Брестська фортецяСкачати 365.39 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір365.39 Kb.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК

 1. Загальні відомості про Товариство

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

37858328

Повна назва Ломбарда

ПТ "Ломбард "БРЕСТСЬКА ФОРТЕЦЯ" ЛОПАТІН І КОМПАНІЯ

Місцезнаходження

92703, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Трудова, 18

Дата державної реєстрації

29.11.2011р.

Керівник

Лопатін Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Чайка Людмила Володимирівна
 1. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність

Стабільність української економіки буде в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова криза відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому та корпоративному секторах України значно погіршилася із середини 2008 року. У 2010-2011 роках в українській економіці спостерігалося помірне відновлення економічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по відношенню до основних іноземних валют.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
Податкові реформи в Україні тривають. Законодавство оптимізується. Головним напрямком податкових рефом є зниження кількості податків спрощення податкового обліку, а саме максимальне наближення його до бухгалтерського. В 2014 році ставка податку на прибуток становила 18%.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах та, особливо, від вирішення складної ситуації на сході України.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.


 1. Стислий виклад принципів облікової політики
 1. Основа підготовки

Заява про відповідність: Фінансова звітність Ломбарду за 2014 рік фінансовий рік перша річна фінансова звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.

Датою переходу Ломбарду на облік за МСФЗ є 01 січня 2013 року.

За деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2013 року, при підготовці вхідного балансу по МСФЗ на 01 січня 2013 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ.

При підготовці цієї фінансової звітності за МСФЗ керівництво виходило з усієї наявної в нього інформації про очікувані стандарти,тлумачення, факти і обставини, а також принципи облікової політики, які застосовуються при підготовці комплекту фінансової звітності відповідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2014 року.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї попередньої фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.Склад фінансової звітності

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2013 та 2014 роки

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 та 2014 роки

 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 та 2014 роки

 • Звіт про власний капітал за 2013 та 2014 роки

 • Примітки до річної фінансової звітності

Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних значень (в тис.грн.).

Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.

Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.

Участі у спільних підприємствах не відбувалось. 1. Суттєві положення облікової політики

Облікова політика базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку:

 • Принципу нарахування, у відповідності з яким результати операцій і подій визнаються Ломбардом по факту їх здійснення, і відображаються в облікових регістрах та наводяться у фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

 • Безперервності діяльності : Ломбард є безперервно діючим і залишатиметься діючим в досяжному майбутньому. Оцінка активів та зобов’язань Ломбарду здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Ломбард планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;

Фінансова звітність повинна відповідати якісним характеристикам надання та змісту інформації, якими є доречність та достовірність.

 • доречність - інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

 • достовірність - інформація, що подається у фінансових звітах, є вільною від суттєвих помилок та упередженості. Достовірність забезпечується правдивим поданням, превалюванням сутності над формою, нейтральністю, обачністю та повнотою;

 • правдиве подання - звітність Ломбарду має правдиво відображати всі операції та інші події. Операції повинні відповідати змісту статей фінансових звітів;

 • зіставність - облікова політика Ломбарду та принципові правила бухгалтерського обліку не змінюються (за виключенням випадків, які випливають зі змін в законодавчій та нормативно-правовій базі), що забезпечує можливість порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів;

 • зрозумілість - інформація, що подається у фінансових звітах є зрозумілою для користувачів, які мають відповідні знання;

 • доречність - інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

 • суттєвість - суттєвою вважається інформація, відсутність або викривлення якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Ознаками суттєвості інформації є її кількісні та/або якісні характеристики. Для визнання інформації суттєвою застосовується поняття порогу суттєвості.

 • межа суттєвості - це абсолютна або відносна величина, яка кількісно визначає межу, після якої інформація вважається суттєвою для бухгалтерського обліку.

Поріг суттєвості окремих об’єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат Ломбарду, для :

 • окремих об’єктів обліку, що належать до активів, зобов’язань та власного капіталу товариства - 5 % підсумку всіх активів, зобов’язань і власного капіталу відповідно;

 • окремих видів доходів і витрат - 5 % чистого прибутку (збитку) товариства;

 • статей фінансової звітності – 5% від валюти балансу.

2.1.Фінансові інструменти - основні терміни оцінки.

Як зазначено нижче, фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю.Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.Витрати на проведення операції - це додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, емісією або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати - це витрати, які не були б понесені, якби операція не відбулася. Витрати на проведення операції включають винагороду й комісійні, сплачені агентам (включаючи співробітників, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам і дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки і збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премії або дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на фінансування, внутрішні адміністративні витрати або витрати на зберігання.

Первісне визнання фінансових інструментів. Всі фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, первісно обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні виникає лише тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (договори «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується придбати або продати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб'єкт господарської діяльності стає стороною договору щодо придбання фінансового інструмента.Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли:

 • активи погашені або права на грошові потоки від них іншим чином закінчилися або

 • коли Товариство передало права на грошові потоки від фінансових активів або уклало угоду щодо передачі, і при цьому

 • також передало в основному всі ризики та вигоди володіння активом або

 • не передавало і не зберігало в основному всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.

  1. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

  2. Депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

  3. Дебіторська заборгованість та передплата. Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.

Якщо у Товариства існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. Товариство збирає об'єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по діяльності ломбарду.

Товариство аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на знецінення по кожному боржнику.Ломбард аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів , строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Ломбард створює резерв на знецінення по кожному боржнику згідно «Методики формування та списання не банківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих витрат за всіма видами кредитних операцій», які затверджені розпорядженням Держфінпослуг № 111 від 01.03.2011р. .

Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників:

 • на суму дебіторської заборгованості терміном до 3 місяців - не нараховувати;

 • на суму дебіторської заборгованості терміном від 3 до 6 місяців – 0,35;

 • на суму дебіторської заборгованості терміном від 6 місяців до 13 місяців – 0,70 ;

 • на суму дебіторської заборгованості терміном понад 13 місяців - 1.

Резерв для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій,

включаючи нараховані за всіма видами операціями проценти не здійснюється, у зв’язку з тим, що термін погашення заборгованості становить 31 день або менш ніж 31 днів. Такі операції характеризуються відсутністю кредитного ризику та відноситься до 1 категорії по який резерв не нараховується.


  1. Основні засоби

Обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно.

Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.

На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення обладнання та інших основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво Товариства оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості його використання, в залежності від того, яка з них вища. Балансова вартість активу зменшується до суми його очікуваного відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх періодах, сторнується, якщо відбулися зміни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості мінус витрати на продаж.

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розраховується лінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:
Строки експлуатації, років

Машини та обладнання

5

Транспортні засоби

5

Офісне обладнання

5

Меблі

5

Інші

12

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Товариство б отримала в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці та в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за необхідності, коригуються на кінець кожного звітного періоду.

  1. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи Товариства включають спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 років.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.  1. Операційна оренда.

Коли Товариство виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариства, загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди.

Оренда, включена в інші договори, виділяється, якщо (а) виконання договору пов'язане з використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на використання активу.  1. Податки на прибуток.

Податки на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первісному визнанні не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати тимчасові різниці.

  1. Резерви за зобов'язаннями та платежами.

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.

  1. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і враховується за амортизованою вартістю.

  1. Визнання доходів і витрат.

Процентні доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти.

  1. Взаємозаліки.

Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.

  1. Витрати на персонал та відповідні відрахування.

Зарплата, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими внесками.

  1. Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики

Товариство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов'язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження.

  1. Резерв на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків.

У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють діяльність ломбардів, а також МСФЗ, Товариство зобов'язане створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Товариства.

 1. Зміст статей балансу ( звіту про фінансовий стан).

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої інформації про фінансовий стан Ломбарду на звітну дату. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства, Підсумок активів балансу дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу. Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

 • У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість програм, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації. У підсумок балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

 • У статті "Основні засоби» наводиться вартість власних основних засобів у відповідності до МСБО № 16 «Основні засоби».

 • У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів по наданих фінансових кредитах.

 • У статті «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» відображена заборгованість пов’язаних сторін.

 • У статті "Гроші та їх еквіваленти» відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній валюті.

 • У статті "Зареєстрований капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу яка сформована відповідно до законодавства.

 • У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

 • У статті «Поточні забезпечення» відображено сформований резерв відпусток працівників
 1. Зміст статей звіту про фінансові результати Звіт про сукупний дохід).

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки і сукупному доході Ломбарду за звітний період. В звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним у МСФЗ та МСБО.

 • У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності (сума отриманих штрафів).

 • У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням Ломбарду: заробітна плата і відрахування на соціальні заходи адміністративно-управлінського персоналу, амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, витрати на відрядження працівників адміністративної сфери, консультаційно-інформаційні послуги, витрати на обслуговування банківських рахунків, поштові витрати, послуги сторонніх організацій, інші витрати.
 • Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

 • Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

 • Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток.

 1. Розшифрування деяких статей Балансу (Звіту про фінансовий стан):Грошові кошти та їх еквіваленти

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

1 січня 2014 р.


Грошові кошти у касі

57

16

Грошові кошти на банківських рахунках

1

1

Всього грошових коштів та їх еквівалентів

57

17

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення.

В 2014 році та станом на 31 грудня 2014 року у Товариства було банків – контрагентів:
р/р

МФО

Назва банку

Місто

26501300292607

304665

Філія Луганське ОУ АТ " Ощадбанк"

м. ЛуганськДепозити в банках

Не розміщувались

Зобов’язання за розрахунками

Зобов'язання складаються з наступних компонентів:У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

1 січня 2014 р.

Зі страховими ТовариствамиІнша кредиторська заборгованість

0

6

З одержаних авансівЗ бюджетом

0

1

Всього зобов’язань за розрахунками

0

7

Власний капітал

У тисячах українських гривень, крім кількості акцій

31 грудня 2014 р.

1 січня 2014 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал

400

300

Капітал у дооцінках

0

0

Додатковий капітал

0

0

Резервний капітал

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2

-78

Неоплачений капіталВилучений капіталВсього власний капітал

402

222

Дивіденди протягом 2014 року не нараховувались та не сплачувались.


 1. Розшифрування деяких статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)


Дохід

Дохід
У тисячах українських гривень

2014 рік

Нараховані проценти за користування фінансовими кредитами

164

Нарахована неустойка (пеня,штраф) за прострочення

26

виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами
Дохід,отриманий від реалізації майна,наданого в заставу

7

Від операцій за зберігання майна
Від надання послуг з оцінки майна
За агентськими договорами зі страховими Товариствоми
Від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках
Інші доходи
Загальна сума отриманого доходу

197Витрати


Адміністративні та інші операційні витрати
У тисячах українських гривень

2014 рік

Витрати на персонал

45

Витрати на оренду

10

Витрати на охорону

5

Витрати на страхування

0

Витрати на рекламу та маркетингові послуги

43

Юридичні послуги

0

Витрати на формування резерву для покриття ризиків

0

Фінансові витрати

0

Інші витрати

14

Всього адміністративних та інших операційних витрат

117


 1. Дані про кредитну діяльність


  Дані про кредитну діяльність
  У тисячах українських гривень

  2014 рік

  Сума наданих фінансових кредитів під заставу

  632

  Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу

  937

  Сума погашених фінансових кредитів

  739

  Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами

  164

  Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами

  166

  Сума отриманої неустойки (пені,штрафи)

  26

  Кошти, повернуті Компанією заставодавцю
 2. Податки на прибуток

 

 

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:

У тисячах українських гривень

2014 рік

Поточний податок

0

Відстрочений податок

 

Витрати з податку на прибуток за рік

Товариство сплачувало податок на прибуток за ставкою

18% від усіх видів доходів. 1. Управління фінансовими ризиками

Функція управління ризиками в Товариства здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках.

Максимальний рівень кредитного ризику Товариства, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими позиціями по (а) валют і (б) процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Товариство проводить операції переважно в гривнях, отже, воно не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику станом на 31 грудня 2014 року.

Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Товариства відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Товариства є несуттєвим. Станом на кінець кожного звітного періоду у Товариства не було фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2014 року та 1 січня 2014 року зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток і / або капітал Товариства.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Станом на 31 грудня 2014 року та 1 січня 2014 року всі фінансові зобов'язання Товариства погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх фінансових активів і зобов'язань Товариства не перевищує одного року.

Управління капіталом

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. Станом на кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом збільшення статутного капіталу.

На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума власного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Товариство дотримувалося зовнішніх вимог до капіталу у 2014 році.


 1. Умовні та інші зобов'язання

Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимог податкового законодавства. Відповідні органи мають право перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх завершення.

За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалий період.Зобов'язання з операційної оренди. В ході звичайної діяльності Товариство орендує приміщення. У випадку, коли Товариство виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати з операційної оренди, яка не підлягає скасуванню, є наступними:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

1 січня 2014 р.

До 1 року

10

6

Від 1 року до 5 років

0
Всього зобов'язань з операційної оренди

10

6 1. Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2014 року та 1 січня 2014 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) фінансові активи для подальшого продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві під категорії: (і) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні, та (іі) фінансові активи, утримувані для торгівлі.

Станом на 31 грудня 2014 року та 1 січня 2014 року всі фінансові активи Товариства були віднесені до категорії «кредити і дебіторська заборгованість», фінансові активи для подальшого продажу, фінансові активи за справедливою вартістю.

Станом на 31 грудня 2014 року та 1 січня 2014 року не було фінансових зобов'язань у Товариства.


 1. Операції із пов’язаними сторонами

пов’язана особа — керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами;

При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.Інші операційні витрати за операціями з основним управлінським персоналом складаються з компенсації основному управлінському персоналу, що включає заробітну плату.

Станом на 31 грудня 2014 року дебіторська заборгованість пов’язаних сторін складає: (тис. грн.)

відображена у рядку 1145 форми №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) заборгованість по основній сумі кредитів та позик

273

Виплати керівнику за 2014 рік складали (тис. грн.).:


Зарплата виплачена Керівнику за рік

14

Виплати Керівнику по авансових звітах за рік

29Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал