Баянно-інструментальний стильСторінка4/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4

Висновки
У своєму дослідженні баянно-інструментального стилю належить відзначити збагачення музичної мови, яка увінчалася значним розмаїттям інструментально-виразових засобів, що у свою чергу значно збагатило баянну творчість новими образами, ідеями та виразами.

У творах баянних композиторів 1950- 70 – х рр. – М. Різоля, І.Яшкевича, Є. Юцевича, С. Чапкія, В. Подгорного, К. Мяскова помітні тенденції романтизму: насичення багатоелементної фактури, використання широкого діапазону регістрів, гра барвами тембрової палітри, акордова пульсація, умовна «педалізація», обігрування, «мереживні» пасажі характерні для романтиків. Таким чином, композитори відкривають баян у новому амплуа, демонструючи патетичну, наспівну, драматургійно насичену трактовку інструмента. Звернення до романтичних тенденцій зумовлює зокрема нові властивості драматизації образів у просторово-ущільненому повнозвучні музичної тканини.

Використання глибоких ресурсів баяна, багатогранність виразових засобів, поліфонічно насичені фактури, переплетення імпульсів різних європейських стилів та жанрове багатство накладають відбиток на тенденції формування баянно-інструментального стилю, закладення основ модерного оригінального репертуару. У творчості «баянних композиторів» інструменталізм трактується з точки зору його характерності. Одночасно відображається «гра» стильових моделей, де синтезуються інтонаційно-фактурні прийоми стилів різних епох з технікою народно-імпровізаційних награвань.

Утвердження нових образів, ідей музики другої половини ХХ – початку ХІХ ст. зумовило розширення мовно-стильових засобів, композиторських технік, в тому числі й інструментально-виразових ресурсів. В українській баянній творчості це знайшло безпосереднє відображення у вигляді нових можливостей прикладів семантизації інструментальних виразів, формування інструментально-стильових відгалужень.

Новим є потрактування баяна/акордеона як ударного інструмента з широким розвитком гострих штрихів та використанням ударів по корпусу, клавіатурі,міху для досягнення певного художнього задуму. Композитори-модерністи відкрвають нові сонорні параметри, технічно-виразові засоби, естетику , тембральне багатство баянного інструменталізму (В.Зубицький, В.Власов, В.Рунчак, К.Цепколенко, Л.Самодаєва). Зазначене збагачення інструментально-виразової палітри (в тому числі й розгалуження інструментально- стильових напрямів) слугують відображенням складних процесів загального мистецького поступу баянної творчості, невідємним компонентном, якої є її самобутня баянно- іміджієва складова.

У творчості українських композиторів баян трактується багатогранно. Відображаючи стильові романтичні тененції баянний інструменталізм передає поряд з багатством властивих композиторам романтичного нахилу (60 -80-х років) спостерігаємо антиромантичні тенденції . Вони помітні у переході від вокалізації баяна як інструмента до чистої природи його інструментального голосу. Аналізуючи баянний інструменталізм виявляємо його роль у образній символіці, відповідній новітнім течіям музики ХХ століття процесі семантизації виразових засобів на рівні специфічних ігрових прийомів .Список використаної літератури

 1. Асафьев Б. О народной музыке //Сб. науч. тр. - Л.: Музыка, 1987. - 248 с.

 2. Басурманов А. Справочник баяниста. - Москва: Сов. Композитор, 1986. - 424 с.

 3. Берегова О. Стильові тенденції в камерній музиці українських композиторів 80-90-х років ХХ сторіччя. Ситуація постмодерну // Українське музикознавство (науково-методичний збірник) - Випуск 29. – С.103.

 4. Берегова О. Постмодернізм у камерних творах українських композиторів 80-90-х років XX сторіччя. - Київ, 1999. - 141 с.

 5. Булда М. Модернізація музичної мови акордеонно-баянних творів сучасних українських композиторів // Молодь і ринок (щомісячний ноуково-педагогічний журнал), 2008. - №5. – С.28-29.

 6. Бычков В. Авангард // Культурология. XX век: Словарь. - СПб.: Университетская книга, 1997. - С. 11 - 15.

 7. Вінквіст Ч., Тейлор В. Енциклопедія постмодернізму. - Київ: Основи, 2003. - 504 с.

 8. Власов В. Стили в искусстве: Словарь. - СПб.: Лита, 1998. - Т. 1. - 672 с.

 9. Воробьев И. К определению понятий «Авангард» и «авангардизм» в русском искусстве первой трети XX века // Классика и XX век. - СПб.: СПбГК, 1999. - С. 239 - 255.

 10. Годіна І. Явление сонорного интонирования в музыкальном искусстве: в поисках метода исследования (Електронний ресурс): http://www.nbuv. Gov.ua/Portal/ Soc GUM/Mmik/2009 10/tekst/Godina.htm, 7. 01. 2010.

 11. Гончаров А. Неофольклористичні тенденції у баянній творчості Зубицького.: Автореферат дисертації. - Київ, 2006. - 17 с.

 12. Горковенко А. Музыкальный язык фольклора как основа профессиональной культуры // Актуальные проблемы современной фольклористики. - Л.: Музыка, 1980. - С. 65 - 82.

 13. Грица С. Народний профессіоналізм // Мистецтво та етнос. - Київ: Наукова думка, 1991. - С. 5 - 35.

 14. Гуменюк Т. Постмодерністська естетика: до визначення поняття // Українське музикознавство (науково-методичний збірник) - Випуск 29. – С.236-238.

 15. Давидов М. На шляху самоствердження // Проблеми розвитку інструментального мистецтва в Україні. - Київ: Вид-во ім.О.Теліги, 1998. - 82-86.

 16. Давидов М. Проблеми розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні: 36. наук. пр. - Київ: Видавництво ім. О. Теліги, 1998. - 207 с.

 17. Дадамян Г., Дуков Е., Зуев С. Художественная жизнь и культурный процесс в 60-70-х годах // Искусство в художественной жизни социалистического общества. - Москва: Наука, 1992. - С. 42 - 58.

 18. Довгаленко Н. Український музичний авангард у контексті стильових пошуків XX сторіччя // Матеріали до українського мистецтвознавства: 36. наук, праць. - Київ, 2002. - Вип. 1. - С. 19-21.

 19. Довідник сучасних композиторів України. / Керівник проекту Кармела Цепколенко. - Одеса, 2002. - Вип. 1.-57-59.

 20. Дубровний Т. Фортепіанна творчість А. Кос-Анатольського в проекції стилю доби. - Львів: НТШ, 2007. - 184 с.

 21. Єргієв І. Акордеонна творчість композиторки Кармели Цепколенко // Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського, К.: - Вип. 2. - С. 173- 184.

 22. Єргієв І. Український «модерн-баян» як феномен світового мистецтва.: Автореферат дисертації. - Одеса, 2006. - 21 с.

 23. Єргієв І. Мистецтво українського модерн-акордеона у світовому процесі // Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського, К.: - Вип. 40. Кн. 10. - Є. 150 - 162.

 24. Єргієв І. Модерн-аккордеон как новое явление исполнительского искусства // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДК ім. А.В.Нежданової, Одеса: 2002. Вип. 3. Є. 346 - 356.

 25. Задерацкий В. О некоторых новых стилевых тенденциях и композиторском творчестве 60-70-х годов // Музыкальная культура УССР. - Москва: Музыка, 1970. - С. 416 - 450.

 26. Земцовский И. Фольклор и композитор. - Москва: Сов. композитор. - С. 155- 174.

 27. Зубицький В. Грани мастерства // Народник № 4. - Москва: Музыка. 2002. -С. 40.

 28. Іванов Є. Акордеонно-баянне мистецтво України. // Музичне виконавство. - К.: Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського, 1999. - вип. 1. - Є. 36.

 29. Кияновська Л. Оновлення принципів програмності в музиці XX сторіччя // Українська музика. Традиції та сучасність: 36. статей. - Львів, 1993. - Є. 37 – 56.

 30. Кияновська Л. Українська музична культура. - Тернопіль. - СМП «Астон», 2000. -С. 42-43.

 31. Князєв В. Ф. Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина ХХ століття). : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / В. Ф. Князєв. — К., 2005. — 20 с.

 32. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М.: Музыка, 1976. – С. 104-105.

 33. Козаренко О. Від модернізму до постмодернізму (парадигма розвитку галицької музики XX ст.) // Мшіса ваНсіапа. - Ягеьгоу, 2000. Т. V. - 8. 249.

 34. Козаренко О. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму // Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. - Львів: Видавництво НТШ, 2000. - С. 218 - 254.

 35. Кужелев Д. Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині XX ст.: Автореферат дисертації. - Київ, 2002. - 20 с.

 36. Кужелев Д. Баянна творчість українських композиторів.: Навчальний посібник. – Львів, «СПОЛОМ», 2011. - С. 68 - 70.

 37. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи: Исслед. - М.: Музыка, 1991. - 166 с.

 38. Легенький Ю. Український модерн. - Київ, 2004. - 304 с.

 39. Литвинов О. Талант і доля народного митця (нотатки про деякі відомі та невідомі сторінки життя і творчості Анатолія Білошицького) // Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах / [Ред.-упоряд. Сташевський А.] – Луганськ : Знання, 2006. – В. 2. – С. 165-171.

 40. Личковах В.А Авангард- постмодернізм - унівесалізм: зміна парадигм некласичної естетики//Філософська і соціологічна думка,1996. - №7-8. – С.208.

 41. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М. Лобанова. – Москва : Советский композитор, 1990. – 312 с.

 42. Мєднікова Г. Українська і зарубіжна культура XX століття. - С. 118.

 43. Меду шевський В. О художественной ценности мелодического начала в современной музыке / В.Медушевский // Критика и музыкознание / [ред. ВГурков, сост. О.Коловский, В.Цытович]. - Л.: Музыка 1980. - С. 5 - 16.

 44. Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. - Москва: Музыка, 1967. - 195 с.

 45. Михайлов М. Музыкальный стиль в аспекте взаимоотношения содержания и формы // Критика и музыкознание. - Л.: Музика, 1975. - С. 51 - 76.

 46. Назайкинский Е. Музыка - звуковой мир. Тембр-фонизм-сонорность / Е.Назайкинский // Советская музыка. - Москва, 1986. - №12. - С. 75 - 83.

 47. Нестьев И. Аспекты музыкального новаторства // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. - Москва: Сов. Композитор, 1982. - С. 11-32.

 48. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник. - Львів: БаК, 2005. - С. 37.

 49. Павлій Г. Про явище фонізму в музиці // Українське музикознавство. -

Вип.19. - Київ: Музична Україна, 1984. - С. 98 - 107.

 1. Платонова С. Новые тенденции в современной советской музыке для баяна (1960 - первая половина 1980-х годов): Автореф. дне. канд. искусств: 17.00.02 / ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1988. - 21 с.

 2. Поникарова JI. Баян в народн-инструментальном жанре Украины. - Учебно-методические материалы по курсу «теория и история народноинструментального исполнительства». - Харьков, 2003. - 103 с.

 3. Ржевська М. На зламі часів. - Київ: Автограф, 2005. - С. 21.

 4. Сарабьянов Д. Стиль модерн. - М.: Искусство, 1989. - 294 с.

 5. Союз композиторов Украины. Справочник. Изд. 2-е. - / Автор-сост. А.Муха. - Киев: «Музична Україна», 1984. - 318 с.

 6. Сташевський А. Основні компонента та індивідуальні риси творчого методу композитора Володимира Рунчака // Творчість композиторів України для народних інструментів. - Львів, 2006. - С. 103 - 106.

 7. Сташевський А. Володимир Рунчак «Музика про життя...». - Луцьк, 2003. - 205 с.

 8. Сташевський А. В.Рунчак. Сюїта №1 для баяна «Портрети композиторів» // Наук, вісник НМАУ ім. Чайковс. - Київ, 2003. - Вип. 26, кн. 9. - С. 185 — 192.

 9. Тараканов М. Традиции и новаторство в современной музыке (опыт постановки проблемы) // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. - Москва: Сов. композитор, 1982. - С. 30 - 52.

 10. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. Сборник статей / Сост. К. Южак. - Москва: Музыка, 1972. - С. 35 - 76.

 11. Холопов Ю. Сонорность, соноризм, сонорика (от лат. sonorous - звонкий, звучный, шумный, нем. Klangmusik) / Ю.Холопов // Музыкальная энциклопедия / [гл. ред. Ю.Келдыш]. - М.: Москва, 1980. - Т. 5. - С. 207 - 212.

 12. Черноіваненко А. Образно-драматургічна роль фактури для баяна другої половини XX ст.. 11 Музичне виконавство. - Кн.4. - Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. - Вип.5. - Київ, 2000. - С.146 - 156.

 13. Шапир М. Эстетический опыт XX века: авангард и постмодернизм // Philologika. - 1995. Т. 2, №3/4. - С. 135 - 143.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал