Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка9/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Визнання доходів і видатків

      Доходи підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути вірогідно визначена.

      Дохід від реалізації продукції визнається, тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (активи відвантажені і право власності передане).

      Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до політики підприємства не передбачено.

      При наданні підприємством послуг з операційної оренди , дохід визнається в тому звітному періоді, у якому надані послуги.

Дохід ПАТ – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18).

Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції.

     Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нище умов:

     1. Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.

     2. Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.

     3. Сума доходів може бути достовірно визначена.

     4. Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані підприємством.

     5. Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.

     При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат.

Згідно МСФЗ 36 « Знецінення активів» облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансовою вартістю над відшкодовуваною сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, ПАТ проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об’єктів або генеруючих одиниць. Ознаки знецінення активів (зовнішні):


  • Значне зниження ринкової вартості активу;

  • Значні зміни в технологічному процесі;

  • Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів ПАТ;

  • Чисті активи ПАТ значно перевищують його ринкову капіталізацію

внутрішні

  • Реструктуризація чи припинення деяких видів діяльності;

  • Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу.

  • Моральний та фізичний знос, що впливає на актив.


Видатки по податку на прибуток

Витрати по податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного й відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звітний період, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи й зобов'язання розраховуються по податкових ставках, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких у дію в найближчому майбутньому було достеменно відомо за станом на звітну дату.


IV. Суттєві облікові судження та основні джерела невизначеності оцінок
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка розкривається у Примiтцi 3, керiвництво зробило певнi професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Данi оцiнки та пов'язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Данi оцiнки та пов'язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. Переглянутi облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.

Суттєвi судження у процесi застосування облiкової полiтики. - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

а) Оцiнки щодо строкiв корисного використання основних засобiв Оцiнка строку корисного використання об'єкта основних засобiв залежить вiд судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строку корисного використання активу, керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активу, очiкуваний строк технiчного старiння, фiзичний знос та умови роботи, в яких буде експлуатуватися даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

б) Оцiнка запасiв Запаси складаються iз товарiв, готової продукцiї та сировини, якi вiдображаються за меншою iз двох величин: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв керiвництво оцiнює чисту вартiсть реалiзацiї готової продукцiї на основi рiзноманiтних припущень, включно iз поточними ринковими цiнами. Для цього необхiдно робити припущення, пов'язанi iз майбутнiм використанням запасiв. Цi припущення базуються на iнформацiї про старiння запасiв, прогнозах щодо попиту споживачiв та ринкових цiн.


V. Пояснення до статей фiнансової звiтностi.

  1. Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2014 року в обліку нематеріальних активів відбулися наступні зміни:Групи нематеріальних активів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (перео-ціненої) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісної (переоціне-ної) вартості

накопиче-ної амор-тизації

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


Права на об'єкти промислової власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ним права

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Інші нематеріальні активи

55

22

-

-

-

11

8

10

-

-

-

44

24

Разом

55

22

-

-

-

11

8

10

-

-

-

44

24

Гудвіл

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Додатково зазначаємо, що:


вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  -

відсутні 

  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  -

відсутні

  

вартість створених підприємством нематеріальних активів  -

відсутні 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  -

відсутн

  1. Основні засоби

В якостi справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв прийнято вважати iсторичну вартiсть основних засобiв. Дана вартiсть використовується як доцiльна собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ.Станом на 31 грудня 2014 року в обліку осовних засобів відбулися наступні зміни:


Групи основних засобів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (перео-ціненої) вартості

зносу

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

зноспервісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Будинки, споруди та передавальні пристрої

13566

9259

544

-

-

-

-

430

-

-

-

14110

9689

-

-

-

-

Машини та обладнання

9939

6577

360

-

-

17

16

467

-

-

-

10282

7028

-

-

-

-

Транспортні засоби

1577

1044
-

-

413

396

129

-

-

-

1164

777

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

277

143

23

-

-

5

5

26

-

-

-

295

164

-

-

-

-

Інші основні засоби

22

3

3

-

-

-

-

4

-

-

-

25

7

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

-

-

14-

-

14


14

14

Разом

25381

17026

944

-

-

435

417

1070

-

-

-

25890

17679

-

-

-

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал