Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСкачати 260.56 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір260.56 Kb.
ТипРобоча програма

Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет ім. І. Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) Психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

___________________________

“__25_”_серпня_20_09 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


__ 6.040100 «Юридична психологія»_____________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_0401 «Психологія» ___

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___6.040100 _ _____________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_ Психолог, практичний психолог __________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_ЛНУ, філософський факультет, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів 2011-2012

_____________________. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

_Баклицький І.О., 2012-01-18

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012


 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Юридична психологія”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 1

Галузь знань

6.040100 «Психологія»(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів – 2

Напрям

0410 «Психологія»(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


2009-й

2010-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

18 год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 20

для заочної форми навчання - 10
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

В умовах реформування вищої освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації педагогічних і науково-педагогічних кадрів - національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного піднесення самоцільної особистості вихованця. Однією з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є підвищення рівня психологічної культури, зокрема через опанування майбутніми викладачами ВНЗ ґрунтовними психолого-педагогічними знаннями, уміннями і навичками.

Курс вступ до спеціальності є теоретичною основою психологічної підготовки студентів-магістрантів і аспірантів до майбутньої науково-педагогічної діяльності.

Мета курсу «Юридична психологія»: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрантів і аспірантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов'язана з викладацькою діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни:

- опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя людини:

- усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

- вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді;

- усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

- сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності;

- розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення.

Місце курсу в професійній підготовці майбутнього викладача

Зміст навчальної дисципліни «Юридична психологія» складений з урахуванням того, що студенти протягом навчання в педагогічному університеті прослухали теоретичні курси вікової та педагогічної психології. Вона є їхнім логічним продовженням і вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння слухачами вміннями та навичкам і навчально-виховної роботи у ВНЗ.

Студент, який вивчає курс вступ до спеціальності , мусить:

- засвоїти понятійний апарат цієї галузі психологічної науки:

- опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й оцінки психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у ВНЗ:

- удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела;

- на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування.

Згідно з навчальним планом конкретного інституту (факультету) і спеціальності вивчення курсу завершується складанням екзамену або отриманням заліку.

Загальний обсяг курсу «Юридична психологія» становить 108 годин, з них 24 години - лекційні, 22 - практично-семінарські і 62 години відведено на самостійну роботу слухачів.

Залежно від навчального плану конкретної спеціальності розподіл годин може бути змінено, зокрема збільшено час на самостійну роботу.

Зміст самостійної роботи з курсу «Юридична психологія» спрямований на поглиблення теоретичних знань, розвиток самостійного мислення і набування вмінь опрацювання наукової літератури. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх викладачів.

Від слухачів (магістрантів, аспірантів) вимагається:

1. Ведення тематичного словника.

2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається самостійно (конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки тощо і, з визначенням особистого ставлення до змісту роботи (за бажанням). Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити науковими працями, які слухач підібрав самостійно.

Доцільно порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з певного питання в різних джерелах. Якщо наукові положення в них повторюються, можна лише анотувати статтю.

3. Висловити своє міркування щодо питань проблемного характеру, які подані до кожної теми. Вони спрямовані на усвідомлення актуальних проблем і пошук шляхів їх вирішення, загострення уваги на суперечностях, які залежать від конкретних умов педагогічного процесу і життєвих обставин.

4. Доцільно основний зміст кожної теми подати у вигляді таблиці або схеми, проаналізувати та доповнити запропоновані таблиці.

5. Виконати завдання на розвиток рефлексивних процесів, аналіз і оцінку власної навчально-професійної діяльності, визначення професійних рис своєї особистості.Наприкінці опрацювання курсу важливо дати самооцінку якості його засвоєння загалом (або окремих тем). Доцільно поставити собі конкретну оцінку. До того ж обов'язково зазначити свої критерії оцінювання та що було зроблено, щоб відповідати їм.

Знати:

 • Специфічні особливості діяльності юриста

 • -вимоги до теоретичної та практичної роботи психолога по предмету

Уміти:

 • -самостійно працювати з першоджерелами та психодіагностичними методиками;

 • -самостійно проводити психодіагностичне обстеження працівників;

 • - готуватися то практичних і семінарських занять.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

1

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

лл

пп

ллаб

іінд

сср

лл

пп

ллаб

іінд

сср

2

33

44

5

6

66

77

8

99

110

111

112

113

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Предмет. Система, методи, історія розвитку юридичної психології.


2

2


11

1

1


2

2


24

Тема 2. Правова психологія. Психологія юридичної діяльності в україні.


2

1

2

2

24

Тема 3. Кримінальна психологія.

2

2
2

24

Тема 4. Психологічні методи у діяльності юриста.

2

2
2

24

Тема 5. Психологічна характеристика слідчих дій.


2

2
2

2


24

Змістовний модуль 2

Оособливості підготовки психолога та проблеми розвитку психолога пофесіонала

Тема 6. Психологія оперативно-розшукової діяльності2

24

Тема 7. Судова психологія.

2

24

Тема 8. Судово- психологічна експертиза. Її зміст та порядок проведення.2

24

Тема 9. Прикладна юридична психологія, її зміст та особливості використання.


2

24

Усього

18

336
18

2

2
36 1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань

Юридична психологія як галузь психологічних знань та навчальна дисципліна. Предмет юридичної психології. Місце юридичної психології в системі психологічної науки й права. Зв'язки юридичної психології з загальною, соціальною та іншими галузями психології, а також із цивільним, кримінальним правом і процесом, криміналістикою й кримінологією. Зв'язки юридичної психології з судовою психіатрією та кримінальною патопсихологією.

Методологічні, природничо-наукові й правові основи юридичної психології.

Об'єкти досліджень. Психологічна сторона стосунків між людьми, пов'язаних із застосуванням правових норм. Психічні особливості діяльності, пов'язаної із застосуванням права.

Зміст і система юридичної психології. Завдання та сучасні проблеми юридичної психології як міждисциплінарної галузі знань.

Методи юридичної психології. Спостереження. Інтерв'ю. Експеримент. Тестування. Вивчення документального матеріалу. Вивчення процесу й продуктів діяльності. Анкетування. Біографічний метод. Метод узагальнення незалежних характеристик. Використання математичних, кібернетичних і соціологічних методів. Методи наукового дослідження та методи практичної діяльності. Межі використання методів юридичної психології у кримінальному процесі.

Використання досягнень юридичної психології в галузях соціальної та юридичної практики.


 1. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1997.

 2. Андросюк В. Г., Казміренко Л. /., Кондратьєв Я. Ю. та ін. Юридична психологія.— К., 1999.

 3. Коченов М. М. Судебно-психологическая експертиза. — М., 1977.

 4. Ковалев А. Г. Психологические основи исправления правонарушителя. — М., 1968.

 5. ЗєлшскийА. Ф. Криминальная психология. — К., 1999.

 6. Еникєєв М. И. Основы общей и юридической психологии. — М., 1996.

 7. Брусиловский А. Е. Судебно-психологическая экепертиза. Харьков, 1929.

 8. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник.- К.: «каравела»; Львів: « Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2003.-367 с.

 9. Юидична психологія. Навчальний посібник./ Під зальною ред.. Я.Ю.Кондратьєва.-К.: «ЮРІНКОМ», 2002.-345 с.

Тема 2. Історія розвитку юридичної психології

Основні етапи становлення й розвитку юридичної психології: давня історія юридичної психології (IV ст. до н. є. — перша половина XIX ст.), становлення юридичної психології як самостійної науки (кінець XIX — початок XX ст.), розвиток юридичної психології у XX ст., сучасний стан юридичної психології.

Зародження юридичної психології: погляди античних філософів і мислителів Нового часу (Сократ, Платон, Аристотель, Монтеск'є) на природу поведінки людини, її стосунків з державою. Зв'язок правового світогляду з виникненням правової психології. Формування кримінальної та судової психології у ХУІП-ХІХ ст. (Г. Гросс, А. Біне, В. Штерн, М. Вертхеймер, Ч. Ломброзо).

Соціологічні та психологічні уявлення наприкінці XIX — на початку XX ст. про сутність злочинної поведінки (Г. Тард, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Л. Леві-Брюль, Р. Луваж, Г. Тох, О. Абрахамсонта ін.).

Історія вітчизняної юридичної психології. Перші спроби використання психологічних думок у правовій науці та практиці (М. Щербатов, И. Посошков, А. Фрезе, Л. Владіміров, И. Баршев, Б. Спасо-вич, А. Кони, Ф. Плєвако). Вплив судових реформ 60-х років XIX ст., демократизації суспільного життя на зміну психології суспільної правосвідомості. Формування психологічної школи права на початку XX ст. (Л. Пет^ажицький). Розробка судозо-психоло-гічних проблем (20-30-ті роки XX ст.). Криза юридичної психології. Відродження юридично-психологічної теорії та практики у 50-60-х роках.

Сучасний стан і проблеми вітчизняної юридичної психології.Література

 1. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1997.

 2. Андросюк В. Г., Казміренко Л. /., Кондратьєв Я. Ю. та ін. Юридична психологія.— К., 1999.

 3. Коченов М. М. Судебно-психологическая експертиза. — М., 1977.

 4. Ковалев А. Г. Психологические основи исправления правонарушителя. — М., 1968.

 5. ЗєлшскийА. Ф. Криминальная психология. — К., 1999.

 6. Еникєєв М. И. Основы общей и юридической психологии. — М., 1996.

 7. Брусиловский А. Е. Судебно-психологическая экепертиза. Харьков, 1929.

 8. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник.- К.: «каравела»; Львів: « Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2003.-367 с.

 9. Юидична психологія. Навчальний посібник./ Під зальною ред.. Я.Ю.Кондратьєва.-К.: «ЮРІНКОМ», 2002.-345 с.

Тема 3. Загальнопсихологічні основи юридичної діяльності

Поняття особистості у психології та правовій науці. Індивід, особистість, суб'єкт діяльності. Психологічна структура особистості. Психічні властивості особистості. Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів. Характер. Риси характеру. Проблема акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище. Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі особистості суб'єктів правозастосувальної діяльності. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.

Пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, уява, пам'ять, мислення, уявлення, увага, мова), та врахування їх закономірностей юристом у професійній діяльності.

Емоції, почуття, психічні стани об'єктів юридичної діяльності та їх психолого-правова оцінка. Стани психічної напруги. Адаптаційний синдром. Стрес і стадії його розвитку. Фрустрація, її зв'язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами проти особи, скоєнням самогубств. Афект та його діагностичні ознаки. Встановлення афекту в осіб, які скоїли насильницькі злочини проти особистості. Симуляція афекту й способи її виявлення. Страждання, їх зв'язок з іншими емоційними та психічними станами. Значення страждань при визначенні моральної шкода потерпілому.Література [1-3; 10; 15; 37; 55]

Тема 4. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності

Психологічна характеристика праці юриста. Психологічна структура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат). Професіограми професіональної діяльності юриста. Сторони професійної діяльності юриста: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, організаційна, засвідчувальна, виховна.

Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста. Особливості вирішення розумових задач у процесі розслідування і судового розгляду справ.

Особливості комунікативних дій в діяльності юриста. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. Вивчення й оцінювання особистості, яка цікавить юриста. Схеми сприйняття й оцінки іншої людини. Фактори ситуації знайомства. Невербальні засоби комунікації у вивченні іншої людини. Психологічні фактори та прийоми встановлення і розвитку психологічних контактів у спілкуванні. Психологічні особливості отримання необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних і звинувачених.

Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній діяльності.

Психологічні особливості вирішення юристом організаційно - управлінських питань. Формування особистості правознавця у вищому закладі освіти.

Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.

Література [і4; 17; 26; 28; 43]

Особлива частина

Тема 5. Психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства

Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. Цивільно-правове регулювання як фактор організації суспільних відносин. Цивільне право та формування ринкової психології. Психологічна характеристика цивільно-правового договору.

Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у цивільному процесі та їх комунікативна активність. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду. Психологічні аспекти організації судового засідання і судового ритуалу.

Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі.

Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному судочинстві. Психологія судової промови у цивільному судочинстві. Психологічні аспекти пізнання судом обставин справи та винесення судових рішень. Проблема справедливості судових рішень.

Психологічні особливості діяльності господарського суду. Психологічні передумови успішності проведення переговорів при вирішенні суперечки в господарському суді.Література [10; 15; 21; 23]

Тема 6. Кримінальна психологія

Предмет та завдання кримінальної психології. Психологія злочинної поведінки. Взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Психологічні аспекти стадій злочину. Особливості вольових та емоційних процесів при підготовці й скоєнні злочинів. Психологія співучасті.

Поняття мотиваційної сфери злочину. Співвідношення мотиву, цілі та результату при вчиненні злочину з необережності та умисно.

Особистість правопорушника як спеціальний об'єкт психологічного дослідження. Психологічні особливості особистості злочинця. Підходи до класифікації особистості злочинця. Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної сфери при попередньому розслідуванні, розгляді справи у суді. Усвідомлення порушення норм. Психологія провини.

Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її міжособистісні зв'язки та стосунки зі злочинцем. Психологічний аналіз показів потерпшого.

Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток і злочин. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх. Психологічна характеристика злочинних груп за участю неповнолітніх.

Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп), їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних формувань. Структура злочинних формувань.

Психологічні метода боротьби з груповою злочинністю.Література [1-3; 5; 16; 30]

Теми 7. Психологічні основи попереднього розслідування

Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Особливості мислення слідчого. Професійна інтуїція та логічні процеси. Психологія оцінювання доказів слідчим» Взаємодія внутрішнього переконання та правосвідомості.

Психологічні особливості огляду місця події. Встановлення за матеріальними слідами структури злочинної поведінки, суб'єктивної сторони злочину, психологічних особливостей особистості злочинця.

Психологічні характеристики обшуку і виїмки. Психологічні фактори, що впливають на вибір способів приховування об'єктів. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку.

Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки її обставин події.

Психологія допиту. Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. Види питань, особливості їхного впливу на психіку допитуваного. Прийоми активізації пам'яті у допитуваного. Психологічні аспекти допиту потерпілого. Психологічні аспекти допиту свідків. Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації. Психологічні ознаки неправдивих показань.

Психологічні аспекти очної ставки. Психологічні аспекти пред'явлення до впізнання.

Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх.Література [4; 7; 19; 20; 27; 51]

Тема 8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза

Використання психолога в якості консультанта на попередньому слідстві. Залучення психолога в якості спеціаліста під час проведення слідчих дій.

Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Окремі предмети судово-психологічної експертизи. Приводи для обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань до СПЕ. Приводи факультативного призначення СПЕ. Компетенція СПЕ. Завдання СПЕ.

Види судово-психологічних експертиз. СПЕ емоційних станів. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розуміти значення вчинюваних дій. Комплексна судова психолого-

психіатрична експертиза. СПЕ у справах про пригоди, пов’язані з керуванням технікою.

Підготовка та призначення СПЕ у попередньому слідстві, в судовому засіданні при розгляді кримінальних справ та вирішенні цивільно-правових спорів.

Методика проведення СПЕ. Етапи проведення й оформлення результатів СПЕ. Оцінка, використання висновку СПЕ слідчим, захисником, судом.

Література [6; 22; 24; 27; 31; 42; 56]

Тема 9. Психологія судового процесу

Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура пізнавальної діяльності суду. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення істини у судовому засіданні. Судові версії. Конструктивна діяльність суду. Психологічні особливості перевірки фактів, оцінки доказів, встановлення істини складом суду.

Комунікативна підструктура в діяльності судців при розгляді кримінальних та цивільних справ. Психологічні особливості судового допиту. Судова мова, вимоги до неї. Фактори, що впливають на комунікативну поведінку учасників процесу в суді. Психологічні засоби впливу на підсудного.

Загальна психологічна характеристика судового процесу. Психологія судових дебатів. Психологічні основи виховної функції судового процесу.

Формування переконання й винесення вироку судом. Суспільна значимість судових рішень. Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Ефект психологічної установки та його роль у процесі прийняття судових рішень. Виховне значення вироку.

Література [7; 8; 13; 21; 41]

Тема 10. Пенітенціарна психологія

Предмет і завдання пенітенціарної психології. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення злочинця. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки і самоосуду індивідом своєї поведінки.

Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудженого. Особливості психіки людини, яка відбуває покарання.

Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Конфлікти та їх причини. Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особистість. Субкультура засуджених. Роль психології у подоланні законів і традицій зони.

Праця як фактор ресоціалізації засудженого. Психологічні особливості праці засуджених. Психологічні аспекти режиму в установах виконання покарань. Психологічні особливості відбування покарань жінками-засудженими. Психологічні особливості відбування покарань неповнолітніми засудженими.

Динаміка особистості засудженого та виховний процес. Методи психологічного впливу на засуджених з метою їх ресоціалізації.Психологічна підготовка засудженого до умов життя на волі. Соціальна реадаптація звільненого. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.

Література [11; 18; 34; 48; 49]

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал