Чернівецький обласний ценетрPdf просмотр
Сторінка7/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1249
8. Підготовка та проведення дослідницької роботи. Фітодизайн та ландшафтна
архітектура
Досягнення науки і передовий досвіду квітництві. Значення дослідницької роботи учнів. Основні вимоги до проведення дослідів. Закладання дослідів за завданнями вчених і фахівців зелених господарств. Ведення польових журналів. Оформлення щоденників, виготовлення наочних посібників. Підготовка наукових робіт для участі у Малій Академії наук (МАН. Проведення науково-практичних конференцій. Завдання фітодизайну: Підбір рослин для озеленення приміщень і території. Монокультурні та полікультурні композиції і флораріум. Основні напрямки сучасного дизайну парків, скверів, територій.
9. Підсумкова робота, участь у конкурсах. Захист творчої роботи


Прогнозований результаті методи його діагностики після закінчення реалізації
програми.

Головним результатом реалізації програми є досягнення основних цілей програми навчання – розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології, квітництва, набуття учнями вмінь з практичної і науково-дослідної роботи розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення виховання в учнів шанобливого ставлення до природи рідного краю, поваги до національних звичаїв і традицій, почуття прекрасного, естетичного й художнього смаку.
Основними формами і методами діагностики прогнозованих результатів є
спостереження за роботою учнів, усне опитування, тестування, написання рефератів, участь вихованців у тематичних виставках, конкурсах, змаганнях, складанні планів і проектів.
Контроль отриманих результатів: бесіди, тестування, співбесіда, перевірка засвоєння практичних навичок, перевірка виконання практичних робіт, конкурсні виставки.
Основні вимоги до знань і вмінь
Учні повинні мати уявлення про
квітково-декоративні рослини різних кліматичних зон земної кулі та практичне використання їх людиною.
Учні повинні знати
всі групи рослин, що використовуються у внутрішньому й зовнішньому озелененні агротехніку вирощування квітково-декоративних рослин основні правила складання букетів і композицій основні види сучасного дизайну приміщення, парків, скверів.
Учні повинні вміти
вирощувати та вести догляд за квітково-декоративними рослинами закритого та відкритого ґрунту; проводити дослідно-експериментальну роботу відповідно до змісту програми практично створювати різні види квіткового оформлення.
Терміни (поняття, які повинні засвоїти учні
Акліматизація
Альпінарій Аранжування Бордюр
Вигонка
Відводки Газон Гідропоніка Дендрарій
Екзотарій Еклектика Етикетаж Живець Зимовий сад Клумба Мікроелементи
Міксбортер Номенклатура Озеленення Оранжерея Панно
Рабатка Регенерація Релікти Розарій
Рокарій
Рослини-радіопротектори Сухоцвіт Теплиця

50 Ікебана Інтродукція Інсектициди Каталог Квітник
Фітодизайн
Флористика Фотосинтез Фурнітура
Форми діагностики отриманих результатів
Виконання творчих завдань, науково-практична конференція, розроблення проектів ландшафтного дизайну, розроблення фітодизайну інтер’єрів.
Список рекомендованої літератури
1.
Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. – М Изд-во Моск. Унта, 1989. – 187 с.
2.
Приходько С.Н., Михайловская М.Д. Приусадебное цветоводство. – К Урожай, 1991.
3.
Приходько С.Н., Фещенко Н.Д. Цветоводство защищенного грунта. – К Урожай, 1988.
4.
Соболев А.И. Цветы в вашем саду. – Симферополь: Таврия, 1988. Соболева П.Е., Гречишкин А.И. Азбука цветовода. – К Урожай, 1987.
6.
Черевченко Т.М. Довідник квітникаря-любителя. – К Урожай, 1994.
7.
Яременко Л.М., Лазицька Л.М. Однорічні квіти. – К Урожай, 1982.
8.
Золотницький Л.Ф. Квіти в легендах та переказах. – К Урожай, 1992.
9.
Корниенко Т.С., Добруцкий И.И. Искусство цветов: Иллюстрированное методическое пособие по технике аранжировки цветок. – К МСВП «Компьютерные системы», 1992. –
175 с.
10.
Приходько С.Н. Цілюща флора у вашій кімнаті. – К Наук. думка, 1990.
Програма Школа еколідера»
Укладачі:
Чебан Т.Н., заступник директора з ВР КЗ ЧОЦЕНТУМ
Заслонкіна О.П., психолог
КЗ ЧОЦЕНТУМ
Дзензерська ОМ, керівник гуртків КЗ ЧОЦЕНТУМ
Пояснювальна записка
Нині екологія як наука, що вивчає взаємовідносини організмів з навколишнім середовищем, трактується набагато ширше, включаючи також практично усі сфери діяльності людини у довкіллі. Насправді недостатньо вивчати зв’язки між живими істотами і середовищем, виключаючи за такого підходу людину. Використання природних багатств людством здійснюється, на жаль, за повного нехтування законами природи. Наслідки антропогенного впливу починають відігравати все більшу роль у змінах біосфери, що призводить до важких непередбачуваних катаклізмів. Щоб уникнути цього, треба діяти. Щоб діяти, треба знати як та бути насамперед готовими і здатними до цього. Саме тому підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, а отже, екологічної культури стає першочерговим завданням сучасної школи та позашкільного навчального закладу, що є, зрештою, однією з передумов успішного переходу країни до стабільного розвитку. Під час навчання в Школі еколідера» діти значно поглиблюють свої знання з біології, географії, психології, картознавства, а також закріплюють отримані знання на практичних заняттях знайомляться з роботою громадських екологічних об’єднань, вчаться конструктивно спілкуватися з однодумцями, обстоювати ідеї збереження довкілля набудь- якому рівні, розвивають свій лідерський потенціал. Учнівську молодь необхідно виховувати в дусі Орхуської конвенції кожен громадянин має право доступу до екологічної інформації. Програма Школа еколідера» складається з трьох взаємодоповнюючих модулів, робота за якими проводиться паралельно. Модуль 1 Основи екологічних знань та специфіка екологічних проблем Буковини. Масові природоохоронні заходи знайомить юннатів з основними термінами (поняттями) з екології, з природними ресурсами нашої планети та нашого краю, з основними екосистемами біосфери, з масовими природоохоронними заходами. Важливого значення набуває вміння

51 окреслювати сучасні екологічні проблеми Буковини. Завдання педагога – навчити дітей знаходити шляхи вирішення тих чи інших екологічних проблемі насамперед навчити поводитись так, щоб не допустити їх виникнення.
Модуль 2 Дослідження механізмів виникнення кризових екологічних явищ крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону розроблений для вивчення юннатами механізмів виникнення кризових екологічних явищ (парникового ефекту, кислотних дощів, евтрофікації) крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону. Розробниками цього напряму екологічних досліджень в Україні є співробітники кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Модуль 3 Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства спрямований на розвиток лідерських якостей, самопізнання, створення умов для самореалізації юнната в якості лідера, здатного до саморозвитку й конструктивної взаємодії з однолітками. Навчання через практику, через активну участь – важливі інструменти для становлення особистості юнната, який прагне бути успішним, адже успіх завжди підсилює властиву цьому віку жагу до діяльності. Програма Школа еколідера» розрахована нарік навчання учнів х класів, студентів професійно-технічних і вищих навчальних закладів освіти складена з урахуванням знань з біології, психології, географії, краєзнавства. Передбачається 72 години нарік за кожним модулем (всього 216 год). Заняття за кожним модулем проводяться 1 раз на тиждень по 2 академічні години.
Мета:
спеціальна: залучити дітей до вирішення актуальних проблем екології, зокрема екологічних проблем Буковини
освітня: поглибити знання з біології, психології, географії, картознавства, залучити до проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, навчити учнівську молодь методам наукових досліджень визначення вмісту Нітрогену, Фосфору та Карбону в різних сферах довкілля та біологічних об’єктах і розробляти рекомендації щодо зациклення цих елементів
виховна: формування екологічної культури особистості, шанобливого ставлення до природи
розвивальна: розвиток лідерського потенціалу, набуття навичок і досвіду в розв’язанні екологічних проблемі передбаченні можливих наслідків особистої природоперетворювальної діяльності.
Завданнями програми є
ознайомлення з роллю сучасних природничих науку розв’язанні існуючих проблем екології інтегроване поглиблення знань з біології, психології, географії та інших предметів природничого циклу забезпечення екологічного навчання і виховання, вміння передбачати критичні моменти в природних екосистемах, що виникають внаслідок антропогенного впливу залучення до практичної природоохоронної роботи з’ясування біологічного значення Нітрогену, Фосфору та Карбону в природі дослідження причині наслідків виникнення таких процесів як парниковий ефект, евтрофікація та кислотні дощі розвиток лідерських якостей, ініціативи у вирішенні завдань формування навичок відповідальної та впевненої поведінки, навичок співпраці в команді застосування інноваційних і новітніх технологій навчання.
Форми навчання лекції, семінарські заняття, практичні заняття, тренінги, самодіагностика, екскурсії, науково-практичні конференції, дослідницько-експериментальна робота, індивідуальне самостійне опрацювання.
Методи навчання аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання (самооцінки, взаємонавчання, метод проектів, рецензій тощо, експериментальні (фізичні, гравіметричний,

52 титрометричний), фізико-хімічні (потенціонометричний, фотоколориметричний), науково- дослідні, візуальні (спостереження).
Навчально-тематичний план
№ з/п
Модуль
К-ть
годин
1. Основи екологічних знань та проблематика Буковини. Масові природоохоронні заходи
72 2. Дослідження механізмів виникнення кризових екологічних явищ крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону
72 3. Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства
72
Всього
216

МОДУЛЬ 1
«ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА СПЕЦИФІКА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
БУКОВИНИ. МАСОВІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ
Пояснювальна записка
Програма модуля передбачає ознайомлення з основами екологічних знань і природоохоронною діяльністю людини у контексті формування особистості школярів, їх світогляду, лідерських якостей характеру, ставлення до навколишнього природного середовища.
Метою модуля є залучення дітей до вирішення актуальних проблем екології, формування екологічної культури особистості, шанобливого ставлення до природи. Для досягнення мети передбачається вирішення таких завдань: забезпечення екологічного навчання і виховання, вміння передбачати критичні моменти в природних екосистемах, що виникають внаслідок антропогенного впливу залучення до практичної природоохоронної роботи. На вступних заняттях викладач формує мотивацію до навчання, знайомить юннатів з основними термінами (поняттями) з екології, показує, що природа – наш дім і нам слід поводитися в ньому як дбайливим господарям. До програми включено тему, яка активізує прагнення особистості до здорового способу життя як основи збалансованої системи людина – довкілля. На наступних заняттях викладач, використовуючи принцип від простого до складного, більш детально знайомить юннатів з природними ресурсами нашої планети, з основними екосистемами біосфери. Важливого значення набуває вміння окреслювати сучасні екологічні проблеми. Завдання викладача на цьому етапі – навчити юннатів знаходити шляхи вирішення тих чи інших екологічних проблемі насамперед навчити поводитись так, щоб не допустити їх виникнення. У плануванні навчання певну частину годин відводять на практичні заняття та екскурсії. Адже стати справжнім екологом, знавцем і любителем природи в тиші кабінетів неможливо. Вивчення рослинного і тваринного світу, моніторинг стану води, повітря, грунту
– все це та багато інших конкретних справ є основним в роботі юних натуралістів, що займаються в Школі еколідера». Матеріали походів, екскурсій у вигляді постерів, альбомів, проектів вони представляють на конференціях, зльотах, всеукраїнських конкурсах та акціях, що сприяє їх самореалізації у суспільно корисній діяльності. У роботі Школи еколідера» значне місце належить участі юннатів у всеукраїнських масових заходах дослідженнях по Міжнародній програмі GLOBE, Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біо- щит, Всеукраїнському юнацькому фестивалі В об’єктиві натураліста, Всеукраїнському екологічному конкурсі Вчимося заповідувати», Всеукраїнському конкурсі-огляді Географічний майданчик в дії, Всеукраїнському екологічному конгресі Живи, Земле, Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, Всеукраїнському конкурсі Новорічна композиція та інших. Як додатковий матеріал на заняттях можна використовувати відеофільми, телевізійні програми про навколишній світ.

53 Викладачу варто звернути увагу на профорієнтацію учнів, яка здійснюється під час зустрічей з ученими, фахівцями-екологами, вході екскурсій у відповідні установи. Викладач залежно від інтересів юннатів із урахуванням місцевих умов може скорочувати або розширювати матеріал кожного розділу, а також вводити нові теми. Вимоги до викладача зводяться до його фахової компетентності, високого рівня емпатії, розвинених організаторських здібностей. За основу програми модуля 1 Основи екологічних знань та проблематика Буковини. Масові природоохоронні заходи взято програму гуртка Юні екологи (Радченко Т.Д.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 від 09.12.2003 р.
Навчально-тематичний план

з/п
Назва розділу
Кількість годин
теор.
практ.
разом
1. Вступ. Взаємозалежність людини і природи
2 2
4 2. Середовище та умови існування організмів.
Аутекологія
6 2
8 3. Екологія популяцій (демекологія)
2 2
4 4. Екологія угруповань (синекологія)
4 2
6 5. Міжнародна програма GLOBE. Основні напрямки досліджень.
2 2
4 6. Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та суспільства
2 2
4 7. Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи «Людина-довкілля»
2
-
2 8. Робота на екологічній стежці
2 2
4 9. Самореалізація особистості під час проведення масових екологічних заходів
4
-
4 10. Природні ресурси
2 2
4 11.
Екосистемологія. Основні екосистеми біосфери.
4 4
8 12. Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
2 2
4 13. Регіональні екологічні проблеми. Концепція екологічної освіти та виховання Чернівецької області.
2 2
4 14. Екологія та економіка
2 2
4 15. Екологічна освіта в природних умовах
2 2
4 16. Використання набутих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності
2 2
4
Всього
42
30
72
ПРОГРАМА
1.

Вступ. Взаємозалежність людини і природи (2 год)
Взаємозв’язок людини і природи. Визначення рівня екологічної свідомості вихованців. Ознайомлення з планом роботи Школи еколідера». Кодекс честі юного еколога. Правила поведінки в природі. Правила техніки безпеки під час занять.
Екскурсії до ботанічного саду, лісу, парку, на навчально-дослідну земельну ділянку, до краєзнавчого музею тощо.
2.

Середовище та умови існування організмів. Аутекологія (8 год)
Середовище й абіотичні екологічні фактори. Температура. Тепловий режим.
Пойкілотермні та гомойотермні тварини. Розподіл рослині тварин поземній кулі залежно від теплового режиму. Світло. Світловий режим. Екологічні групи рослин по відношенню до світла. Фотоперіодизм. Вода. Походження води. Властивості води. Кругообіг води у природі. Розподіл води наземній поверхні. Екологічні групи рослині тварин по відношенню до водного режиму. Атмосфера. Склад повітря і його значення ужитті організмів. Забруднення повітря.

54
Грунт. Класифікація і структура грунтів. Грунт як середовище існування живих організмів.
Взаємозв’язок абіотичних факторів. Біотичні фактори середовища. Антропогенні фактори.
Екскурсії на промислові підприємства, агрофірми, до водойм, на поля.
3.

Екологія популяцій (демекологія) (4 год)
Поняття про популяцію. Структура і динаміка популяцій. Чисельність і густота популяцій, народжуваність і смертність у популяціях. Популяція як саморегулювальна система.
Екскурсії до водойм, на луки, в поле тощо для ознайомлення з основними характеристиками популяцій різних видів.
4.

Екологія угруповань (синекологія) (6 год)
Основні поняття синекології. Біоценоз, його структура і характеристика. Біотичні зв’язки в біоценозах. Роль тварину розповсюдженні та запиленні рослин. Фітоценоз. Біогеоценоз. Трофічні ланцюги. Екологічна ніша.
Екскурсії до лісу, парків, скверів, на водойми, луки тощо для ознайомлення з різними біоценозами.
5.

Міжнародна програма GLOBE. Основні напрямки досліджень (4 год)
Що таке Міжнародна програма GLOBE. Роль учнів та шкіл у реалізації програми
GLOBE. Основні напрямки досліджень – атмосферні, гідробіологічні, грунтові. Знайомство із офіційним сайтом програми GLOBE.
Екскурсія на метеомайданчик. Заповнення протоколів.
6.

Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та
суспільства (4 год)
Структура природоохоронних організацій України. Робота міністерства екології та природних ресурсів України. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні природні парки, зоологічні парки. Стратегія сталого розвитку. Основні засади збалансованого розвитку суспільства. Правові основи природокористування. Міжнародні конвенції про захист довкілля. Діяльність МСОП, ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій. Україна в структурі міжнародних екологічних програм. Громадські екологічні об’єднання в Україні. Дитячі громадські екологічні об’єднання.
Практичні роботи: збирання матеріалів про охорону природи рідного краю, оформлення куточка або кімнати охорони природи.
7.Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи «Людина-довкілля» (2 год)
Людина – частина природи. Стан здоров’я людини в сучасному суспільстві. Хвороби
ХХІ століття і фактори, що їх зумовлюють. Оздоровчі системи П.Іванова, Г.Стеценка. Гармонізація відносин людини з природою. Рослини-радіопротектори й антиоксиданти – помічники в поліпшенні самопочуття людини.
Практичні роботи: приготування вітамінних фіточаїв, настоїв їхня рецептура та застосування, виготовлення гербарію рослин-радіопротекторів.
8.

Робота на екологічній стежці (4 год)
Практичні роботи: Прокладання маршруту стежки. Обладнання зупинок. Дослідження рослинного і тваринного світу екологічної стежки.
Фенологічні спостереження. Ведення польового щоденника. Складання календаря природи. Розроблення екологічних проектів.
9.

Самореалізація особистості під час проведення масових екологічних заходів (4 год)
Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит», Всеукраїнський юнацький фестиваль В об єктиві натураліста, Всеукраїнський екологічний конкурс Вчимося заповідувати», Всеукраїнський конкурс-огляд Географічний майданчик в дії,

55 Всеукраїнський екологічний конгрес Живи, Земле, Всеукраїнський зліт учнівських лісництв, Всеукраїнський конкурс Новорічна композиція та ін. Обласні, районні, міські природоохоронній екологічні конкурси. Трудові десанти до Дня довкілля, Міжнародного дня Землі, Дня охорони навколишнього середовища.
10.

Природні ресурси (4 год)
Природні ресурси та їх класифікація. Водні ресурси Землі, їх господарське використання (сільськогосподарське, промислове, побутове водопостачання. Ресурси Світового океану. Сировинні та продовольчі ресурси. Екологічна пластичність водних організмів. Адаптивні особливості водних рослин та тварин. Ресурси суходолу. Біологічні ресурси (сільськогосподарська сировина, ресурси рослинного і тваринного світу. Лісові ресурси.
Ґрунт. Надра та матеріально-сировинні ресурси. Розподіл сировинних й енергетичних ресурсів. Раціональне використання природних ресурсів. Людські ресурси. Народжуваність, смертність. Приріст населення. Сучасний стан природних ресурсів і природного середовища України.
Екскурсії до краєзнавчого музею, водойм різних типів, до лісу, на поле.
11.

Екосистемологія. Основні екосистеми біосфери (8 год)
Біосфера – середовище життя на Землі. Вчення В. Вернадського про біосферу. Основні екосистеми біосфери. Водні екосистеми. Екосистеми Світового океану. Екосистеми континентальних стоячих водойм. Екосистеми водотоків. Річки, озера, інші водні екосистеми біосфери та їх біота. Лісові екосистеми. Хвойні, мішані, листяні, тропічні ліси. Лісові екосистеми України, їх характеристика. Екосистеми трав’яних ландшафтів. Степ. Пасовища. Агроценози. Степи України. Екосистеми заповідних та інших територій, що перебувають під охороною. Заповідні об’єкти, їх критерії та характеристика (заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи й інші категорії територій, що охороняються. Природозаповідні території України. Червона книга живої природи. Міжнародна Червона книга. Червона книга України. Генофонд дикої природи та його охорона.
Практичні роботи
Перегляд відеофільмів з екологічної відеотеки. Природоохоронна робота, участь у Всеукраїнському конкурсі До чистих джерел. Робота на заповідних територіях екскурсії, походи, експедиції. Участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі Вчимося заповідувати».
12.

Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення (4 год)
Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки – національний план дій з охорони довкілля. Теорія і практика презентації результатів екологічних досліджень. Поняття збалансованого розвитку суспільства. Вичерпання природних ресурсів. Руйнування природних ландшафтів, біоценозів. Забруднення навколишнього середовища. Відходи виробництва і споживання. Техногенні катастрофи. Україна після Чорнобильської аварії. Першочергові заходи, необхідні для поліпшення стану довкілля. Стратегія вирішення екологічних проблем утилізація відходів, комплексна переробка сировини, розроблення та впровадження екологічно безпечних технологій. Міжнародне співробітництво у розв’язанні проблем навколишнього середовища. Зустрічі міністрів екології різних держав. Розбудова національної екологічної мережі України.

56
Практичні роботи
Складання екологічних проектів з поліпшення стану довкілля. Проведення трудових екологічних десантів.
13.

Регіональні екологічні проблеми. Концепція екологічної освіти та виховання
Чернівецької області (4 год)
Екологічні проблеми Буковини. Забруднення малих річок. Очистка питної води. Проблема знищення побутових відходів. Концепція екологічної освіти та виховання Чернівецької області. Перспективи її застосування в системі освіти області.
Екскурсії на очисні споруди, до забруднених водойм, річок, на сміттєзвалища.
14.

Екологія та економіка (4 год)
Ресурси і відходи. Технологічне переоснащення виробництва. Біотехнологія як шлях до безвідходного виробництва. Сучасна енергетична криза та шляхи її подолання. Атомна енергетика за і проти. Альтернативні види енергії. Пестициди на вашій тарілці. Біологічні методи захисту рослин. Сучасна концепція моніторингу довкілля.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал