Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклуСторінка19/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Інформаційні джерела

 1. Біологія. «Експедиція на плазматичну мембрану». –К.: Шкільний світ, № 33, 2008 р. - с.8-15

 2. Массаригін А.Г. «Методика викладання анатомії, фізіології та гігієни людини». - К.: Радянська школа, 1970.


Т. М. Скічко,

учитель математики та інформатики Косарської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради


ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ

РОБІТ З МАТЕМАТИКИ

Математику треба викладати не тільки як науку абстрактну, а й давати її практичні застосування; від цього викладання буде більш цікавим, буде оволодівати увагою учнів і розвивати у них любов до математики.

М.В.Остроградський

Важливою складовою загальноосвітньої підготовки особистості є знання математики. Математика як шкільний предмет володіє достатнім потенціалом для формування тих якостей, які необхідні людині. У Державному стандарті базової і повної середньої освіти, у Концепції базової математичної освіти в Україні вказано, що навчання математики на всіх ступенях повинно мати розвиваючий характер і прикладну спрямованість. Тому одне з першочергових завдань математики – забезпечення учнів такими математичними знаннями, вміннями та навичками, що будуть для них потрібні, корисні та застосовані у побуті та у майбутній професійній діяльності.

Однією з форм організації уроку є проведення лабораторно-практичної роботи. Характерними особливостями таких робіт є:


 • використання креслярських інструментів, моделей, шаблонів, обчислювальних приладів;

 • обчислювальна обробка результатів вимірювань з допомогою необхідних формул, порівняння результатів вимірювань і обчислень.

Такі уроки доцільно проводити під час вивчення геометричного матеріалу, оскільки учні мають практично переконатися в певних фактах.

Лабораторно-практичні роботи мають значне освітнє та виховне значення. Вони дають можливість більш повно і свідомо з’ясувати математичні залежності між величинами, навчитися вимірювати та обчислювати значення із заданим ступенем точності; сприяють удосконаленню навичок наближених обчислень, роботі з математичними таблицями та обчислювальними приладами. Вони вносять різноманітність у навчальний процес, сприяють активності та самостійності учнів, підвищують якість їх знань з математики.

Проводячи лабораторно-практичні роботи, текст із завданням треба записувати на дошці або роздрукувати на кожну парту. Пояснення до завдань робити стислими, зрозумілими і, разом із тим, вичерпними. Завдання складати з двох частин: обов’язкової та додаткової. Обов’язкова частина повинна містити стандартні вправи, які може виконати кожен учень. Додаткова частина роботи складається із завдань підвищеної складності.

Готуючись до уроку, вчитель повинен визначити такі етапи проведення лабораторно-практичних робіт: 1. Повідомлення теми і мети роботи; повторення теоретичного матеріалу, потрібного для виконання роботи.

 2. Ознайомлення зі змістом та описом роботи, яку слід виконати; здійснення необхідного інструктажу щодо етапів роботи, послідовності виконання вимірювань та обчислень, схеми оформлення роботи.

 3. Самостійне виконання кожним учнем роботи, запис результатів вимірювання та обчислень до таблиці.

 4. Спостереження вчителя за роботою учнів, перевірка правильності вимірювань та обчислень.

Підбиття підсумків виконання роботи. Під час оцінювання якості виконання роботи враховується правильність побудов і обчислень, раціональність, уміння виконувати наближені обчислення, а також, охайність роботи. На одному з наступних уроків вчитель повинен провести вичерпний аналіз виконання роботи: порівняння та оцінювання результатів, виправлення типових та індивідуальних помилок. Особливо вдалим буде застосування такої форми роботи під час вивчення геометричного матеріалу в п’ятих-шостих класах. Це добре видно на прикладі уроку в 5 класі на тему: Формули об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба.

Такі уроки розвивають вміння самостійно здобувати знання під керівництвом учителя, вміння виділяти головне.Фрагмент уроку в 5 класі лабораторно-практичної роботи «Обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда за формулами»

1. Повторення теоретичного матеріалу, необхідного для виконання роботи

Повторюється теоретичний матеріал, вивчений на попередньому уроці. 1. Яку фігуру називають прямокутним паралелепіпедом?

 2. Яку фігуру називають кубом?

 3. Які виміри має прямокутний паралелепіпед?

 4. Як знайти площу основи прямокутного паралелепіпеда?

 5. Яку величину називають об’ємом?

 6. Які тіла мають рівні об’єми?

 7. Що приймають за одиницю об’єму?

 8. Що означає обчислити об’єм?

 9. Які одиниці вимірювання об’єму ви знаєте?

Вчитель повторює запис формули знаходження площі основи прямокутного паралелепіпеда.
2. Виконання лабораторно-практичної роботи

Пункти роботи 1-6 учні виконують для двох різних прямокутних паралелепіпедів. 1. Виміряйте три основні виміри прямокутного паралелепіпеда (довжину, ширину, висоту).

 2. Обчисліть площу основи прямокутного паралелепіпеда Sос.

 3. Знайдіть добуток площі основи та висоти прямокутного паралелепіпеда.

 4. Обчисліть об’єм, помноживши ширину на довжину і на висоту, зробіть висновок.

 5. Запишіть формули для знаходження об’єму прямокутного паралелепіпеда, якщо об’єм позначають V.

 6. Заповніть таблицю.

  165848_image024

  165848_image025

  165848_image026

  Sос

  165848_image027

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. Дайте відповіді на запитання.

 1. Чи завжди площі верхньої та нижньої основ прямокутного паралелепіпеда рівні?

 2. Чи для кожного прямокутного паралелепіпеда V=abc?

 3. Як називають прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні?

 4. Знайдіть формули для обчислення об’єму, такого прямокутного паралелепіпеда.

 1. Розв’язати задачу. У Петрика акваріум, довжина якого 80 см, ширина 45 см, а висота 55 см. Скільки літрів води треба влити в нього, щоб рівень її був нижче верхнього краю акваріума на 10 см?

Мета вчителя математики та інформатики – навчити учнів думати, самостійно приймати рішення, розвивати у школярів «дослідницьку жилку», самостійно здобувати знання і здійснювати це безпосередньо із застосуванням комп’ютерних технологій, тобто виховувати в них інформаційну культуру, оскільки це є вимогою сучасного суспільства, атрибутом сучасної людини. Особливу цікавість виявляють учні до проведення практичних робіт з використанням комп’ютерної техніки.

На сьогодні розроблено прикладні програмні засоби для вивчення математики, використання яких дає можливість у багатьох випадках зробити розв’язування задачі настільки ж доступним, як просте розглядання рисунків чи графічних зображень. До таких програмних засобів відноситься комплект програм GRAN. За допомогою цього ППЗ окремі розділи і методи математики перетворюються в «математику для всіх», тобто стають доступними, зрозумілими, легкими і зручними для використання. Такі комп’ютерні програми можуть бути використані практично на всіх уроках математики, починаючи вже з п’ятих-шостих класів, зокрема при вивченні системи координат на прямій і на площині, планіметрії, поняття функції, елементарних функцій і їхніх властивостей, методів розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем, елементів теорії границь числових послідовностей, диференціального і інтегрального числень і їхніх застосувань, елементів теорії ймовірностей і математичної статистики.

Так, вивчаючи на уроках геометрії у 9 класі тему геометричні перетворення, програма GRAN-2D дозволяє наочно розглянути симетрію (відносно точки та прямої), поворот, паралельне перенесення та гомотетію (крім того, в програмі доступними є такі геометричні перетворення як інверсія та деформація, які не розглядаються в шкільному курсі геометрії). Учні з цікавістю виконують більшість задач цієї теми практично за допомогою ППЗ GRAN.

Задача. Побудуйте фігуру, в яку переходить даний трикутник АВО (А(0;2), В(4;0), О(0;0)) при повороті його навколо точки О на кут 90° за годинниковою стрілкою. Знайдіть координати вершин утвореного трикутника.
В підручнику «Геометрія - 9» А.П.Єршової та ін. виділений цілий клас завдань – графічні вправи, які учні можуть виконувати як власноруч у зошиті, так і за допомогою комп’ютера. Ці вправи дають наочне уявлення про базові геометричні конфігурації, що вивчаються, сприяють розвитку початкових креслярських умінь і навичок з графічними комп’ютерними програмами.

Використання практичних робіт на уроках математики створює сприятливі умови для організації індивідуальної та групової роботи учнів, допомагають зробити процес навчання цікавим та всепоглинаючим, створити у дітей робочий настрій, допомогти подолати труднощі в засвоєнні навчального матеріалу.
Інформаційні джерела


 1. Бевз Г.П. Методика викладання математики . – К., „Вища школа” 1989 – 367с.

 2. Жалдак М.І. та ін. Математика з комп’ютером: Посібник для вчителів.-К.:РННЦ «ДІНІТ», 2004. -255 с.

 3. Козира В.М.. Технологія уроку з математики. – Т.: Астон, 2002-52с.

 4. Малафіїн І.В. “Урок в сучасній школі: питання теорії і практики”

 5. Освітні технології: Навчально – методичний посібник, О.М.Пєхота та ін., -К.:А. С. К, 2004 -256с.

 6. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.: Видавництво А.С. К., 2004,-192с.

 7. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Уклад І.С. Маркова. – Х.: „Основа” 2007.-144с- „Математика в школах України”, Випуск 9(57)


О. П. Гречин,

учитель хімії Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради

Анотація

У статті розглядається питання особливого підходу до оформлення звітів при виконанні лабораторних робіт. Запропоновано зразки звітів у вигляді таблиць для лабораторних робіт у 7 класі та заготовка таблиці для оформлення любої лабораторної роботи. Подані зразки звітів дають змогу вчителю економити час на уроці і більше уваги приділити власне експерименту і вивченню матеріалу нової теми.


ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ХІМІЇ
Шкільний хімічний експеримент відіграє важливу роль у розв’язанні навчально-виховних завдань. Зокрема, він є початковим джерелом знань, пов’язує теорію з практикою, доводить правильність теоретичних положень, сприяє формуванню практичних умінь і навичок учнів, розвитку, вдосконаленню і закріпленню знань. Він розвиває інтерес учнів до вивчення хімії і формує їх науковий світогляд.

Про роль хімічного експерименту в навчанні хімії М.В. Ломоносов писав : «Хімії ніяким чином навчитися не можливо, не бачачи самої практики, не приймаючись за хімічні операції. » А російський мислитель – демократ Д.І.Писарєв відзначив, що вчитися хімії за книжкою, без лабораторії – це все одно, що зовсім не вчитися.

В учнівському експерименті відбувається поєднання розумової діяльності з практичною. Водночас виконання дослідів дає змогу познайомити учнів з методами дослідження в хімічній науці. Творча участь у дослідженні підвищує інтерес учня до навчання і активізує його мислення. Шкільний хімічний експеримент сприяє формуванню наукового світогляду учнів. В хімії використовуються такі види експерименту:


 • демонстраційний;

 • лабораторні досліди;

 • практичні заняття;

 • практикуми.

Зупинимось більш детально на лабораторних роботах.

Лабораторні роботи – це короткочасний учнівський експеримент, який учні виконують під керівництвом учителя відповідно до інструкцій. Інструкції можуть бути використані з підручника, або інструкції розроблені самим вчителем, враховуючи можливості свого навчального кабінету. На сучасному етапі матеріального забезпечення кабінетів хімії необхідними реактивами і обладнанням доцільно вчителям розробляти власні інструктивні картки для проведення лабораторних робіт. Таким чином окреслилась першопричина для створення кожним вчителем бази дидактичних матеріалів до уроків з лабораторними дослідами і поповнення її власними розробками інструкцій до лабораторних дослідів.

Другою причиною, що спонукає кожного вчителя до творчого підходу при організації і проведенні лабораторних робіт є брак часу. Лабораторні роботи, як відомо, проводяться переважно в процесі вивчення нового матеріалу з метою підтвердження чи дослідження властивостей речовин, з’ясування властивостей від будови. Виходячи з цього, оформлення звіту про виконання досліду відбувається в робочих зошитах з хімії в дуже короткий проміжок часу. Щоб лабораторна робота не перетворилась на без результативну стихійну діяльність учнів, вчителю необхідно ретельно продумати всі етапи експерименту і підготувати все необхідне так, щоб оформлення звіту про результати досліду не забирало багато часу.

Рекомендації до оформлення традиційного звіту про виконання лабораторного досліду з хімії


 1. Оформлення звіту про виконання лабораторної роботи здійснюється в робочому зошиті з хімії. Посередині стрічки записується номер лабораторного досліду. Далі кожен раз з нової стрічки записуємо тему, мету, обладнання, реактиви;

 2. За необхідності у звіті наводиться опис досліду, спостереження, рівняння реакцій, умови перебігу реакцій, малюнки, відповіді на запитання, висновки;

 3. Оформлення звіту повинне бути дуже коротким, враховуючи те, що досліди безпосередньо пов’язані зі змістом уроку. Форма звіту чітко не регламентується, може бути довільною;

 4. Якщо під час досліду необхідно відповісти на запитання для глибокого розуміння учнями суті досліду, то записуються відповіді, якщо потрібно малюються малюнки, заповнюються таблиці;

 5. Всі малюнки повинні мати позначення складових частин, малюнки розміщують на лівому боці аркуша, позначення праворуч, а підписи внизу.

 6. Якщо необхідно заповнювати таблицю, то вона займає всю ширину сторінки зошита;

 7. Схеми повинні бути чіткими , великими, виконані простим олівцем;

 8. Вкінці кожного досліду записується висновок ( висновок формулюється виходячи з мети лабораторного досліду).

Форма проведення лабораторних робіт може бути фронтальною або груповою. Під час фронтальної весь клас виконує однакові досліди. Це економить час на оформлення звіту, тому що всі пишуть однакові звіти. Проте, якщо на уроці заплановано декілька дослідів можна застосувати групову форму проведення роботи. Групова форма передбачає виконання дослідів групами учнів за різними завданнями. По закінченні роботи досліди демонструють усьому класу. Групова форма дає змогу здійснювати ще й індивідуальний підхід до учнів. Обов’язковою умовою виконання любого виду експерименту з хімії є повторення правил техніки безпеки.

З метою економії часу звіти до лабораторного досліду можна оформити у вигляді таблиць. Для акценту на правилах техніки безпеки під час виконання лабораторних дослідів можна їх прописати одразу на інструкціях і тоді діти не тільки усно згадають про основні правила, а й будуть мати змогу їх ще раз повторити, читаючи їх на інструкції до досліду.

Наприклад:

Інструкції для проведення дослідів у 7 класіІнструкція для проведення лабораторного досліду №3 стор 80

І група

Назва досліду: поява забарвлення в результаті реакції

Правила техніки безпеки: виконуйте дослід чітко за інструкцією,спостерігайте за перебігом досліду через стінки пробірки, не можна дивитись на речовини в отвір пробірки, дотримуйтесь правил зливання рідин, не відливайте надлишок речовин назад у пляшечку, після використання розчинів щільно закрийте пляшечки корками.

Мета досліду

План досліду

Спостереження

Висновок

Встановити ознаку хімічної реакції

 1. Розглянути забарвлення отриманих розчинів

 2. Добавити до розчину соди 1-2 краплі розчину фенолфталеїну

Спостереження опишіть відповідаючи на запитання:

 1. яке забарвлення мали розчини до початку досліду?

 2. яке забарвлення розчинів стало після досліду?

Висновок розпочніть словами: однією з ознак хімічної реакції є

……………..


……………..


Інструкція для проведення лабораторного досліду №4 стор 80

ІІ група

Назва досліду: виділення газу в результаті реакції

Правила техніки безпеки: виконуйте дослід чітко за інструкцією,забороняється пробувати речовини на смак, якщо на шкіру потрапила кислота , повідомте про це вчителя і змийте її великою кількістю води, не розсипайте речовини.

Мета досліду

План досліду

Спостереження

Висновок

Встановити ознаку хімічної реакції

1. Розглянути отримані речовини

2. Добавити до порошку соди 1-2 краплі розчину оцтової кислоти

Спостереження опишіть відповідаючи на запитання:

 1. який агрегатний стан мали речовини до початку досліду?

 2. що побачили після досліду?

Висновок розпочніть словами:

однією з ознак хімічної реакції є

……………..

……………..Інструкція для проведення лабораторного досліду №5 стор 80

ІІІ група

Назва досліду: поява осаду в результаті реакції

Правила техніки безпеки: виконуйте дослід чітко за інструкцією,спостерігайте за перебігом досліду через стінки пробірки, не можна дивитись на речовини в отвір пробірки, дотримуйтесь правил зливання рідин, не відливайте надлишок речовин назад у пляшечку, після використання розчинів щільно закрийте пляшечки корками.

Мета досліду

План досліду

Спостереження

Висновок

Встановити ознаку хімічної реакції

1. Розглянути забарвлення і отриманих розчинів

2. Добавити до розчину соди 1-2 краплі розчину Купрум (ІІ) сульфатуСпостереження опишіть відповідаючи на запитання:

 1. яке забарвлення мають речовини до початку досліду?

 2. яке забарвлення розчинів став після досліду?

Висновок розпочніть словами:

однією з ознак хімічної реакції є

……………..

……………..Чітке виконання учнями експерименту, який ретельно продуманий та спланований дозволить вивільнити час вчителю для обговорення результатів досліду і формулювання висновків на основі експерименту. Іншою формою оформлення звітів можуть бути пустографки - заготовки, які роздаються учням на урок під час виконання лабораторної роботи для їх заповнення. Після виконання дослідів такі таблички приклеюються учням у зошит.

Лабораторний дослід №_______

Назва досліду____________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлений_____________

Мета досліду
План проведення
Спостереження
Рівняння
Висновки


Отже організація уроку , що включає в себе лабораторні роботи, повинна бути ретельно продумана. Необхідно вивчити новий матеріал, розкриваючи основні закономірності , причини і наслідки з найбільшою ефективністю для розуміння його учнями, крім того організувати пошуково-експериментальну роботу учнів, щоб вона органічно доповнювала зміст уроку, сприяла кращому засвоєнню матеріалу, навчити робити висновки і все це за 45 хвилин. Це можливо при чіткій організації навчального процесу уроку, щоб раціонально використовувати час на уроці можна використати наведені приклади оформлення звітів до лабораторних дослідів.


Інформаційні джерела

 1. Програма для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів К. Ірпінь. «Перун», 2005 р.

 2. Буринська Н.М. Методика викладання хімії К. «Радянська школа», 1988 р.

 3. Найдан В.М., Грабовий А.К. Використання засобів навчання на уроках хімії К. «Радянська школа», 1988

 4. Попель П. П., Крикля Л.С. Підручник. Хімія. 7 клас. К. Видавничий центр «Академія», 2007 р.

 5. Франків Н.Б. Організація навчальної діяльності при вивченні хімії в умовах закладів нового типу Ж-л «Хімія», 2003 № 11

 6. Цвєтков Л.О. експеримент по органічній хімії в середній школі М. «Просвіта», 1966 р.


М. В. Криворучко,

учитель біології та географії. Смілянського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №15» Смілянської міської ради


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал