Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка5/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

На думку аудитора, дані фінансової звітності ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», відносно активів товариства, грошових коштів відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та первинних документів, наданих на розгляд аудитору.

2.10 Аудит власного капіталу
Власний капітал станом на 31.12.2014 року включно становить 17 597 тисяч гривень, класифіковано і визначено без порушень .

Збільшення власного капіталу за 2014 рік (15778 -12962 = 2816) на суму 2816 тисячі гривень відбулось за рахунок отриманого нерозподіленого прибутку в 2014 рік в сумі 2816 тисячі гривень.


Власний капітал підприємства станом на 31.12.2014 року включно складаються з:


пункту

Код рядку балансу

Статі звітності

Залишок станом на 31.12.2014 року включно по даним фінансової звітності, тис. грн

Балансового рахунку аналітичного обліку

Залишок станом на 31.12.2014року включно по аналітичному обліку, грн.

Відповідність законодавству України про облік, класифікацію та розкриття інформації

1

1400

Статутний капітал

1 486

40 «Статутний капітал»


1 485 682,00

П(С)БО1-П(С)БО 5

2

1415

Резервний капітал

333

43 «Резервний капітал»


333 246,25

П(С)БО1-П(С)БО 5

3

1420

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

15778

441 «Нерозподілений прибуток»


15 777 980,06

П(С)БО 1-П(С)БО 5,

П(С)БО 17, П(С)БО 24, П(С)БО 34Разом власний капітал


17 597ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

До пункту №1


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Відкрите акціонерне товариство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” засновано та зареєстровано 12 травня 1996 року рішенням відділу державної реєстрації Білоцерківської міської ради, свідоцтво реєстрації серії А01 № 339773 від 12.05.1996 року. Засновником Публічного акціонерного товариства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” є держава у особі Фонду державного майна та організація орендарів Орендного підприємства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”. На підставі наказу тресту «Київелектросільстрой» № 28-АТ від 15.02.1996 року Орендне підприємство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” припинило свою діяльність шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”. На підставі рішення загальних зборах акціонерів, які відбулися 15 квітня 2010 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 15.04.2010 року), змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій” на Публічне акціонерне товариство „Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”. Зміну назви згідно нової редакції Статуту зареєстрованого 29.04.2010 року за № 1 353 105 0009 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області.

Відповідно до нової редакції Статуту, зареєстрованого 12.05.2012 року за № 1 353 105 0012 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2012 року, статутний капітал становить 1 485 682,00 гривень, який

розподілений на 5942720 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна у

бездокументарної формі існування .

Випуск акцій простих іменних в бездокументарній формі існування на величину статутного капіталу зареєстровано 27.04.2009 року, свідоцтво видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області за № 9/27/1/09.

Формування та сплата Статутного капіталу щорічно підтверджується незалежними аудиторами.

Станом на 31.12.2014 року включно заявлений статутний капітал був сформований та сплачений у повному обсязі, що підтверджується аудиторським висновком щодо фінансової звітності за 2013 рік. Протягом періоду, що перевірявся, змін у складі та розміру статутного капіталу в Товаристві не відбувалося. Викуп акцій та інших цінних паперів в 2014 році самим Товариством не здійснювався.

Депозитарієм товариства являється ПАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, вул. Нижній вал, буд.17/8, м. Київ, 04071.

Станом на 02.03.2015 року включно на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, розподіл акцій складається з наступної інформації:

Таблиця. Склад акціонерів станом на 02.03.2015 року включно.
Назва акціонера

Кількість

акцій,

штук

Номінальна

вартість

одної акції,

грн.

Номінальна вартість

акцій разом, грн.

Доля в Статутному капіталі, %

1

Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Актив»- депозитарна установа, код ЄДРПОУ 32987932, вул. Дзержинського, буд.

33-В, м. Дніпропетьровськ, Дніпропетровська обл., 49000, ліцензія АЕ 286573 від 08.10.2013року,

інформація про власників в т.ч:

23100


0,25

5775,00

0,3887

1.1

ТОВ «Компанія з управління активами «Актив Інвест»(Пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд «АКТИВНИЙ»)(Україна) код 37004959, місцезнаходження : Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпропетьровськ, Жовтневий р-н, вул. Дзержинського, буд. 33-В23100

0,25

5775,00

0,3887

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»-депозитарна установа, код ЄДРПОУ 35893230, Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 57-Б, , ліцензія АЕ 263223 від 28.08.2013року,

інформація про власників в т.ч:

5919281

0,05

1479820,25

99,6056

2.1

1574 особи, доля кожного акціонера в Статутному капіталі менш ніж 1 %

1114587

0,25

278646,75

18,7555

2.2

ВАТ «Подільський цемент», код ЄДРПОУ 00293091, місцезнаходження : Україна, 32325, Хмельницька обл., Гуменці, Камянець-Подільськ

4804694

0,25

1201173,50

80,8501

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» - депозитарна установа, код ЄДРПОУ 20301755, Україна, 49094, м. Дніпрпетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, , ліцензія АЕ 263252 від 03.09.2013року,

інформація про власників в т.ч:

339


0,25

84,75

0,0057

3.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 20301755, Україна, 49094, м. Дніпрпетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32

339

0,25

84,75

0,0057
РАЗОМ

5942720

0,25

1485680,00

100

Таким чином, станом на 31.12.2014 року включно, статутний капітал становить 1 485 680,00 гривень,

який розподілений на 5942270 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна,

зобов’язання акціонерів перед ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» щодо сплати та розподілу акцій виконана,

статутний капітал сформовано та сплачено повністю в встановлені законодавством терміни приватизаційними майновими сертифікатами та грошовими коштами, що підтверджено виписками банківських установ.До пункту №2

Відповідно до п. 6.8 Статуту ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», товариство формує резервний капітал в розмірі 15 % статутного капіталу товариства. На дату складання фінансової звітності резервний капітал товариства сформовано повністю.
До пункту №3

Прибуток за 2014 рік складає 2816,0 тисяч гривень, це привело до збільшення власного капіталу.
Розрахунок показників прибутковості акцій (гривень):


Назва статті

Дані станом на 31.12.2014 року включно

Середньорічна кількість простих акцій

5942720

Скориговано середньорічна кількість простих акцій

5942720

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію

0,47386

Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію

0,47386

Дивіденди на одну просту акцію

-


На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі та в звіті про власний капітал станом на 31.12.2014 року включно в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

2.11 Аудит зобов’язань емітента
Станом на 31.12.2014 року включно загальні зобов’язання ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» збільшились в порівняні з даними на початок 2014 року (100-(291+4624)/(679+3714)*100)) на 11,9 відсотків та складають 4915 тисячі гривень.

Збільшення зобов’язань відбулося, в основному, за рахунок збільшення поточних зобов’язань (в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зі страхування, з оплати праці та інших поточних зобовязань).
Зобов'язання підприємства станом на 31.12.2014 року включно

пункту

Код рядку балансу

Статі звітності

Залишок станом на 31.12.2014 року включно по даним фінансової звітності, тис. грн

Балансового рахунку аналітичного обліку

Залишок станом на 31.12.2014 року включно по аналітичному обліку, грн

Відповідність законодавству України про облік, класифікацію та розкриття інформації

1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1.1

1500

Відстрочені податкові зобовязання

291

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

291263,00

Податковий Кодекс України

2

Поточні зобов’язання і забезпечення

2.1

1610

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

2500

6851 «Розрахунки з іншими кредиторами»


2500000,00

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20


2.2

1615

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
631 «Розрахунки з постачальниками»

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 року за № 246

П(С)ОБ 16 "Витрати",

затвердженого наказом МФУ від 31 грудня 1999 року N 3182.3

1620

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

478

6410 «Податок на прибуток»

6411 «Податок на додану вартість»

6415 Розрахунки зподатку з доходів фізичних осіб»

6426 «Військовий збір»
289345,67
121862,28
61037,28

5517,04


П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

2.4

1625

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

163

6570 «Розрахунки за ЄСВ нарахування»

6571 «Розрахунки за ЄСВ утримання»
148532,14
14803,55

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

2.5

1630

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

361

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонованої заробітної плати»

663 «Розрахунки по іншим виплатам»


345772,15
275,00

15169,89


ЗУ «Про оплату праці»(Із змінами і доповненнями) від  24 березня 1995 року за N 108/95-ВР

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

П(С)БО 26 "Виплати працівникам" в редакції наказу МФУ від 28.10.2003 № 601


2.6

1635

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами


460

6811 «Розрахунки за авансами одержаними з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками»
459877,01


П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

2.7

1660

Поточні забезпечення

296

471 «Забезпечення виплат відпусток»

474 «Забезпечення інших виплат і платежів»294671,20
1023,48

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20

2.8

1690

Інші поточні зобов’язання

366

3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті»

6851 «Розрахунки з іншими кредиторами»

6441 «Податковий кредит по ПДВ»


7556,82

6989,66


351350,24

П)С)БО 11 «Зобов'язання», в редакції наказу МФУ від 31.01.2000 року за № 20


Разом зобов’язання


4915ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

До пункту №1.1

На балансовому рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» обліковуються відстрочені податкові зобов'язання на дату складання звітності, розраховані по податкових ставках, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть погашені відстрочені зобовязання.

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань станом на дату складання звiтностi по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, визначеною для цiлей складання фiнансової звiтностi. На дату складання звiтностi Товариство переглянуло облiкову вартiсть вiдстрочених податкових зобов’язань на початок звітного періоду i донарахувало їх в сумі 58,0 тис.грн. в зваязку з збільшенням суми тимчасових різниць оподаткування, які виникли в результаті включення до витрат в податковому обліку сум поліпшення основних засобів.
До пункту №2.1

У статті Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями обліковується заборгованість за отриманою поворотною безвідсотковою позикою від пов’язаної особи ВАТ «Поділький цемент» в сумі 2500000,00 грн., з терміном погашення 31.12.2015 року, тому у фінансовій звітності заборгованість обліковується як поточна. На початок звітного періоду позиковi кошти обліковувались за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки у розмірі 20 %. Рiзниця мiж обліковою вартiстю отриманих коштiв i сумою до погашення вiдображалась як вiдсотки до сплати. Вiдсотки повязані з дисконтуванням позики станом на 01.01.2014 року нараховані повністю.


До пункту № 2.2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Кредиторська заборгованість з постачальниками обліковується на підприємстві одночасно з отриманням виробничих запасів, товарів, отриманим роботам (послугам), які пов’язані з загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, фінансовими, іншими витратами та собівартістю послуг.
До пункту №

2,3


Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом включають заборгованість по сплаті податку на прибуток, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, термін сплати яких не настав.


До пункту №

2,4


Поточні зобовязання за розрахунками зі страхування включають зобовязання з нарахованих та утриманих сум єдиного соціального внеску з заробітної плати працівників, термін сплати якого не настав.

До пункту № 2.5

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці облікуються одночасно з витратами по собівартості виготовленої готової продукції, загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, іншими витратами.

Для нарахування заробітної плати, відділ бухгалтерського обліку підприємства використовував наступні документи:  • штатний розклад.

  • відомість нарахування заробітної плати.

  • накази про прийняття на роботу працівників, в цих наказах передбачено зміни в штатний розклад.

  • договори цивільно – правового характеру і акти виконаних робіт до договорів.

  • табелі обліку робочого часу.

  • Наряди на виготовлення продукції та інші.

Усі зобов’язання по оплаті праці поточні.
До пункту № 2.6

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів облікуються на підприємстві в складі попередніх оплат по договорах з контрагентами за готову продукцію.


До пункту № 2.7

Оцінка, повнота, класифікація забезпечень наступних виплат та платежів підприємством визначена без порушень, обліковано забезпечення виплат персоналу, зокрема на балансовому рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток», підприємство створює резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам та на рахунку 474 «Забезпечення інших виплат і платежів» інші зобов’язання по нарахуванню виплат персоналу , які створюються для відшкодування наступних (майбутніх) витрат. Суми створених забезпечень визнаються витратами.

До пункту № 2.8

Інші поточні зобов'язання облікуються на балансових рахунках:

  • 3721 «Розрахунки з підзвітними особами», одночасно відображаються витратами підприємства. Розрахунки з підзвітними особами провадяться на підставі авансових звітів з доданими первісними розрахунковими документами. Порушень по розрахункам з підзвітними особами не встановлено.

  • 6441 «Податковий кредит по ПДВ» це залишок обліку оборотних коштів по податку на додану вартість.

  • 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами». Провадиться облік розрахунків з іншими кредиторами по виконавчим листам та іншим відрахуванням.
Дані, відображені в звітності по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на додану вартість, по доходу з фізичних осіб та іншим податкам і платежам, а також по відрахуванням до загальнодержавних фондів, відповідають даним синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та податкової і іншої звітності .

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал