Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка6/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

На думку аудитора, дані фінансової звітності ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» по відображенню зобов’язань, відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та первинним документам, наданих на розгляд аудиторам, склад, достовірність і повнота, їх оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації за видами зобов’язань вважається повністю відповідною до МСФЗ, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був у змозі підтвердити результати інвентаризації наявності кредиторської заборгованості.


  1. Аудит фінансових результатів


Склад доходів та витрат за 2014 рік

пункту

Код рядку звіту про фінансові результати

Статі звітності

Сума за 2014 рік по даним фінансової звітності, тис. грн

Балансового рахунку аналітичного обліку

Сума за 2014 рік по даним аналітичному обліку без пдв, грн.

Відповідність законодавству України про облік, класифікацію та розкриття інформації

1

2000

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

31424

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»

704 «Вирахування з доходу»


30860395,04

645304,80

(81666,00)


П(С)БО 15 «Доходи», затвердженого наказом МФУ від 29.11.1999 року за № 290 та Положення «Про облікову політику підприємства».


2

2120

Інші операційні доходи

1018

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

703 «Дохід від операційної оренди активів»

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

711 «Дохід від реалізації валюти»

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів


948969,96
3058,00

60068,04

6280,82


3

2220

Інші фінансові доходи

21

732 «Відсотки одержані»

20991,51

4

2240

Інші доходи

152

746 „Інші доходи від звичайної діяльності”

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»151969,90

5

2050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(22564)

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

у т.ч 91 «Загально виробничі витрати»


22040722,27

522916,67
68П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 року за № 318

П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 року за № 246

П(С)БО 18 "Будівельні контракти" затвердженого наказом МФУ від 28.04.2001 № 205


6

2130

Адміністративні витрати

(3495)

92 «Адміністративні витрати»

3495148,67

7

2150

Витрати на збут


(1279)

93 «Витрати на збут»

1279146,91


8

2180

Інші операційні витрати

(1621)

942 «Витрати на купівлю, продаж іноземної валюти»

943 «Собівартість реалізованих виробничіх запасів»

944 «Сумнівні та безнадійні борги»

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»

949 „Інші витрати операційної діяльності”


7308,32

848890,73

11260,05
3117,28

11830,05


2415,54

736922,80

9

2250

Фінансові витрати

(49)

951 „Відсотки за кредитом”

952 «Інші фінансові витрати»48758,6310

2270

Інші витрати

(79)

976 «Списання необоротних активів»

977 «Інші витрати звичайної діяльності (благодійна допомога)»

993 «Інші надзвичайні витрати»


2993,84
76280,0011

2300

Податок на прибуток від звичайної діяльності

(712)

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

711679,67

П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Податковий Кодекс України12

2355

Чистий фінансовий результат :

прибуток

2816


791 «Результат операційної діяльності»

792 «результат фінансових операцій»

793 «Результат іншої діяльності»2771051,72

(27767,12)

72696,06


ОПИС АУДИТОРІВ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

До пунктів №1-№4

Відображення доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі первинних документів – актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерів та виписок банку, які передбачені статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV.

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» за 2014 рік, відповідають первинним документам.

За період, що перевірявся, підприємство здійснювало основну діяльність по виготовленню та продажу виробів з бетону та отримало інші операційні доходи у вигляді надання послуг по оренді нежитлових приміщень, реалізації інших оборотних активів, списання кредиторської заборгованості, реалізації валлюти, відшкодування раніше списаних активів, відшкодування збитків від надзвичайних подій (страхове відшкодування) та інші доходи у вигляді відсотків по залишкам вільних коштів на розрахункових рахунках, інші доходи від здачі металобрухту.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється на підприємстві в залежності від нарахованих доходів на окремих субрахунках бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291.

Визнання підприємством доходу (виручки) від реалізації визнається під час збільшення активу у вигляду дебіторської заборгованості або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу , за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку підприємством за групами згідно діючого законодавства України та облікової політики підприємства.


1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається на підприємстві в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

 • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

 • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

 • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

2. Дохід, пов'язаний з наданням послуг з операційної оренди власного майна та інших послуг і робіт визнається підприємством, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг, робіт або на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг і робіт підприємством достовірно оцінюється за наявності всіх наведених нижче умов: • можливості достовірної оцінки доходу;

 • імовірності надходження економічних вигод від надання послуг і робіт;

 • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг і робіт на дату балансу;

 • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і робіт та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг і робіт проводиться:

 • вивченням виконаної роботи і послуги;

 • визначенням питомої ваги обсягу послуг і робіт, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг і робіт, які мають бути надані;

 • визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг і робіт, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг і робіт на цю саму дату.

 1. Інші доходи, інші операційні доходи, фінансові доходи – це доходи, які виникають в результаті діяльності та мають інші ознаки ніж дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів), дохід, пов'язаний з наданням послуг з оренди власного майна, виконаних робіт та наданих послуг , фінансовій дохід. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

До пунктів №5-№10

Відображення витрат ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» за 2014 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 без використання 8-го класу рахунків.

Відображення витрат у бухгалтерському обліку підприємства здійснюється на підставі первинних документів - актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і товаро - транспортних накладних, виписок банку, авансових звітів та інших первинних документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат є відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, які відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат підприємства за 2014 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку підприємством одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Також, витрати визнаються підприємством витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

На підприємстві облікуються такі витрати:1. Собівартість реалізованих товарів визначається згідно П(С)БО 9 "Запаси".

2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством в наказі про облікову політику.

До складу загальновиробничих витрат включаються в основному: • Витрати на управління виробництвом

 • Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом;

 • Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

 • Інші витрати ( нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей на підприємстві; тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством в наказі про облікову політику. Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язані з виготовленням продукції, базується на нормальній потужності виробничого устаткування. Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені.3. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

 • амортизація активів загальногосподарського використання;

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

 • інші витрати загальногосподарського призначення.

4. До інших операційних витрат включаються:

 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

 • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

 • втрати від знецінення запасів;

 • нестачі й втрати від псування цінностей;

 • визнані штрафи, пеня, неустойка;

 • інші витрати операційної діяльності.

Витрати операційної діяльності групуються підприємством за такими економічними елементами:

 • матеріальні затрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати.

5. До витрат на збут. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку продукції;

витрати на відрядження та утримання працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги,пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

6. До фінансових витрат відносяться витрати депозитарію по обслуговуванню емісії цінних паперів.

7. До інших витрат відносяться витрати на благодійні внески, відображені на балансовому рахунку 977 «Інші витрати діяльності», витрати від ліквідації основних засобів.


До пункту №11

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з діючим законодавством УкраїниПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал