Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка7/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів і витрат ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», а також розкриває інформацію про них.

Фінансові результати за 2014 рік реально відображені в фінансовій звітності підприємства, розкрита повна інформація щодо обсягу нерозподіленого прибутку, відображеного у фінансовій звітності.

На підставі вищевикладеного, фінансовий результат від діяльності підприємства за 2014 рік становить прибуток у розмірі 2816,0 тисяч гривень.

Керівництвом забезпечено незмінність визначених методів обліку доходів та витрат протягом звітного періоду.

Дані, відображені у фінансовій звітності, відповідають даним бухгалтерського обліку, відповідні показники форм звітності, які взято до порівняння, відповідають один одному.
2.13 Аналіз показників фінансової звітності


Назва показника

Станом

на 31.12.

2013 року

включно


Станом на 31.12.

2014

року

включно

Норматив

Характеристика діяльності підприємства на підставі показників фінансового стану

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт загальної ліквідності

(ф.1 стр.1195/ф.1 стр.1695)


2,79


2,96


>1.0, збільшення

1,0-2,0


Достатність ресурсів для покриття зобов'язань

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(ф.1 (стр.1160+ стр.1165)/ф.1 стр.16950,14

0,32

0,2-0,25

Достатність ресурсів для швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів

Чистий оборотний капітал

(ф.1 стр.1195-стр.1695) тис.грн.6634

9047

>0 збільшення

Свідчення про здатність підприємства оплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність

Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства

Коефіцієнт платоспроможності(автономії), фінансової стійкості

(ф.1 стр.1495/ф.1 стр.1900)0,77

0,78

0,25-0,5

Достатність питомої ваги власного капіталу, вкладеного в діяльність підприємства та достатність прибутку

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом ( коефіцієнт структури капіталу, фінансування(фінансової незалежності)

(ф.1(стр.1595+стр.1695+ стр.1700)/ф.1 стр.1495)0,30

0,28

0,25-0,5

Підприємство не залежить від залучених засобів і

залежить від прибутку та спостерігається достатність власного капіталу для покриття поточних зобов’язань і боргівКоефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1695)1,79

1,96

>0,1

Підприємство забезпечене власними оборотними ресурсами

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1495)0,45

0,51

0,5-1,0

Достатність ресурсів вкладено в оборотні засоби, також достатність прибутку від діяльності

Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт загальної рентабельності

(ф.2 стр.2350 або 2355/ ф.2 стр.2000)(0,01)

0,09

>0

збільшенняСпостерігається

тенденції

зростання прибутку від діяльності підприємства в порівнянні з 2013 роком


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф.2 стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1495 (гр.3)+стр.1495 (гр.4)/2(0,01)

0,17

>0

збільшенняВласний капітал за рахунок рентабельності активів в порівнянні з 2013 роком збільшився

Коефіцієнт рентабельності активів (ф.2 стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1300 (гр.3)+стр.1300 (гр.4)/2)

(0,01)

0,14

>0

збільшенняРентабельність активів за рахунок прибутку

в порівнянні з 2013 роком збільшиласьФінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники:

 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2014 року включно дорівнює 0,32 (норматив –0,2-0,25), що відповідає нормативному значенню, та свідчить про достатність ресурсів для швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів.

 • Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2014 року включно складає 2,96, що у порівнянні з 2013 роком збільшився та відповідає нормативному значенню(>1.0, збільшення або 1,0-2,0), коефіцієнт показує про можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання своєчасно.

 • Коефіцієнт платоспроможності(автономії), фінансової стійкості, який показує питому вагу власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на 31.12.2014 року включно складає 0,78, що у порівнянні з 2013 роком збільшився та відповідає нормативному значенню (0,25-0,5).

 • Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом або коефіцієнт структури капіталу (фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. У порівнянні з 2013 роком він зменшився (було 0,30, стало 0,28). Коефіцієнт відповідає нормативному значенню (0,25 - 0,5). Це свідчить про незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

 • Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 1,96, що відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечене власними оборотними ресурсами.

 • Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для поточної діяльності, вкладена в оборотні засоби або – капіталізована, станом на 31.12.2014 року включних складає 0,51, що відповідає нормативному значенню.

Аудитори вважають, що на підставі аналізу показників фінансового стану ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», можна зробити висновок про реальність фінансового стану підприємства. Результати аналiзу фiнансового стану підприємства на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. свiдчать, що:

- платоспроможнiсть підприємства в цiлому забезпечена;

- підприємство має досить стiйкий фiнансовий стан;

- підприємство володiє власними оборотними коштами;

- діяльність підприємства здійснюється здебільшого за рахунок власних джерел фiнансування. Таким чином, в цiлому фiнансовий стан ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» можна визначити як задовiльний.
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп», код 31992339, тел./факс (044)243-22-32, вул. Народного Ополчення,26-А,Київ, 03151 вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, Киів,03186.Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії до 23.02.2017 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть провадити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів серія П № 000095, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.04,2013 року, яке є дійсним до 23.02.2017 року та включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 20.12.2012 року за № 262/3.

e-mail:barister@bigmir., net, http://www.barrister-audit.com.ua

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року.


3.1.Дата і номер договору на проведення аудиту :

Договір № 41/15 від 12 січня 2015 року про проведення аудиту (аудиторської перевірки).


ВИСНОВОК
Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (надалі - ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»), що включають:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2014 року включно,

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2014 рік,

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)( форма № 3) за 2014 рік,

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 рік,

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2014 рік,

яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2015 року.

Звітність складена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).


На думку аудитора, ця фінансова звітність за 2014 рік складена відповідно до концептуальної основи складання фінансової звітності згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних документів і актів з питань організації бухгалтерського обліку та Положення ПАТ «Білоцерківськи завод ЗБК» «Про облікову політику підприємства», за винятком зазначеного у наступному параграфі:

Ми не мали змоги станом на 31.12.2014 року включно спостерігати за інвентаризацією наявних запасів та отримати аудиторські докази про підтвердження наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що укладання договору на проведення аудиту було здійснено після закінчення звітного періоду та з обмеженням терміну виконання аудиторських процедур, коли перевірити наявність товарно-матеріальних цінностей або підтвердити реальність дебіторської заборгованості та провести будь-які важливі процедури після дати балансу є неможливим, а також існує деяка неоднозначність законодавства, яка може призвести до значних наслідків.

Комісією ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» проведена інвентаризація основних засобів згідно наказу № 116 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року та інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, дебіторської і кредиторської заборгованості згідно наказу № 115 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року. Відповідно до відомостей та протоколів засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії залишків або нестач не виявлено.

На нашу думку, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити результати інвентаризації, наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» станом на 31 грудня 2014 року включно, його фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності складені у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, на яких базується складання фінансової звітності та Положення ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» "Про облікову політику підприємства".


Аудитор Цимбал Г. Д., сертифікат Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року

______________ (Цимбал Г.Д.)


Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"Баррістер АГЕНС Груп"

Аудитор, _______________ Г.Д.Цимбал

Сертифікат аудитора

Серія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р.
Дата та місце надання аудиторського висновку

20 березня 2015 року

09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква,

вул.Січневого прориву, буд. 39


Події після дати балансу
На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2014 р.) до дати аудиторського висновку не відбувалися події, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його чистих активів.

Річні фінансові звіти публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» станом на 31.12.2014 року, які додані до цього висновку, підтверджує аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп" (Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110).


Аудитор Цимбал Г. Д., сертифікат Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року ______________ (Цимбал Г.Д.)
Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"Баррістер АГЕНС Груп"

Аудитор, _______________ Г.Д.Цимбал

Сертифікат аудитора

Серія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р.
Дата та місце надання аудиторського висновку

20 березня 2015 року

09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква,

вул.Січневого прориву, буд. 39Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

код ЄДРПОУ 00130659

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

І. Загальна інформація

Засновником Публічного акціонерного товариства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” є держава у особі Фонду державного майна та організація орендарів Орендного підприємства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”. На підставі наказу тресту «Київелектросільстрой» № 28-АТ від 15.02.1996 року Орендне підприємство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” припинило свою діяльність шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”. На підставі рішення загальних зборах акціонерів, які відбулися 15 квітня 2010 року, змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” на Публічне акціонерне товариство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”.


Місцезнаходження: вул. Січневого прориву, буд. 39, м. Біла Церква, Київська обл.,Україна, 09113.

Інформація про господарську діяльність товариства

Метою діяльності Товариства є об’єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів для здійснення товариством господарської діяльності і отримання прибутку.

Основні види діяльності:

23,61 – Виготовлення виробів із бетону для будівництва.

46.73 – Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно -технічним обладнанням.

ІІ. Основа складання фінансової звітності

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Функціональною валютою товариства є національна валюта України – гривня.

Звітний період підприємства співпадає з календарним роком.

Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачности, безперервності дiяльностi, перiодичностi, історичної(фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника.

Заява про відповідність

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк, трансформована iз складеної згiдно П(с)БО, у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, що подається у порядку, визначеному Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Трансформацiя балансу проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на предмет вiдповiдностi оцiнки та класифiкацiї обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до формату звiту про фiнансовий стан. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком фiнансових зобов`язань, якi вiдображенi за амортизованою (дисконтованою) вартiстю.

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ), затверджених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності.

ІІІ. Істотні облікові політики

Основні принципи, методи і процедури та інші важливі аспекти облікової політики
Публічне акціонерне товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований.

Положення «Про облікову політику підприємства», затверджене керівництвом підприємства, наказ № 4-МСФЗ від 10.01.2012 року.

Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» за період, що перевірявся, не змінювалась.


Опис облікової політики підприємства та відповідність її законодавству України

Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються підприємством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства.

      Керівництво підприємства визначає і приймає політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була представлена інформація, що:


 • доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;

 • вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства;  

 • відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.

У своїй діяльності підприємство будує прогнози та формує свої очікування щодо майбутніх подій і умов. Такі прогнози називаються обліковими оцінками. Наприклад, застосування облікової оцінки потрібно для визначення:

 • величини резерву сумнівних боргів;     

 • ступеня знецінення запасів;  

 • справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань;    

 • терміну корисного використання основних засобів.    

      Підприємство переглядає облікові оцінки при зміні обставин, на яких базувалися дані оцінки, або при одержанні нової інформації.

      Зміна облікової оцінки - це корегування балансової вартості активу/ зобов'язання, або строку використання активу/погашення зобов'язання, що є результатом зміни очікувань можливих майбутніх вигід або збитків, пов'язаних з таким активом/зобов'язанням. Перегляд оцінки не пов'язаний з попередніми періодами і не є виправленням помилки.

      Зміна оцінки приймається до уваги при підготовці фінансової звітності, починаючи з того періоду, коли вона була зроблена, і продовжує враховуватися при підготовці фінансової звітності в наступних періодах.

      Метою фінансової звітності є надання такої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошових потоків підприємства, що була б корисна користувачам при прийнятті економічних рішень

.

Обмеження при досягненні доречності та надійності інформації

      Своєчасність. У випадку невиправданої затримки в поданні інформації можлива втрата її доречності. Для своєчасного подання інформації часто буває необхідно звітувати до з'ясування всіх аспектів операції або іншої події господарської діяльності, тим самим знижуючи надійність інформації що надається. І навпаки, якщо звітність затримана до з'ясування всіх аспектів, інформація може виявитися надзвичайно надійною, але мало корисною для користувачів, які повинні були приймати рішення вчасно. У досягненні балансу між доречністю й надійністю, превалюючим міркуванням є достатність інформації для ухвалення економічного рішення.

      Баланс між вигодами та витратами. Співвідношення між вигодами та витратами - це принципове обмеження, а не якісна характеристика. Вигоди від інформації повинні перевищувати витрати на її одержання.

      Достовірне та об'єктивне подання. Фінансова звітність повинна забезпечувати достовірне та об'єктивне подання фінансового становища, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Застосування основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності.

          
Сфера застосування облікової політики:

      Дана облікова політика розроблена з метою ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до МСБО / МСФЗ, а також податкової звітності на підставі облікових даних.

      Ведення бухгалтерського обліку покладається на бухгалтерію під керівництвом Головного бухгалтера. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Основний підхід до переведення фінансової звітності з П(С)БО на МСФЗ - це Трансформація Фінансової звітності: • Періодична трансформація на кожну звітну дату;

 • Ведення обліку за П(С)БО.

      Ведення бухгалтерського обліку здійснюється по єдиному робочому плану рахунків, затверджуваному Головним бухгалтером.      Для складання звітності відповідно до податкового законодавства України підприємство використовує дані бухгалтерського обліку.

      Ця облікова політика є обов'язковою для застосування всіма особами, задіяними у формуванні активів та зобов'язань підприємства та здійсненні господарських операцій, що впливають на фінансовий стан підприємства, це:

      - керівництво підприємства;

      - керівники структурних підрозділів;

      - працівники всіх служб і підрозділів, відповідальні за своєчасне надання первинних документів у бухгалтерію;

      - працівники бухгалтерії, відповідальні за своєчасне та якісне здійснення всіх облікових процедур та складання всіх видів звітності.

         Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал