Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклуСторінка7/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Метод тестового контролю з вибірковими відповідями

Застосування цього методу дозволяє учителеві отримати відомості, засвоєнні з того або іншого матеріалу, не витрачаючи час на бесіду з учнями або на перевірку письмових робіт. Можливість за 10-20 хв. перевірити і оцінити знання усього класу покращує зворотний зв'язок, робить його регулярною. Систематична перевірка знань не лише сприяє міцному засвоєнню навчального предмета, але і виховує свідоме відношення до навчання, формує акуратність, працьовитість, цілеспрямованість, активізує увагу, розвиває здатність до аналізу. При тестовому контролі забезпечуються рівні для усіх учнів умови перевірки, тобто підвищується об'єктивність перевірки знань. Нарешті, цей метод вносить різноманітність до навчальної роботи, підвищує інтерес до предмета. Варіанти завдань індивідуальні для кожного, що дуже важливо для психологічно нестійких учнів.

Оптимальні тести, що містять 8-12 питань при 4-5 вибіркових відповідях, з яких правильний лише один. (Можливо також поєднання декількох відповідей. В цьому випадку за правильний обирається повна відповідь. Якщо допущено хоч би одну помилку, відповідь також вважається невірною.) Не рекомендується використовувати менше чотирьох варіантів відповідей, оскільки при цьому істотно збільшується можливість випадкового вибору правильного відповіді. [4]

Висновок

Отже, використання тестових завдань є дуже ефективний інструмент, стимулюючий підготовку учнів до кожного уроку і такий, що підвищує мотивацію до предмета, що вивчається.

Основний педагогічний прийом, використаний в сучасних схемах полягає в тому, що учневі надається право самостійного вибору способу роботи на уроці повторення пройденого матеріалу з метою підготовки до контрольної роботи, відповідно до особистих стратегій отримання знань, з урахуванням його переваг і усвідомлення цілей навчання.

Проте учитель обов'язково повинен психологічно готувати учнів до виконання тестової роботи, тобто знайомити їх з побудовою питань і відповідей, технікою заповнення картки відповідей і критеріями оцінки. Важливо попередити учнів, що неуважність може привести до неправильних висновків про рівень їх знань.

У роботі я розглянув методичні аспекти використання тестування для поточного контролю знань учнів.

Інформаційні джерела


 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання у школі. - К., 1983.

 2. Буринська Н.М. Хімія 9. Підручник для загальноосвітньої школи --3-тє вид, перероб. та доп.- К.: Ірпінь. ВТФ «Перун» - 2001.-160с.

 3. Майоров А.Н. Тесты и их виды. Тесты достижений // Школьные технологии. – №4. – 1998. – С. 176–189.

 4. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Смолюк І.О. Педагогічна технологія: Підручник. - К.: Четверта хвиля, - 2003. - 224 с

 5. Падалка О.С Професійно-економічна підготовка вчителя: Монографія. - К.: Четверта хвиля, 2001. -310 с.

 6. Титаренко Н.В. Хімія. Збірник тестів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2010 року. Вид-во: Генеза. - 2010 - 112с.

ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ

А. В. Морозова,

учитель математики Смілянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №16 Смілянської міської ради


Анотація

У зв’язку з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, різноманітністю тестових завдань та необхідності підведення підсумків тестування в автоматичному режимі - питання оцінювання тестів стало вельми актуальним. Ця робота присвячена опису типів завдань тестів, класифікації тестів та наведені приклади тестових завдань, що використовуються мною при викладанні математики у 5-11 класах.


КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ ТА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Тестові завдання - це компоненти, з яких складається увесь тест. Для того, щоб правильно розрахувати кількість завдань, учитель повинен пам'ятати: школярам середніх класів потрібно в середньому півтори хвилини, а старшокласникам - хвилина для виконання одного типового завдання закритої форми. Таким чином, можна спланувати, що учням 10-11-х класів доцільно запропонувати на тематичну атестацію приблизно 35-40, а учням 5—9-х класів - 20-30 завдань. Оптимально розрахувати кількість завдань допоможе й така рекомендація С.Отіса: «Тест має бути таким, щоб не більше 5% учнів у класі могли виконати його повністю».

Відповідно до змісту, структури та процедури відокремлюють: 1. Традиційні (гомогенні та гетерогенні) тести.

 2. Інтегровані тести.

 3. Адаптивні тести.

Гомогенний тест – система, яка створюється з метою об'єктивного, якісного та ефективного метода оцінки структури та вимірювання рівня підготовки учнів з однієї навчальної дисципліни.

Гетерогенний тест – система, яка створюється з метою об'єктивного, якісного та ефективного метода оцінки структури та вимірювання рівня підготовки учнів по декільком навчальним дисциплінам.

Інтегрований тест – система, яка націлена на загальну діагностику підготовленості випускника загальноосвітнього навчального закладу. Діагностика шляхом представлення для виконання таких тестових завдань, правильні відповіді на які потребують інтегрованих (синтезованих) знань з однієї та більшого числа навчальних дисциплін.

Адаптивний тест – система тестових завдань, які пред'являються учаснику комп'ютером не в порядку зростаючої трудності, а в залежності від якості відповіді учасника на попереднє завдання – у випадку правильної відповіді учасник отримує наступне завдання трудніше, у випадку неправильної відповіді – легше поточного.

Пірамідальне тестування – на початку усі отримують завдання середньої (оптимальної) трудності, а вже потім, залежно від відповіді, кожному учаснику дається складніше або легше завдання.

Класифікація тестів: а) загальних умінь; б) тестів успішності; в) діагностичний тест; г) тест визначення здібностей.

Класифікація тестів: а) поточного контролю успішності; б) тест проміжного контролю успішності; в) тест підсумкового контролю успішності.
Класифікація ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

2. Завдання з вибором декількох правильних відповідей.

3. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

4. Завдання на встановлення правильної послідовності.

5. Завдання відкритої форми.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Суперечливість: характеризується використанням частки заперечення “не“, а також слів заперечень. При цьому друга відповідь заперечує не смисл самого завдання, а зміст першої відповіді. Використовується логічна схема “А або не А”.


 1. Функція 2х2 обернену:

 1. має;

 2. не має.

 1. Рівняння дійсні корені:

 1. має;

 2. не має.

Принципи формулювання та підбору варіантів відповідей: Протилежність: близький за змістом з попереднім принципом, але певною мірою відрізняється логічними властивостями та мовними тонкощами. Протилежні відповіді допускають можливість потенційного існування іншого перехідного стану.

  1. Значення екстремума функції y = –x2 + 1:

 1. додатне;

 2. від’ємне.

 1. Якщо від’ємник збільшили на 12 одиниць, а різниця збільшилась на 15 одиниць, то зменшуване:

 1. збільшилося;

 2. зменшилося.

Однорідність: підбір відповідей здійснюється за ознакою єдиного роду, виду, чи відображають основні сторони, грані явища. Для підсилення ефективності завдання слід використовувати схожі за написанням літери, цифри, слова, словосполучення. Це дозволяє створювати відповіді правдоподібними та логічно бездоганними.

Первісна функції y = 2sin3x дорівнює: 1. y = 2cos3x;

 2. y = – 2cos3x + 5;

 3. y = 6sinx – 1;

 4. y = 2/3 cos3x;

 5. y = – 2/3sin3x;

 6. y = – 2cos3x + 10.

Кумуляція: означає, що зміст другої відповіді включає в себе (акумулює) зміст першої, зміст третьої – другої і т. д. відповідей.

Ядро атому складається з: 1. нейтронів і протонів;

 2. протонів і електронів;

 3. електронів і нейтронів.

ОЦІНКА: За правильну відповідь в кожному завданні загальноприйнято ставити один бал, за неправильну – нуль. Сума усіх балів дає число правильних відповідей, або кількість набраних балів за тест.


Завдання з вибором декількох правильних відповідей

ОЦІНКА:

 1. Принцип “все або нічого”. За правильну відповідь (вибір усіх, без винятку, правильних відповідей) – один бал. За неправильну відповідь (навіть у випадку хоча б одного помилкового вибору) – нуль балів.

 2. Принцип “крок за кроком”. За кожну правильну відповідь особа отримує один бал і по мірі виконання завдання набирає певну кількість балів за вказані правильні відповіді.

На множині натуральних чисел завжди можливе:

 1. ділення і додавання; 4 додавання і віднімання;

 2. ділення і множення; 5 додавання і множення;

 3. віднімання і ділення; 6 віднімання і множення.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Назва форми відповідає найсуттєвішому елементу діяльності учасників тестування – необхідно встановити відповідність елементів одного стовпчика з елементами другого стовпчика.

Завдання цієї форми дозволяють перевірити так звані асоціативні знання: взаємозв'язок фактів, подій, явищ, форм та змісту, властивостями, формулами, законами, датами тощо.

Установіть відповідність між функціями та похідними:А

y = sin2xcosx;

1

y = cos2x – 5sin2xcosx;

Б

y = cos2xsinx;

2

y = 4cosx – 6cos3x;

В

y = 2(sin3x – sinx)

3

y = 2cos3x – 4sin2xcosx;

Г

y = 2(cos2x – cosx).

4

y = 2sinx – 6cos2xsinx;5

y = 6sin2xcosx – 2 cosx;

ОЦІНКА

 1. Принцип “все або нічого”. За правильну відповідь (встановлення усіх, без винятку, правильних відповідностей) – один бал. За неправильну відповідь (навіть у випадку хоча б одного помилкового вибору) – нуль балів.

 2. Принцип “крок за кроком”. За кожну правильно встановлену відповідність особа отримує один бал і по мірі виконання завдання набирає певну кількість балів за вказані правильні відповіді.

 3. За усі правильні відповіді давати два бали, за одну помилку знижувати оцінку до одного балу, за дві та більше – нуль балів.

Завдання на встановлення правильної послідовності

Ця форма завдань призначена перш за все для перевірки сформованості алгоритмічного мислення та алгоритмічних знань і умінь, навичок пізнавальної діяльності.

Алгоритм – система послідовних дій, виконання яких призводить до ефективного досягнення очікуваного результату. Вимоги: зрозумілість, доступність, змістова коректність, однозначність трактування, результативність.

1. Установіть послідовність розв’язання квадратної нерівності:А

знайти корені квадратного рівняння;

Б

скласти відповідне квадратне рівняння;

В

скласти системи лінійних нерівностей;

Г

розкласти квадратний тричлен на множники;

Д

розв’язати кожну систему лінійних нерівностей;

Є

записати відповідь, як розв’язок систем нерівностей.

ОЦІНКА

Може варіюватися в залежності від важливості, значимості та складності конкретного завдання. Найчастіше використовується дихотомічна оцінка 0–1 бал, при якій один бал дається за правильну розстановку усіх рангів у завданні, нуль – при помилці у відповіді. Характерно, якщо помилка зроблена на початку, то і наступні ранги визначаються неправильно. Безпомилкове рішення оцінюється, наприклад, у три бали. Помилка в кінці завдання знижує оцінку на один бал, помилка всередині на два, а помилка на початку – на три бали.

Завдання відкритої форми

Специфічність цієї форми завдань полягає в тому, що в них не пропонується перелік відповідей. Особа повинна сама дописати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність необхідних знань. 1. Формулювання короткого та точного запитання.

 2. Формулювання короткої та точної відповіді.

 3. Вилучення з відповіді ключового слова, яке особа і повинна доповнити.

Таким чином, завдання формулюється у вигляді твердження та перетворюється в істинне, якщо відповідь правильна, або в хибне, якщо відповідь неправильна.

Завдання відкритої форми використовуються там, де необхідно повністю виключити отримання правильної відповіді шляхом вгадування і тим самим підвищити якість педагогічного вимірювання.Логічна визначеність змісту завдання – завдання є логічно визначеним, якщо воно здатне продукувати правильну відповідь та допомагає організувати розумовий процес на пошук такої відповіді.

Зворотність – можливість перебудови завданням з заміною одного ключового слова іншим. Цей принцип дозволяє відібрати найкращий варіант тестового завдання для даного тесту.

Бажано диференціювати цей принцип від тавтології (у випадку знаходження зворотних тверджень в одному тесті).

Лаконічність – чим менше слів, тим менше непорозумінь.

Принцип не заперечення – не рекомендується використання часток заперечення “не“, а також визначення поняття шляхом перерахування елементів, які не входять до нього.

Протилежності – у випадку, якщо в завданні відкритої форми пропускається два слова.

Імплікації – застосування логічної схеми “Якщо ... то”. Таким чином завдання складається з двох частин: в першій – умова, а в другій – закінчення.

ОЦІНКА

Використовується дихотомічна оцінка 0–1 бал, при якій один бал дається за правильну відповідь на завдання, нуль – при помилці у відповіді.

1. Рівняння Майєра для простої системи має вигляд ____________________

В практиці своєї роботи я використовую тестові завдання гомогенного типу всіх класифікацій. Проте перевагу надаю тим видам тестових завдань, які найчастіше використовуються у ЗНО. А саме: завданням з вибором однієї правильної відповіді,завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання відкритої форми.

Також використовую педагогічні програмні засоби такі як «Математика 5-6 кл.», «Алгебра 7-9 кл.» та ін.., в яких застосовуються елементи тестів.


Інформаційні джерела

 1. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Тести з математики: Основний рівень// Математика, - 2002. – серпень(29-30).

 2. Граве Н.Г., Елисеев И.А. Тесты. Зборник. М.,1996.

 3. Федоров К. Контрольные тест-анализы// Математика в школе. – 1991. - №3.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1997. – 192 с.

 5. www.znannya.org/?view=concept:791

 6. www.znannya.org/?view=concept:510
О. С. Бондаренко,

учитель географії Уманської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №8 Уманської міської ради

Анотація

У роботі представлені матеріали, які дають змогу вчителям ознайомитися з видами тестових завдань США, Канади та європейських країн, а також за допомогою роботи проаналізувати якість, дієвість, ступінь надійності, обґрунтованості тестів, ознайомитися з організацією комп’ютерного тестування.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ США, КАНАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Різновиди тестів.

У ході своєї роботи я ознайомився з різними видами тестових завдань. У США, Канаді й ряді європейських країн застосовуються різні тести. Це тест-есе, і "малтипол чойс", і питально-відповідний тест.Есе є одночасно викладом певної порції матеріалу і твором - міркуванням на задану тему, тому що він припускає розгорнуту грунтовну відповідь на поставлене питання.

Малтипол чойс використовується у випадках, коли необхідно проконтролювати знання фактичного матеріалу. Під кожним питанням дано - 3-4 варіантів відповіді, з яких потрібно вибрати правильний.

При застосуванні питально-відповідного тесту учні одержують список питань, що припускають лаконічну однозначну відповідь або список завдань, які необхідно виконати.

Як реакція на критику, виникли критеріально-орієнтовані тести, індивідуальний діагностичний навчальний експеримент. Критеріально-орієнтовані тести будують на основі об’єктивного змісту предметного завдання. Критерієм є ступінь оволодіння учнем необхідними розумовими діями. При конструюванні завдань критеріально-орієнтовані тести аналізується деяка предметна область (навчальний предмет), вибираються базові необхідні способи дії. Критеріально-орієнтований тест дозволяє виявити розумову діяльність учнів по виявленню закономірностей, відносин між об'єктами. Наприклад, дається завдання: зрівняти завдання й визначити одну з них як зайву, тому що вона ставитися до завдань іншого типу.

Тести навченості - це одна з різновидів психологічних і педагогічних випробувань для діагностування різних сторін розвитку й формування особистості. Існують тести розумового розвитку, тести для визначення пам'яті, мислення, характеру й інших якостей особистості, наприклад, тести для визначення моральних якостей. При такій різноманітності тестів особливо важливе виконання ними вимоги однозначності яке означає, що якість його виконання учнями повинне оцінюватися однаково різними експертами, тобто в тестах повинні бути виділені деякі одиниці, що дозволяють обробити їх і одержати результат.

Якість тестів навченості визначають за допомогою наступних показників - критеріїв діагностичних тестів таких як дієвість, надійність, правильність, дифференційованість. Головними критеріями є три перші. Розглянемо ці критерії.

Дієвість тесту означає пропорційність в ньому всіх елементів досліджуваних знань і вмінь. Чим вище "коефіцієнт" пропорційності тим більшу величину дієвості має тест. Це значить, що укладач тесту зобов'язаний ретельно вивчити відповідні до розділу навчальної програми, стандарти навчальних посібників. Дієвість тесту визначається статистичними методами.

Ступінь надійності характеризується стабільністю, стійкістю показників при повторних вимірах за допомогою того ж тесту, або його рівноцінного замінника. Кількісно цей показник характеризується ймовірністю досягнення запроектованих результатів. Надійність тесту підвищується при збільшенні кількості тестових завдань. Тест націлений на перевірку засвоєння конкретної теми, завжди більш надійний у порівнянні з тестом, спрямованим на перевірку всього курсу в цілому, тому що змістовна різноманітність останнього може виявитися через розмірно більшим, тобто, надійність тесту пов'язана зі змістовною різноманітністю останнього. Надійність тесту розуміють як коефіцієнт точності.

Під обґрунтованістю тесту розуміють як його здатність для виміру певних характеристик індивіду. Обґрунтованість пов'язана з відповіддю на запитання: чи вимірює тест, те що необхідно виміряти; чи вимірює тест повністю те, що прагнуть виміряти; чи вимірює тест тільки те, що прагнуть виміряти. Разом із проблемою надійності, проблема обґрунтованості займає центральне місце в аналізі адекватності тесту.

Організація тестування.

На початку розглянемо можливості по організації комп'ютерного тестування.

У цей час в усьому світі широко застосовується комп'ютерне тестування учнів, яке дозволяє зменшити витрати часу на контроль знань і уникнути суб'єктивних оцінок. Для підвищення якості навчального процесу перспективним може виявитися проведення тестування на комп'ютерах, з'єднаних у локальну обчислювальну мережу. За допомогою відповідного програмного забезпечення може бути організований контроль результатів тестування в реальному часі. Важливим є можливість автоматичного запису відповідей для наступного аналізу знань учнів у цілому й кожного окремо, по всьому матеріалу й по окремих питаннях. Для конкретної реалізації даного підходу можна використовувати програмне забезпечення IRC (Internet Relay Chat).Для організації IRC необхідні два компоненти:

 • Irc-server може бути встановлений на будь-який комп'ютер з ОС UNIX або Windows NT;

 • Irc-client установлюються на комп'ютери з ОС Windows.

IRC дозволяє вести термінальний зв'язок через сервер з будь-яким числом користувачів, підключених до ЛВС.

Можливий зв'язок як із групами користувачів, так і з окремими терміналами.

IRC використовує для зв'язку ТСР/IP протокол, на якому базується міжнародна мережа Internet.

Проведення тестування в більш традиційних формах, без застосування комп'ютерної техніки може застосовуватися повсюдно, головне при цьому вибрати зручне приміщення, щоб учнів ні що не відволікало, і забезпечити їхніми якісними бланками тестів. Не бажано використовувати ті самі бланки багаторазово (навіть якщо відповіді відзначають на своєму аркуші), оскільки учні можуть залишати на них позначки, що позначиться на об'єктивності відповідей наступної групи.

Тестування і ЗНО.

На прикладі ЗНО можна цілком об'єктивно розглянути весь процес практичного застосування тестових завдань при контролі школярів, з усіма властивими процесу особливостями. У чому конкретно полягає експеримент? У тому, що випускникам шкіл, які задумали продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, у випадку успішної здачі тестів не потрібно мучитися на іспитах у вузі в серпні. Головна особливість ЗНО полягає в тому, що юнакам і дівчатам довелося на час іспиту покинути класи й здавати тестування в зовсім незнайомих аудиторіях. З цією метою були утворені пункти здачі іспитів в школах. Керівники шкіл, яким випала така висока честь, думаю, залишилися не в захваті від того, що на їхні колективи звалилися додаткові турботи.

Чи приживеться ЗНО в Україні? Дуже може бути, адже ця система, якщо не помиляюся, працює в багатьох країнах Європи й у Штатах. Так що, швидше за все, її "продавлять" і в нашій країні. Можна сказати, що тестування як метод педагогічного контролю має як позитивні, так і негативні сторони, так що в підсумку тестування не можна визнати ні самим прогресивним зі способів контролю, ні приреченим на забуття. Варто також помітити й той факт, що тестові завдання день від дня стають усе більш досконалими. Різноманітність тестів вражає, але й сьогодні розробляються нові їхні типи. Однак, не дивлячись на таку різноманітність і постійне вдосконалювання тестів, вони все-таки набагато більше орієнтовані на контроль знань по точних науках, оскільки пристосування їх до предметів гуманітарного характеру вимагає додатково значно більших сил.

Що ж стосується застосування тестових завдань на уроках географії, то з'ясувалося, що хоча література з відповідними тестами і є в продажі, теоретичні основи її застосування не дуже великі. Не дивлячись на всі негативні сторони, тестування має одну дуже важливу особливість: воно дозволяє легко систематизувати отримані результати й запобігає впливу особистих симпатій контролюючого на результати тестування. В основному, саме завдяки цим факторам тестування одержує все більше поширення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал