Антиінфляцінна політика складається зСкачати 175.51 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір175.51 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Антиінфляцінна політика складається з:

б) регулювання попиту і дефляційна політика

Акредитив це

а) наказ банку від платника провести за рахунок його коштів оплату товарно-матеріальних цінностей.

Безмонетний період в історії грошового розвитку тривав з:

б) 8 ст. н. є. - 10 ст. н. є. с. 10 ст. н. є. - 13 ст. н. є .(кінець 11-поч. 14 ст.)

Бсзготінковий оборот цс :

И) вірної відповіді неміїг.

Бюджетні рахунки це:

б) відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок бюджету для цільового їх використання.Банківські ресурси є:

а) власні;

В якій державі гроші називалися „златниками" та „срібляниками"?

б) у Київській Русі;

В яких формах виступали гроші у своїй еволюції?

а) металевих;

Вкажіть, за якою формулою обчислюють темп інфляції:

T1=(I1-I 0):I 0

Вкажіть, за якою формулою обчислюється рівень інфляції:

в) Рі = Іі- 1.

Виберіть з поданих агрегатний ціновий індекс:

Ia= \sum p1q1: \sum p0q1

Виберіть з поданих індивідуальний індекс:

Iі=р1:р0

Виберіть стадію інфляції...

а) темпи емісії більші від темпів знецінення грошей;

В залежності від зовнішнього прояву розрізняють інфляцію:

в) відкрита, прихована.

В залежності від темпів знецінення розрізняють інфляцію:

в) всі відповіді вірні

В залежності від причин виникнення розрізняють інфляцію:

в) всі відповіді вірні.

В залежності від механізму регулювання валютних відносин грошові системи поділяються на:

в) відкрита і закрита.

В залежності від характеру функціонування грошові системи поділяються на:

а) саморегульована і реіупьована;

Відповідно до закону грошового обігу коли Мф>Мн - це:

в) інфляція.

Відкриті грошові системи поділяються на:

а) це системи, що характеризуються мінімальними обмеженнями з боку держави на проведення валютних операцій;

Вимога - доручення це:

а) комбінований документ, що складається з двох частин: верхня - вимога постачальника до покупця сплатити вартість поставленої йому за договором продукції; - нижня - доручення платника своєму банкові переказати з його рахунку суму, проставлену у графі „ сума до оплати";

В історії розвитку грошей виділяють види теорій:б)4

Вищим органом управління комерційними банками с:

б) Загальні збори;

Виконавчий орган комерційного банку - це:

б) Рада директорів;

Валютні рахунки цс:

б) відкриваються організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів та громадським організаціям;

Виникнення грошей викликано:

а) виникненням товарного виробництва та появою відносин обміну;

В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?

б) у функції міри вартості;

Валютна політика:

а) це сукупність заходів, які проводяться державою у сфері міжнародних валютних відносин відповідно до її тактичних та стратегічних цілей;

Валютна система:

б) це державно-правова форма організації валютних відносин даної держави з іншими державами та міжнародними фінансовими інститутами;

Валютні відносини це:

а) сукупність відносин, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств;

Валютний курс цс:

а) ціна грошової одиниці однієї держави, виражена у грошовій одиниці іншої держави;

Грошова маса в Україні включає гроші:

б) касові залишки підприємств і організацій; гроші у сейфах і касах комерційних банків;

Гроші є:

а) засобом платежу;

Грошовий агрегат - це:

а) визначене законодавством, відповідно до ступеня ліквідності, специфічне угрупування ліквідних активів, які можуть служить альтернативними вимірниками грошової маси;

Грошовий агрегат Мз цс:

в) М2 депозитні сертифікати та облігації внутрішніх позик

Грошова система України є:

в) ринковою та відкритою.

Грошові потоки не характеризуються:

а) сталістю грошей;

Грошова система є складовою:

б) ринкової системи;

Галопуюча інфляція це:

в) настає коли темпи зростання цін досягають 10-100% на рік.

Гіперінфляція це:

в) вірної відповіді немає.

Грошова маса це:

а) сукупність залишків грошей у всіх їх формах, що перебувають в розпорядженні учасників грошового обороту в певний момент часу;

Грошова система це:

б) форма організації грошового обороту в державі, встановлена загальнодержавними законами.

Грошова реформи конфіскаційного типу:

в) всі відповіді вірні.

Грошові реформи формального типу:

а) впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням стріп.

Грошова реформа це:

а) це повна або часткова перебудова грошової системи з метою стабілізації грошового обігу, яку проводить держава;

Грошовий оборот це:

а) сукупність переміщень грошових коштів між суб'єктами економічних відносин в процесі суспільного відтворення щодо погашення грошових зобов'язань.

Грошова база — це:

б) готівка обігу і резерви банків;Г рошовий мультиплікатор - це:

а) коефіцієнт, який показує як зміниться грошова маса при зміні грошової бази на одиницю;Грошовий обіг є складовим елементом:

в) грошового оборогу.Дефляція це:

а) процес призупинення або стримування темпів зростання грошової маси в обігу;

Дефляційна політика це:

в) вірної відповіді немає.

Девальвація - це?

в) офіційне зниження валютного курсу національної валюти відносно інших валют.

Деномінація - це?

а) обмін старих грошей на нові в певній пропорції;

До методів дефляційної політики відносять:

а) випуск державних позик;

До елементів грошової системи не відносяться:

б) емісія грошей;

Дотримання банком законодавства України контролює:

б) Рада директорів;

Де і коли саме з'явилися перші паперові гроші?

а) у Китаї у 12 ст.

До процесу створення грошей причетні:

а) центральний банк;Джерела платежів:

а) власні кошти підприємства;До процесу створення грошей причетні:

а) центральний банк;Електронні гроші це:

а) гроші у вигляді кредитних карток, дебетових карток та банківських автоматів касирі» (банкоматів).

Є наступні теорії інфляції:

б) теорія інфляції грошових доходів виробництва;

Засіб обігу це:

а) функція, в якій гроші виконують роль посередника у обміні товарів та доведенні їх до споживачів.

За якими ознаками класифікують грошові системи?

в) всі відповіді вірні.

За характером економічної системи грошова система поділяється на:

б) ринкові грошові системи;

Затвердженням звітів про виконання основних напрямів займається:

в) Загальні збори.

Залежно від економічного змісту всі види діяльності КБ поділяються на:

б) активні операції;

Закриті грошові системи це:

б) характеризуються високими обмеженнями на купівлю - продаж валюти в державі;

За способом формування статутного капіталу комерційні банки бувають:

б) кооперативні;

За територією діяльності комерційні банки класифікуються як:

в) міжнародні.

За видами банківських операцій є такі види банків:

б) спеціалізовані;

За способом формування статутного капіталу комерційні банки бувають:

б) кооперативні;

За територією діяльності комерційні банки класифікуються як:

в) міжнародні.

За видами банківських операцій є такі види банків:

б) спеціалізовані;

За допомогою чого держава регулює інфляцію

в) дефляційної політики і політики доходів.

За характером механізму регулювання грошові системи поділяються на:

б) відкриті грошові системи та грошові системи закритого типу.

За характером регулювання валютних відносин грошові системи є:

в) відкриті грошові системи та грошові системи закритого гину.Інфляція це:

в) всі відповіді вірні.

Інфляція проявляється в таких формах:

а) зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей;

Імпортна інфляція це

б) зумовлюють надмірний наплив іноземної валюти і підвищення імпортних цін;

Інфляція попиту

а) характеризується зростанням товарного попиту порівняно з пропозицією;

Іпотечні банки відноситься до:

в) спеціалізованих.

Кредитні операції належать до:

б) активних операцій;

Комерційні банки не мають права:

в) здійснювати емісію грошей.

Комерційні банки функціонують на:

в) другому рівні.

Кредитні гроші - це:

в) неповноцінні знаки вартості, які виникли на основі розвитку кредитних відносин.

Конвертованість валюти цс:

в) вірної відповіді немає. (здатність нац.. валюти виконувати роль світових грошей і вільно обмінюватись на ін.. валюти)

Міра вартості це:

а) функція грошей, яка забезпечує вимірювання вартості товарів та її відображення у формі ціни;

Мультиплікатор поточних рахунків - це:

б) коефіцієнт, який показує в скільки разів збільшується грошова маса при даній нормі обов'язкового резервування;

Мультиплікатор поточних рахунків визначається за формулою:

а) т = 1 / г;

На сталість грошей впливають такі фактори:

в) ціна товару і кількість виготовлених товарів.

Номінальний попит на гроші - це:

б) прагнення економічних суб'єктів знаходити у своєму розпорядженні певну заздалегідь визначену суму грошей;

Не існує такого способу платежу, як:

в)акцептованого.

Назвіть методи стабілізації валют, які використовуються в рамках проведення грошової реформи:

в) усі відповіді вірні.

Норма обов'язкових резервів:

в) все вищеперераховоне вірно.

Нанкінська система створює гроші, нидніочи кредити. В результаті і ротова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;Нуліфікація - це?

б) оголошення державою знецінених паперових грошей не дійсними;

Найважливішою метою грошової реформи є:

б) надання національній валюті характеру єдиного законного платіжного засобу та суттєвого підвищення її купівельної спроможності та конвертованості;

Нуліфікація це:

а) процес оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними;

Основними методами регулювання платіжного балансу не є:

а) фінансова політика;

Основна мета діяльності комерційних банків - це

в) отримання прибутку.

Ощадні банки належать до:

в) спеціалізованих.

Ознаками паперових грошей є:

в) всі відповіді вірні.

Організація безготівкового обороту базується на наступних принципах:

в) вірні відповіді а і б.Основними елементами грошової системи є :

в) вірні обидві відповіді.

Основна мета діяльності комерційних банків - це

в) отримання прибутку.

Основою валютних відносин є:

а) товарне виробництво, рух капіталів та послуг і міжнародна торгівля;

Паперові гроші це:

в) вид нерозмінних на коштовні метали знаків вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом.

Паперові гроші - це:

б) знаки справжніх золотих або срібних грошей, що випускаються державою в обіг, наділяються нею примусовим курсом і змінюють товарні гроші в їх функціях, не маючи власної вартості;Попит на гроші - це:

б) прагнення економічних суб'єктів знаходити у своєму розпорядженні певну заздалегідь визначену суму грошей;

Платіжне доручення це:

а) письмово оформлене доручення клієнта банкові, що його обслуговує на переказ визначеної суми коштів зі свого рахунка.

Припинити діяльність банку має право:

в) загальні збори.

Платіжне доручення належить до:

а) безготівкових розрахунків;

Повзуча інфляція це:

а) виникає коли темпи зростання цін не перевищують 10% на рік;

Поточні рахунки це:

б) відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок бюджеіу для цільового їх використання;

Політика доходів заключаеться в:

а) контроль за заробітною платою і цінами;

Політика доходів це:

а) передбачає контроль за заробітною платою та цінами;

Підсумками грошової реформи є:

в) всі відповіді вірні.

Платіжний баланс - це:

в) співвідношення між платежами, які здійсненні економічними суб'єктами даної держави в інших державах, та надходженнями, які одержані ними з інших держав за певний період.

Рада директорів - це:

а) виконавчий орган банку;

Розподілом прибутків займається:

в) Загальні збори.

Розвиток інфляції включає наступні етапи:

в)вірної відповіді немає

Ринкові грошові системи:

б) переважання економічних методів та інструментів регулювання грошового обігу;

Розрізняють грошові реформи:

в) повна, часткова, шокова, формального типу.

Ревальвація - це?

в) офіційне підвищення валютного курсу національної валюти відносно інших валют.

Ревальвація це:

а) підвищення вартості національної валюти щодо іноземних чи міжнародних валют;

Реформи паралельного типу це коли:

а) протягом певного періоду часу в обігу знаходяться дві грошові одиниці - нова і стара;

Реальний попит на гроші - це:

б) прагнення економічних суб'єктів знаходити у своєму розпорядженні певну заздалегідь визначену суму грошей;

Рівняння Фішера має вигляд:

б) МУ = РО

Регульовані грошові системи це:

б) виникли з переходом до обігу паперових грошей, позбавлених власної вартості.

Розрахункові рахунки це:

в) відкриваються підприємствам, що працюють на принципах самофінансування, наділені власними оборотними коштами та мають самостійний баланс.Скільки грошових агрегатів є в Україні?

а) 4;

Саморегульовані грошові системи цс:

б) системи обіїу металевих грошей.


Сукупність платежів які здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунках у банках або шляхом взаємозаліків - це:

б) безготівковий оборот;

Спостережна Рада слідкує за діяльністю:

в) ревізійної комісії.

Серед видів чеків не зустрічається такого, як:в) платіжний.
Стагфляція це:

б) становище коли гіперінфляція співпадає із загальною кризою в економіці держави;

Скорочення внутрішнього попиту це:

в)податкова політика

Сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які знаходяться в розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент часу це:

а) грошова маса;

Сьогоднішня дисконтована цінність визначається за формулою:

1/(1+С)

Сталість грошей - це:

в) постійність їх мінової вартості, що виражається у певній кількості товарів, які можна купити за грошову одиницю на протязі певного періоду часу.

Стагфляція - це?

в) явище, коли гіперінфляція співпадає з загальною економічною кризою.
Скорочення внутрішнього попиту це:

а) проведення дефляційної політики;

Стабілізаційними заходами щодо гальмування інфляції є:

дефляційна політика і політика доходів

Сутністю металістичної теорії с:

в) всі відповіді вірні.

Темп інфляції визначається за наступною формулою:

(Іцін1-Іцін0) / Іцін0 * 100

Товарні гроші - це:

а) предмети першої необхідності;

Типи валютних систем:

б) Генуезька валютна система та Бреттон-Вудська валютна система; (+ празька, ямайська)

Умови оплати праці та матеріального стимулювання затверджує:

а) спостережна рада;

У якій функції гроші виступають як посередник в обміні товарів:

в) засіб обігу.

Чинниками грошової реформи є:

а) забезпечення повної довіри населення до нової національної валюти, утріїміїнни сіііоіні.іикії грошового, споживчого і валютного ринків України;

Чим зумовлена необхідність виникнення грошей?

а) розвитком товарного виробництва та відносин обміну;

Чек це:

а) ішсьмошііі документ, шо містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) банкові, який веде $оі о рахунок, сплатити вказану в чеку суму чекодержателю.

Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законими платіжними засобами?

в) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави.

Фіскальна інфляція це:

в) виникає коли є дефіцит державного бюджету, який покривається за рахунок кредитної емісії.

Швидкість обігу - це:

б) частота переходу грошових коштів від одного суб'єкту грошових відносин до іншого при обслуговуванні грошового обороту;

Що є наслідком інфляції?

а) спад виробництва;

Який закон вперше ввів Маркс?

б) грошового обігу;

Які види теорій розвитку грошей ви знаєте?

в) всі відповіді вірні.

Який зв'язок існує між грошовим оборотом і грошовим обії ом?

б) грошовий оборот є складовою частиною грошового обігу;

Якщо в комерційному банку частка одного виду активу або пасиву перевищує 50%, то такий банк:

б) спеціалізований;

Який зв'язок існує між грошовим оборотом і грошовим обігом?

б) грошовий оборот є складовою частиною грошового обігу

Якщо норма обов'язкових резервів становить 100 %, то величина мультиплікатора поточних рахунків дорівнює:

а) 0;

Які гроші виникли після товарних грошей?

б) золоті і срібні злитки;

Якщо в комерційному банку частка одного виду активу або пасиву перевищу* 50%, то такий банк:

б) спеціалізований;

Якщо в балансі доходів та витрат населення доходи зростають, то грошова маса:

в) збільшується.

Яким чином збільшення попиту на грошовому ринку впливає на процентну ставку:

а) прямо пропорційно;

Як потрібно змінити норму обов'язкових резервів, якщо необхідно збільшити масу грошей в обігу:

а) підвищити;

Якщо Центральний банк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової маси:

а) знизяться ;


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал