Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка11/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Іншi операцiйнi витрати

iншi операцiйнi витрати 938394,76 грн.

За звiтний перiод Товариством були понесені наступнi витрати:


п/п

Найменування показника

Сума грн.

1

Собівартість реалізованих виробничих запасів

848890,73

2

Втрати від операційної курсової різниці

3117,28


3

Визнані штрафи, пені, неустойки

2415,54

4

Сумнівні та безнадійні борги

11260,05


5

Витрати на купівлю, продаж іноземної валюти

7308,32

6

Нестачі і втрати від псування цінностей

11830,05

7

Інші витрати операційної діяльності

736922,80
Всьго:

1621744,77

Інші витрати операційної діяльності включають витрати на утримання медпункту в тому числі оплата праці медичної сестри, виплату вихідної допомоги при звільненні працівників, передбаченої колективним договором, виплати мобілізованим працівникам та інші витрати.


Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати становлять сумі 48758,63 грн. До фінансових витрат відносяться витрати депозитарію по обслуговуванню емісії цінних паперів.

У статті Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями обліковується заборгованість за отриманою поворотною безвідсотковою позикою від пов’язаної особи ВАТ «Поділький цемент» в сумі 2500000,00 грн., з терміном погашення 31.12.2015 року, тому у фінансовій звітності заборгованість обліковується як поточна. На початок звітного періоду позиковi кошти обліковувались за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки у розмірі 20 %. Рiзниця мiж обліковою вартiстю отриманих коштiв i сумою до погашення вiдображалась як вiдсотки до сплати. Вiдсотки повязані з дисконтуванням позики станом на 01.01.2014 року нараховані повністю.
13. Податок на прибуток

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про фінансові результати Товариства, який підготовлений за П(с)БОУ з урахуванням коригувань для цілей податкового законодавства. Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів.
Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

3

Поточний податок на прибуток  

1

654

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  

2

-

на кінець звітного року 

3

-

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  

4

233

на кінець звітного року 

5

291

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 

6

712

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
7

654


зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 58

Відображено у складі власного капіталу - усього 

10 

-

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
11

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

12 

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

13 

-

Реальна сума податкових зобов’янань визначалась із застосуваннм положень МСБО 12 “Податки на прибуток” до статей трансформованого балансу


VI. Операції з пов’язаними сторонами
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами увага спрямовується на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Станом на 31 грудня 2014 року та за рiк який закiнчився цiєю датою, Товариство мало торгові операцiй з пов'язаними сторонами, а саме:

- Придбання цементу згідно договіру купівлі-продажу з ПАТ «Подільський цемент». Всього було придбано цементу за рік на суму 3147889,25 грн. Заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2014 року становить залишик оплаченого авансу в сумі 225166,84 грн.

- На підставі договору про отримання позики, від пов’язаної особи ПАТ «Подільський цемент» отриманоу поворотною безвідсоткову позику в сумі 2500000,00 грн. терміном погашення 31.12.2015 року.

Ключовому управлiнському персоналу Товариства виплачувалась винагорода у виглядi заробiтної плати, яка була вiдображена у складi загальногосподарських та адмiнiстративних витрат.


VII. Фiнансовi ризики

1. Ризик лiквiдностi


Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.

 
2. Ризик судових рiшень не на користь Товариства.
На дату складання звітності ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» в порядку досудового врегулювання направило скаргу Головному управлінню ДФС у Київській області №08-1151 від 17.11.14 року на податкове повідомлення-рішення № 000767/2202/3410 від 05.11.2014 р. про застосування суми штрафних санкцій в розмірі 2 817 929,45 грн. та податкове повідомлення-рішення № 000766/2202/3411 від 05.11.2014 р. про застосування штрафних санкцій в розмірі 244,00 грн. (надалі ППР № 3411), винесені на підставі акту перевірки касових операцій від 5.10.2014р. №1980/1000/22/00130659. В разі відмови в задоволенні скарги, ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» буде оскаржувати вказані повідомлення-рішення до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України, так як управлінський персонал підприємства не погоджується із зазначеним в акті порушенням вимоги пунктів 1, 2 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом інших судових справ. За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.


3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом.


Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого «проїдання» капiталу. В 2014 році спостерігається тенденція зростання прибутку від діяльності підприємства в порівнянні з 2013 роком.VIII. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї

Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
з/п

Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства

Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2014

1

Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу

не було

2

Прийняття рiшення про викуп власних акцiй

не було

3

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу

не було

4

Змiна складу посадових осiб Товариства

Звільнення і призначення Голови правління та членів правління

5

Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства

не було

6

Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв

не було

7

Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу

не було

8

Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю

не було

9

Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства

не було

10

Iншi важливi подiї

не було


IX. Події після звітної дати

Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Товариства.


Керівник __________________________ Моргун Володимир Федорович

Головний бухгалтер __________________ Альошкіна Ірина Петрівна

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал