Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдівСкачати 408.14 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір408.14 Kb.
1   2   3

Literature

 1. Власенко Л. А. Фахова українська мова : Навч.посібник / Л. А. Власенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. – К. : Центр учбової літ., 2008. – С.10-33.

2. Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. Мацько, Л. В. Кравець. –К.: ВЦ «Академія», 2007. –С.40-75.

3. Семеног О. М. Культура наукової української мови: Навч.посібник / О. М. Семеног. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2010. –С.62-99.

4. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод.посіб. / Ю. П. Сурмін. – К. : НАДУ,2008. – 184 с.

5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2012. –С.534-536.


Practice class 6. Design of Scientific Results in the Form of Scientific Works

Plan

1. Design of Scientific Results as an important part of the research activities.

2. An oral report and scientific literature as kinds of the scientific text.

3. Types of scientific literature.

4. Requirements for the abstracts.

5. Structure of the scientific articles.

6. Rules of writing a bachelor's paper and a master dissertation.

7. Bibliography.Tasks and exercises

 1. Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

 2. Write the thesis to the proposed text. Identify the words of foreign originin the text and explain their meaning. Find Ukrainian equivalents to the words of foreign origin

Поширення наукової інформації у Всесвітній мережі Інтернет відбувається різними шляхами, зокрема, за допомоги розміщення на веб-сайтах наукових текстів – статей і анотацій Електронні статті, розташовані на персональних веб-сторінках лінгвістів, містять констатації, твердження та припущення наукових розвідок. За змістом і побудовою вони практично не відрізняються віданалогічних зразків цього жанру, репрезентованих у сучасних друкованих виданнях. Досить часто на веб-сторінках поряд із електронними статтями представлено й електронні анотації Анотацію визначають як форму короткого викладу змісту книжок, статей тощо, іншими словами, анотації є самостійнимитекстами, які утворені в результаті згортання основного тексту. Основноюметою електронних анотацій є передавання адресатові попередніх уявлень про незнайому публікацію й тим самим надання допомоги в пошуку необхідної інформації. Такі тексти спрямовані на повідомлення нової наукової інформації й насичені термінологічними сполученнями. Електронні анотації мають клішовану композиційну структуру. Вони обмежуються назвою тематики або основної проблематики тексту-першоджерела та повідомляють відомості загального характеру. Тематичний зміст анотацій визначений завданнями викладу основних аспектів вихідного наукового тексту й складається з опису проблематики тексту-першоджерела та короткої характеристики дослідженого матеріалу. (За С. Данилюк).

3. Writeanannotationto«Словник екологічних термінів до курсу «Основи екології».

4. Write an answer to the question «What does the thesis differ from the abstract?»

5. Choose a correct answer:

А. Реферат – це:

а) наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення низки публікацій;

б) службовий документ, в якому викладені настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних або фізичних осіб;

в) перелік правил, які регулюють основи організації та діяльності установБ. Науковий стиль має такі сфери поширення:

а) усне повсякденне спілкування в побуті, транспорті, на виробництві;

б) наука, техніка, освіта;

в) офіційно-ділові стосунки, спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.6. Make a title page to an abstract (as required) on the theme «Текст як форма існування наукового знання».

Literature

1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: ВЧУ «Академія», 2005. – С. 54 – 120.

2.Мацько Л. І. Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – С. 40 – 74.

3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К.: ЦНЛ, 2009. – 390 с.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь,

1992. – С. 3 – 19.

5. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

6. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. акад. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 5 – 55.

7.Шевчук С .В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – С. 532 – 597.
Practice class 7. Public Speech as a Means of Communication

Plan

1. Public Speech is an important means of oral communication.

2.Main aspects of speech correctness.

3. Types of public speech.

4. Non-verbal Communication.
Tasks and exercises


 1. Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

 2. Using theoretical knowledge, make a «code of an orator».

 3. Read the text. Express your thoughts about the role of non-verbal communication.

А.Немає, мабуть, нанашійЗемліспільноти, якабнезверталаувагинаспосібведеннярозмови, ненадавалазначенняусмішці, помаховіруки, байдужесприймалалагіднийчинасупленийвиразобличчя, нерозрізнялазацікавленогозневажливогоачиворожогопогляду, невловлювалабнайрізноманітнішівідтінкивінтонації. Вербальні (словесні) йневербальні(жести, міміка, поза, хода, покашлювання, погляд, інтонаціятощо) засобитісновзаємодіють, доповнюютьтапідсилюютьоднеодногопідчасспілкування. Уважно поспостерігаймо хіба мало виникає ситуацій, коли розмова відбувається без слів? Про одну із них, наприклад, говориться в староарабській поезії «За мій язик говорить зір мій»:

(Переклад І Франка)

Отак наші очі і брови

Нам служать замість розмов,

Ми не промовляємо ні слова

Сама лиш говорить любов

Сьогодні виокремилися науки,якіцим займаються (кінетика,проксеміката ін), організовані спеціальні лабораторії, кафедри. Дослідники виявили величезну кількість невербальних сигналів ідійшли цікавих висновків. Кільказних– у людини «говорить» усе: усмішка, погляд, порухи голови,брів,рухирук, положенняніг,поза, інтонація, манера ходити,стояти тощо, очевидно,все це треба вміти «читати», розрізняти випадковевідсуттєвого, природневіднатренованого. Моватіладуже часто дає правдивішу інформацію,ніжмоваслів, важливо пізнати національні особливості «граматики» мовитіла. Дослідники стверджують, що частота жестикуляції залежить насампередвід національної належностіі– зрозуміло – відзагальної культури людини. Цікавим, наприклад, є висновок англійського психолога Майкла Арджайла. Підчас своєї навколосвітньої мандрівкивінз'ясував, що в середньому протягом годинної розмовивінвикористовує жестикуляцію один раз, італієць – 80, француз – 120, а мексиканець – 180 разів. Українці сьогодні поки щоне стали об'єктом таких спостережень, хоч у записах мандрівників минулихепох, у художніх творах, у працях культурологів є ряд цінних думок. Алепам'ятаймо, що невербальне спілкування також створює відповідний образ.

(За О. Сербенська).Б.Про вигляд оратора

Хто відчуває, й відчує сильно, того обличчя є дзеркалом душі. Звідси виходить, що мова обличчя завжди була визнана найточнішим тлумачем почуваньдушевних. Часто один погляд, одне опускання брови говорить більшеніжусіслова оратора, а томувінповинен вважати найістотнішою частиноюсвого мистецтва-вміння налаштувати обличчя відповідно до мовлення, а особливоочі –органдушінастільки сильний, наскільки й виразний, якімова, – повинні прямувати за всіма його рухами й передавати слухачам почування серця.

Найпрекраснішапромова стає мертвою, коли не оживлюєтьсяйобличчя. Щасливий той, кому природа подарувала гнучкий, сильний, чистийідзвінкий голос. Древні мудреці настільки поважали це обдаровання, що винайшли науку робити його приємним. Часті вправи, напруження грудейісмакдо музики можуть доповнити або приховати недоліки природи. Хто має справу з людьми, той повинен мислити добре, а говорити краще. Роздумуючи про вигляд оратора загалом, ми відкрили істинний початокрухів руки й побачили зв'язок, який існуєміжними та словом. Ми переконані, що рука доповнює думки,якіне можна висловити,й,відповідно, рух її. Тоділише потрібен, коли оратор більше відчуває,ніжможе сказати, колисерце його зігріте пристрастю, коли мовлення не встигає за швидкістю йогопочуттів. Звідси можна вивести важливе правило, що рукатодітільки повинна діяти, колисліддоповнювати поняття.

(М. Сперанський).4.Readthetext, write down in two columns gender communication features.

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тотальність великою мірою залежать від гендерних і комунікативних статусів учасників спілкування.

Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою, комунікативна поведінка жінок часто експресивна, надто емоційна, не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції, настрій людини за мімікою і виразом обличчя, ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника: сором, страх, відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан - антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову, а чоловіки контролюють і спрямовують її, виявляючи зацікавленість (тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему (тоді промовисто мовчать). Жінки в двічі частіше вживають умовну форму, а в п'ять разів - слова, що виражають оцінку повідомлюваного (напевно, очевидно, можливо, сподіваюся, слід гадати, безперечно тощо). Мовленню жінок властиві часті застереження, докладні пояснення, вибачення, незавершеність початих думок.

У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями: жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника, чоловіки прямого погляду уникають.

Гендерні особливості спілкування виразно виявляються у компліментах, які традиційно адресують чоловіки жінкам.

(За М. Стахів). 1. Express your thoughts about:«Стипендіяякоплатапрацістудента».

 2. Make a dialogue on the theme: «2 стипедійніфондидлястудентів: заіпроти».

 3. Discuss the question: «Студентськістипендії: «дірка» вбюджетічивинагородазанавчання

Literature

 1. Мацько Л. І. Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. К: ВЦ «Академія», 2007.

 2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.

 3. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.

 4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – 696 с.


Practice class 8. Culture of Written Business Communication

Plan

 1. Notion of a document.

 2. Classification of documents.

 3. National standard of Ukraine.

 4. Requirements to contents and location of details.

 5. Requirements to document blank forms.

 6. Page setup.

 7. Requirements to document text.


Tasks and exercises

 1. Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

 2. Read the text. Determine which type of a document it is according to: 1) origin; 2) creation; 3) purpose; 4) name.

Міністерство освіти і науки України

Одеський педагогічний університет

вул..М.Рильського,6,м.Одеса, тел. 54-02-13 02.03.2010.

Про виготовлення бланків

індивідуальних планів

роботи викладачів

м. Одеса, 65011

вул. Польова, 10

Друкарні видавництва «Освіта»
Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом II кварталу 2010 року. Оплату гарантуємо.

Ректор університету (підпис) В. В. Могилко

Головний бухгалтер (підпис) К. Л. Лук'янчук


 1. Readthetext. Name the main details of this document.

Голові

Профспілкового комітету

Вінницької середньої школи № 2

учителя української мови і літератури

Сніжок Л. В.,

яка проживає за адресою:

вул. Б. Грінченка, буд. ЗО, кв. 5,м. Вінниця

Заява


Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (серпень, 2009 р.).

До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність лікування серцево-судинного захворювання.


17.04.2013 Підпис

4. Correct the mistakes in the “Addressee” detail. Write the correct options.

1. Декану факультету іноземної філології Гончаров B.I.

2. Міністерству освіти і науки України.

3. Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова академік АПН України проф. Андрущенко В.П.

4. Генеральні директори виробничих об'єднань, директори підприємстві керівники організацій.

5. Міністерство юстиції України Управління справами Головний спеціаліст Левчук З. М.5. Execute the signature detail correctly.

1. Директор інституту Кудін А.П. (підпис).

2. Сергієчко М.К. Директор зош № 186 (підпис).

3. (підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко.6. Explain the meaning of the words below using the Foreign Words Dictionary (Словник іншомовних слів):

Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.7.Executethefollowingdetailsinwriting:

«Назва організації вищого рівня», «Назва вищого навчального закладу», (whereyoustudy), «Довідкові дані про вищий навчальний заклад».8. Correctthemistakesinthesignaturedetailexecution.

1. (Підпис) голова Державного комітету архівів України Дмитрійчук І.

2. Секретар Р. М. Петрик (підпис).

3. Антипенко В. С. голова колегії (підпис).

4. Костенко А. П., Гетьман О. П., Петренко В. В., члени комісії Кудько В.П. голова комісії (підпис).

9.Write the date in figures. Explain which day a document is dated with.

Десятого грудня дві тисячі третього року, першого липня тисяча дев'ятсот вісімдесят шостого року, двадцять третього вересня двохтисячного року, сьомого січня дві тисячі четвертого року, дев'ятого лютого дві тисячі дев'ятого року, сьомого вересня дві тисячі десятого року.Literature

1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

2. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 624 с.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.4. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал