Ботаніка рослинна клітинаСторінка1/8
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
БОТАНІКА
Рослинна клітина

 1. Розглянуто клітини з великою центральною вакуолею, яка заповнена клітинним соком або містить кристалічні включення. Це характерно для клітин ...

A рослин

B тварин


C ціанобактерій

D грибів


E водоростей

 1. . Відмітною ознакою рослинної клітини, порівняно з тваринною, є наявність …

А пластид

В мітохондрій

С комплексу Гольджі

D лізосом

Е ядра


 1. . До органел цитоплазми не відносять …

А ядро

В апарат Гольджі

С ендоплазматичний ретикулум

D мітохондрії

Е лізосоми


 1. При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відокремлює ...

A плазмолема

B тонопласт

C гіалоплазма

D ендоплазматична сітка

E ядерна оболонка


 1. Зв'язок протопластів рослинних клітин та обмін речовин між ними забезпечують тонкі цитоплазматичні нитки, що проходять крізь пори у клітинній стінці – …

A плазмодесми

B мікротрубочки

C фібрили

D мікрофіламенти

E цитоскелет


 1. До органел рослинної клітини, що забезпечують концентрацію, зневоднення і ущільнення речовин ендо- і екзогенної природи, належать …

А комплекси Гольджі

В лізосоми

С рибосоми

D пластиди

Е мітохондрії


 1. В рослинній клітині захисну функцію виконують …

А лізосоми

В рибосоми

С центросоми

D мікротрубочки

Е мітохондрії


 1. У рослинній клітині вмістища клітинного соку, відмежовані від цитоплазми тонопластом, накопичують воду, запасні та ергастичні речовини, забезпечують осмотичний тиск і тургор клітини. Це …

A вакуолі

B ядра


C мітохондрії

D рибосоми

E хлоропласти


 1. В утворенні вакуолей беруть участь …

А ЕПР, комплекс Гольджі

В ядра


С клітинні оболонки

D рибосоми

Е мітохондрії


 1. Мембрана, що прилягає до вакуолі, називається …

А тонопласт

В плазмалема

С протопласт

D мезоплазма

Е каріоплазма


 1. Під електронним мікроскопом в рослинних клітинах виявлено, що вакуолі відмежовані від цитоплазми …

А тонопластом

В гіалоплазмою

С плазмолемою

D оболонкою

Е мезоплазмою


 1. Клітинний сік оплоднів цитрусових містить жовті пігменти, котрі забарвлюють плоди і беруть участь в окисно-відновних реакціях. Це …

А антохлори

В антоціани

С каротиноїди

D ксантофіли

Е фікобіліни


 1. При мікроскопічному і гістохімічному аналізі епідерми пелюсток встановлено, що клітинний сік містить фіолетовий пігмент – ...

A антоціан

B каротин

C хлорофіл

D ксантофіл

E антохлор


 1. Напівавтономними органелами рослинних клітин, які утворюються із пропластид і, подібно до мітохондрій, здатні до самостійного поділу, росту, руху, є …

А пластиди

В пухирці Гольджі

С лізосоми

D ендоплазматичний ретикулум

Е рибосоми


 1. Пластиди – структури …

А двомембранні

В одномембранні

С немембранні

D багатомембранні

Е тримембранні


 1. Встановлено, що ксантофіли жовто-помаранчеві рослинні пігменти, які забарвлюють пелюстки та плоди, містяться в ...

A хромопластах

B амілопластах

C протеопластах

D пропластидах

E олеопластах

 1. Серед пігментів пластид є провітаміни вітаміну А та антиоксиданти. Це ...

A каротиноїди

B хлорофіл «а»

C хлорофіл «b»

D антохлори

E антоціани


 1. Зелені пігменти рослин, що забезпечують фотосинтез, містять …

A хлоропласти

B амілопласти

C хромопласти

D протеопласти

E мітохондрії

 1. Внутрішня мембрана хлоропласта утворює вирости – ...

A ламели

B матрикс

C рибосоми

D кристи

E пухирці


 1. Первинний асиміляційний крохмаль утворюється в …

А хлоропластах

В лейкопластах

С хромопластах

D амілопластах

Е мітохондріях


 1. Крохмаль, що утворюється в хлоропластах, швидко гідролізується до глюкози і є ...

A первинним асиміляційним

B первинним запасним

C вторинним запасним

D вторинним оберігальним

E транзиторним


 1. Крохмаль накопичується в таких структурах рослинної клітини, як ...

A лейкопласти

B хлоропласти

C мітохондрії

D вакуолі

Е хромопласти


 1. В рослинних клітинах синтез і накопичення вторинного запасного крохмалю відбувається в ...

A амілопластах

B хлоропластах

C хромопластах

D олеопластах

Е протеопластах


 1. У кореневищі переважають клітини з дрібними зернами, що мають один центр утворення, концентричну шаруватість і забарвлюються розчином Люголя у фіолетовий колір. Ці зерна ...

A прості крохмальні

B складні крохмальні

C напівскладні крохмальні

D прості алейронові

E складні алейронові


 1. У цитоплазмі виявлено запасні продукти у вигляді зернистих структур з безліччю центрів утворення та почерговим розміщенням темних і світлих шарів навколо них. Ці зерна ...

A крохмальні складні

B алейронові складні

C крохмальні прості

D алейронові прості

E крохмальні напівскладні


 1. Клітини запасаючої паренхіми містять зернисті структури з кількома центрами утворення, індивідуальними і загальними світлими і темними нашаруваннями. Ці зерна ...

A напівскладні крохмальні

B складні протеїнові

C прості протеїнові

D складні крохмальні

E прості крохмальні


 1. Вторинний оберігальний крохмаль виявлений в клітинах ...

А кореневого чохлика

В епідерми

С ендосперму насіння

D ендодерми стебла

Е гіподерми


 1. Дією на кінчик кореня розчину Люголя в клітинах чохлика виявили …

А оберігальний крохмаль

B складні білки

З жирну олію

D інулін


E глікоген

 1. На зрізах кореня оману високого, витриманих у 70% етанолі, у паренхімі добре помітні великі, блискучі сферокристали ...

A інуліну

B крохмалю

C білка

D слизу


Е кальцій оксалату

 1. За хімічною природою і значенням інулін – …

А вуглевод

В ліпоїд

С запасний білок

D мінеральна речовина

Е екскреторний продукт


 1. У складі клітин синьозелених водоростей і грибів виявлено розчинний полісахарид, який забарвлюється реактивом Люголя в бурий колір. Це …

A глікоген

B крохмаль

C целюлоза

D інулін

E фруктоза

 1. До невуглеводних органічних сполук рослинної клітини належить …

A віск

B пектини

C інулін

D клітковина

E слиз


 1. Дія на зріз насіння соняшника реактиву Судан III призвела рожево-помаранчеве забарвлення, що свідчить про наявність у насінні ...

A жирної олії

B протеїну

C крохмалю

D інуліну

E целюлози


 1. Результатом проведення якісної реакції з Суданом III на вміст жирної олії, стало ...

A забарвлення в рожево-помаранчевий колір

B забарвлення в синьо-фіолетовий колір

C кристалізація

D випадіння малиново-червоного осаду

E випаровування олії


 1. До рідких запасних включень рослинної клітини належить …

А жирна олія

В первинний крохмаль

С запасний крохмаль

D транзиторний крохмаль

Е алейронові зерна

36.Результатом проведеної гiстохiмiчної реакцiї на жирнi олiї з використанням судану III є забарвлення . . .

A. Рожево-помаранчеве

B. Синьо-фiолетове

C.Жовто-лимонне

D. Малиново-червоне

E. Чорно-фiолетове

37.Ефірні олії рослинної клітини, це суміш …

А летких ароматних сполук

В білків


С вуглеводів

D смол і бальзамів

Е мінеральних речовин

38.До екскреторних включень клітин деяких рослин належать …

А ефірні олії

В первинний крохмаль

С вторинний крохмаль

D транзиторний крохмаль

Е алейронові зерна

39.Алейронові зерна накопичують …

А білки

В вуглеводи

С мінеральні речовини

D ліпіди

Е екскреторні речовини

40.Алейронові зерна визначені як складні, тому що містять окрім аморфного білка ...

A кристалоїд, глобоїд

B ядро


C вакуолі

D глобоїди

E кальцій оксалат

41.При мікроскопічному дослідженні насіння рицини виявлено тверді клітинні включення, що містять білки, тобто - …

А алейронові зерна

В крохмальні зерна

С цистоліти

D стилоїди

Е рафіди

42.До продуктів життєдіяльності протопласту належать кристали кальцій карбонату у вигляді ...

A гроноподібних цистолітів

B скупчених поодиноких кристалів

C пучків рафід

D стилоїдів

E друз

43.В клітинах епідерми листка фікуса виявлений внутрішній виріст клітинної оболонки зі зрослими кристалами, які під впливом хлористоводневої кислоти розчиняються з виділенням вуглекислого газу. Ця структура – ...A цистоліт

B рафіда


C друза

D кристалічний пісок

E стилоїд

44.Діагностична ознака листків кропиви – наявність у спеціалізованих клітинах літоцистах кристалічних включень кальцій карбонату – …

A цистолітів

B друз


C кристалічного піску

D поодиноких кристалів

E рафідів

45.У спеціалізованих клітинах деревини бука виявлені кристали, які під дією хлористоводневої кислоти розчинилися з виділенням бульбашок вуглекислого газу. Отже, це кристали ...

A кальцій карбонату

B калію оксалату

C кальцій оксалату

D кремнію гідроксиду

Е інуліну

46.Ідіобласти мезофілу листка конвалії звичайної містять пучки голкоподібних кристалів. Це – …

A рафіди

B цистоліти

C друзи

D кристалоїдиE стилоїди

47.У однодольних рослин у якості клітинних включень найчастіше виявляються голчасті кристали кальцій оксалату, зібрані в пучки, тобто ...

A рафіди

B друзи


C стилоїди

D цистоліти

E кристалоїди

48.Мікроскопічними і гістохімічними методами в клітинах виявлені рафіди – …

A голчасті кристали кальцій оксалату

B гроноподібні зростки кристалів кальцій карбонату

C голчасті кристали кальцій карбонату

D поодинокі кристали кальцій оксалату

E зірчасті кристали кальцій оксалату

49.Друзи кальцій оксалату – це зірчасті зростки кристалів …

А пірамідальних

В перехрещених

С дрібних ромбічних

D голчастих

Е паличкоподібних

50.У клітинах листка однодольної рослини конвалії звичайної виявлені кінцеві продукти обміну речовин – поодинокі подовжені призматичні кристали із загостреними кінцями. Це – …

A стилоїди

B рафіди

C друзи

D кристалічний пісок

E цистоліт

51.Надмембранною структурою рослинних клітин є …

А клітинна стінка

В мікрофіламенти

С плазмалема

D мікротрубочки

Е тонопласт

52.При електронній мікроскопії виявляється сітчасто-шарувата структура клітинної оболонки, обумовлена наявністю і розташуванням міцел, утворених макромолекулами ...

A целюлози

B геміцелюлози

C пектину

D лігніну

Е ліпопротеїдів

53.Мономером целюлози є …

А глюкоза

В галактоза

С рибоза

D сахароза

Е фруктоза

54.Після дії хлор-цинк-йоду потовщені безбарвні клітинні оболонки коленхіми стали фіолетовими. Це свідчить, що оболонки ...

A целюлозні

B лігніфіковані

C кутинізовані

D мінералізовані

E суберинізовані

55.Опробковіння клітинних оболонок пов'язане з накопиченням в них ...

A суберину

B целюлози

C кутину

D лігніну

E мінеральних солей

56.Клітинні оболонки при дії Судану ІІІ набули рожево-оранжевого забарвлення, що свідчить про наявність в них ...

A суберину

B целюлози

C лігніну

D пектину

Е геміцелюлози

57.Флороглюцин з концентрованою сульфатною кислотою забарвлює клітинні оболонки у малиново-червоний колір, що вказує на їх ...

A одеревіння

B окорковіння

C кутинізацію

D хітинізацію

E мінералізацію

58.Твердість шкаралуп горіхів, кісточок вишні, деревини стовбурів обумовлена відкладанням в оболонках клітин ...

A лігніну

B кремнезему

C хітину

D суберину

E кальцій карбонату

59.Дія на механічні тканини розчину сірчанокислого аніліну викликає лимонно-жовте забарвлення клітинних оболонок, що свідчить про наявність в них ...

A лігніну

B суберину

C слизу

D кутину


Е мінеральних речовин

60.Клітинні оболонки забарвились у жовтий колір після дії розчину хрор-цинк-йоду з сульфатною кислотою. Це свідчить про наявність в них …

А лігніну

B суберину

C глікогену

D кутину


E кремнезему

61.На поверхні епідерми виявлено захисний шар жироподібної речовини – …

A кутину

B суберину

C кремнезему

D лігніну

E хітину

62.Насіння льону діють обволікаюче завдяки здатності клітинних оболонок епідерми до ...

A ослизнення

B опробковіння

C кутинізації

D одеревіння

E мінералізації

63.У результаті дії розчину метиленового синього на зріз кореня алтеї лікарської секреторні клітини забарвились в синій колір, що свідчить про наявність …

A слизу

B глікогенуC крохмалю

D інуліну

E ліпідів

64.У перестиглих соковитих плодах руйнується міжклітинна речовина і клітини роз'єднуються, тобто, відбувається ...

A мацерація

B лігніфікація

C мінералізація

D ослизнення

E гумоз

65.Оболонки клітин внутрішньої епідерми оплодня перцю солодкого пронизані порами. У суміжних клітин циліндричні порові канали співпадають за напрямком та діаметром. Отже, ці пори ...

A прямі

B косі


C щілиноподібні

D розгалужені

E облямовані

66.При мiкроскопiчному дослiдженнi i гiстохiмiчному аналiзi фiолетових пелюсток у клiтинному соцi виявлений пiгмент:

A. Антоциан

B. Каротин

C. Хлорофiл

D. Ксантофiл

E. Антохлор

67.Обробка рослинного мiкропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клiтинних оболонок, що вказує на наявнiсть:

A. Лiгнiну

B. Пектину

C. Целюлози

D. Гемiцелюлози

E. Суберину

68.Тонкi зрiзи коренiв Inula helenium витримали у 96% розчинi етанолу. При їх мiкроскопiчному дослiдженнi виявили сферокристали, що вказує на наявнiсть:

A. Iнулiну

B. Крохмалю

C. Бiлку

D. Слизу

E. Жирiв

69.В епiдермi листка виявленi клiтини, що мiстять цистолiти. Наявнiсть цистолiтiв характерно для рослин родини:

A.Кропивні

B.Капустяні

C.Бобові

D.Пасльонові

E.Макові

Рослинні тканини


 1. Основні об'єкти гістологічного аналізу рослинної сировини – …

A тканини

B клітини

C органоїди клітин

D первинні метаболіти

E вторинні метаболіти


 1. У клітинах дослідженої тканини ядро велике, цитоплазма густа, без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, пластиди в стадії пропластид, ергастичні речовини відсутні. Ця тканина – ...

A меристема

B корок

C ендосперм

D перисперм

E епідерма

 1. Зростання осьових органів у довжину забезпечує ...

A верхівкова меристема

B камбій


C раньова меристема

D прокамбій

E фелоген


 1. Стебла злаків подовжуються завдяки поділу ...

A верхівкової і вставної меристем

B фелогену

C камбію

D прокамбію

E перициклу


 1. Потовщення стебла здійснюється за рахунок поділу ...

A латеральних меристем

B апікальних меристем

C раневих меристем

D інтеркалярних меристем

E ендодерми


 1. В осьовому органі між вторинними флоемою і ксилемою виявлена тканина у вигляді багатошарового кільця клітин, розташованих радіальними рядами. Клітини живі, тонкостінні, щільно зімкнені, сплющені. Ця тканина – ... .

A камбій

B прокамбій

C фелоген

D перицикл

E протодерма


 1. Мікроскопія гілочки показала наявність камбію, розташованого ...

A між лубом і деревиною

B під перидермою

C під первинною корою

D між деревиною і серцевиною

E у центрі стебла


 1. Вторинне потовщення осьових органів дводольних рослин відбувається завдяки поділу ...

A фелогену і камбію

B апексу


C екзодерми

D ендодерми

E прокамбію


 1. Стебло багаторічної рослини вкрите вторинною тканиною –перидермою, яка утворилася внаслідок діяльності ...

A фелогену

B прокамбію

C камбію

D перициклу

E протодерми

 1. Серцевину стебла складають пухко розміщені паренхімні живі клітини з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина – ...

A основна

B провідна

C твірна

D механічна

E покривна


 1. Основна паренхіма голкоподібного листка жива, з внутрішніми петлеподібними виростами оболонки, уздовж яких розташовані хлоропласти. Така паренхіма ...

A складчаста

B губчаста

C палісадна

D запасаюча

E водоносна


 1. Асимілюючу поверхню клітин мезофілу голки сосни збільшують хлоропласти, розміщені уздовж внутрішніх виступів оболонки клітин. Такий мезофіл …

А складчастий

В губчастий

С драбинчастий

D стовпчастий

Е шаруватий


 1. Складчаста хлоренхіма складає мезофіл голкоподібних листків багатьох ...

A голонасінних

B покритонасінних

C папоротеподібних

D хвощеподібних

E плауноподібних


 1. В листках світлолюбної рослини під епідермою розташовано перпендикулярно до поверхні кілька щільних шарів видовжених клітин з хлоропластами. Ця паренхіма – ...

A палісадна (стовпчаста)

B пухка (губчаста)

C складчаста

D водоносна

E запасаюча


 1. Хлоренхіма листка складається з живих, тонкостінних, подовжених клітин з хлоропластами, розташованих щільно, перпендикулярно поверхні органа. Отже, ця паренхіма ...

A палісадна

B пухка


C складчаста

D запасаюча

E вентилюючи


 1. У мікропрепараті листка розглянуто зелений мезофіл з живих, стовпчастих, щільно зімкнутих клітин, розташованих перпендикулярно поверхні органа. Отже, мезофіл ...

A палісадний

B пухкий


C складчастий

D запасаючий

E вентилюючий


 1. Клітини мезофілу листка лопатеві, розташовані не щільно, мають тонкі стінки і невелику кількість хлоропластів. Отже, хлоренхіма ...

A пухка, асимілююча

B запасаюча

C стовпчаста

D складчаста

E вентилюючи


 1. Основна тканина листка складається з живих, тонкостінних, паренхімних клітин з хлоропластами, та великих міжклітинників. Отже, ця паренхіма ...

A пухка

B палісадна

C складчаста

D запасаюча

E вентилюючи


 1. Основна тканина гідро- та гігрофітів має розвинуту систему міжклітинників, зв’язує листки з коренями, забезпечує їх вентиляцію та плавучість. Ця паренхіма … .

A повітряносна (аеренхіма)

B водозапасаюча

C асиміляційна губчаста

D крохмаленосна

E асиміляційна складчаста


 1. Підземне розміщення і функції кореневища зумовлюють те, що в ньому найкраще розвиненою тканиною є …

A запасаюча паренхіма

B хлоренхіма

C аеренхіма

D ксилема

E коленхіма


 1. У насінні, оплодні, корі та серцевині стебла розвинена основна тканина, яка містить крохмальні, алейронові зерна або крапельки жирної олії. Ця паренхіма …

A запасаюча

B водонакопичуюча

C повітроносна

D асиміляційна стовпчаста

E асиміляційна губчаста


 1. Покривна тканина кореня з кореневими волоскамии, без продихів і кутикули.Це характерні ознаки всмоктувальної тканини – ...

A епіблеми (ризодерми)

B епідерми

C перидерми

D ендодерми

E екзодерми


 1. При мікроскопії поперечного зрізу кореня визначена покривна тканина, що складається з тонкостінних, щільно зімкнених клітин з кореневими волосками. Це ...

A епіблема (ризодерма)

B кореневий чохлик

C перидерма

D ендодерма

E епідерма

 1. Розглянуто кореневі волоски, що являють собою вирости клітин ...

A епіблеми

B епідерми

C ендодерми

D екзодерми

E мезодерми

 1. Повітряні корені орхідей вкриває багатошарова захисна, поглинальна і фотосинтезуюча тканина протодермального походження, а саме, …

A веламен

B епіблема

C перидерма

D кірка


E епідерма

 1. Комплексну тканину складають прозорі живі клітини з потовщеними, кутинізованими зовнішніми клітинними оболонками, а також продихи і трихоми. Це – ...

A епідерма

B перидерма

C кірка

D ризодерма

E веламен

 1. Зовнішній захист надземних трав'янистих органів забезпечує ...

A епідерма

B ксилема

C флоема

D хлоренхіма

E склеренхіма


 1. Базисні клітини епідерми живі, щільно з'єднані між собою, зазвичай містять в цитоплазмі ...

A лейкопласти

B хромопласти

C хлоропласти

D амілопласти

E хроматофори


 1. У мікропрепараті листка з поверхні проміж основних епідермальних клітин помітні попарно зближені бобоподібні клітини з хлоропластами. Вони утворюють ...

A продихи

B трихоми

C гідатоди

D залозки

E вмістища


 1. У покривній тканині листка крім щільно з’єднанних, живих, безбарвних клітин наявні комплекси попарно зближених бобоподібних клітин з хлоропластами. Це ...

A продихи

B гідатоди

C трихоми

D сочевички

E залозки


 1. Замикаючі бобоподібні клітини продихів містять у цитоплазмі ...

A хлоропласти

B хромопласти

C лейкопласти

D пропластиди

Е піреноїди


 1. Найбільша кількість продихів спостерігається в епідермі ...

A листка

B стебла


C насіння

D оплодня

E віночка


 1. Продихи епідерми листка виду родини глухокропивні (губоцвіті) мають 2 побічні клітини, у яких суміжні сторони, що примикають одна до одної, перпендикулярні продиховій щілині. Отже, тип продихового апарату ...

A діацитний

B парацитний

C анізоцитний

D аномоцитний

E тетрацитний

34. Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал