Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклуСторінка13/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Інформаційні джерела

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008р. – 2007 Київ.

 2. Лаврик В. Особливості контрольно-оціночної діяльності вчителя/Директор школи. – 2004. - № 17 (209).


М. П. Кожушний,

учитель географії Хрестителівського навчально-виховного комплексу

Чорнобаївської районної ради


Анотація

У роботі розглянуто теоретичні та практичні рекомендації для проведення тестового контролю знань учнів.


ВИМОГИ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Перевірка і облік знань учнів відноситься до найбільш складних питань методики навчання. Діагностика успішності учнів - це методи і прийоми об'єктивного виявлення рівня знань учнів на основі певних критеріїв і дій. У сфері освіти йде пошук нового змісту та нових форм навчання, створюються нові освітні технології, розширюється використання особистісно-орієнтованих методів - таких, як дистанційна освіта, метод проектів та аналізу ситуацій, адаптивне тестування і тестовий контроль. Все перераховане засноване на переважному використанні тестів. Запровадження тестування у шкільну практику обумовлено тим, що все частіше нашим учням пропонують саме такі форми перевірочних завдань при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Слово «тест» англійського походження і на мові оригіналу означає «випробування», «перевірка». Тест навченості - це сукупність завдань, зорієнтованих на визначення рівня засвоєння певних аспектів змісту навчання.Існують чотири основні форми тестових завдань:

  1. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей. Серед цих завдань виділяються такі різновиди, як:

  1. Вибір однієї правильної відповіді за принципом: один - правильний, всі інші (один, два, три і т.д.) - неправильні.

  2. Вибір кількох правильних відповідей.

  3. Вибір однієї, найбільш правильної відповіді.

  1. Завдання відкритої форми. Завдання сформульовані так, що готової відповіді немає; потрібно сформулювати і вписати відповідь самому, у відведеному для цього місці.

  2. Завдання на встановлення відповідності, де елементам однієї множини потрібно поставити у відповідність елементи іншої множини.

  3. Завдання на встановлення правильної послідовності (обчислень, дій, кроків, операцій, термінів у визначеннях).

Перераховані форми тестових завдань не вичерпують їх різноманіття. Багато що залежить від майстерності і винахідливості вчителя. При створенні тестів важливо враховувати багато обставин, наприклад, особистість тестованого, вид контролю, методику використання тестів у навчальному процесі і т.д.

Вибір форми залежить від мети тестування, змісту тесту, технічних можливостей, рівня підготовленості викладача в області теорії і методики тестового контролю знань.

Найкращим можна вважати тест, в якому закладено ширший зміст, і воно охоплює більш глибокі рівні знань. Розробники тестів повинні дотримуватися таких принципів:


  • тест повинен відповідати цілям тестування;

  • повинна бути забезпечений взаємозв'язок змісту і форми тесту;

  • тестові завдання мають бути правильними з точки зору змісту (коректними);

  • тест повинен відповідати рівню сучасного стану науки;

  • зміст тесту повинен бути комплексним і збалансованим;

  • зміст тесту повинен бути системним, але, разом з тим, варіативним.

На початку будь-якого тесту дається коротка інструкція з виконання завдання, наприклад: "Виберіть правильну відповідь ...", "Виберіть найбільш правильну відповідь ..." і т.п. Якщо завдання представлені в одній формі, інструкція пишеться один раз для всього тесту. Якщо ж тест включає різні завдання, то перед кожним новим завданням пишеться нова інструкція. Текст завдання, як правило, пишеться великими літерами або жирним шрифтом для того, щоб візуально відразу ж відокремити саме завдання від варіантів відповіді.

Текст завдань (і відповідей) тестів необхідно робити коротким і лаконічним. Стислість забезпечується ретельним підбором слів, символів, графіків, які дозволятимуть мінімумом засобів домагатися максимуму ясності завдання. Повністю повинні виключатися повтори слів, малозрозумілі, рідко вживані слова, а також невідомі учням символи, іноземні слова, що ускладнюють сприйняття тесту.

Для учнів періодичне проведення добре сконструйованих і правильно підібраних тестів може істотно полегшити процес навчання. Такі тести виявляють недоліки минулого навчання, задають напрямок подальшого і мотивують учня. Розрізняють і визнають безліч ролей, які тести можуть грати в освітньому процесі. Основними достоїнствами тестової форми контролю знань є:


 • можливість детальної перевірки засвоєння учнями кожної теми курсу;

 • здійснення оперативної діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу кожним учнем;

 • забезпечує одночасну перевірку знань учнів всього класу і формує у них мотивацію для підготовки до кожного уроку;

 • правильно оформлений тест підвищує інтерес до предмета;

 • дозволяє індивідуалізувати роботу з учнями;

 • економія навчального часу при контролі знань і оцінці результатів навчання;

 • застосування тестів дозволяє вирішувати проблему саморозвитку.

При оцінці рівня знань і досягнутої компетентності стандартизовані тести мають переваги об'єктивності, однаковості та оперативності. Якщо вони правильно сконструйовані, то володіють і іншими перевагами, такими, як повнота охоплення змісту і послаблення дії сторонніх і випадкових чинників при підрахунку показників. Без особливих витрат часу вони дозволяють опитати всіх учнів, дають додаткову мотивацію навчання.

Правильно складені тести навченості повинні задовольняти ряду вимог. Вони повинні бути:  • відносно короткостроковими, тобто не вимагати великих затрат часу;

  • однозначними, тобто не допускати довільного тлумачення тестового завдання;

  • правильними, тобто виключати можливість формулювання багатозначних відповідей;

  • відносно короткими, які вимагають стислих відповідей;

  • зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів;

  • стандартними, тобто придатними для широкого практичного використання.

При підготовці матеріалів для тестового контролю необхідно дотримуватися таких основних правил:

 1. Не включати відповіді, неправильність яких на момент тестування не може бути обґрунтована учнями.

 2. Неправильні відповіді мають конструюватися на основі типових помилок і повинні бути правдоподібними.

 3. Правильні відповіді серед всіх пропонованих відповідей мають розміщуватися у випадковому порядку.

 4. Питання не повинні повторювати формулювань підручника.

 5. Відповіді на одні запитання не повинні бути підказками для відповідей на інші.

 6. Питання не повинні містити «пасток».

При проведенні тестового контролю, на кожен тест або блок тестів відводиться заздалегідь обумовлений час, що дозволяє визначити не тільки знання матеріалу, а й ступінь його засвоєння. (Зазвичай чітке встановлення часу виконання тестів визначається експерементально після багаторічної роботи з цим блоком тестів, хоча приблизний час роботи з даним блоком можуть встановити і досвідчені вчителі. Правда, в подальшому, для більш детального коригування часу можна додавати або прибирати декілька тестів в даному тестовому блоці).

Як було сказано блоки тестів мають обмеження за часом виконання, проте можливі так звані "тренувальні тести" - вирішення яких не вимагає певного часу.

Для учнів, які виявляють поглиблений інтерес до предмета, як тренувальні тести можуть бути запропоновані й тести підвищеної складності, що вимагають від учнів знання додаткової інформації. Текст тесту повинен бути сформульований таким чином, що він повинен зацікавити учня і "підштовхнути" його на читання додаткової літератури, використовувати пошуки в Інтернеті, в енциклопедіях .... Завдяки цьому розвивається і підвищується мотивація учня до вивчення даного предмету.

Тестовий контроль знань можна проводити як традиційно "паперовим" способом, так і з застосуванням комп'ютера, в локальній мережі. При здійсненні тестового контролю знань на кожен блок тестів відводиться певний час. Обмеження за часом пов'язано тим, що учень повинен чітко знати досліджувані залежності, вміти швидко і чітко аналізувати прочитане, вміти "перемикатися" з одного завдання на інше, тобто різко міняти і аналізувати нову інформацію .. Аналіз результатів перевірки даних тестів дозволить діагностувати й психофізіологічну особистість учня, що і передбачається тестуванням. Так наприклад, діагностика розуміння прочитаного та уважності може бути досягнута чергуванням завдань типу: "Яке твердження або визначення справедливі?" з завданнями типу: - "Яке твердження або визначення не справедливі?".

Для індивідуальної, а відповідно і більш об'єктивної перевірки знань учнів, (виходячи з реально встановленого педагогом рівня знань даного учня, що є взагалі кажучи суб'єктивним думкою) рекомендується тестові завдання поділяти на три рівні - А, В, С. При цьому, підвищення рівня обраної групи даного блоку тестів дає збільшення коефіцієнту балу кожного правильно вирішеного тесту, а тим самим стимулює учня реально оцінити свої знання з кожної теми. При цьому він повинен чітко розуміти, що з підвищенням рівня складності збільшується і "глибина" матеріалу. Тому вибір "групи складності" розв'язуваних тестів діагностує в учня об'єктивну самооцінку своїх знань не тільки по даній темі, але і готує до того, що запропоноване завдання буде пов'язано з раніше вивченими темами.

Перша, найбільш легка група А вимагає вміння виділяти, впізнавати досліджуваний об'єкт, явище або величину, а також проводити нескладні розрахунки, які не потребують аналізу запропонованої ситуації. Очевидно, що тестовий блок цієї групи повинен бути складений виходячи з "жорсткою" регламентації часу виконання цієї групи тестів.

Другий рівень - (група В) повинен виявляти знання сутності досліджуваного поняття, встановлення зв'язку цього поняття з іншими, раніше вивченими. Проте, встановлення зв'язків показаних в даному тесті, має бути в рамках стандартних ситуацій. (Необхідно відзначити, що завдання входять до групи А і В, повинні відповідати мінімальному (базовому) рівню знань).

Третій рівень - (група С) повинна виявляти здатність аналізувати поняття, встановлювати зв'язки між ними в незнайомій (нестандартній) ситуації. Завдання цієї групи, також вимагають глибокого розуміння пройденого матеріалу, уміння зв'язати його з раніше пройденим.

Велике значення має і правильне складання сітки відповідей, що, до речі, є найбільш важливою і важкою частиною композиції тестів. Прийнято вважати оптимальне число відповідей - п'ять. У цьому випадку різко падає ймовірність вгадування. (При такій кількості відповідей, вірогідність вгадування становить 20%).

Тести навченості застосовуються на всіх етапах дидактичного процесу. З їх допомогою забезпечується поточний, тематичний та підсумковий контроль знань, умінь.

Але, поряд з позитивними, є і негативні сторони в застосуванні тестів:


 • тестовий контроль не сприяє розвитку усного та писемного мовлення учнів;

 • вибір відповіді може відбуватися навмання, вчителю неможливо простежити логіку міркувань учнів.

Багато вчителів вже пройшли через деяку ейфорію при створенні тестів і зрозуміли, що це дуже непроста справа. Купа безсистемно насмиканих питань і відповідей - далеко ще не тест. Виявляється, що для створення адекватного та ефективного тесту потрібно затратити багато праці. Комп'ютер може надати в цій справі велику допомогу.
Інформаційні джерела

 1. Блинова О.Є. Психодіагностика: психометричні основи конструювання тестів: Навч. пос. для студ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. - 176 с.

 2. Виноградов Олександр. Тести як соціальна інновація в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. fulbrifht.org.ua

 3. Досконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації: Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За ред. Г.В. Терещука. - Тернопіль: вид-во ТНПУ ім .В. Гнатюка, 2007. - 160 с.

 4. Романишина Л.М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу: Дис. доктора пед. наук: 13.00.04/Національний аграрний ун-т. - К., 1997.- 417 с.І. М.Дробот,

учитель математики і фізики Перервинцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Драбівської районної ради

Анотація

У роботі розглянуті питання форм і видів контролю знань учнів і зокрема тестового контролю. Розглянуто можливості тестуючої програми MyTest, наведені приклади застосування комп’ютерних тестів для здійснення тематичного контролю знань з фізики та астрономії.ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ

ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Оцінювання знань – це активний систематичний процес. У ході спостереження за діяльністю учнів та їх вивчення під час занять, перевірки виконання ними домашніх завдань, різних вправ на уроці, відповідей учитель уявно “оцінює” не тільки якість знань, а й старанність, працелюбність, здібності, психологічні особливості самих учнів. Його оцінні судження, що характеризують якість роботи школярів, сприяють кращому засвоєнню знань, спрямовують дії або відповіді в потрібне русло. [1].

Щоб кращою була “діагностика” якості знань, досконалим зворотній зв’язок, своєчасне виправлення помилок, вчителі намагаються по різному вдосконалювати процес перевірки і оцінки успішності учнів. Діагностичний контроль потрібен вчителю для того, щоб враховувати індивідуальні особливості учнів при організації їх навчальної діяльності в процесі управління цією діяльністю. [2].В історії розвитку школи відомі такі основні методи контролю знань, умінь та навичок учнів: усна перевірка, письмова, графічна, практична перевірка, тестова перевірка, яка набуває все більшого поширення. На сьогоднішній день досить відомими є також модульний контроль та рейтингова система оцінювання.

У залежності від дидактичної мети використовують різні види контролю за навчанням: попередній, біжучий, повторний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний.

Попередній контроль носить діагностичний характер. Напередодні вивчення певної теми, засвоєння якої має ґрунтуватися на раніше вивченому матеріалі, учитель має з'ясувати рівень розуміння опорних знань, актуалізувати їх, аби успішно рухатися вперед.

Біжучий контроль передбачає перевірку якості засвоєння знань у процесі вивчення конкретних тем.

Повторний контроль спрямований на створення умов для формування умінь і навичок. При цьому треба виходити з позиції, яку визначив ще К.Д.Ушинський: хороші дидакти те й роблять, що без кінця повторюють і лише кожен раз додають щось нове. Повторна перевірка якнайкраще сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті.

Тематичний контроль пов'язаний з перевіркою рівня знань, умінь та навичок учнів в обсязі певного розділу чи об'ємної теми конкретної навчальної дисципліни.

Періодичний контроль передбачає за мету встановити, яким обсягом знань учні володіють з тих або інших проблем стосовно вимог програм.

Підсумковий контроль має своїм завданням з'ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в кінці навчального року або по завершенню вивчення навчальної дисципліни. Це проводиться у формі заліків, екзаменів.

Комплексний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь та навичок з кількох суміжних дисциплін, що забезпечують комплексний підхід до формування світогляду учнів. Наприклад, можна з'ясувати рівень знань учнів з історії, літератури, народознавства, що стосується певної історичної епохи.

Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку школи виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навиків учнів: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка. Дещо умовно до методів перевірки можна віднести спостереження.

Усна перевірка поки ще займає переважаюче місце в школах . Техніка усної перевірки полягає в тому, що учитель ставить перед учнями певні запитання, учні мають дати на них відповіді, використовуючи слово. Цей метод сприяє розвитку в учнів вмінь мислити, грамотно висловлювати думки в логічній послідовності, розвивати культуру усного мовлення. Використання цього методу вимагає від учителя значних зусиль і майстерності: грамотно формулювати запитання, спонукаючи учнів до активного мислення, будувати систему запитань у певній логічній послідовності, уважно слухати відповіді учнів, враховувати індивідуальні особливості школярів. Проте цей метод не позбавлений недоліків: він призводить до неефективного використання часу на уроці.

Письмова перевірка у порівнянні з усною більш ефективна, оскільки всі учні класу отримують завдання для підготовки письмових відповідей на них. Це сприяє піднесенню самостійної пізнавальної діяльності учнів, формуванню культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу.

Графічна перевірка спрямована на виявлення вмінь і навичок учнів у процесі виконання різних видів графічних робіт з різних дисциплін навчального плану. Це побудова таблиць, схем, графіків, діаграм та ін. Такий метод ширше використовується в середніх і особливо у старших класах, оскільки спрямований на узагальнення знань, систематизацію певних процесів, технологій. Все це сприяє підвищенню самостійності учнів у процесі учіння, оволодіння методами навчальної діяльності.

Практична перевірка тісно пов'язана з включенням учнів у конкретну практичну діяльність, в ході якої перевіряються вміння учнів застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль.

Більшість дослідників, які працювали над вивченням питань тестування прийшли до висновку, що тестовий контроль є ефективною формою контролю, яка відповідає цілям контролю, вимогам що висуваються до нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у процесі навчання.

Слово "тест" в англійській мові означає "випробування проба, експеримент, перевірка". В педагогічній літературі під дидактичним тестом розуміють підготовлений, згідно з певними вимогами, комплекс стандартизованих завдань, що дозволяють виявити в учасників тестування компетенції, піддаються певному оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями".

Тому тестова перевірка все більше набуває свого поширення. Сутність цього метолу полягає у визначенні завдань (запитань), на які подані альтернативні відповіді. Учень має обрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір. Можуть бути завдання для конструювання відповіді. Тестова перевірка може здійснюватися різними способами серед яких найзручніший – комп’ютерний.

Завдяки тестовому контролю можна успішно керувати навчальним процесом, удосконалювати його, здійснювати диференційований підхід до учнів. Можна також внести елементи змагання в тестову методику для стимулювання і підтримки інтересу школярів до вивчення

Найважливіша вимога до оцінки знань і вмінь учнів – об’єктивність, що полягає в точному оцінюванні, адекватному встановленні критеріїв, які виведено в навчальних програмах. Ця вимога означає, що оцінка має характеризувати кількість і якість знань та вмінь незалежно від методів і засобів контролю, особових якостей учителя, який здійснює контроль.

Тестування якраз і сприяє реалізації цієї вимоги. Тестові завдання дають змогу значно скоротити час очікування учнями оцінки після виконання завдання, що є дуже суттєвим фактором – як психологічним, так і виховним.

Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки, які можна поділити на три групи:


 1. недоліки, які лежать в основі сутності контролю (імовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї; можливість при застосуванні тестів закритого типу оцінити тільки кінцевий результат (правильно - неправильно ), у той час як сам процес, що привів до цього, не розкривається);

 2. недоліки психологічного характеру (стандартизація мислення без урахування рівня розвитку особистості);

 3. недоліки, що ґрунтуються на організаційно-методичних показниках (велика затрата часу на складання необхідного "банку" тестів, їх варіантів, трудомісткість процесу; необхідність високої кваліфікації вчителів та експертів, що розробляють тестові завдання).

Існують реальні шляхи усунення цих недоліків. Наприклад, оптимальна кількість варіантів закритого типу (4-5) або ж застосуванням різних за конструкцією тестових завдань.

У текстології - теорії і практиці тестування - виділяють різні види тестів. їх класифікують  1. за цільовими, функціональними і смисловими ознаками:

 • тести поточного, рубіжного (проводяться наприкінці семестру);

 • констатуючі, діагностуючі, прогностичні тести - за меток застосування;

 • підсумкового (проводяться в кінці кожного навчального року);

 • заключного контролю (в кінці курсу навчання) - за видом контролю;

 • тести, спрямовані на вимірювання рівня засвоєння мовного матеріалу, навички); тести, спрямовані на вимірювання рівня сформованості мовленнєвих умінь) - за об'єктом контролю;

 • тести, орієнтовані на норми знань; тести, орієнтовані на критерій оцінки - за співвідношеннями з нормами чи критеріями;

 • стандартизовані (тест, що пройшов апробацію на досить великій (600-1000 чоловік) кількості учасників тестування і який має стабільні і допустимі показники якості, а також специфікацію - паспорт з нормами, умовами та інструкціями для його багаторазового використання в процесі контролю за якістю знань);

 • не стандартизовані тести (тести, складені самими учителями для своїх учнів - за статусом контролюючої програми).

  1. за формальними ознаками:

 • вибіркові тести, тести з вільною конструйованою відповіддю – за структурою та способом оформлення відповіді;

 • альтернативні тести, тести множинного, тести перехресного вибору - за характером вибіркових відповідей;

 • тести на швидкість, на складність - за гомогенністю завдань;

 • тести з використанням технічних засобів навчання, тести без використання технічних засобів навчання - за способом презентації мовленнєвого стимулу;

 • машинні, без машинні - за використанням засобів оперативного машинного зв'язку.

Тестування з в умовах комп’ютерного класу робить цей процес досить ефективним. Розроблено велику кількість тестуючи програм, що дають змогу швидко і якісно провести контроль знань учнів. Широкого використання набули програми TEST-W, MyTest і інші.

Зручною і ефективною є тестуюча система MyTest. Пакет програм системи поширюється для вільного використання. Він надає величезні можливості для створення самих різноманітних тестів. Передбачена робота в мережі, одержання результатів на робочому місці вчителя.

Програми тесту зручні у використанні і освоєнні, мають дружній інтерфейс, не вимагає спеціальної комп’ютерної підготовки, може використовуватись учителем любого предмету.

При створенні запитань тесту програма-редактор надає вибір характеру запитань: з одиночним вибором, множинним вибором, із зазначенням порядку, співставлення, із введенням чисел і тексту вручну, введення запитань з малюнками, запитань із посиланням на частини малюнку.

Система підтримує кілька режимів роботи: навчальний, штрафний та вільний. В навчальному режимі виводяться повідомлення про помилки, можливі пояснення. В штрафному режимі у віднімаються бали за неправильні відповіді, а питання можна пропускати і не відповідати на них. У вільному режимі можна повертатися до пропущених запитань, відповідати на запитання в довільному порядку.


Запитання з одинарним вибором:

Запитання з множинним вибором:Запитання з введенням текстової відповіді вручну:

Завдання на співставлення стали особливо актуальними при запровадженні зовнішнього незалежного оцінювання. Тестуюча система My-Test підтримує такий тип запитань:Дуже корисною в системі є запитання в відповіді на яких треба вказати частини малюнка за допомогою миші:

Урізноманітнює тест і робить його цікавішим завдання на відгадування слів:Дуже корисною в системі є запитання в відповіді на яких треба вказати частини малюнка за допомогою миші:

Урізноманітнює тест і робить його цікавішим завдання на відгадування слів:

Звичайно, що створення ефективних тестів вимагає від розробника наукової організації праці, винахідливості, творчості і є справою нелегкою і тривалою. З іншого сторони, ця робота окупиться під час уроку, який буде досить ефективним на етапі оцінювання знань, діагностики педагогічної роботи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал