Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка10/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Основні засоби, щодо яких існує обмеження права власності відсутні.

У заставу основні засоби не надавалися.

Згідно первинних документів та аналітичного обліку основних засобів на балансі рахуються основновні засоби, які повністю зношені. Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів складає 4260 тисяч гривень,

Річна інвентаризація запасів, основних засобів таінших активів і зобов’язань товариства станом 31.10.2014 року проведена комісією підприємства згідно наказу № 116 від 14.10.2014 року. Відповідно до протоколу постійно діючей інвентаризаційної комісії, по даних інвентаризації недостач та надлишків не виявлено.
 1. Капітальні інвестиції
Найменування показника

За рік

На кінець року

1

3

4

Капітальне будівництво

-

-

Придбання (виготовлення) основних

Засобів


1102

609

Придбання (виготовлення) інших

необоротних матеріальних активів14

1Придбання (створення) нематеріальних

Активів


-

-

Придбання (вирощування) довгострокових

-

-

біологічних активів

Інші

-

-

Разом

1116

610

Всього протягом року було витрачено на придбання та капітальний основних засобів – 1116 тис. грн.

Згідно з П(С)БО 2 у статті «Незавершене будівництво» відображаються капітальні інвестиції в: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи. МЗФЗ не містять окремих положень щодо незавершених капітальних інвестиций.
 1. Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2014 року фінансові інвестиції , в т.ч. в асоційовані підприємства, відсутні.
 1. Запаси

Станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства обліковувались наступні види товарно-матеріальних цінностей:
Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

1

2813

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

2

-

-

-

Паливо

3

59

-

-

Тара і тарні матеріали

4

3

-

-

Будівельні матеріали

5

-

-

-

Запасні частини

6

237

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення

7

-

-

-

Поточні біологічні активи

8

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

9

89

-

-

Незавершене виробництво

10

-

-

-

Готова продукція

11

3790

-

-

Товари

12

-

-

-

Разом

13

6991

-

-

Згідно первинних документів та аналітичного обліку запасів, балансова вартість запасів: • відображених за чистою вартістю реалізації - 0,00 грн.

 • переданих в переробку – 0,00 грн.

 • переданих на комісію – 0,00 грн.

 • активи на відповідальному зберіганні (забалансовий облік) – 0,00 грн.
Нестач і втрат від псування цінностей протягом 2014 року не було.

Найменування показника 

Код рядка 

Сума Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 

1

12

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 

2

6

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято

3

6

Річна інвентаризація запасів товариства станом 31.10.2014 року проведена комісією підприємства згідно наказу № 115 від 14.10.2014 року. Відповідно до протоколу постійно діючей інвентаризаційної комісії, по даних інвентаризації недостач та надлишків не виявлено.


5. Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2014 року поточна дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість були наступними:


Найменування показника 

Код рядка 

Всього на кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців 

від 12 до 18

місяців 


від 18 до 36 місяців 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  2859

1907

398

554

Інша поточна дебіторська заборгованість 114

91

8

15

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. На протязі 2014 року створено резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості в сумі 10260,05 грн. Заборгованості, щодо якої є ризик неповернення, складає 139932,63 грн.

Списанно у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості на суму 0,0 тис.грн.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості входить:

- розрахунки за соціальним страхуванням - 18545,13 грн.

- розрахунки з іншими кредиторами – 94737,98 грн.
Річна інвентаризація заборгованості товариства проведена згідно наказу № 115 від 14.10.2014 року. Відповідно до даних інвентаризації заборгованість, відображена в балансі товариства підтверджена.


 1. Грошові кошти

Станом на 31 грудня 2014 року грошові кошти та їх еквіваленти були наступними:
№ п/п

Найменування показника

Сума грн.

1

Грошові кошти на поточних рахунках в національній валюті

1431010,97

2

Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті
3

Готівка в касі

0,86

4

Картковий рахунок

28270,47

5

Загалом

1459282,30

Грошові кошти , використання яких обмежено станом на 31.12.2014 року, відсутні.


7. Акціонерний капітал

Згiдно Статуту товариства статутний капiтал становить 1485682,04 гривень, який розподілений на 5942270 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. На звiтну дату весь статутний капiтал сплачений в повному обсязi. У звiтному перiодi змiни щодо розміру статутного капiталу та змiни щодо кiлькостi акцiй, якi пребувають в обiгу, товариством не приймались. Сума прибутку за 2014 рiк склала 2816 тис.грн. Інших змін у власному капiталi підприємства не відбулося.

Дивіденди Товариство не нараховувало та не виплачувало.

8.Забезпечення
Станом на 31.12.2014 року на підприємстві обліковуються поточні забезпечення виплат персоналу в сумі 296 тис.грн. Забезпечення включає нарахування резерву на виплату відпусток працівникам виходячи з кількості невикористаних днів відпустки працівниками станом на 31 грудня 2014 року. Резерви на гарантійне обслуговування, на виплату щорічної винагороди за вислугу років не створювалися. Резерв під майбутні операційні витрати не формується.

Судовi позови. Проти Пiдприємства поданих судових позовiв немає, тому керiвництво вважає, що компанiя не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювался.


9. Позикові кошти

Станом на 31 грудня 2014 р. ПАТ “Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій “ не має заборгованості за кредитами банку,

але має поточну заборгованість за отриманою поворотною безвідсотковою позикою в сумі 2500000,00 грн., термін погашення якої 31.12.2015 року.
10. Поточні зобовязання
Станом на 31 грудня 2014 рік поточна кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша поточні зобов’язання були наступними:


Найменування показника 

Код рядка 

Всього на кінець року Поточна кредиторська заборгованість

1

3962

В т.ч.За довгостроковими зобов’язаннями

2

2500

за товари, роботи,

послуги  (основна діяльність)3

-

за розрахунками з бюджетом

4

478

за розрахунками зі

страхування 5

163

за розрахунками з оплати праці

6

361

за одержаними авансами

7

460

Поточні забезпечення

8

296

Інші поточні зобов’язання

9

366

Загалом

10

4624

У статті Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями обліковується заборгованість за отриманою поворотною безвідсотковою позикою термін погашення 31.12.2015 року.

Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом включають заборгованість з податку на прибуток в сумі 289345,67 грн., з податку на додану вартість в сумі 121862,28 грн., податку з доходів фізичних осіб в сумі 61037,28 грн., з військового збору в сумі 5517,04 грн., термін сплати якої не настав.

Інші поточні зобов'язання включають заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами, зокрема:

- заборгованість за розрахунки з підзвітними особами – 7556,82 грн.

- податковий кредит по ПДВ, це залишок обліку оборотних коштів по податку на додану вартість – 351350,24 грн.

- заборгованість за розрахунками з іншими кредиторами по виконавчим листам та іншим відрахуванням – 6989,66 грн.

Річна інвентаризація зобов’язань товариства станом 31.10.2014 року проведена комісією підприємства згідно наказу № 115 від 14.10.2014 року. Відповідно до даних інвентаризації зобов’язання, відображені в балансі товариства підтверджені.


11. Дохiд
За звiтний перiод Товариством були отриманi наступнi види доходiв:


п/п

Найменування показника

Сума грн.

1

Дохід від реалізації готової продукції


31424033,84

2

Інший операційний дохід
в тому числі:


 • Дохід від реалізації інших оборотних активів • Дохід від списання кредиторської заборгованості • Дохід від продажу валюти • Дохід від операційних курсових різниць
1018376,82

948969,96


3058,00

6280,82
60068,043

Інші фінансові доходи (Відсотки одержані)

20991,51

4

Інші доходи

151969,90
в тому числі:

 • Дохід від реалізації, ліквідації необоротних активів

 • Відшкодування збитків від надзвичайних подій151969,90


Всього:

32615372,07


12. Витрати
Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованої готової продукції становить 22563638,94 грн.

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду.

До виробничої собівартості продукції включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- змінні загальновиробничі та постійні загальновиробничі витрати.

Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язані з виготовленням продукції, базується на нормальній потужності виробничого устаткування. Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені.

Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати становлять 3495148,67 грн.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

- амортизація активів загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут

Витрати на збут становлять 1279146,91 грн.

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

- витрати на передпродажну підготовку продукції;

- витрати на відрядження та утримання працівників, зайнятих збутом;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги,пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал