Чернівецький обласний ценетрPdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА
КЗ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ

ОБЛАСНИЙ

ЦЕНЕТР

ЕКОЛОГО-
НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ

МОЛОДІ»


ЗБІРКА ПРОГРАМ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ
Схвалено вченою радою інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Протокол №3 від 26.09.2012 р)

Чернівці
2013

2
Автори та укладачі програм
Л.Ю. Головченко, О.Г. Жук, Т.Н. Чебан, Л.О. Задобрівська, ВВ. Головченко, ВВ. Кузьмінська, О.П. Заслонкіна, І.Д Боднараш, Л.М. Хлус, К.В. Коржан,
Р.В. Ковальчук, ОМ. Дзендзерська, СМ. Остапович, МС. Левентир,
М.Г. Пазюк, О.В. Ткач.

Відповідальний за випуск
Л.Ю. Головченко, директор Чернівецького обласного центру еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді.


Для керівників гуртків еколого-натуралістичного напрямку.


3
ЗМІСТ

1.
Програма еколекторію Природа – наш дім.
6 2.
Програма гуртка Юні акваріумісти 3.
Програма гуртка Юні голубівники 4.
Програма гуртка Юні господарочки.
19 5.
Програма гуртка «Фотонатуралісти»……………………………….
24 6.
Програма Очно-заочної біологічної школи ЧОЦЕНТУМ
29 6.1.
Програма секції Екологія 6.2.
Програма секції Ботаніка 6.3.
Програма секції Зоологія.
39 6.4.
Програма секції Квітництво 7.
Програма Школа еколідера»………………………………………
50 7.1.
Модуль 1 Основи екологічних знань та специфіка екологічних проблем Буковини. Масові природоохоронні заходи 7.2.
Модуль 2 Дослідження механізмів виникнення кризових екологічних явищ крізь призму порушення колообігів нітрогену, фосфору та карбону.
58 7.3.
Модуль 3 Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства
62 8.
Програма гуртка Юний городник.
65 9.
Програма гуртка Природа навколо нас 10.
Гурток Світ природи з елементами англійської мови.
76 11.
Гурток Рослини - символи України 12.
Програма гуртка Екологія для дошкільників 13.
Програма гуртка Я пізнаю світ.
100 14.
Програма гуртка Природа, фантазія, творчість.
106 15.
Програма гуртка Природознавство для дошкільників.
113

4 ПЕРЕДМОВА Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України Про освіту, Про позашкільну освіту, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потребу професійному визначенні.
Позашкільні навчальні заклади, враховуючи специфіку побудови їх навчально-виховного процесу мають забезпечити формування цілісної картини світу, створити сприятливі умови для задоволення власних інтересів дитини і потребу самопізнанні та самореалізації, у формуванні особистісних якостей й високого рівня екологічної вихованості. Сьогодні триває пошук нових підходів для забезпечення успішного оптимального функціонування та якісно нового розвитку позашкільних навчальних закладів області, виведення їх на якісно новий рівень діяльності за рахунок модернізації управління позашкільним педагогічним процесом. Потребують подальшого оновлення і зміст біологічної освіти, і навчальні технології, що є необхідним для інтеграції знань, формування цілісних уявлень особистості про оточуючий світ. Пріоритетними завданнями позашкільної освіти еколого- натуралістичного профілює формування гармонійно розвиненої особистості учня, надання додаткових знань в галузі біології, екології, сільського господарства, формування майбутньої творчої еліти, створення умов для професійного самовизначення учнівської молоді, формування системності і неперервності екологічних знань учнів, слухачів, вихованців, залучення до практичної, природоохоронної діяльності з оздоровлення довкілля, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, стимулювання творчої активності, мотивації до самовдосконалення та саморозвитку. Усі пропоновані Навчальні програми еколого-натуралістичного напрямку, які увійшли до збірки, мають уніфіковану структуру кожна з них складається з короткої передмови, власне навчального матеріалу, орієнтовної сітки погодинного планування, прогнозованого результату і методів його діагностики після закінчення реалізації програми, переліку основних знань, які мають здобути учні, та понятійно – термінологічного апарату програми, сформованих умінь і навичок, списку літератури для учнів і педагогів.
У процесі розробки і структурування змісту програм враховано ряд положень, а саме
- ефективність змісту навчального матеріалу можливе лише за умови поєднання в певній системі, наступності та доцільності загальнодидактичних і суто екологічних категорій та закономірностей у процесах формування знання
- забезпечення умов для побудови у свідомості учнів вербальної і сенсорної інформації у вигляді образів – понять на основі актуалізації вивчення навчального матеріалу чи в процесі конкретної природоохоронної роботи
- сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації інтелектуального і духовного потенціалів учнів у процесі вивчення й охорони навколишнього середовища
- залучення учнів до особистісно і соціальне значущої діяльності, потреба в якій не забезпечується загальноосвітньою школою

5 забезпечення умов професійного самовизначення і допрофесійної підготовки учнів у позашкільному навчальному закладі. Авторами передбачено, що на заняттях учні, отримують ґрунтовні знання з предмету та напрямку, яким вони цікавляться, набувають практичних умінь і навичок роботи. Передбачається і самостійна робота учнів з літературними джерелами, екскурсії на природу, до музеїв, на виставки, до промислових і сільськогосподарських підприємств, науково
– дослідних установ, виготовлення наочних посібників, написання і захист рефератів, виконання дослідницьких робіт, участь у науково – практичних конференціях, тематичних вечорах і святах, демонстрація на виставках власноруч виготовлених виробів, робота на екологічній стежині. Все це має забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості, яка неодмінно знайде свій шляху нашому багатогранному і водночас швидкоплинному житті.


6
Програма еколекторію Природа – наш дім
Укладач: Головченко Л.Ю., директор КЗ ЧОЦЕНТУМ
Пояснювальна записка У дошкільному і молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної поведінки дитини, починає формуватись громадянська спрямованість особистості, що відкриває великі можливості для формування позитивних якостей характеру, а отже і основ екологічної культури (екологічного мислення, екологічної етики та моралі. Молодшим школярам властиві пластичність психіки, допитливість, щирість і безпосередність чуйність, довірливість, підвищена сприятливість до виховних впливів, щедра емоційність, захоплення ігровою діяльністю, потяг до самостійності й самоутвердження свого власного Я, конкретність й образність мислення. Дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі, – писав КД. Ушинський.
Все це враховано при розробці програми екологічного лекторію Природа – наш дім, вихідною основою якої є емоційно-образне сприймання навколишнього світу. Дидактична схема кожного заняття включає комплексне поєднання формі методів екологічного навчання і виховання з поступовим переходом від образного сприйняття до мотивованої логіко-асоціативної діяльності і практичних дій. Діти знайомляться в процесі навчання з природою планети і своєї місцевості, формують висновок про неповторність і красоту довкілля, що їх оточує, вивчають закономірності природи і її проблеми (пояснені педагогом відповідно довіку, вчать елементарні правила поведінки у природі та побуті, набувають необхідні практичні природоохоронні навички (підгодівля зимуючих птахів, правильний збір грибів, ягід та лікарських рослин тощо.
Мета еколекторію:
- послідовно формувати природоохоронне світосприймання, екологічну етику через емоційне сприйняття навколишнього світу.
Завдання еколекторію:
- у цікавій, ігровій формі ознайомити дітей з довкіллям, проілюструвати причинно- наслідкові зв’язки, закономірності і залежності в природі
- навчити спостерігати і на основі елементарних знань робити перші спроби узагальнення уяви про процеси, що відбуваються в живій і неживій природі
- ознайомити дітей з елементарними правилами поведінки в природі, побуті, школі, на вулиці
- навчити жити за законами природи, домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, турбота про збереження природи стали рисами характеру кожного учня
- розкрити творчі здібності дитини, надати можливість їй проявити себе як особистість
- надати можливість вибрати для подальшого навчання цікавий профіль гуртка. Навчання в еколекторії залучає до систематичної роботи значно більшу кількість дітей, чим традиційний гурток, відкриває для них загадковий, незбагненний і прекрасний світ природи через різноманітну діяльність, значне місце в якій відводиться діям із предметами та іграм, з допомогою яких дитина засвоює інформацію значно легше та успішніше. Рекомендована програма розрахована на один рік навчання і 18 занять упродовж навчального року. Кожне заняття є завершеним логічним блоком і проводиться за графіком учотирьох паралельних групах по 15 дітей молодшого шкільного віку (всього до роботи одного еколекторію залучається 60 дітей. Тижневе навантаження керівника еколекторію 4 години, з кожною групою він зустрічається двічі на місяць відповідно до графіка, зразок якого подано нижче.


7
Примірний графік роботи еколекторію Природа – наш дім
на місяць
Дні
занять

Група
вівторок
четвер
вівторок
четвер
вівторок
четвер
вівторок
четвер
І
ХХІІ

ХХ


ІІІ


ХХ

IVХХ
Методика проведення занять гнучка й різноманітна і передбачає навчання активне, цікаве, раціональне, максимально наближене до життя. Підбираючи навчальний матеріал, педагог уникає перенасиченості інформації, яку діти неспроможні належним чином сприйняти. Бесіда з дітьми повинна тривати не більше 8-
10 хв., кожна наступна частина заняття повинна нести цікавішу, ніж попередня, інформацію. Бесіда переходить в казку чи тематичну гру, поєднуючись з демонстрацією слайдів, відеофільмів, практичною роботою. Важливою частиною природоохоронної пропаганди серед дітей є популяризація екологічних народних традицій, легенд, прикмет, вивчення мальовничих куточків природи свого подвір’я, парку, вулиць міста. Використовується комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення природи, будь-яке спілкування з нею обов’язково впливало б на почуття і свідомість дитини. Найповніше цим вимогам відповідають пізнавальні, творчі сюжетно-рольові ігри, ігри-подорожі, які широко застосовуються в навчально-виховному процесі. Важливе завдання педагога полягає також у забезпеченні розвитку творчої особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, стимулюючи школярів до експериментування, до різних видів художньої діяльності (мовлення, малювання, ліплення, виготовлення аплікацій. Педагог повинен постійно стимулювати самостійність, ініціативу, творчість дітей, використовуючи з цією метою схвальне, доброзичливе слово. Незважаючи нате, що молодші школярі не можуть осмислити в повній мірі фізичне та хімічне забруднення довкілля, окремі вкраплення таких знань подаються у темах Нешкідливе і шкідливе повітря, Відходи та їх використання. При вивченні теми Яка річка краща всіх, діти дізнаються про вплив людської діяльності людини на чистоту водоймі заходи щодо їх захисту. Набуті знання і засвоєнні правила на заняттях еколекторію «Природа-наш дім, не тільки будуть застосовуватись дитиною в подальшій навчальній основній та позашкільній діяльності, але, сподіваємось, стануть її переконаннями. Програма лекторію Природа – наш дім схвалена науково-методичною радою інституту післядипломної педагогічної освіти, пройшла апробацію в навчальних закладах Чернівецької області.
Тематичний план

з/п
Тема заняття
Кількість
годин
Кількість
груп
Всього
годин
1. Дім, в якому ми живемо
2 4
8 2. Без верби і калини нема України
2 4
8 3.
Озирнись довкола
2 4
8 4. Нешкідливе і шкідливе повітря
2 4
8 5. У світі рослин
2 4
8 6. Зелені легені міста
2 4
8 7. Живи, ялинко!
2 4
8 8. Ознайомлення з енергією та її збереженням
2 4
8 9. Відходи та їх використання
2 4
8 10. Чому не можна рвати проліски (подорож до Червоної книги)
2 4
8 11. Тваринний світ
2 4
8

8 12. Пернате населення міста (села)
2 4
8 13. Яка річка найкраща
2 4
8 14. В гостях у Айболита
2 4
8

з/п
Тема заняття
Кількість
годин
Кількість
груп
Всього
годин
15. Лісі його дари. Лісові пожежі
2 4
8 16. З кошиком у ліс
2 4
8 17.
Людина-творець і людина-руйнівник
2 4
8 18. Підсумкове заняття – В царстві ЕКО»
2 4
8
Всього
36
4
144
Зміст програми
1. Дім, в якому ми живемо
Подорож планетою Земля, яка є домівкою кожної людини, незалежно від раси, місця проживання. Антарктида, тундра, тайга, степ, пустеля та інші природні зони. Краса рослинного та тваринного світу. Взаємовідносини людини і природи.
Демонстрація мультимедійної презентації. Ігри Хто де живе, Павутинка.
2. Без верби і калини нема України
Україна – наша Батьківщина. Природні багатства України гори, степи, ріки. Верба, калина, чорнобривці, мальви, барвінок – символи українського народу. Походження їх за народними переказами й легендами. Демонстрація мультимедійної презентації. Конкурс пісні, вірша, казки про вербу, калину чи іншу рослину-символ. Практична робота виготовлення аплікацій Калина, Котики.
3. Озирнись довкола
Екскурсія в парк або по екологічній (сенсорній) стежині з метою гармонійного сприйняття природи через відчуття. Послідовність зміну природі. Характерні ознаки осені у неживій природі зміна висоти сонця, тривалість дня і ночі, температура повітря, стан неба, опади. Залежність тварині рослин від явищ природи. Змінив житті рослин та тварин восени. Ігри Палітра, Впізнай своє дерево, Дегустація запахів.
4. Нешкідливе і шкідливе повітря
Повітря навколо нас і його значення вжитті рослин, тварині людини. Кисень і вуглекислий газ. Чистота повітря і здоров’я людини. Забруднювачі повітря промисловість, транспорт, пожари. Охорона повітряного середовища. Демонстрація мультимедійної презентації. Дослід 1: визначення забрудненості повітря біля дому.
Дослід 2: визначення забрудненості повітря при горінні.
5. У світі рослин
Рослини – зелене диво Землі. Різноманітність життєвих форм рослин (дерева, кущі, трави. Виділення істотних ознаку будові дерев, кущів, трав'янистих рослин та порівняння їх за тривалістю життя. Значення рослину природі і житті людини. Де живуть рослини Пристосування рослин до різних умов існування. Як рослини захищаються. Демонстрація мультимедійної презентації. Практична робота виготовлення листівки Квітка для мами.
6. Зелені легені міста
Основні породи дерев, які ростуть у парках чина вулицях міста. Чим відрізняються дерева між собою. Як вести феноспостереження. Як оберігати зелені насадження. Демонстрація мультимедійної презентації, гербарія.
Ігри-вікторини: З якої гілки ці дітки, Впізнай мене. Практична робота виготовлення аплікації з листя та плодів дерев.
7. Живи, ялинко!
Святкування Нового року в Україні та інших країнах. Обрядовий Дідух національний символ родоводу. Ялинка – символ новорічних свят. Доля ялинки після свят. Практична робота виготовлення новорічної композиції, яка б замінила ялинку на святкуванні Нового року.

9
8. Ознайомлення з енергією та її збереженням
Джерела енергії на планеті Земля. Корисні копалини, з яких люди отримують енергію нафта, вугілля, газ, ядерне паливо. Джерела енергії, які люди недостатньо використовують припливи і відпливи, надра Землі, підземні води, вітер, сонце. Енергія і людина користь і небезпека. Чорнобиль. Що треба робити щоб заощадити енергію, тепло Відеофільм «Петер використовує енергію сонця. Гра Збережи енергію дома.
9. Відходи та їх використання
Відходи промислові та побутові їх роль в забрудненні довкілля. Сортування побутових відходів. Харчові відходи і компост. Відходи з пластмаси, металу, тканини, паперу, їх переробка і друге використання. Відеофільм В супермаркеті. Практична робота Виготовлення іграшок з відходів.
10. Чому не можна рвати проліски (подорож до Червоної книги)
Народні прикмети весни та народний календар весняного періоду. Рослини снігуроньки. Необхідність охорони рідкісних ранньоквітучих рослин. Подорож до Червоної книги. Її таємниці. Демонстрація мультимедійної презентації. Практична робота виготовлення листівки-заклику Збережіть підсніжник». Гра Поле чудесна тему «Зникаючі ранньоквітучі рослини.
11. Тваринний світ
Різноманітність тваринного світу. Тварини – велетні, тварини – карлики. Тварини рекордсмени. Значення тварин вжитті людини. Подорож до Червоної книги. Дикі та свійські тварини та птахи. Домашні улюбленці і за що ми їх любимо. Чого можна навчитись у тварина чого не треба. Демонстрація мультимедійної презентації. Ігри Створюємо портрет звіра, Нелюбий звір. Екскурсія до контактного зоомайданчика.
12. Пернате населення міста (села)
Значення птахів в природі, взаємозв’язок з життям людини. Видовий склад птахів міста (села. Зимуючі та перелітні птахи. Їх життя, проблеми, домівки. Весна – пора зустрічі птахів. Що людина може зробити щоб життя пташки було щасливіше Демонстрація мультимедійної презентації. Вікторина Чий це дзьоб. Екскурсія в зоомузей.
13. Яка річка найкраща
Утворення джерел. Перетворення джерелу річки. Що таке русло, гирло, витік Ознайомлення з голубими жилками Землі, України, своєї місцевості. Рослинний і тваринний світ річок. Для чого людям потрібна вода Що таке чиста і брудна річка Що треба зробити щоб наша річка була найкращою. Чи потрібно економити воду Дослід спостереження за станом рослини в забрудненій (оцет, сода, сіль, олія) та чистій воді. Демонстрація мультимедійної презентації. Гра Що в річках росте, хто в річках живе.
14. В гостях у Айболита
Здоров’я – найбільша цінність людини. Вітаміни кругом нас морква, горіхи, смородина, яблука, шипшина та інші. Рослини, що лікують горло, рани, простуду ромашка аптечна, шалфей, подорожник, мати-й-мачуха, липа, бузина та інші. Правильний збір лікарських трав. Гра В гостях у Айболита». Дегустація чаїв із трав.
15. Лісі його дари. Лісові пожежі
Чому кажуть Ліс – наше багатство Хто живе в лісовому домі Чому найстрашніший ворог лісу – пожежа Причини виникнення пожежі і як їй запобігти. Рольові ігри

10 1) Лісова експедиція з зупинками Узлісся, Лісова галявина, Лісові мешканці, Дарунки лісу, Загадкова
2) Пожежа у лісі. Вікторина Дерево лісових таємниць.
16. З кошиком у ліс
Як правильно поводитись в природі, як слухати ліс, як не нашкодити йому і собі. Що робити коли заблукав Парад ягід малина, суниці, чорниці, ожина. Отруйні ягоди вовчі ягоди, червона бузина тощо. Гриби їстівні та отруйні. Гра В гостях у Робінзона.
17. Людина-творець і людина-руйнівник
Взаємозв’язки в природі. Сучасний стан природи. Негативний вплив людини на навколишнє середовище Стосунки людина-повітря, людина-вода, людина-рослини, людина-тварина, людина-ґрунт, людина-людина. Заходи щодо відтворення і збереження природи. Правила поведінки в природі. Гра – подорож Що добре, а що погано.
18. Підсумкове заняття – В царстві ЕКО»
Гра – подорож країною, в кожному місті якої діти беруть участь у вікторинах, іграх, виконують практичні завдання. Назви міст вибираються з врахуванням вивченого матеріалу.
Прогнозований результат
Навчально-творча діяльність вихованців за програмою еколекторію сприяє формуванню компетентностей вихованців
-
пізнавальної: поглиблення шкільних знань про навколишнє середовище, основи екологічних знань, оволодіння деякими екологічними термінами
-
практичної: оволодіння навичками самоорганізації та самоконтролю, спостережень та практичних природоохоронних дій використання набутих елементарних екологічних знань та навичок для розв’язання, відповідно довіку, завдань охорони природи, зокрема збереження електроенергії та тепла, рідкісних рослин, води тощо
-
творчої: здатність проявляти творчу ініціативу, розв’язувати творчі завдання
-
соціальної: оволодіння основами екологічної культури, бережливого ставлення до природи, виховання відповідальності, наполегливості, працелюбства, самостійності і в той же час вміння працювати в колективі. Після завершення навчання по програмі еколекторію мислення вихованців стане більш систематизованим, послідовним і зрілим, сформуються основи системи оціночних тверджень, моральних принципів. Діти навчаться аналізувати свої вчинки та вчинки інших людей, робити правильні висновки.
Список рекомендованої літератури
1.
Бауер М.Й., Ткачук Л.Ф. Екологічне виховання молодших школярів. – Чернівці, 1996.
2.
Борейко В.Є. Без верби і калини нема України. – К, 1995.
3.
Дитрих А, Юрлин Г, Кошурникова Р. Почемучка. – М Педагогика, 1990. Екологічна абетка для дітей віком від 8 до 14 років/упоряд.: Цалюк Є.Л., Шиманська НІ. – К Діловий партнер, сіл. Екологічний словник для дітей/М-во охорони навколиш. природ. середовища України упоряд.:Авраменко Л.М., Шиманська Е.І..-К.: Діловий партнер, сіл.
6.
Золотницький М.Ф. Квіти в легендах. К Довіра, 1992.
7.
Играйте сами, играйте снами информационное агентство «Эхо-Восток», 1995.
8.
Кисельов М. Екологічна свідомість українців традиція та сьогодення Вісник НАН України. – 1998. – № 7-8.
9.
Крисаченко В.С. Екологічна культура. - К Заповіт, 1996.
10.
Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик ЗО. Основи національного виховання. Концептуальні положення (частина І. - К Інформаційно-видавничий центр Київ,
1993 11.
Петров ВВ. Растительный мир нашей родины. – М Просвещение, 1991.
12.
// Позакласний час, № 21-22, 2006.
13.
// Розкажіть онуку, № 5-6, 2009.

11 14.
Сзабова Сильвия Экоигры в школе и вне школы. – К ISAR: информационное агентство «Эхо-Восток», 1995.
15.
Скрипник Г. Традиційні уявлення і вірування українського народу. – К, 1991.

Програма гуртка Юні акваріумісти
Укладач: Головченко ВВ, заввідділом КЗ ЧОЦЕНТУМ
Пояснююча записка
Акваріум здавна слугував одним з елементів інтер’єру оселі людини. Таким він залишився і зараз. Крім суто утилітарного призначення, акваріуму належить одне з чільних місць у темі натуралістичної та природоохоронної роботи, яка проводиться у школах та позашкільних навчальних закладах різних рівнів та профілів. Заняття в гуртках акваріумістики надають дітям можливість ознайомитися та вивчити певні аспекти гідробіонтів, оволодіти практичними навичками створення та утримання акваріумів різних типів. Учні поглиблюють одержані на уроках знання та розширюють їх обсяг, починають краще усвідомлювати необхідність бережливого ставлення до навколишнього середовища. Пропонована програма розрахована на два роки навчання. Відповідно до цього учні 5-
7 класів відвідують гурток «Акваріуміст-початківець», де знайомляться з рослинним і тваринним світом водоймищ, набувають теоретичних і практичних знань з облаштування та утримання акваріума. Учні 8-11 класів займаються в гуртку Декоративний акваріум, де поглиблюють свої знання проводу як основу життя на Землі, відпрацьовують варіанти створення акваріумів різних декоративних типів, вивчають основи їх естетичного оформлення, підбору риб та елементів для оздоблення. Заняття передбачають проведення дослідницької роботи з акваріумними рибами та рослинами. Гуртківці вчаться працювати з літературою, планувати та проводити дослідження, оформлювати одержані результати у вигляді повідомлень та рефератів. Програма може дещо змінюватись залежно від наявних в конкретних умовах певних типів акваріумів, асортименту акваріумних риб та рослин, можливостей проведення тієї чи іншої екскурсії.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал