Боцвінок (Чернівці) австралізми в англійськійСкачати 69.86 Kb.

Дата конвертації11.05.2017
Розмір69.86 Kb.

3
Любомир Боцвінок
(Чернівці)
АВСТРАЛІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Проблеми теорії регіональної варіативності англійської мови та типології реалізації неоднорідних мов у формах літературних варіантів привертають увагу багатьох науковців. Ряд дослідників
(Д. Крістал, В.М. Жирмунський, О.Д. Швейцер та ін.) стверджують, що розвиток негомогенної мови визначається процесами диференціації та інтеграції регіональних форм її складників. Проте ці процеси не були достатньо висвітлені в сучасній лінгвістичній науці. Досі не розв’язані проблеми визначення ролі регіональної варіативності як найважливішого виду диференціації мови, відношень між територіальними та соціальними факторами, що зумовлюють варіативність мови, встановлення ступеня однорідності регіональних варіантів і висвітлення динаміки формування літературної норми австралійського варіанта.
Необхідність розв’язання цих проблем спричинює актуальність наної розвідки, що також визначається загальною спрямованістю сучасного мовознавства на поглиблене пізнання багатогранних взаємовідносин мови та суспільства, на розкриття динамізму мовних змін і розвитку мови, у тому числі через взаємодію її регіональних варіантів.
Мета статті полягає в проведенні аналізу характерних рис австралійського варіанта англійської мови в порівнянні з британським варіантом та розгляд австралізмів як джерела поповнення словникового складу англійської мови.
Населення Австралії характеризується високим ступенем однорідності етнічного складу, воно європейського походження, а нащадки англійців складають 95%. Як показують дослідження австралійських лінгвістів, на даний момент в країні немає жодного місцевого чи соціального діалекту. Саме тому в цьому відношенні мовна ситуація унікальна і відрізняється від тієї, що панує у Великій
Британії з її уельським, шотландським та іншими діалектами і напів діалектами, чи від Сполучених Штатів, не кажучи вже про білінгвізм Канади. Пояснення цьому можна віднайти в історії

4 країни: на відміну від США, до моменту об’єднання нації в єдину державу в колоніях-штатах Австралії не існувало діалектних різновидів мови.
Основними фонетичними особливостями австралійського варіанта англійської мови є те, що різниця між літературною мовою та просторіччям стосується виключно вимови. Існують відмінності у вимові географічних назв.
Зміна вимови в
Австралії характеризувалася значним впливом „кокні” і набула його характерних рис – випадання окремих звуків, заміна одних звуків
іншими, вставка звуків.
В Австралії правила орфографії більш схожі на британські, ніж на американські, що пояснюється
історичним розвитком.
Характерним є вживання суфікса –ise та спрощене написання низки слів.
Граматичні розбіжності між австралійським та британським варіантами англійської мови незначні, хоча існують певні розбіжності у вживанні допоміжних дієслів shall і should, використанні негативних форм дієслова used to, допоміжного дієслова do тощо.
Австралізми часто виступають як джерело поповнення словникового складу англійської мови. Важливими є нововведення австралійського мовного варіанта англійської мови у сфері лексики.
На думку лінгвістів, тільки за останні кілька десятиріч словниковий склад австралійського варіанту англійської мови поповнив десятьма тисячами лексем і виразів, не враховуючи особливих новоутворень у різноманітних галузях науки [6, с. 226].
Уже на ранньому етапі історичного розвитку австралійці зіштовхнулися з необхідністю «лексичного переозброєння», оскільки англійські слова woods, meadow, dell та багато інших занадто мало відповідали реаліям австралійської природи. Замість них з’явилися: bush (внутрішні райони країни), scrub (чагарник),
gulley (впадина, долина), paddock (огороджена ділянка), gibber plain чи gibber country (ділянка, всіяна камінням), never-never (пустеля) та сотні інших. Англійська мова збагатилася, зокрема назвами місцевих тварин, птахів, дерев, квітів: kookaburra, koala, kangaroo,
dingo, mallee, wallaby, yabby, wattle, platypus тощо [7, с. 29].
Немає жодного сумніву, що все власне національне, що

5
становить сутність соціального і матеріального життя нації, врешті- решт знаходить своє відображення у лексичному складі мови.
Попередні дослідження показали, що переважна частина австралізмів має відношення до словника сленгу, діалектів, професійного жаргону та інших мовних шарів, які не відповідають мовному стандарту, а тому їм приділялося не надто багато часу для вивчення [4, с. 50]. Найчастіше увага дослідників зверталася на вивчення літературних австралізмів, особливо тих, які формують лексичні поля і пов’язані з екстралінгвістичними концепціями й поняттями.
Тенденція власне національних елементів словника формувати певні тематичні групи була помічена багатьма вченими. Наприклад,
Дж. Тернер відзначав, що «люди утворюють нові слова і значення в тих галузях знань, в яких вони сильно зацікавлені» [8, с. 44]. Цього можна досягти двома шляхами: вживанням слів стандартного словника і розширенням використання слів, які до цього належали до спеціалізованого словника. Останній процес дуже характерний для австралійської англійської.
Аналіз уже існуючих праць із лексикографії і монографій з австралійської англійської вказує на той факт, що характерні елементи австралійської мови лексико-семантичного рівня розподіляються нерівномірно і тяжіють до сфер максимальної концентрації (під сферою, за відсутності спеціального терміна, мається на увазі широке поняття, яке включає в себе певні групи лексичних одиниць) [5, с. 110]. Їх кількість не перевищує десяти
(фауна, флора, сільськогосподарське виробництво, особливо вирощування овець, внутрішня частина країни, життя аборигенів тощо). Варто зазначити, що більшість цих сфер належать до таких галузей людської діяльності й узагалі життя в Австралії, в яких національний елемент найбільш помітний (наприклад сільське господарство), тоді як слова, які стосуються царини науки, технології, політики тощо, не формують незалежних сфер.
Обмежена кількість сфер максимальної концентрації в австралійській мові є непрямим доказом відносної «незрілості» австралійського варіанта англійської мови в порівнянні, наприклад, з американським.
Вибір лексико-семантичної групи в межах сфери не може бути

6 довільним чи випадковим, оскільки обрані лексичні одиниці повинні відповідати (згідно із завданням, яке ми ставимо перед собою) щонайменше двом вимогам:
1) австралійському літературному стандарту;
2) прямо чи опосередковано, відображати життя в Австралії.
Один австралізм, який формує частину сфери максимальної концентрації розпізнавального елемента австралійської англійської
(поняття внутрішньої території країни), є слово bush, яке позначає одне з ключових понять австралійського життя.
Перелічимо деякі слова і вирази в австралійському мовному варіанті, які позначають «поняття внутрішньої частини країни».
Всього їх тридцять-два, але, вилучивши маловживані слова і вирази, їх залишається всього сім: bush, outback, backblocks, back-of-
beyond (також існує в британській англійській), back-of-Bourke,
Never-Never, inland (також в брит. англ.).
Стосовно шляхів поповнення словникового складу австралійського варіанту англійської мови то, як відомо, що аж до закінчення Другої світової війни Австралія була переважно аграрно-
індустріальною країною. Цей період став причиною появи сотень слів і виразів типу squatter (крупний фермер), swagman (сезонний робітник), woolshed (приміщення для стрижки овець), jackeroo
(робітник ферми, який виконує обов’язки управителя) тощо.
Поповнення словникового складу проходило двома шляхами:
1) за рахунок утворення нових слів і стійких словосполучень;
2) методом запозичення слів з інших мов.
Серед неологізмів, які виникли на початку колонізації, велику групу складають слова і словосполучення, що утворилися шляхом словоскладання типу «прикметник + іменник», «іменник +
іменник», «прислівник + прикметник» та ін. Ці новоутворення виникли на базі тих слів, які входили до лексики англійської мови того періоду. Проте частина цих слів виступала вже в новому значенні. Прикладом подібних неологізмів є слово back-blocks, утворене шляхом складання двох основ при переосмислення кореневої основи back, яка, крім своїх основних значень, набула нового – «віддалений від центру».
Значна частина запозичень сучасної англійської мови в
Австралії, особливо в області фауни і флори та географічних назв,

7
бере свій початок у мовах туземного населення країни. Ці словах майже у всіх випадках є суто австралійськими реаліями.
Kangaroo чи kanguru – перше слово, яке було запозичене з мови
Koko-Yimidir чи Imudji (район Індевор Ріва, штат Квінсленд) і згадувалося Джеймсом Куком в 1770 році. Серед інших ранніх запозичень слова boomerang, dingo (назва тварини), corroboree
(туземний церемоніальний танець; галаслива зустріч, зібрання – сленг), nulla-nulla (зброя туземця) і waddy (дубинка).
Переважна частина запозичень із мови аборигенів припадає на діалекти племен, які утворювали поселення на узбережжі в районі
Сіднею, що пояснюється історичним ходом колонізації країни зі сходу. За матеріалами початкового періоду колонізації інколи можна простежити етимологію і еволюцію значень деяких запозичень. На думку укладачів енциклопедії (The Australian
Encyclopedia, Sydney, 1963), кількість запозичень часто залежала від
«милозвучності» тих чи інших діалектів. Так, у сучасній англійській мові існує певна кількість запозичень із діалектів сіднейського району (Wiradjuri, E-ora) і Південної Австралії (Aranda), які подобаються австралійцям своїм звучанням. Ці слова, як правило, багатоскладові: Woolloomooloo (передмістя Сіднею), Coolangatta,
Tooraweenah (міста в Новому Південному Уельсі).
На даний момент широко використовується близько ста п’ятдесяти слів і виразів, які були запозичені у мові аборигенів, не перелічуючи вже географічних назв. Серед них слова, що позначають людей і родинні зв’язки, наприклад: binghi (брат), gin чи
lubra (жінка), myall (дикун); предмети побуту coolamon, kooliman чи
pitchi (човен), gunyach, humpy, mia-mia, wurley (назва житла в різних частинах Австралії); місцеві предмети billabong (частина каналу),
gibber-gunyach (скелястий навіс); тварин koala (деревний ведмідь),
kookaburra, corella; barramumdi, mulloway; karri (вид дерева), mulga
(вид акації), kangaroo paw (квітка) і багато інших.
За декілька десятиріч австралійський варіант англійської мови поповнив словниковий склад мови не менше ніж на десять тисяч слів та виразів. Це було спричинено невідповідністю деяких англійських слів у описі природи Австралії, що мало відповідали новим поняттям та реаліям. Замість них з’явилися сотні інших.

8
Лексичний склад мови збагатився також новими назвами місцевої флори і фауни. Багато слів були запозичені із мов туземців.
Дослідження показали, що переважна частина австралізмів має відношення до словнику сленгу, діалектів, жаргону та інших мовних шарів, які не відповідають мовному стандарту. Більшість австралізмів належить до галузей людської діяльності та життя в
Австралії, де національний елемент найбільш помітний.
На основі вивчених особливостей австралійського варіанту англійської мови ми прийшли до висновку, що переважна більшість проаналізованих австралізмів належить до загальновживаного пласту австралійського варіанту англійської мови, що можна довести мультифункціональністю таких лексичних одиниць, тобто
їх використанням у різних стилях, вживанням на території всієї країни, а також їхньою високу частотністю і стабільністю в лексико- семантичній системі мови. Лексичні одиниці, про які йдеться, не є якимись випадковими чи відокремленими утвореннями, вони також не належать до діалекту, жаргону чи арго. Проте велика їх кількість належать до словника сленгу.
Обсяг відмінностей між австралійським і британським варіантами англійської мови не слід перебільшувати, але й не варто недооцінювати. Лінгвісти вважають, що структурно лінгвістичні утворення обох цих варіантів, які можна описувати у вигляді мікросистем, мають більше спільних, ніж відмінних, ознак. Проте завданням перекладача є відтворення саме відмінних рис лексики, яка завдяки ним отримує статус австралізмів.
Список літератури
1.
Русецька Л.О. Англійська мова Австралії. Витоки, розвиток, сучасний стан / Л.О. Русецька. – К.: Либідь, 1993. – 90 с.
2.
Словник лінгвістичних термінів / укл. Левицький В.В. –
Чернівці: Рута, 1996. – 29 с.
3.
Орлов Г.А. Английский язык в Австралии (к вопросу о национальных вариантах) / Г.А.Орлов. – М.: Просвещение,
1972. – 123 с.
4.
Орлов Г.А. Некоторые особенности австралийского варианта современного английского литературного языка: дисс. канд. филол. наук: 10.02.04./ Г.А.Орлов. – М., 1968. – 135 с.

9 5.
Baker S. The Australian Language/ S.Baker. – 2
nd edition. –
Sydney, 1966. – 243 pp.
6.
Barnard M. A History of Australia / M.Barnard. – Sydney, 1962. –
690 pp.
7.
Ramson W. Australian English/ W.Ramson . – Canberra, 1966. –
257 pp.
8.
Turner G.W. The English Language in Australia and New
Zealand/ G.W. Turner . – London, 1966. – 220 pp.
Summary
Liubomyr Botsvinok
AUSTRALIANISMS IN ΤΗΕ ENGLISH LANGUAGE
The article is dedicated to the study of the peculiarities of
Australian variant of the English language, namely, spheres of usage
of australianisms and appearance of neologisms. The ways of
vocabulary enriching and borrowings of Australian variant of the
English language are also shown in the research.
Key words: lexical semantic groups, regional variety, neologism.
АВСТРАЛІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Розглянуто особливості австралійського варіанта англійської
мови, а саме сфери вживання австралізмів та виникнення
неологізмів. Висвітлені шляхи поповнення словникового складу та
запозичення австралійського варіанта англійської мови.
Ключові
слова:
лексико-семантичні
групи,
регіональна
варіативність, новоутворення.
АВСТРАЛИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассмотрены
особенностий
австралийского
варианта
английского языка, а именно сферы употребления австрализмов
и появление неологизмов. Освещены способы пополнения
словарного состава и заимствования австралийского варианта
английского языка.
Ключевые слова: лексико-семантические группы, региональная
вариативность, новообразование.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал