяних і хвойних дерев, складання колекцій.


5. Земляне належить нам, це ми належимо Землі.
16 10 6
6. Тварини – частина живої природи.
30 16 14 7. Подорож Світовим океаном.
12 8
4 8. Сніжна віхола танцює. Чарівна Зима.
18 8
10 9. Сезонні змінив природі.
8 2
6 10. У гості до лісу. Лісові робінзони.
16 8
8 11. Світ зеленої планети. Ліки в природі.
12 4
4 12. Усе про друзів наших пернатих.
14 6
8 13.
Весняна усмішка рідної Землі.
12 4
8 14.
Квіти – частина природи, вбрання рідної Землі.
10 4
10 15.
Чудова й радісна пора. Чим пахне літо
16 6
10 16.
Охорона природи. Червона книга України.
6 2
4

Всього
216
96
120

72
4. Жива та нежива природа. Явища в природі.
Що таке природа Явища живої та неживої природи. Значення спостережень за сезонними явищами в природі для народного господарства. Організація і проведення фенологічних спостережень. Екологічний калейдоскоп природних явищ Звідки береться дощ, Усі кольори радості, Чому сніг білий, Чарівні кристали, Таємниці туману, Жива вода, Роза вітрів, Небезпечні хвилі, Живильне повітря.
Практична робота. Екскурсії. Спостереження в природі. Фенологічні спостереження в природі за погодою, за розвитком дерев, кущів, дикорослих і трав’янистих, а також культурних рослин. Спостереження за поведінкою птахів.
5. Земляне належить нам, це ми належимо Землі. Багатство природи. Дім в якому ми живемо. Озирнися довкола.
Правила поведінки в природі. Подорож планетою Земля. Антарктида, тундра, тайга, степ,пустеля та інші природні зони. Життя в горах. Життя в лісах. Життя в степах. Життя в водоймах. Водні ресурси краю. Краса рослинного і тваринного світу. Повітря навколо нас і його значення вжитті рослин,тварин і людини. Причини забруднення повітря та його вплив наживу природу і здоров'я людей. Запобігання забрудненню повітря. Значення дерев в очищенні повітря. Природа рідного краю.
Практична робота. Екологічна вікторини «Дивосвіт природи, Її величність природа. Екскурсія в парк з метою гармонійного сприйняття природи через почуття. Еко-ігри: Палітра, Впізнай своє дерево, Дегустація запахів. Робота з природним матеріалом. Конкурс малюнків Бережіть воду, Зелений світ, Життя підводою. Орігамі..
6. Тварини – частина живої природи.
Тварини – частина живої природи. Мешканці води і суші. Історичний розвиток тваринного світу. Тварини і довкілля. Значення тварину природі та житті людини. Тварини. Комахи. Птахи. Різноманітність тваринного світу. В зоопарку. Обличчям до тварин. Рекордсмени росту. Легенди про тварин. Тварини - символи. Гороскоп людини за календарем країн Сходу (під знаком тварин. Тварини лісу. Червона книга України. Чи можна чого-небудь навчитись у звірів і навпаки Життя птахів.
Свійські тварини. Домашні улюбленці. Як з’явилися домашні тварини. Різновиди домашніх тварин. Догляд та утримання тварин. Собаки мисливські, службові та декоративні. Домашня кішка. Спостереження за домашніми тваринами, їх ростом та розвитком.
Тварини у куточку живої природи. Гризуни (хом’яки). Шкода, яку вони приносять у сільському господарстві. Морські свинки. Їжачок, його зовнішній вид, харчування, зимова сплячка. Зовнішній вид білки. Харчування. Черепаха (болотна та водяна. Панцир, його значення для черепахи. Живлення. Харчування, зимова сплячка.
Практична робота. Екскурсія у куточок живої природи. Спостереження за тваринами в кутку живої природи. Розведення риб в акваріумах. Виготовлення повітряних сачків. Догляді спостереження за жителями акваріума, зібраними під час екскурсії до водойми. Екологічні вікторини Самий добродушний гігант, Ці забавні тварини, У світі тварин, Їжачок – лісовий трудівничок», Тварини указках, Маленькі трудівниці, конкурс загадок про звірів Відгадай хто це. Поробка Їжачок. Конкурс малюнків Моя улюблена тварина, Наші друзі звірі і птахи. Ігри Створюємо портрет звіра. Екскурсії в природу. Спостереження за поведінкою дощового черв’яка. Спостереження за поведінкою птахів.
7. Подорож Світовим океаном.
Океани і моря нашої планети. Великі та малі мешканці водних просторів. Послання з Пляшкової почти». Життя в океані.

73
Екологічна подорож Вода – життєдайний ресурс. Рослинний і тваринний світ водойм. Пристосованість рослині тварин до життя у воді. Найбільші тварини планети – кити. Цікавинки про мешканців водойм. Ріки нашої місцевості. Яка річка найкраща?Для чого людям потрібна вода Що в річках росте Хто в ріках живе Хто в морі живе Обережно, нафтова пляма
Практична робота. Екологічна вікторина Могутнім океаном, Дивовижний світ води. Еко – гра Загадки підводного царства.
8. Сніжна віхола танцює. Чарівна Зима.
Зима, зимонька прийшла. Подорож до зимового лісу. Зима в природі. Тварини взимку. Рослини взимку. Особливості хвойних дерев та вічнозелених кущів. Життя птахів взимку. Знайомство з птахами нашої місцевості. Поведінка зимуючих птахів. Охорона птахів узимку. Їжа для птахів. Операція Синичка. Чарівна Зима. Зима за народним календарем. Незабаром Новий рік. Святкування Нового року в Україні та в інших країнах. Обрядовий Дідух - національний символ свого родоводу. Операція Вічнозелена красуня. Звідки взялася різдвяна ялинка. Вифлиємська зірка сяє. Вертеп «Колядує».
Практична робота. Екскурсії в природу. Спостереження за природою взимку, за поведінкою птахів. Виготовлення альбому "Зимуючі птахи нашого краю. Виготовлення годівнички.
Поробка Букет замість ялинки. Конкурсна кращу композицію з хвойних гілок, сухоцвітів. Розваги Зими Сніжна віхола танцює, Красуня святкова, подарункова, До палацу сніжинки, Казка про сніжинку, Казка про снігову бабу.
9. Сезонні змінив природі.
Природа в різні пори року. Погода і народні прикмети. Складання календаря погоди. Зимові явища вжитті рослин. Процеси життєдіяльності рослин взимку. Особливості хвойних дереві вічнозелених кущів. Розвиток ранньоквітучих рослин під снігом. Зимові явища вжитті тварин. Життя птахів взимку.
Практична робота. Екскурсії в природу. Фенологічні спостереження в природі. Підгодівля птахів. Годівничка для пташиної їдальні.
10. У гості до лісу. Лісові робінзони. Зелені легені нашого міста. Значення дерев в природі і житті людини. Основні породи дерев, які ростуть у парках міста. Чим відрізняються дерева між собою. Лісові пожежі.
Мандруємо екологічною стежкою. У лісі є чимало таємниць. Природа і ми. Подорож до осіннього лісу. Живильне повітря. Пригоди в лісі. Тварини наших лісів. У зимовому лісі. Природа навколо нас.
Царство грибів. Знавці варення. Дари лісу. Чому кажуть Ліс наше багатство. Хто живе в лісовому домі
Практична робота. Вікторина Дерево лісових таємниць, У гості до лісу, Впізнай мене.
11. Світ зеленої планети. Ліки в природі.
Ознайомлення з біологічними особливостями і використанням лікарських рослин. Значення лікарських рослин для медицини. Подорож в світ лікарських рослин. Народна медицина. Її звязок з науковою медициною. Фітотерапія. Правила збирання лікарських рослин. Екологічна подорожу країну
Травинію. Лікарські дерева України. Рослини - вітаміни морква, горіхи, смородина, яблука та ін. Дегустація чаїв із трав. З кошиком у ліс. Вчимося правильно поводитися в природі. Парад ягід малина, суниці, чорниці, ожина та інші. З грибного кошика. Обережно –

74 отруйні гриби і ягоди. Без верби і калини нема України. Походження калини за народними легендами й переказами. Калина - символ рідної землі, безсмертя, мужності. Оспівування калини в народних піснях. Народні легенди, перекази, казки про вербу та її походження. Верба - символ довголіття, дерево життя.
Практична робота. Вікторина Впізнай (їстівній отруйні ягоди та гриби. Еко - гра В царстві Еко». Конкурс пісні про вербу і калину. Виготовлення альбому Лікарські рослини нашої місцевості. Екскурсії з метою ознайомлення з лікарськими рослинами нашого краю. Екологічні ігри з деревами.
12. Усе про друзів наших пернатих.
Пернате населення планети. Птахи, їх особливості та розповсюдження. Значення птахів у природі. Яких птахів ви любите Зупинка Горобчик.
Усе про друзів наших пернатих. Екологічний калейдоскоп На вулиці Пташиній. Найбільший птах України. Екологічні вікторини Царство птахів, Звила ластівка гніздо.
Допоможемо птахам взимку. Поведінка зимуючих птахів. Охорона птахів.
Практична робота. Екскурсія в природу з метою визначення видового складу птахів своєї місцевості. Вікторина Чий це дзьоб Спостереження за зимуючими птахами, які селяться біля житла людей. Підгодівля птахів. Виготовлення годівниць. Дотримання правил техніки безпеки при цьому. Виготовлення альбому "Зимуючі птахи нашого краю.
13. Весняна усмішка рідної Землі.
Весна в природі. Сезонні змінив природі. Весняні спостереження за розпусканням бруньок дереві кущів. Спостереження за погодою і сезонними змінами вжитті рослин, тварину діяльності людини. Приліт птахів. Спостереження за птахами. Спостереження за кішкою і собакою. Життя тварин навесні. Екологічна гра Тварини лісу, Звила ластівка гніздо. Життя рослин весною. Весняні явища вжитті рослин. Початок сокоруху в дерев та кущів. Початок вегетації рослин.
Чарівні ключики весни. Первоцвіти квітнуть, весну-красну чують. Необхідність охорони первоцвітів. Чому не можна рвати проліски Перші прикмети весни. Рослини, що квітнуть з- під снігу – снігуроньки. Необхідність охорони рідкісних ранньоквітучих рослин.
Практична робота. Екологічна вікторина Хто такі первоцвіти?» Екскурсія до парку Весняна симфонія, спостереження за весняними явищами вжитті рослині тварин. Конкурс малюнків Час чарівниці Весни наступає, «Весняночка - паняночка, Перелітні птахи. Весняні роботи на навчально-дослідній ділянці.
14. Квіти - частина природи, вбрання рідної Землі.
Різноманітність квітів у природі. Квіти та їх значення ужитті людини. Квіти – окраса нашого життя. Флора – богиня квітів і юності. Таємниці квітів. Квітковий гороскоп. Мова квітів Про що говорять квіти. Квіти – обереги. Квіти – символи української землі. Легенди про квіти. Ви принесли додому квіти…
Однорічні та багаторічні рослини. Форми квітників і розміщення на них квітів. Що таке букет Складання букетів. Що таке композиція Композиція квітів. Ознайомлення з найбільш поширеними кімнатними рослинами, які використовуються для озеленення. Значення правильного догляду за кімнатними рослинами. Розміщення рослин відносно світла.75
Практична робота.
Висаджування в квіткові горщики або ящики ранньоквітучих рослин (проліски, фіалка та ін.), спостереження за їх цвітінням, утворенням плодів. Конкурс малюнків Троянда – королева квітів, Моя улюблена квітка. Ліпимо квіточку. Виготовлення аплікацій Танок квітів. Екскурсія в природу. Ознайомлення з різновидністю квітів нашої місцевості. Догляд за ними. Екологічна гра Чарівна квіточка запрошує до гри.
15. Чудова й радісна пора. Чим пахне літо
Літо в природі. Спостереження за змінами в природі. Сонце промінь шле Землі Екологічний журнал природи Дари літа. Людина – частина природи. Конкурс малюнків Намалюйте диво, На фруктовій зупинці. Ходить літо білим цвітом. Пахне сіно полинами. Хліб – усьому голова. Природа і ми. Лікар Айболить. Природні чинники здоров’я. Вплив сонця і повітряна здоров’я людини. Літо – пора відпочинку.
Практична робота.
Екологічні вікторини Флора і Фауна, Телеграма з лісу, Маленькі трудівниці, Світ тварин, Тварини в казках, Тварини підводного царства. Екскурсія в природу з метою ознайомлення з рослинами та тваринами парку, водоймищ. Догляд за сільськогосподарськими культурами на навчально-дослідній ділянці.
16. Охорона природи. Червона книга України.
Ознайомлення з масовими державними заходами щодо охорони природи. Створення перших заповідників в Україні. Червона книга України. Охорона рослин в заповідниках і заказниках. Рослини місцевої флори, які перебувають під охороною. Ознайомлення з Всеукраїнським конкуром "Мій рідний край – моя земля, роботою зелених і голубих патрулів, лісових дозорів. Охорона навколишнього середовища. Водні ресурси краю.
Практична робота.
Виготовлення листівок з тематики охорони рослин місцевої флори. Екскурсія до краєзнавчого музею. Демонстрування кінофільмів з природоохоронної тематики.
Гуртківці повинні знати
про сучасний стан екології, значення її для кожного з нас представників тваринного та рослинного світу різних континентів Землі типи взаємозв'язків у природі між живою та неживою природою, між рослинами і тваринами між природою та людиною екологічні проблеми рідного краю, України фактори середовища та їх роль ужитті живих істот основні шляхи охорони природи проводити нескладні наукові дослідження проводити фенологічні спостереження фаз розвитку життєдіяльність рослин в різні пори року виявляти й охороняти рідкісні рослини проводити нескладні сезонні практичні роботи в плодовому саду, ягіднику, розсаднику.
Гуртківці повинні вміти
охороняти зелені насадження надавати допомогу пошкодженим деревам усвідомлювати функції природи вжитті людини, самоцінності природи гармонійно співіснувати з природою мати почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них

76
брати активна участь у практичних природоохоронних заходах здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи вести спостереження за сезонними явищами у природі приваблювати і охороняти диких птахів охороняти тваринний світ проявляти власні здібності навчитись новим видам діяльності та вдосконалювати надбані навички застосовувати знання, вміння та навички на практиці опановувати екологію через організаційні та дослідницькі етапи роботи відчути себе не тільки природоохоронцем, а також своїм прикладом залучати якомога більше людей до кола однодумців.
Список використаної літератури
1.
Адабашев И.И. Сотворение гармонии. - М Мысль, 1981. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений. - М, 1980. Бондаренко Г. Л. В помощь огородникам. - К Урожай. 1978.
3.
Бобров Р.В. Любите лес. - м Лесная пром-сть, 1975.
4.
Борисова Р.П.. Борисов В.Я., Перегуд М.Ф. Малораспространенные овощные культуры. -
Симферополь: Таврия. 1979.
5.
Бобров Р.В. Зеленый патруль. -М Просвещение, 1977.
6.
Белоусова Л.С. Редкие растения СССР. - М Лесная пром-сть,1979.
7.
Бурмистров А,Д. Ягодные культуры. - Л Колос. 1972.
8.
Вавилов П. П. Растениеводство. - М Колос, 1975.
9.
Воронцов А.И., Харитонова ПЗ. Охрана лесов. - М Лесная пром-сть, 1977.
10.
Кузнецов Р.С. Знай, люби, бережи. - К Веселка, 1979 11.
Гоголева В.Г., Приходько С.Н. и др. Цветы. - К Урожай. 1979.
12.
Лаптев И.Д. Надежды зеленого дома. - М Детская литература, 1979.
13.
Матвеев ВР, Рубцов МИ. Овощеводство. - М Колос. 1978.
14.
Маглаев К.А., Ленский Г.С. и др. Борьба с вредителями и болезнями плодовых, ягодных и овощных культур. - М Колос, 1931.
15.
Щусев ВР. Живой уголок. - М Лесная пром-сть. 1978.

Гурток Світ природи з елементами англійської мови
Укладач: Левентир МС, керівник керівник Заставнівського ЕНЦУМ
Пояснювальна записка
Ми – діти світу. Світ навколо нас дуже привабливий та цікавий і ми живемо у ньому, яку рідному домі, ім’я якому Природа. Її майбутнє залежить саме від нас. Охорона природи стала невідкладною вимогою часу, але вона немислима без щирої поваги та любові.
Мета: виховання свідомого і бережливого ставлення дітей до природи, формування екологічної культури, широких екологічних знань. Виховування гуманного ставлення до всього живого на землі. Ознайомлення дітей із представниками флори і фауни рідного краю умовами існування, які необхідні для живих істот елементарними відомостями про взаємодію живої та неживої природи значенням природи вжитті людини вчити дітей орієнтуватися в найближчому природному середовищі. Формувати у дітей розуміння природних явищ, вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень, виховувати екологічно-грамотне покоління.
Завдання:
- прививати любов до природи рідного краю
- розширювати кругозір маленьких юннатів
- розвивати спостережливість, уяву, кмітливість

77
- у доступній та цікавій формі ознайомити дітей з англійськими словами і сталими виразами
- закладати підґрунтя майбутнього володіння англійською мовою, використовуючи здібність дітей молодшого віку до вивчення мов. Екологічне виховання слід починати не в космічних масштабах, а тут на заняттях гуртка, біля свого дому, на вулиці, тримаючи на повідку свою власну собаку. Тільки усвідомлюючи власні особисті можливості, навчившись вирішувати найближчі екологічні проблеми, дитина зуміє замислитись про долю всесвіту в цілому. Любити природу, все те, що нас оточує – просто. Потрібно чути, що говорить кожна квіточка, що шепоче кожен листочок, бачити красу дерев, розмовляти з ними, як з живими істотами. Мудра природа навчає нас завжди і всюди. У довкіллі є чимало таємниць. Щоб їх зрозуміти, потрібно бути уважним і спостережливим. Саме таке завдання кладе перед собою гурток Світ природи з елементами англійської мови. Можливість спілкуватися більш ніж однією мовою стала невідємним постулатом сучасного життя. Вивчення іноземної мови – процес дуже цікавий, оскільки основним його прийомом є гра. У грі дитина легко накопичує, закріплює і активізує свій словниковий запас, навчається правильно повторювати англійські слова за викладачем, тобто формує слухову увагу та правильну вимову. Саме в ігрових ситуаціях дитина починає використовувати вивчений лексико-граматичний матеріал. Дана програма складена для дітей віком 6-8 років. Методика навчання базується на природному способі оволодіння мовою. Завдання цього навчального курсу – формувати у дитини вміння сприймати на слух мовлення в природному темпі та реагувати на звертання. Даний навчальний курс побудований на улюблених видах діяльності дітей, які можна чергувати за їхнім бажанням.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал