Чернігівський державний інститут економіки і управлінняСторінка1/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір1.1 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Міністерство науки і освіти України

Чернігівський державний інститут

економіки і управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

юридичного факультету

Протокол № 4

від 18.11.2003 р.
Робоча програма

з дисципліниЗагальна психологія”

для студентівденної форми навчання

за спеціальністю

Соціальна робота”

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри

соціології і психології

Протокол № 3

від 17.11.2003 р.

Чернігів, ЧДІЕіУ

2006

Робоча програма з дисципліни Загальна психологія для студентів ден-ної форми навчання за спеціальністю „Соціальна робота” / Укл.: Кальницька К.О. - Чернігів: ЧДІЕіУ, 2006 р. - 32 с.
Укладач: Кальницька К.О.,

к.психол.н., доц.


Рецензент: Тополь О.В.,

к.пед.н., зав. кафедри соціології і психології;Худік В.О.,

д.психол.н., проф. каф. соціології і психології


Коректор: Биченок В.Л.
1. Загальні відомості про дисципліну
Одним з головних факторів професійного становлення майбутніх соціальних працівників є знання, отримані при вивченні дисципліни “Загальна психологія”.
Початкові вимоги даного курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів глибокі теоретичні знання та вміння, необхідні для більш глибшого розуміння і кращого засвоєння спеціальних розділів психології, пов’язаних з соціальною роботою.
Основна мета дисципліни: підготувати висококваліфікованих фахівців, здат-них розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяль-ності. Завданням курсу є розвинути здібності студентів самопізнання і пізнання ін-ших людей, сформувати їх вміння і навички адекватно пояснювати психологічні факти.
Програма дисципліни складається з 6 розділів:

1. Вступ до психології.

2. Сучасна психологія, її завдання та перспективи розвитку.

3. Особистість у діяльності і спілкуванні.

4. Пізнавальна сфера особистості.

5. Емоційно-вольова сфера особистості.

6. Індивідуально-психологічні властивості особистості.
З метою поглиблення знань і контролю за їхнім засвоєнням у програмі дані плани семінарських, практичних і лабораторних занять, а також контрольні питан-ня і теми реферативних робіт.

Крім того, у планах семінарських і практичних занять, дається список рекомен-дованої літератури, вивчення якої допоможе розширити і поглибити знання сту-дентів з курсу “Загальна психологія”.


Зміст умінь, що забезпечуються: аналізувати і оцінювати психологічні фак-ти, а саме психічні процеси, стани та властивості особистості. Встановлювати структуру психічних явищ, визначати і враховувати закономірності їх розвитку, особливості прояву тощо; розв’язувати як теоретичні психологічні задачі, так і складні духовно-психологічні проблеми людини на різних етапах її онтогенетично-го розвитку. Створювати та забезпечувати умови для становлення неповторного внутрішнього світу особистості, формування її системи цінностей, адекватної са-мооцінки та самосвідомості загалом. Сприяти власному особистісному і професій-ному саморозвитку, самовихованню та самовдосконаленню.

2. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

Загальна психологія”


  1. п/пНазва темиЛекціїСемі-

нариПрак-

тичніЛабо-ратор-ніВсьо-го

навч.

  1. год.Розділ І. Вступ до психології1Предмет і задачі психології42282Природньонаукові основи психіки. Розвиток психіки і свідомості4228Розділ ІІ. Сучасна психологія, її завдання та перспективи розвитку3Основні напрями сучасної психології884Принципи і методи вивчення психіки4610Розділ ІІІ. Особистість у діяльності та спілкуванні5Особистість4226146Діяльність4267Спілкування422210Розділ ІV. Пізнавальна сфера особистості8Увага42289Відчуття і сприймання4241010Пам’ять422811Мислення422812Уява4228Розділ V. Емоційно-вольова сфера особистості13Психологія емоцій422814Психологія волі4228Розділ VI. Індивідуально-психологічні властивості особистості15Темперамент42616Характер422817Здібності4228Всього:722022301443. Розподіл годин за навчальним планом

(денна форма навчання)
СеместрКількість годин за навчальним планомСамос-тійна роботаФорма конт-ролюРазомЛек-ціїСемінари (практичні) лабора-торніІндивіду-альна

роботаКонсуль-

тації11933610/12/14321574іспит21933610/10/16321574іспит4. Зміст лекційного курсу

Розділ I.Вступ до психології
Тема 1. Роль психологічних знань

в життєдіяльності людини

Народна психологія. Життєва психологія. Релігійна психологія. Парапсихоло-гія. Наукова психологія. Джерела народної і життєвої психології. Психологія як на-ука про виникнення, функціонування і розвиток психіки. Становлення предмету психології. Загальні завдання психології.

Психічні факти. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок. Загальні і конкретні поняття, які описують психічне в психології. Структура загальної психо-логії. Психологія як система наук, що розвиваються.
Тема 2. Природньонаукова основа психології

Психіка як об’єкт психології. Функції психіки. Перша і друга сигнальні системи психічного відображення. Мозок і психіка. Рефлекторний характер психіки. Теоре-тичні підходи до питання виникнення психіки: антропоморфізм, панпсихізм, нейро-психизм. Виникнення психіки як результат еволюції нервової системи. Умови роз-витку психіки.

Розвиток психіки у філогенезі. Особливості і форми прояву психіки в поведінці. Спілкування і "мова" тварин.

Умови переходу до вищої форми відображення - людської відомості. Роль праці і спілкування у виникненні свідомості. Сутність відмінностей психіки тварин і людини. Свідомість і мова. Свідомість і несвідоме. Система і рівні основних форм відображення.

Будова нервової системи. Основні процеси і закони вищої нервової діяльності. Іррадіація, концентрація і взаємна індукція нервових процесів збудження і гальму-вання. Умовні і безумовні рефлекси. Рефлекторна дуга. Рефлекторне кільце. Ди-намічний стереотип. Функціональна асиметрія психологічних функцій.
Ключові слова:

психологія, психіка, психічне відображення, психічний образ, психічні процеси, стани властивості; поведінка, свідомість, душа, інтроспекція, подразливість, тропізми, елементарна чутливість, предметне сприймання, інтелект, нейрон, вища нервова діяльність, динамічний стереотип.
Питання для самоперевірки:

1. Навіщо студенту оволодівати науковими психологічними знаннями?

2. Як розуміли психіку у стародавні часи, в епоху Відродження, та як її розумі-ють сьогодні?

3. Назвіть умови розвитку психіки.

4. В яких формах психіка проявляється в поведінці?

5. Виділіть основні умови виникнення свідомості.

6. Чим відрізняється психіка тварини і людини?

7. Як побудований і функціонує мозок людини?

8. Поясніть сутність і структуру аналізатора.

9. Яка роль і функції ретикулярної формації в управлінні психікою і поведін-кою?

10. Які нервові процеси протікають в корі головного мозку? Як вони пов’язані з психічними процесами?

11. Що таке динамічний стереотип?

12. Які галузі психологічної науки найбільше пов’язані з Вашою майбутньою професією?
Інформаційні джерела: 3, 5, 8, 22, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 54, 57, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 74, 90, 92, 97, 105, 109.

Розділ ІІ.Сучасна психологія, її завдання та перспективи розвитку
Тема 3. Причинна зумовленість історичного розвитку

психологічної науки

Класичні напрями психології. Біхевіоризм. Засновники напряму Е. Торндайк,


Д. Вотсон, їх погляди та науковий пошук. Закони навчіння. Роль підкріплення та вправляння у засвоєнні навичок тваринами. Біхевіоральна формула вивчення психічного. Послідовники Д. Вотсона: П. Толмен, К. Халл, Б.Ф. Скіннер, їх внесок у розвиток теорії.

Зміст необіхевіоризму. Теорія оперантного навчання, її використання в теорії навчання, психотерапії, медицині.

Психодинамічний напрямок. Загальна характеристика психоаналізу З. Фройда. Роль несвідомого в житті людини. Зв’язок структурної моделі людини з рівнями свідомості.

Виникнення теорії неофрейдизму. Індивідуальна теорія особистості А. Адлера, її сутність. Почуття власної неповноцінності та прагнення до самовдосконалення.

Аналітична теорія К.Г. Юнга. Психічні комплекси. “Комплекс Я”, несвідомі комплекси: індивідуальне та колективне. Види архетипів. Способи входження в сферу несвідомого.

Гештальтпсихологія. Фундатори школи: М. Ведгаймер, В. Келер, К. Коффка. Вихідні принципи дослідження психіки: цілісність, динамічність, прегнантність, ізо-морфізм.

Генетична психологія. Засновник Ж. Піаже, його погляди на психічний розви-ток дитини. Сутність інтелектуального розвитку. Егоцентризм.

Гуманістична психологія. Фундатори: К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу. Осо-бистість як відкрита система. Теорія самоактуалізації особистості Маслоу. Ієрар-хія потреб. Психологічна характеристика самоактуалізованих особистостей.

Вітчизняні теорії та концепції психіки. Культурноісторична теорія розвитку пси-хіки людини Л.С. Виготського. Основні закони розвитку особистості: розвиток і бу-дова вищих психічних функцій, відношення між вищими психологічними функція-ми, що виникли із колективних соціальних форм поведінки. Закон переходу функ-цій із зовнішнього у внутрішній план. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва. Внесок С.Л. Рубінштейна, Б.Г. Ананьєва, Г.С. Костюка у теорію розвитку психології.
Тема 4. Принципи і методи вивчення психіки

Методологічна основа вивчення психіки: принципи детермінізму, єдності свідо-мості і діяльності, розвитку. Основні групи методів психології. Організаційні мето-ди: порівняльне, лонгитюдне, комплексне дослідження.

Емпіричні методи: спостереження і самоспостереження, експеримент (лабора-торний, природний, що констатує, формуючий), психодіагностика (тести, опиту-вання, анкети, інтерв’ю, бесіди, соціометрія), аналіз продуктів діяльності.

Методи обробки даних: кількісний (статистичний) і якісний аналіз, кореляцій-ний і факторний аналіз.

Методи корекції: психологічне консультування, психологічна корекція, групо-вий тренінг і аутотренінг, психотерапія та реабілітація.

Конкретні методики психологічного дослідження. Етапи психологічного дослід-ження: підготовчий, власне експериментальний, кількісної обробки даних, інтер-претації отриманих даних.

Можливості застосування методів математичної обробки даних.
Ключові слова:

психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, генетична психологія, гуманіс-тична психологія, детермінізм, об’єктивність, генетичний підхід, спостере-ження, тестування, експеримент, опитування, психологічні консультації, пси-хологічна корекція, психологічний тренінг.
Питання для самоперевірки:

1. В яких напрямах розвивається сучасна психологія?

2. Назвіть і охарактеризуйте провідні вітчизняні теорії та концепції психіки.

3. Чому принципи психологічної науки допомагають правильно розуміти приро-ду психіки?

4. Якими методами дослідження користується психологічна наука?

5. Чим методи психології відрізняються від методів інших наук?

6. Що зумовлює і перспективи психологічної науки?

7. Чи може сучасна психологія стати “єдиною наукою”?


Інформаційні джерела: 6, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 44, 52, 53, 55, 58, 60, 64, 67, 70, 72, 77, 81, 92, 97, 120, 128.

Розділ IІI.Особистість у діяльності та спілкуванні
Тема 5. Особистість

Поняття про особистість у психології. Співвідношення понять "людина", "інди-від", "особистість", "індивідуальність". Структура особистості. Біологічні і соціальні умови психічного розвитку індивіда. Спрямованість особистості. Потреби як дже-рело активності особистості. Мотиви. Види мотивів. Потягі і схильності. Інтереси. Переконання і світогляд. Установка особистості.

Самосвідомість особистості. Образ "Я" як установка особистості. Самооцінка і її роль у становленні самосвідомості особистості. Рівень домагань. Психологічний захист особистості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі. Формування особистос-ті. Рушійні сили розвитку особистості.

Формування особистості як процес і результат її розвитку. Формування осо-бистості як цілеспрямоване виховання.


Тема 6. Діяльність

Поняття “активності” і “діяльності”. Роль діяльності в становленні особистості людини. Структура діяльності людини: ціль, мотиви, дії. Усвідомлена мета як не-обхідний принцип діяльності.

Діяльність і імпульсивна поведінка. Зовнішня (фізична) і внутрішня (психічна) діяльність.

Дія як процес, спрямований на досягнення поставленої мети. Дія і рух. Опера-ція. Види дій та операцій. Інтеріоризація і екстеріоризація дій.

Освоєння діяльності. Навички й уміння. Етапи і фактори продуктивності фор-мування навички. Взаємодія навичок. Уміння як використання знань і навичок для досягнення мети діяльності. Звички як дія, виконання якої стало потребою. Шляхи формування звичок. Формування діяльності. Основні види діяльності (праця, нав-чання, гра) і їх психологічна характеристика.
Тема 7. Спілкування

Поняття "спілкування". Комунікація. Функції спілкування. Зміст, цілі та засоби спілкування. Вербальна і невербальна комунікації. Взаємозв’язок спілкування і ді-яльності. Структура спілкування.

Спілкування як обмін інформацією. Мова як процес спілкування людей за до-помогою мови. Спілкування як міжособистісна взаємодія. Типи взаємодії.

Спілкування як сприйняття і розуміння людьми один одного. Механізми соці-альної перцепції: ідентифікація, рефлексія, емпатія, каузальна атрибуція. Спілку-вання людей у групах. Поняття групи. Основні параметри групи. Класифікація груп. Типологія груп за рівнем розвитку, за значущістю для особистості, за сус-пільним статусом, за розміром, за безпосередністю взаємозв’язків. Міжособистісні відносини в групах.


Ключові слова:

активність, діяльність, дія, операція, інтеріоризація, екстеріоризація, навичка, уміння, звичка, зовнішня та внутрішня діяльності, комунікація, вербальні засо-би, невербальні засоби, соціальна перцепція, інтеракція, група, між особистісні відносини, авторитет, престиж, лідер, керівник.
Питання для самоперевірки:

1. Що дає аналіз визначення особистості для розуміння розвитку власної осо-бистості?

2. Яки основні виміри психологічної структури особистості?

3. Яка відмінність між рівнями узагальнення та конкретизації в різних моделях особистості?

4. Що таке свідомість?

5. Коли і як відбувається процес усвідомлення?

6. Як співвідносяться свідомість і самосвідомість?

7. Які основні компоненти структури самосвідомості?

8. Що спільного і відмінного між філогенезом психіки та онтогенезом особис-тості?

9. Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості?

10. Чому особистість виступає суб’єктом та об’єктом міжособистісних відно-син?

11. Чим активність відрізняється від діяльності?

12. Охарактеризуйте потреби та їхні види?

13. Чим потреби відрізняються від мотивів?

14. Порівняйте зовнішню та внутрішню діяльність?

15. Які є етапи формування сенсомоторних навичок?

16. Які є види малих груп?

17. Назвіть основні функції спілкування?

18. У чому полягає сутність понять емпатія та рефлексія?

19. Якою є структура спілкування?


Інформаційні джерела: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 28, 30, 36, 37, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 67, 70, 72, 75, 76, 97, 108, 113, 120, 125, 127.

Розділ IV.Пізнавальна сфера особистості
Тема 8. Увага

Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Механізми мозкової діяльності, що забезпечують зосередження на об’єкті. Домінанта (О.О. Ухтомский). Орієнто-вана діяльність і увага.

Характеристики уваги: стійкість, переключення, розподіл, обсяг. Види уваги: мимовільна, довільна. Взаємозв’язок якостей уваги і властивостей нервової сис-теми.

Умови привертання уваги. Підтримка уваги в процесі трудової діяльності. Ме-тоди вивчення уваги. Розвиток і виховання уваги.


Тема 9. Відчуття і сприймання

Поняття про відчуття. Рефлекторна природа відчуттів. Рецептори й аналізато-ри. Класифікація відчуттів. Види відчуттів.

Загальні властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація подразників. Поріг чутливості і його вимірювання. Удосконалювання відчуттів. Компенсаторний ефект.

Поняття про сприймання. Сприймання як перцептивна діяльність суб’єкта. Ха-рактеристика сприймання: предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість. Залежність сприймання від попереднього досвіду і характеру діяль-ності. Фігура і фон сприймання. Полімодальність сприймання.

Сприймання простору і часу. Зорові ілюзії. Удосконалення сприймання.

Спостереження як цілеспрямоване сприймання. Адаптація і сенсибілізація як дві основні форми зміни чутливості. Методи вивчення чуттєвих форм пізнання дійсності.


Тема 10. Память

Поняття про пам’ять. Фізіологічні основи пам’яті. Види пам’яті. Генетична і при-життєва пам’ять. Класифікація пам’яті: за модальністю (наочно-образна, емоцій-на, рухова, словесно-логічна), за тривалістю збереження (оперативна, коротко-часна, довготривала, іконічна), за цілями діяльності (мимовільна, довільна), за змістом.

Процеси пам’яті. Запам’ятовування: мимовільне й довільне, механічне й логіч-не. Відтворення. Забування.

Умови й прийоми підвищення ефективності пам’яті. Мнемотехнічні методики. Продуктивність пам’яті.

Теорії пам’яті. Різні підходи до визначення механізму пам’яті: фізіологічний, біологічний, психологічний. Крива запам’ятовування Эббінгауза. Форми відтворен-ня: дізнавання, спогад, пригадування, ремінісценція. Теорії забування: угасання слідів, интерферируюче гальмування слідів. Розвиток та виховання пам’яті.
Тема 11. Мислення

Поняття про мислення. Мислення і почуттєве пізнання.

Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, уза-гальнення. Форми мислення: поняття, судження, умовиводу. Класифікація видів мислення: за формою (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне), за ха-рактером розв’язуваних задач (теоретичне, практичне), за ступенем новизни й оригінальності (репродуктивне, творче), за ступенем розгортання (дискурсивне, інтуїтивне).

Індивідуальні особливості мислення: глибина, самостійність, широта, гнуч-кість, швидкість розумових операцій.

Мислення і мова. Мислення як процес рішення задач. Етапи рішення задачі і розумові дії. Способи активізації розумової діяльності людини.
Тема 12. Уява

Поняття про уяву. Випереджаюче відображення в процесі уяви. Види уяви: ми-мовільна і довільна, репродуктивна і творча. Фантазія, мрійливість.

Фізіологічні основи уяви. Способи і прийоми створення нових образів: типіза-ція, гіперболізація, аглютинація, схематизація. Уява і творчість. Розвиток уяви.
Ключові слова:

увага мимовільна, довільна, післядовільна увага, властивості уваги, уважність, відчуття, поріг чутливості, константність, предметність, осмисленість, адаптація, сенсибілізація, генетична прижиттєва пам’ять, забування, спогад, пригадування, ремінісценція, аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, уза-гальнення, креативність, дивергентність, творча уява, репродуктивна уява, типізація, гіперболізація, аглютинація, схематизація.
Питання для самоперевірки:

1. Яке місце посідає увага в житті та діяльності людини?

2. Охарактеризуйте фізіологічні механізми уваги.

3. Які існують види уваги?

4. Які основні властивості притаманні увазі?

5. Що спричинює коливання уваги?

6. Що таке уважність і в чому вона виявляється?

7. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби виховання уваги людини.

8. Яку роль відіграють відчуття та сприймання в життєдіяльності людини?

9. Що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності?

10. Які основні властивості відчуттів?

11. Що таке пороги чутливості аналізатора? Які фактори можуть їх змінювати?

12. Назвіть основні властивості сприймань.

13. Охарактеризуйте пам’ять та її місце в системі психічних процесів.

14. Дайте психологічну характеристику процесам пам’яті.

15. Які існують різновиди пам’яті? Дайте їх класифікацію.

16. Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного?

17. Охарактеризуйте оперативну пам’ять, її особливості та відмінності від ко-роткочасної.

18. Які чинники впливають на ефективність довготривалої пам’яті?

19. Охарактеризуйте індивідуальні особливості пам’яті.

20. Які існують методи тренування пам’яті?

21. Дайте загальну характеристику мислення.

22. Які ви знаєте мисленнєві операції?

23. На яких засадах класифікують види мислення?

24. Чи відрізняються інтуїтивне та дискурсивне мислення?

25. Що таке широта мислення? Глибина? Імпульсивність?

26. Чим уява відрізняється від образного мислення?

27. Які Ви знаєте види уяви?

28. Порівняйте відтворюючу й творчу уяву.

29. Проаналізуйте основні прийоми уяви.

30. Що таке інсайт? Як він виникає?

31. Чи можна навчати творчості?


Інформаційні джерела: 3, 4, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 33, 39, 44, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 72, 78, 79, 81, 83, 92, 96, 97, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

Розділ V.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал