БухгалтерськийPdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації15.06.2017
Розмір5.15 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


І
.
А
.
КраївськаБУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ОБЛІК


В

БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І. А. Краївська

Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної
роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для
студентів усіх форм навчання спеціальностей
7.050106, 8.050106 “Облік і аудит”, та спеціальності
7.050206 “МОМС

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХХарків – ХНАМГ - 20092
Краївська І. А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. Конс- пект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит”.— Харків,
ХНАМГ, 2009.— 244 с.


У виданні розглядаються основні питання теорії й методики ведення бухгалтерсь- кого обліку в бюджетних установах у відповідності до програми дисципліни
“Бухгалтерський облік в бюджетних установах”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Облік і аудит”. Крім навчальної програми в ньому містяться методичні поради до вивчення кожної теми курсу, навчально-практичний матеріал, необхідний для самостійної роботи.


Рецензент: Н. І. Гордієнко, професор, кандидат економічних наук


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 1 від 28.08.2008


І. А. Краївська, ХНАМГ, 2009


3
ЗМІСТ
ВСТУП…… .............................................................................................................. 5
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ ................................................................................. 7
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах ........ 7
Тема 2. Облік доходів і видатків.................................................................... 35
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій ...................................... 58
Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій ............................................................... 102
Тема 5. Облік необоротних активів ............................................................. 116
Тема 6. Облік запасів .................................................................................... 128
Тема 7. Облік виробничих витрат ............................................................... 142
Тема 8. Облік власного капіталу.................................................................. 152
Тема 9. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях ...................................................................................... 156
РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ................................ 168
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах .... 168
Тема 2. Облік доходів і видатків.................................................................. 171
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій .................................... 177
Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій ............................................................... 185
Тема 5. Облік необоротних активів ............................................................. 188
Тема 6. Облік запасів .................................................................................... 193
Тема 7. Облік виробничих витрат ............................................................... 197
Тема 8. Облік власного капіталу.................................................................. 200
РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ .............................. 202
РОЗДІЛ 4. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ, ПОРЯДОК І
КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ ................................................ 214 4.1. Підсумкові тести .................................................................................... 214


4 4.2. Порядок і критерії оцінювання знань студентів ................................. 225
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ .......................... 230
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ..................................................................................... 2325
ВСТУП
Велика кількість організацій і установ в Україні виконують різні функ- ції, не пов’язані з комерційною діяльністю. Найбільшу частину з них становлять установи і організації різного спрямування та профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів. Для обліку їх діяльності розроблено окремий план рахунків, а порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для них встановлює Державне казначейство України.
Дисципліна «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях» є скла- довою блоку вибіркових навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та аудит». Процес навчання має комплексний характер
і включає лекційні й практичні заняття. Крім того, передбачено відповідну кількість годин на індивідуальну підготовку та самостійну роботу студентів.
Мета цієї дисципліни полягає в засвоєнні студентами теорії і практики обліку в бюджетних установах з використанням різноманітних методів навчання та контролю. Відповідно до мети визначено коло завдань дисципліни, а саме:

вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;

засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стаді- ях обліку бюджетних установ;

опанування механізму логічного складання бухгалтерських проводок;

ознайомлення з особливостями обліку витрат і методики каль- кулювання послуг бюджетних установ;

визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв'язання.
Предметом бухгалтерського обліку в бюджетних установах є наявність
і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріальних послуг.
Після опанування цієї дисципліни студент має знати:

економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різних за


6 профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації;

зміст нормативно-правових документів, що регламентують облік у бюджетних установах.
Студент має вміти:

складати специфічні первинні бухгалтерські документи;

заповнювати бухгалтерські регістри;

робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку;

складати типові бухгалтерські проводки.


7
РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:
1. Поняття про бюджетні організації і правові основи їхньої діяльності .
2. Організація бухгалтерського обліку.
3. Сутність фінансування.
4 Принципи фінансування бюджетних організацій.
5. Система розпорядників бюджетних коштів.
6. Облік фінансування.
До бюджетних організацій відносяться організації, створені органами державної влади України або органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
До таких організацій відносяться установи охорони здоров'я, культури і мистецтв, фізичної культури і спорту, навчальні заклади, а також інші установи, створені органами державної влади і фінансовані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
Необхідними умовами для віднесення таких організацій до бюджетних є:

створення такої організації органом державної влади (міністерст- вом, відомством, комітетом і т.п.) або органом місцевого самовря- дування (територіальними громадами сіл, селищ, міст, виконавчими органами);

утримання за рахунок бюджетних коштів.
Тому приватні школи, клініки, дитячі садки, вищі навчальні заклади недержавної форми власності, засновниками яких не є органи державної


8 влади або місцевого самоврядування і фінансування яких не передбачене за рахунок бюджетних коштів, до бюджетних організацій не відносяться.
Для початку розглянемо правові аспекти здійснення діяльності бюдже- тних організацій.
Бюджетні установи відносяться до однієї з різновидів організацій не- комерційного характеру, для яких одержання прибутку не є їхньою основною метою. Відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарю- вання, затвердженої наказом Держстандарту України від 22.11.94 р. № 288, організації, заклади й установи, для яких одержання прибутку не є основною метою їхньої діяльності, відносяться до групи організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю. Основною для них є діяльність по наданню просвітительських, культурних, наукових, освітніх і інших подібних послуг для суспільного споживання, по створенню системи соціального самозабез- печення громадян і здійснення інших цілей, передбачених статутними документами.
Бюджетні організації здійснюють свою діяльність на підставі положен- ня (статуту), затверджуваного уповноваженим органом (як правило, органом, що прийняв рішення про їхнє створення), визнаються юридичною особою з дня реєстрації положення (статуту) і з цього моменту згідно ст. 23
Цивільного кодексу можуть від свого імені набувати майнових й особистих немайнових прав і нести зобов'язання, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.
Незважаючи на те, що основна діяльність бюджетних організацій не пов'язана з веденням підприємницької діяльності, а отже, і з одержанням від неї доходів (хоча вони можуть одержувати доходи від надання окремих послуг, виконання робіт у випадках, передбачених законодавством), таким організаціям необхідно підтвердити свій статус неприбутковості.
У даному випадку мається на увазі необхідність їхнього включення до
Реєстру неприбуткових установ і організацій, що створюється і ведеться
Державною податковою адміністрацією України.


9
Реєстр неприбуткових організацій (далі — Реєстр) являє собою автома- тизовану систему збору, нагромадження й обробки даних про неприбуткові організації й установи, що відповідно до п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями (далі — Закон про податок на прибуток), звільняються від сплати податку на прибуток.
Установи й організації, створені органами державної влади України й органами місцевого самоврядування і утримувані за рахунок коштів відповідних бюджетів, відносяться до неприбуткових відповідно до абзацу
«а» п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток. Такі організації підлягають реєстрації в якості неприбуткових відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових організацій і установ, затвердженого наказом ДПАУ від
11.07.97 р. № 232.
Отже, тільки після включення до Реєстру бюджетна організація може скористатися пільгами, передбаченими п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток для неприбуткових організацій.
У ході виконання покладених на них функцій бюджетні організації, у випадках, передбачених законодавством, є повноправними платниками податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених Законом України
«Про систему оподатковування» від 25.06.91 р. № 1251-Х11, зі змінами і доповненнями. Особливості нарахування і сплати податків і зборів бюджетними організаціями будуть висвітлюватися в контексті з розглядом бухгалтерського обліку конкретних господарських операцій.
Розглянувши правові аспекти здійснення діяльності бюджетних органі- зацій, перейдемо до питань організації і ведення бухгалтерського обліку в цих організаціях.
Згідно ст. 2. Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV (далі — Закон про бухгалтер- ський облік) сфера чинності даного Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їхніх


10
організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва
іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зобов'язані вести бухгалтерський облік і надавати фінансову звітність відповідно до законодавства. Таким чином, з 1 січня 2000 року положення Закону про бухгалтерський облік в однаковій мірі поширюються на всіх юридичних осіб, до яких, як відзначалося вище, відносяться і бюджетні організації. Однак вимоги положень (стандартів) бухгалтерського обліку на бюджетні організації не поширюються.
Згодом на виконання Програми реформування системи бухгалтерсько- го обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
і Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (далі — План рахунків).
Вимоги Плану рахунків є обов'язковими для всіх установ і організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Однак окремі міністерства, центральні органи виконавчої влади за узгодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень по бухгалтерському обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їхньої діяльності.
Для відображення господарських операцій бюджетні установи застосо- вують субрахунки (рахунки другого порядку), установлені Планом рахунків, виходячи з загальнодержавних і галузевих потреб управління, контролю, аналізу і звітності. При необхідності установи можуть використовувати додаткові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) з обов'язковим збереженням номерів субрахунків Плану рахунків.
В основу Плану рахунків покладені Міжнародні стандарти бухгалтер- ського обліку, а також План рахунків бухгалтерського обліку активів,


11
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, з урахуванням специфіки діяльності бюджетних організацій.
План рахунків складається з восьми класів балансових рахунків і класу
0 «Забалансові рахунки»:
Клас 1. Необоротні активи.
Клас 2. Запаси.
Клас 3. Кошти, розрахунки й інші активи.
Клас 4. Власний капітал.
Клас 5 Довгострокові зобов'язання.
Клас 6. Поточні зобов'язання.
Клас 7. Доходи.
Клас 8. Витрати.
Клас 0. Забалансові рахунки.
Клас 1 «Необоротні активи» поєднує рахунки, призначені для обліку основних коштів бюджетних установ, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, отриманих для тривалого використання, і не призначені для реалізації або використання протягом одного року.
Клас 2 «Запаси» поєднує рахунки для обліку оборотних матеріальних активів, що належать бюджетним установам, реалізацію і використання яких планується здійснити протягом року.
Клас 3 «Кошти, розрахунки й інші активи» включає рахунки, приз- начені для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.
Клас 4 «Власний капітал» включає рахунки, призначені для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторисів бюджетної установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.


12
Клас 5 «Довгострокові зобов'язання» призначений для обліку зобо- в'язань бюджетної установи, що не виникають у процесі звичайної діяльності, не характерних для діяльності даної установи, погашення яких відбудеться по завершенні поточного бюджетного року.
Клас 6 «Поточні зобов'язання» включає рахунки, призначені для обліку зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної його діяльності і погашення яких очікується протягом одного бюджетного року.
Клас 7 «Доходи» призначений для обліку доходів, одержуваних бю- джетною установою за рахунок загального і спеціального фондів, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
Клас 8 «Витрати» поєднує рахунки, призначені для обліку фактичних витрат і витрат бюджетних установ, а також касових витрат сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
На момент прийняття Плану рахунків це був, мабуть, єдиний документ для бюджетних організацій, у якому були враховані основні принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, викладені в
Законі про бухгалтерський облік, і положення якого свідчили про істотні зміни в бухгалтерському обліку бюджетних організацій.
Через деякий час Державне казначейство України, керуючись покладе- ними на нього повноваженнями (ст. 4 Закону про бухгалтерський облік), затвердило ряд документів, що визначають порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в бюджетних організаціях відповідно до нового
Плану рахунків, зокрема:

Порядок бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженої наказом Головного керування
Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 113;

Інструкцію про кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджену наказом Державного казначейства України від
10.07.2000 р. № 61;


13

Інструкцію з обліку основних коштів і інших необоротних активів бюджетних установ, затверджену наказом Державного казначейства
України від 17.07.2000 р. № 64;

Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їхнього складання, затверджену наказом Державного каз- начейства України від 27.07.2000 р. № 68;

Інструкцію про порядок складання в 2000 році місячних звітів і квартального звіту установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок кошт державного і/або місцевих бю- джетів, затверджену наказом Державного казначейства України від
23.03.2000 р. № 23 у редакції наказу Державного казначейства
України від 10.07.2000 р. № 62.
Бюджетні організації поряд із зазначеними документами при відобра- женні господарських операцій керуються також і «старими» документами в частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків, а саме:

Інструкцією № 61;

Порядком казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державно- го бюджету, затвердженим наказом Головного управління Держав- ного казначейства України від 25.03.99 р. № 27;

Інструкцією про порядок використання й обліку позабюджетних коштів бюджетних установ і звітність про них, затвердженою нака- зом Головного управління Державного казначейства України від
11.08.98 р. № 63;

Типовою інструкцією про порядок списання основних коштів бю- джетних установ, затвердженою наказом Головного управління
Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 р. № 126/137;

Інструкцією з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів, роз-


14
рахунків і інших статей балансу, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90, і
іншими документами.
Установи й організації, що утримуються за рахунок коштів бюджету, ведуть облік виконання бюджету і кошторисів витрат, що прийнято називати бюджетним обліком. Суть бюджетного обліку найбільше повно розкриваєть- ся через його функції:

спостереження, відображення, узагальнення процесу виконання бюджету;

управління і керівництво процесом виконання бюджету і забезпе- чення планування бюджету;

контроль за процесом виконання бюджету;

забезпечення цілісності коштів бюджету як державної власності.
Предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджету.
Об'єктом бюджетного обліку є: доходи і витрати бюджету; фонди і резерви, створювані в бюджеті в процесі його виконання; витрати на утримання бюджетних установ; матеріальні цінності бюджетних організацій; кошти в касі і на рахунках.
Виходячи з основних вимог Закону про бухгалтерський облік, метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є формування повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів організації.
Одним із засобів виконання цієї задачі є вибір форми бухгалтерського обліку, під якою розуміється визначена система облікових реєстрів, порядок і спосіб реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів, встановлених вищезгаданим Законом, і з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ і технології обробки облікових даних.
Як правило, у бюджетних організаціях ведення бухгалтерського обліку здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку.


15
З метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку наказом Держав- ного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68 затверджена Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їхнього складання.
При меморіально-ордерній формі обліку перевірені і прийняті до облі- ку документи систематизуються по датах здійснення операцій і оформляють- ся меморіальними ордерами — накопичувальними відомостями, яким привласнюються наступні постійні номери:

меморіальний ордер 1 — накопичувальна відомість по касових операціях (ф. 380);

меморіальний ордер 2 — накопичувальна відомість руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банків) (ф. 381);

меморіальний ордер 3 — накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства
(установах банків) (ф. 382);

меморіальний ордер 4 — накопичувальна відомість по розрахунках з іншими дебіторами (ф. 408);

меморіальний ордер 5 — звід розрахункових відомостей по заробіт- ній платі і стипендіям (ф. 405);

меморіальний ордер 6 — накопичувальна відомість по розрахунках з іншими кредиторами (ф. 409);

меморіальний ордер 7 — накопичувальна відомість по розрахунках у порядку планових платежів (ф. 410);

меморіальний ордер 8 — накопичувальна відомість по розрахунках з підзвітними особами (ф. 386);

меморіальний ордер 9 — накопичувальна відомість про переміщен- ня і вибуття необоротних активів (ф. 438);

меморіальний ордер 10 — накопичувальна відомість про вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. 439);


16

меморіальний ордер 11 — звід накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування (ф. 398);

меморіальний ордер 12 — звід накопичувальних відомостей про витрату продуктів харчування (ф. 411);

меморіальний ордер 13 — накопичувальна відомість витрати мате- ріалів (ф. 396);

меморіальний ордер 14 — накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ (ф. 409);

меморіальний ордер 15 — звід відомостей по розрахунках з батька- ми за утримання дітей (ф. 406).
Для відображення операцій, не фіксованих у меморіальних ордерах з 1 по 15, а також для операцій, по яких немає необхідності складати накопичу- вальні відомості і зводи (наприклад, в установах з невеликим обсягом операцій), використовується меморіальний ордер ф. № 274.
Записи в меморіальному ордері ф. № 274 здійснюються як на підставі окремих первинних документів, так і по групах однорідних документів.
Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується в залежності від характеру операції в такий спосіб: по дебету одного субрахунку і по кредиту іншого субрахунку або дебету одного субрахунку і кредиту декількох субрахунків, або навпаки, по кредиту одного субрахунку і дебету декількох. Таким меморіальним ордерам привласнюються номери, починаючи з 16 за кожен місяць окремо.
Меморіальні ордери підписуються виконавцем, особою, що перевірила запис у меморіальному ордері, і головним бухгалтером.
Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації в книзі «Журнал- головна» ф. 308. Облік у ній, як правило, ведеться по субрахунках. В окремих бюджетних установах і централізованих бухгалтеріях за рішенням головного бухгалтера облік може здійснюватися по рахунках другого, третього і т.д. порядку.


17
Книга «Журнал-головна» відкривається щорічно записами сум залиш- ків на рахунках на початок року відповідно до балансу і залишками на рахунках за минулий рік. Записи в ній при веденні в установах окремих меморіальних ордерів проводяться в міру їхнього складання, але не пізніше наступного дня, а при складанні меморіальних ордерів — накопичувальних відомостей — один раз на місяць. Сума по меморіальному ордеру переноситься спочатку в графу «Сума оборотів по меморіальному ордеру», а потім у дебет і кредит відповідних кореспондуючих рахунків.
Наприкінці місяця перевіряється правильність записів по рахунках синтетичного обліку в книзі «Журнал-головна». Для цього підраховуються обороти по кожнім субрахунку і виводяться залишки на кінець місяця в рядку «Всього». При цьому сума оборотів за місяць по всіх субрахунках як по дебету, так і по кредиту повинна бути дорівнює підсумку графи «Сума оборотів по меморіальному ордеру».
Аналітичний облік ведеться в облікових реєстрах (у книгах, картках, накопичувальних відомостях та ін.).
Для контролю за правильністю бухгалтерських записів по рахункам синтетичного й аналітичного обліку складаються оборотні відомості ф.ф. 44,
285, 326 по кожній групі аналітичних рахунків, поєднуваних відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів і залишки по кожному аналітичному рахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів і залишками цих субрахунків книги «Журнал-головна».
Підставою для відображення записів в облікових реєстрах є належним чином оформлені первинні документи. Документи, що є підставою для відоб- раження записів у реєстрах бухгалтерського обліку, повинні представлятися в бухгалтерію в терміни, установлені графіком документообігу.
Первинні документи, що надійшли в бухгалтерію, піддаються перевірці по формі і змісту, тобто контролюється наявність у них обов'язкових реквізитів і відповідність господарської операції вимогам діючого законодавства, логічне ув'язування окремих показників.


18
Перевірені і прийняті до обліку документи систематизуються по датах здійснення господарських операцій (у хронологічному порядку) в облікових реєстрах.
Серед особливостей організації бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях можна виділити функціонування централізованих бухгалтерій.
Централізована бухгалтерія створюється у випадку, якщо в районі діє кілька невеликих бюджетних установ одного профілю. Централізовані бухгалтерії створюються при виконкомі ради народних депутатів або при його управлінні (наприклад, при районному відділі народної освіти, централізованій міській лікарні) на підставі рішення виконкому відповідної ради для ведення обліку виконання бюджету і кошторисів витрат установ, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Така бухгалтерія веде бухгалтерський облік по всіх підвідомчих установах, складає кошториси і бухгалтерську звітність, а також здійснює систематичний контроль за правильністю оформлення первинних документів, цілісністю коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризацією, ефективним використанням державних коштів.
Відповідно до Інструкції № 61, за керівниками установ, що обслугову- ються централізованою бухгалтерією, зберігаються права розпорядників коштів, зокрема: укладати договори на постачання товарів і надання послуг і трудові угоди на виконання робіт, що повинні в обов'язковому порядку візуватися головним бухгалтером централізованої бухгалтерії; одержувати у встановленому порядку аванси на господарські й інші потреби і дозволяти видачу авансів своїм працівникам; дозволяти оплату витрат за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом; витрачати відповідно до встановле- них норм матеріали, продукти харчування й інші матеріальні цінності на потреби установи; затверджувати авансові звіти підзвітних осіб, документи по інвентаризації, акти на списання основних коштів, що прийшли в непридатність, і інших матеріальних цінностей; вирішувати інші питання, що відносяться до фінансово-господарської діяльності установ.


19
Структура централізованої бухгалтерії може бути різною і залежить насамперед від обсягу і складності облікових робіт, розміру установи, а також від забезпеченості коштами для автоматизації обліку і, як правило, складається з наступних груп: розрахунків з робітниками та службовцями, матеріальної, фінансової, планової, зведеної звітності й аналізу. У залежності від робіт на тій або іншій ділянці можуть виділятися й інші групи, наприклад, для обліку продуктів харчування, медикаментів і перев'язочних матеріалів, капітальних вкладень та ін.
Відповідно до діючого законодавства діяльність бюджетних організа- цій здійснюється за рахунок коштів, що надходять з бюджету, і додаткових доходів, одержання яких дозволено законодавством України.
Бюджетні організації безпосередньо фінансуються з державного або місцевого бюджету. Бюджетне фінансування являє собою виділення коштів з бюджету (державного або місцевого) у розпорядження керівників установ і організацій на здійснення витрат, передбачених бюджетом.
Що стосується коштів, одержуваних з місцевих бюджетів, то вони використовуються тільки на цілі й у межах, затверджених відповідно місцевими радами народних депутатів. Так, згідно ст. 20 Закону з місцевих бюджетів витрати здійснюються на:

фінансування установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального за- безпечення і соціального захисту населення, що перебувають в під- порядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально- культурних заходів відповідно до функцій, покладених на ці органи влади;

утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів влади і самоврядування й ін.
Таким чином, у залежності від того, у підпорядкованості якого органу виконавчої влади перебуває та або інша бюджетна організація, фінансування


20
здійснюється або за рахунок коштів Державного бюджету, або за рахунок коштів місцевого бюджету.
Як відзначалося вище, бюджетні організації в ході здійснення своєї діяльності можуть одержувати у своє розпорядження кошти не тільки з бюджету, але і з інших джерел. Кошти, одержувані бюджетними організація- ми крім асигнувань з бюджету, називаються позабюджетними. До них відносяться кошти, отримані від виконання робіт, надання послуг, реалізації продукції або іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством
України.
Фінансування бюджетних організацій здійснюється з дотриманням наступних принципів:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал