Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка4/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   112.8 Аудит оцінки стану впровадження корпоративного управління.
Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та Статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються виконавчим органом на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням де–яких фінансово–правових зобов’язань товариства здійснює наглядова рада, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово–господарською діяльністю товариства. На думку аудиторів, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується :

  • Протоколами загальних зборів акціонерів;

  • Наявністю органів управління : наглядової ради, виконавчого органу – правління на чолі з головою правління, ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства;

  • Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно незалежним аудитором, загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

Недоліком корпоративного управління є те, що протягом 2014 року не нараховувались та не сплачувались дивіденди акціонерам, тому що за результатами діяльності 2013 року підприємство є збитковим. Рішення про нарахування та виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів.
2.9 Аудит активів підприємства.
Станом на 31.12.2014 року включно загальні активи ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» збільшились в порівняні з даними на початок 2014 року (100- (22512/19174*100)) =17,5) на 17,5 відсотків та складають 22512 тисяч гривень. Збільшення активів відбулося, в основному, за рахунок збільшення залишку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторської заборгованості за виданими авансами та збільшення залишку грошових коштів.
Активи підприємства станом на 31.12.2014 року включно складаються з:


пункту

Код рядку балансу

Статі звітності

Залишок станом на 31.12.2013 року включно по даним фінансової звітності, тис. грн

Балансового рахунку аналітичного обліку

Залишок станом на 31.12.2013 року включно по аналітичному обліку, грн.

Відповідність законодавству України про облік, класифікацію та розкриття інформації

1

1000

Нематеріальні активи

20

127 «Інші нематеріальні активи»

133 «Знос нематеріальних активів44172,67
(23824,07)

П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 року за № 92

2

1005

Незавершені капітальні інвестиції

610

1521 «Придбанні основних засобів»

1522 „Виготовлення основних засобів і модернізація”

1531 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

1532 «Виготовлення і модерніз. інших необоротних матеріальних активів»
54321,93

553904,27

798,00

1140,81


3

Основні засоби1010

Залишкова вартість

8211


1011

Первісна вартість

25890

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»
25876606,28
13696,40
1012

Знос

17679

13 «Знос»


(17679340,21)

4

1100

Запаси

6991

201 «Сировина і матеріали»

203 «Паливо»

204 «Тара й тарні матеріали»

205 «Будівельні матеріали»

207 «Запасні частини»

209 «Інші матеріали»

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»2807209,22
58726,99

3316,45

236916,55
5635,07
88702,17

3790335,04


П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 року за № 246

П(С)ОБ 16 "Витрати",

затвердженого наказом МФУ від 31 грудня 1999 року N 3185

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 року за № 237

П(С)БО 14 «Оренда» затвердженого наказом МФУ від 28.07.2000 року за № 181


1125

Чиста реалізаційна вартість

2859

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками»

381 «Резерв сумнівних боргів»


2747618,68

251588,39

-139932,63


6

Дебіторська заборгованість за розрахунками :

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 року за № 237

Податковий Кодекс України1130

За виданими авансами

2153

631 «Розрахунки з постачальниками»

2152711,65


1135

З бюджетом

-

6410 «Податок на прибуток»

6411 «Податок на додану вартість»

6414 «Податок на воду»

6418 «Збір за забруднення навколишнього середовища»

6425 «Орендна плата за землю»

7

1155

Інша поточна дебіторська заборгованість114

652 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

6851 «Розрахунки з іншими кредиторами»18545,13

94737,98


8

Грошові кошти та їх еквіваленти1165

В національної валюті


1459

301 «Каса в національної валюті»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»0,86
1431010,97

28270,47

Законодавство України про ведення розрахунково – касових операцій


9

1170

Витрати майбутніх періодів

25

39 «Витрати майбутніх періодів»

25072,30

П(С)ОБ 16 "Витрати",

затвердженого наказом МФУ від 31 грудня 1999 року N 31810

1190

Інші оборотні активи


70

643 «Податкові зобов’язання»

6442 «Неодержані податкові накладні»69081,46

1261,97


П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 року за № 237,

Податковий Кодекс УкраїниРазом_активи__19178'>Разом активи

19178


ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛІКУ АКТИВІВ ЕМІТЕНТА

До пункту№1

Нематеріальні активи в фінансової звітності обліковані по залишковій вартості, яка складається з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням амортизаційних нарахувань (зносу). Придбані нематеріальні активи обліковуються по собівартості придбання. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

До пункту№2

Облік капітальних інвестицій класифікується на групи та облікується на балансових рахунках бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції» відповідно до затрат по собівартості придбання. Нарахування амортизації по даним активам провадиться з дати вводу в експлуатацію.

До пункту №3


Основні засоби на підприємстві складаються з :

та назва балансового рахунку

Первісна вартість,

тис.грн

Сума накопиченої амортизації (Знос), тис грн

Залишкова вартість,

тис.грн

Коефіцієнт зносу, %

103 «Будинки і споруди»

14110

9689

4421

68,7

104 «Машини та обладнання»

10282

7028


3254

68,4

105 «Транспортні засоби»

1164

777

387

66,8

106 "Інструменти та інвентар"

295

164


131

55,6

109 «Інші основні засоби»

25


7

18

28,0

112 "Малоцінні

необоротні матеріальні активи"14

14

-

100,0

113 «Тимчасові (нетитульні споруди»

Разом

25890

17679

8211

68,3

Основні засоби , які використовуються в виробництві, для виконання робіт і послуг, для управлінських потреб, в фінансової звітності обліковані по залишковій вартості, яка складається з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням амортизаційних нарахувань (зносу). Придбані основні засоби обліковуються по собівартості придбання.

Згідно первинних документів та аналітичного обліку основних засобів первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 4260 тисяч гривень.

Дооцінка( переоцінка) основних засобів проведена за 1992-1996 рік на підставі законодавства, з 1997 року основні засоби не дооцінювались(переоцінювались). Аудитор не згоден з рішенням управлінського персоналу з питань обліку дооцінки(переоцінки) основних засобів.

Нарахування амортизації по основних засобах в бухгалтерському обліку проводилось у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х11 від 16.07.1999 року, згідно вимог П(С)БО 7 та облікової політики підприємства – прямолінійним методом.

Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на витрати підприємства.

Об’єкти основних засобів та інших необоротних активів списуються з обліку підприємства в разі реалізації, в разі реконструкції або ліквідації(вибуття) активу, в зв’язку з закінченням строку їх корисного використання (експлуатації) по ліквідаційній вартості. Дохід або збиток від продажу або іншого вибуття об’єктів основних засобів облікується як різниця між договірною вартістю продажу і залишковою вартістю цих об’єктів та визначається як прибуток або витрати.
До пункту №4

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, обліковими цінами є – первісна вартість запасів, товарів, та фактична собівартість виробництва готової продукції обліковуються відповідно вимогам П(С)БО 9 «Запаси» та Наказу підприємства «Про облікову політику». Методи, які використовуються підприємством по відображенню витрат для виготовлення готової продукції, відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 року в редакції наказу МФУ № 318.

Списання матеріалів і інших матеріальних цінностей провадиться на підставі актів на списання, калькуляцій, технологічних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та інших документів, усі документи підписані та затверджені уповноваженими особами і керівниками підприємства.

Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більш року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та облікуються на підприємстві на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Відповідно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 «Запаси» від 20.10.1999 року в редакції наказу МФУ № 246 та Наказу підприємства «Про облікову політику», вартість цих малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, підприємство виключає зі складу активів ( списується з балансу на витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку цих предметів за місцями їх експлуатації у відповідних матеріально - відповідальних осіб протягом строку їх фактичного або нормативного використання.

Визначені методи обліку придбання і вибуття запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів були незмінні протягом звітного періоду .

При вибутті запасів підприємство використовує наступні методи оцінки:

- витрати по запасам визначаються по методу ФІФО;

Придбання і вибуття запасів, товарів, готової продукції підтверджено первинними документами.
До пункту №5

Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Довгострокової дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку немає згідно первинних документів. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. На протязі 2014 року величина створеного резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, щодо якої є ризик неповернення, склала 10260,05 гривень, а сума списаного резерву склала 0,00 гривень.

Дебіторською заборгованістю визнаються суми від реалізації продукції, тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (активи відвантажені і право власності передане), та суму доходу(виручки) може бути достовірно визначено й оцінено.

    Дебіторська заборгованість за виконані роботи, надані послуги визнається на підставі актів прийому – передачі(здачі) виконаних робіт (наданих послуг), підписаних та прийнятих замовниками, та в разі коли сума доходу(виручки) може бути достовірно визначено виходячи зі ступеня завершеності надання послуг.

Договори оренди.

По умовах договорів оренди, в яких підприємство значиться як орендодавець, дебіторська заборгованість визначається одночасно з доходом від операційної оренди, визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.


Уся сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за термінами непогашення :


Класифікація

На кінець року, тис грн

На кінець року, %

До 12 місяців

Від 12 до 18 місяців

Від 18 до 36 місяців


1907

398


554

66,7

13,9


19,4

Разом

2859

100

До пункту 6

Дебіторська заборгованість за виданими авансами в сумі 2152711,65 гривень класифікується як заборгованість з терміном непогашення до 12 місяців.
До пункту 7

Інша дебіторська заборгованість , поточна та містить дебіторську заборгованість, яка виникла в 2014 році.


До пункту №8

Облік грошових коштів в національної та іноземній валютах, відповідає вимогам діючого законодавства України, операції по розрахунковому рахунку та касовим операціям ведуться без порушень.

Залишки грошових коштів на поточних рахунках в національній валюті та в іноземній валюті підтверджено виписками банківських установ та довідками звірки з банківськими установами. Залишок в касі у національній валюті станом на 31.12.2014 року включно підтверджено актом інвентаризації від 31.12.2014 року.

В товаристві залишок грошових коштів складається з коштів, які можна використати для операцій протягом усього періоду діяльності, обмежень згідно документів станом на 31.12.2014 року включно не існує.


До пункту №9

Вмтрати майбутніх періодів обліковуються на балансовому рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» та включають витрати на періодичні видання та обовязкове стразування.

До пункту №10

Інші оборотні активи облікуються на балансових рахунках:

  • 643 «Податкові зобов’язання» що включає податкові зобовязання з ПДВ по отриманих авансах

  • і 644 «Податковий кредит по ПДВ» це 6442 «Неодержані податкові накладні», які включають суми ПДВ не віднесені до податкового кредиту.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал